От 2022 г.: Без конспект с автори и произведения за матурата по литература. Тройката ще е равна на 30%

Министърът на образованието внесе за обсъждане нови програми по всички предмети за държавните зрелостни изпити

Александра Маркарян Последна промяна на 08 юли 2020 в 10:36 53554 0

Снимка pixabay.com

Конспектът с автори и произведения за матурата по български език и литература отпада от 2022 г. Също от тогава за успешното полагане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще са необходими 30% от максималния брой точки. Матурите по всички предмети ще продължават по 4 астрономически часа, както е сега, става ясно от изменение на Наредба 5 за общообразователната подготовка, внесен за обществено обсъждане от министъра на образованието Красимир Вълчев. През август се очаква гласуването на промените от Министерския съвет.

През 2022 г. държавни зрелостни изпити ще държи първият випуск дванадесетокласници, завършили училище след разделянето на гимназиалния етап на първи (от VIII до Х клас вкл.) и втори (ХI и ХII клас) и затова са необходими нови програми.

OFFNews се обърна с въпроси към Министерството на образованието и науката по повод проекта. В отговор оттам обясниха философията на промените по следния начин:

"С влизането в сила на ЗПУО (Закон за предучилищното и училищното образование) се промени структурата на образованието, а наред с това и философията на полагането на ДЗИ (държавни зрелостни изпити), които вече ще се провеждат на „две нива“върху учебно съдържание, изучавано за придобиване на профилирана подготовка, и върху учебно съдържание, изучавано за придобиване на общообразователна подготовка. В същото време бяха разработени и утвърдени нови учебни програми по всички предмети за всички класове, в т.ч. и за задължителните модули на профилираната подготовка. Последната стъпка в тази посока е утвърждаване на учебно-изпитни програми. В този смисъл не може да се прави съпоставка с действащите досега учебно-изпитни програми, тъй като учебното съдържание, което се изучава в часовете, предвидени за двата вида подготовка, е различно".

Определянето на 30-процентен праг за успешно полагане на ДЗИ от МОН обясняват така:

"До момента в учебно-изпитните програми за ДЗИ, полагани в съответствие със стария Закон за народната просвета и свързания с него Закон за степента на образование, общообразователният минимум и учебния план не се определяше праг за успешно положен изпит. Това беше така, защото провеждането на ДЗИ започна през 2008 година и нямаше база, на която да се стъпи, за да се определи такъв праг. В същото време поради съизмеримостта на резултатите на отделните випуски скалата за превръщането на точките в оценки от първата година на провеждането на ДЗИ досега остана непроменена и среден (3) се присъждаше за минимум 23 точки от 100, т. е. прагът за успешно полагане в тези 13 години е 23%.

С влизането в сила на ЗПУО се промени структурата на образованието, а наред с това и философията на полагането на ДЗИ, което от своя страна доведе до утвърждаване на нови учебни програми по всички предмети за всички класове, в т.ч. и за задължителните модули на профилираната подготовка. Сега се обсъждат и нови учебно-изпитни програми, които определят оценявани компетентности и формат на ДЗИ в съответствие с новите учебни програми. С тях се предлага промяна и в прага за успешно полагане на ДЗИ. Проектите предвиждат този праг да се повиши на 30% от максималния брой точки, който при различните предмети може да е различен.

Предложението се опира, от една страна, върху устойчивите резултати на зрелостниците в годините, а от друга, върху нагласите и на обществото, и на специалистите за повишаване на изискванията за придобиване на диплома за средно образование.

В същото време лицата, които не покрият успешно изискванията, ще може да получат документ за успешно завършен втори гимназиален етап и във всеки следващ момент, когато пожелаят, ще могат да се явяват на ДЗИ до успешното му полагане".

Въпреки вдигането на прага той остава под този при международни стандартизирани тестове, където са необходими не 30%, а двойно повече проценти за успешното им полагане.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат вписвани в дипломата за средно образование и в брой точки, и като оценка с качествен и количествен показател, уточняват още от МОН. Резултатите от държавните зрелостни изпити по желание на зрелостника може да се трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование.

Български език и литература

На въпрос от OFFNews относно отпадането на конспект с конкретни автори и произведения по литература от МОН разясняват:

"В проектите на учебно-изпитни програми навсякъде е посочено, че учебното съдържание, върху което ще се полага ДЗИ, е изучаваното учебно съдържание в задължителните или съответно в избираемите учебни часове. В този смисъл проектът на УИП (учебно-изпитната програма) за ДЗИ по БЕЛ (български език и литература) не посочва конкретно автори и творби, а предвижда „задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента Литература, (да) се формулират както върху включени, така и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, интерпретиращи някоя от посочените теми“.

Според проектонаредбата за компонента Литература изпитът включва "учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап", тоест 11. и 12. клас, като е поставен акцент върху конкретни тематични области. Те са 9 по литература ("Родното и чуждото", "Миналото и паметта", "Обществото и властта", "Животът и смъртта", "Природата", "Вярата и надеждата", "Трудът и творчеството", "Изборът и раздвоението") и 7 по български (виж всички по-долу). Тук например зрелостниците ще трябва да покажат, че владеят добре книжовноезиковата норма (правописна, граматична, лексикална, пунктуационна).

Сега матурата по български и литература включва 41 въпроса - 40 тестови задачи с максимален брой точки 70 и задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или откъс от нея, която носи максимум 30 т. И през 2022 г. тестът остава с 41 въпроса, които ще включват: задачи с кратък свободен отговор; задачи с разширен свободен отговор; задачи за създаване на текст. Колко ще са задачите за създаване на текст не се уточнява. Максималният брой точки остава 100.

"Задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента Литература, се формулират както върху включени, така и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, интерпретиращи някоя от посочените теми. Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой точки между отделните задачи се определят в спецификацията, разработена в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците", пише в проекта.

Чужди езици

Предпочитаният от много зрелостници чужд език за втора задължителна матура също ще е 4 астрономически часа. Тук са предвидени три учебно-изпитни програми за ДЗИ - на ниво А2, В1 и В2 според Общата европейска езикова рамка. Причината за това е, че различните нива по рамката са обвързани с различен брой часове и различно равнище на придобитите компетентности. Например разширеното изучаване на език се осъществява в по-малък брой часове спрямо интензивното и средното очаквано ниво на учениците е ориентирано към В1, обясняват от МОН.

На въпроса ни защо не се предвиждат тестове на най-високото C ниво от министерството отговарят, че "ниво на езикова компетентност С не е очакван резултат в края на средното образование, защото това е обект на университетско образование".

Както и при първата задължителна матура - по български език и литература, прагът за успешно полагане на матура по чужд език ще е 30% от максималния брой точки.

Тестовете по нива

Изпитът на ниво А2 предполага базово владеене на езика, позволяващо неговата елементарна употреба в речта. Тестът ще включва 32 въпроса с максимален брой точки 60. В тях ще има и със затворен, и с отворен отговор, както и задачи за създаване на текст. Ще се иска "писане на лично писмо/мейл по зададена ситуация/изходен текст и опори, както и създаване на описателен текст по зададени опори/изходен текст".

Определените теми са: лична информация (представяне); семейство и приятели; външен вид, облекло, характер; образование и интереси; дом, родно място; училище, учебни предмети и дейности; професии; всекидневие, свободно време и любими занимания; храни и напитки; пазаруване и мода; транспорт; здраве и здравословен начин на живот, части на човешкото тяло; спорт и здраве, здравословно хранене; природа и екология – сезони, време, климат, растения и животни, домашни любимци; географски обекти, опазване на околната среда; пътуване; култура и исторически забележителности в България и в държавите, в които се говори изучаваният чужд език; празници и традиции в България и в държавите, в които се говори изучаваният чужд език.

А2 изисква:

- при слушане: изпитваният да разбира обща и конкретна информация в адаптирана автентична реч от познати тематични области на стандартен език при сравнително бавно темпо на говорене; да разбира комуникативната цел на монологичен текст и/или да идентифицира комуникативните намерения на участниците в диалогична реч;

- при четене: да разбира и извлича обща и конкретна информация от различни по вид адаптирани автентични текстове от познати тематични области, написани на стандартен език; да разбира и извлича подробности, необходими за разбиране на основния смисъл, като се ориентира от контекста; да разбира позицията или намерението на автора на текста; да открива логическата свързаност и структурата на текста;

- при писане: да създава кратък, логически свързан и правилно структуриран текст по познати теми в съответствие със зададените опори за изпълнение на задачата; да пише текстове по познати теми, свързани с неговото ежедневие, интереси и опит; да изразява отношения и чувства; да спазва граматичните и правописните норми на езика, като използва езикови средства, отговарящи на комуникативната задача за съответното ниво.

Матурата на ниво В1 ще е с 37 задачи и ще включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и задачи за създаване на текст, който отново ще е писане на лично писмо/мейл по зададена ситуация. Максималният брой точки ще е 80.

Темите са:

 Лична информация (представяне).

 Дом, семейство, приятели и училище - отговорности и задължения.

 Всекидневие: дневен режим, пазаруване.

 Външен вид и характер.

 Междуличностни отношения: чувства, емоции, отношения между поколенията.

 Образование, професии и социални контакти.

 Социална среда и ценностна система. Начини на общуване: реално и виртуално, речеви етикет.

 Светът около мен: общество и медии.

 Родно място – минало, настояще, бъдеще, забележителни личности.

 Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.

 Облекло и мода. Модни предпочитания и тенденции.

 Храни и напитки. Кулинарно многообразие.

 Свободно време, любими занимания и интереси: музика, книги, кино, спорт.

 Здраве и здравословен начин на живот (човешкото тяло, грижи за здравето, медицински услуги): здравословно хранене, физическа активност, здравословни навици и поведение.

 Природа: растения и животни, време, климат, географски обекти, природни чудеса и забележителности.

 Екология: опазване на околната среда, запазване на природното равновесие, екологични организации и инициативи.

 Екология и туризъм: защитени природни обекти.

 Пътуване, ваканция, туризъм: планиране, транспорт.

 Изкуства: емблематични представители на различни видове изкуства и култура и техни произведения.

 Наука и научни постижения: известни учени и техният принос, иновационни технологии.

 Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и света. Свят без граници.

 Празници и традиции в родината и страните на изучавания език.

 Културни и исторически забележителности в родината и страните на изучавания език.

 Приносът на родината в световното културно-историческо наследство.

Ниво В1 изисква:

- при слушане ученикът: да разбира основна и конкретна информация в несложни, автентични текстове на стандартен език от познати тематични области, представени с нормално темпо на речта и съобразно правоговорните норми на езика; да извлича важни за разбиране на смисъла подробности от текста; да разпознава комуникативните намерения на говорещия/говорещите;

- при четене: да разбира общото съдържание и извлича основна информация от несложни, автентични художествени, научнопопулярни и публицистични текстове по познати теми; да разбира и извлича важни за разбиране на смисъла подробности от текста; да разбира позицията или намерението на автора на текста; да разбира логическата свързаност и да разпознава структурата на текста; да интерпретира правилно значението на използваните езикови средства в контекста на комуникативната ситуация;

- при писане: да създава логически свързан и правилно структуриран текст в съответствие със зададените тема и опори за изпълнение на задачата; да описва реални или въображаеми събития, да разказва за преживявания от личен житейски опит, да изразява мнение по определена тема, да води лична кореспонденция; да изразява отношения и чувства; да спазва граматичните и правописните норми на езика, като използва езикови средства, отговарящи на комуникативната задача за съответното ниво.

Матурата на ниво В2 включва 45 задачи с максимално 100 точки. Те са с избираем, с кратък отворен отговор и за създаване на текст (писане на официално писмо по зададена ситуация и опори, както и създаване на аргументативен текст за изразяване на мнение). Темите са:

 Лична информация (представяне).

 Предизвикателства на съвременния начин на живот. Човекът в съвременния свят – социални ангажименти, гражданско общество, доброволчество.

 Дом, семейство, приятели и училище. Личен избор и отговорности.

 Всекидневие: дневен режим, пазаруване, магазини, услуги.

 Външен вид и характер.

 Междуличностни отношения: чувства, емоции.

 Образование, професии и социални контакти. Образователни системи и професионална реализация.

 Социална среда и ценностна система. Начини на общуване в съвременния свят. Социални мрежи.

 Формални и неформални общности – толерантност в общуването. Идентичност и ценности.

 Видове медии. Езикът на медиите. Силата на словото.

 Родно място – минало, настояще, бъдеще, забележителни личности.

 Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.

 Облекло и мода. Модни предпочитания и тенденции.

 Хранене и заведения за хранене. Кулинарно многообразие.

 Свободно време (хоби, предпочитания) и интереси: музика, книги, кино, спорт.

 Здраве и здравословен начин на живот (човешкото тяло, грижи за здравето, медицински услуги): здравословно хранене, физическа активност, здравословни навици и поведение.

 Природа: растения и животни, време, климат, природни явления, географски обекти, природни чудеса.

 Екология: екологични организации и инициативи, защитени природни обекти. Опазване на планетата Земя. Енергия за утрешния ден.

 Пътуване, ваканция, туризъм: планиране, транспорт и ориентация в града, впечатления и преживявания.

 Изкуства и култура: емблематични представители на различни видове изкуства и култура и техни произведения.

 Наука и научни постижения: известни учени и техният принос, иновационни технологии. Научни и технически постижения – с мисъл за утрешния ден. Човекът и науката.

 Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и на света.

 Празници и традиции в родината и в страните на изучавания език.

 Културни и исторически забележителности в родината и в страните на изучавания език.

 Приносът на родината в световното културно-историческо наследство. Историческа памет и приемственост.

Нивото изисква:

- при слушане ученикът: да разбира основна и конкретна информация в относително сложни, автентични текстове на стандартен език от познати тематични области, представени с нормално темпо на речта и съобразно правоговорните норми на езика; да извлича съществени за разбиране на смисъла подробности от текста; да разпознава комуникативните намерения на говорещия/говорещите; да интерпретира правилно значението на използваните граматични структури и лексикални средства в контекста на комуникативната употреба;

- при четене: да разбира общото съдържание и извлича основна информация от относително сложни, автентични художествени, научнопопулярни и публицистични текстове по познати теми; да разбира и извлича съществени за разбиране на смисъла подробности от текста; да разбира позицията или намерението на автора на текста; да извлича имплицитна информация, като се опира на общите си познания и житейски опит, както и на знанията за културата на носителите на езика; да разбира логическата свързаност и да разпознава структурата на текста; да интерпретира правилно значението на използваните езикови средства в контекста на комуникативната ситуация;

- при писане: да създава логически свързан и правилно структуриран текст в съответствие със зададените тема и опори за изпълнение на задачата; да описва реални или въображаеми събития, да разказва за преживявания от личен житейски опит, да изразява мнение по определена тема и да аргументира позицията си, да води лична и официална кореспонденция; да изразява отношения и чувства; да използва подходящи изразни средства, като спазва граматичните и правописните норми на езика.

Математика

23 ще са задачите в теста за матурата по математика. Част от тях ще са с избираем отговор, при останалите ще се изисква пълно описание. Максималният брой точки ще е 100. Изпитът ще се счита за успешно положен при резултат равен или по-висок от 30% от максималния брой точки.

Следва продължение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови