Как се промениха пенсиите от 25 декември (въпроси и отговори)

Рени Петрова Последна промяна на 05 януари 2022 в 10:55 2223 0

Снимка pixabay

От 25 декември 2021 г. влязоха в сила пенсионни промени, като от началото на януари 2022 г. пенсиите се изплащат с преизчислен размер. Прилаганата формула за тежест на годините осигурителен стаж от 1,2 на сто се промени на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане. Освен това всеки пенсионер ще получи по 60 лева до юни - т.нар. "COVID добавка", а всеки пенсионер, който има поставена първа доза, завършен курс на ваксинация или бустерна доза - ще получи и еднократно 75 лева. 

Годините стаж с превръщане, надхвърлящи календарната продължителност на зачетения осигурителния стаж, продължават да участват при определяне размера на пенсията с коефициент 1,2.

Минималната пенсия за стаж и възраст се увеличи от 300 лв. на 370 лв., като са определени и нови минимални размери на останалите видове пенсии, свързани с труд. Максималната пенсия нарасна от 1440 на 1500 лева, а социалната пенсия за старост вече е 170 лв.

Какви са условията за добавка след ваксинация

Хората, които до 31 декември 2021 г. имат завършен ваксинационен курс, ще получат допълнителното плащане с пенсиите си за февруари 2022 г. Еднократна добавка от 75 лв. ще бъде изплатена и на възрастните, които от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълния ваксинационен курс или поставят бустерна доза ваксина. По 75 лева ще получат и пенсионерите, които поставят първа доза ваксина от 1 януари до 30 юни 2022 г.

Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на средствата, нито да изпращат зелен сертификат или други здравни документи до държавните институции. Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен път между НОИ и Министерството на здравеопазването. 

Пенсионерите не трябва да подават заявление за добавката за ваксинация

Ето и отговорите на НОИ на най-често задаваните въпроси относно промяната на пенсиите след 25 декември 2021 г.

Въпрос 1: Какъв е посоченият на първо място в разпореждането доход и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми?

На първо място в разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се определя доходът за изчисляване размера на пенсията.

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Средномесечният осигурителен доход за страната се определя от НОИ.

Източник: НОИ/Таблица със средно месечния осигурителен доход 1997-2021 г.

При по-старите трудови пенсии, отпуснати преди 2008 г., този доход може да не съвпада с дохода за 12-те месеца, предхождащи отпускането на съответната пенсия, а да бъде 398,17 лв. – това е средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. Той е приложен при извършеното служебно преизчисляване на трудовите пенсии, считано от 1 октомври 2008 г., в случаите, когато преизчисленият на тази база размер на пенсията е бил по-благоприятен за конкретния пенсионер.

Всички трудови пенсии, отпуснати след 31.12.2007 г. се изчисляват въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане им.

Преизчисляването на пенсиите, считано от 25 декември 2021 г., се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислен размерът на пенсията към 24 декември 2021 г. Той се умножава с нормативно определените проценти за всяка година и месец осигурителен стаж, в сила от 25.12.2021 г. и по-конкретно:

1) за всяка година осигурителен стаж без превръщане процентът е 1,35 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж

2) за осигурителния стаж, представляващ разликата между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето и осигурителния стаж, определен без превръщане, процентът е 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Така определеният размер на всяка пенсия се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24.12.2021 г. включително.

Въпрос 2: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2010 г. до 2012 г.?

Съгласно изрични нормативни разпоредби в законите за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. тези години бяха обявени за „нулеви“ и не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т.нар. „швейцарско правило", считано от 1 юли на съответната година.

Поради това за посочените три години не са налични данни за извършени осъвременявания.

Въпрос 3: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2017 г. до 2019 г.?

Съгласно изрични нормативни разпоредби, през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т.нар. „швейцарско правило“, тъй като през този период законодателно е установен друг ред за увеличаването и преизчисляването на трудовите пенсии, а именно - с по-голяма тежест в пенсионната формула за всяка година осигурителен стаж.

От 1 юли на 2017 г., 2018 г. и 2019 г. беше извършено преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на предходната календарна година, с увеличен процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж.

Процентът нарасна съответно от 1,1 на 1,126 през 2017 г., 1,169 през 2018 г. и 1,2 през 2019 г. След преизчисляването на пенсията със съответния по-висок процент за осигурителния стаж, размерът ѝ подлежи на осъвременяване, преизчисляване и индексиране съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането на пенсията до преизчисляването ѝ.

През 2018 г. и 2019 г., освен описаното преизчисляване на пенсиите, техният размер към датата, предхождаща преизчисляването (определен със старата тежест на осигурителния стаж) подлежеше на увеличение с фиксиран процент 3,8 на сто през 2018 г. и 5,7 на сто през 2019 г. След съпоставянето на така получените два размера във всяка от двете години, на пенсионера се определяше за получаване по-благоприятният от тях.

Всички нови пенсии се отпускат от началото на 2019 г. с тежест на всяка година осигурителен стаж 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж, а от 25 декември 2021 г. - с тежест 1,35 на сто на всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и с тежест 1,2 на сто на всяка година осигурителен стаж, която надхвърля реално отработеното време след превръщане, както и със съответната пропорционална част от тези проценти - за месеците осигурителен стаж.

Доколкото приложената при преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., тежест 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане надхвърля използваните през предходните години проценти, то след определянето на размера на съответната пенсия с новата, по-висока тежест на стажа, не може да се извърши преизчисляване за периода от 2017 г. до 2019 г., вкл., с по-нисък процент за годините и месеците осигурителен стаж.

Въпрос 4: Защо в разпореждането не е посочен размерът на добавката за COVID-19?

Допълнителните суми, които се изплащат към пенсиите по време на извънредната епидемиологична обстановка, не са част от отпуснатата им пенсия. Те се изплащат на основание на специални законови разпоредби или приети от Министерския съвет постановления.

Поради тази причина изплащаните към пенсиите допълнителни суми за времето от август 2020 г. до момента, не намират отражение в разпорежданията на длъжностните лица в ТП на НОИ.

От януари до юни 2022 г. включително е предвидено изплащане на допълнителни 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери. Тази добавка ще се получава вместо изплащаната през октомври, ноември и декември 2021 г. допълнителна сума от 120 лв.

От началото на годината за хората, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт, е достъпна справка на интернет страницата на института за разпорежданията, постановени за преизчисляването на техните пенсии.

НС реши: 60 лв месечно за пенсионерите до юни, помощ за небитовите потребители на ток до март

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови