Quantcast

Допълнителни уроци по български за ромите и бежанците

Александра Маркарян Последна промяна на 07 юли 2016 в 08:00 4067 1

Държавата ще осигури безплатно допълнително обучение по български език на децата от малцинствата, на децата бежанци и граждани на ЕС или трети страни, които живеят в България.

Това предвижда проектът за нов държавен образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език, публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката. Предвижда се той да влезе в сила от 1 септември 2016 г.

Обучението ще обхване децата на възраст за задължително предучилищно и училищно обучение.

За навършилите 16 г., които не са били обхванати от училищната система или преждевременно са я напуснали, ще има курсове за ограмотяване и/или за усвояване на учебното съдържание по български език и литература за прогимназиалния етап. Те ще бъдат организирани от училище в системата на предучилищното и училищното образование по национални и международни проекти и програми.

Ще бъдат създадени и условия за признаване и/или валидиране на компетентности, свързани с усвояване на българския книжовен език. Те ще бъдат разписани подробно в друг образователен стандарт - за оценяване на резултатите от обучението.

Допълнителното обучение по български език и литература ще се провежда чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебния план по време на учебните занятия и/или по време на лятната ваканция, съобразно потребностите на всеки ученик. 

Допълнителното обучение на децата на мигранти и бежанци ще се провежда индивидуално или в група – по решение на директора на приемащото училище след становище от координиращия екип за личностно развитие, съобразно потребностите на всяко дете, възрастта и здравословното му състояние.

Програмите ще бъдат разработени според нивата на Общата европейска езикова рамка. Министърът на образованието ще ги утвърждава. За обучението ще бъдат направени и учебни помагала. То ще се организира в училища, определени от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Допълнителното обучение по български език като чужд за децата на мигранти и на бежанци ще се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. За тези, които са на възраст за обучение в начален етап то ще е 90 учебни часа, разпределени по 3 часа седмично. За учениците мигранти и бежанци в прогимназията са предвидени 120 часа, по 4 часа седмично, а за тези, които се обучават от VIII клас до класа, в който навършват 16 г. включително – 180 учебни часа, по 5 седмично. 

Обучението по ал. 1 може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите или в друго неучебно време по желание на родителя/настойника/попечителя.

По време на това допълнително обучение на децата мигранти/бежанци няма да се пишат оценки. След края му учителят ще описва постигнатите от всеки ученик резултати и ще предоставя описанието за сведение на родителя (настойника, попечителя), на директора на училището и на учителите, обучаващи ученика по учебните предмети по училищния учебен план.