1.1% от българите са били на воден режим през 2018 г.

OFFNews Последна промяна на 20 декември 2019 в 12:50 1095 0

На воден режим за миналата година е бил 1.1% от населението в страната. Най-засегнати от режим са били областите Габрово (28.2%), Търговище (13.1%) и Сливен (7.8%), сочат данни на Националния статистически институт.  

Според годишните данни за 2018 г. на НСИ водовземането на водите в страната е с 4.1% по-малко спрямо 2017 г.

Най-значимо е намалението на иззетите повърхностни води, като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал са 4.3%, които съставляват около 90% от иззетите пресни води. Причината за този спад е от намаляващото черпене на вода за охлаждащи процеси в енергетиката и за сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Отчита се спад и при добитата вода от подземни източници с 2.6% спрямо 2017 г., основно за целите на ВиК. 

Въпреки намалението на абсолютния обем, водовземането в страната е относително устойчиво. През 2018 г. най-значим е делът на водите за индустрията - 70.7%, след него са секторите ВиК (15.5%) и сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ (13.3%).

През 2018 г. за производството на хидроенергия допълнително са преработени общо 26 млрд. куб. м сурови води (непреработени), което е с 45.2% повече спрямо 2017 година. Една част от иззетите води са за крайно потребление, а останалата част са загуби на вода (течове, изпарения, неточности при измерването и други). 

Според НСИ използваната вода в страната през 2018 г. е с 1.8% по-малко от предходната година. С най-голям дял във водоползването са водите за охлаждащи процеси в енергетиката (78.0% от използваната вода), спрямо 2017 г. намаляват с 2.1%. Тези води се осигуряват предимно от собствено снабдяване и след употреба обикновено се връщат обратно във водоизточника.

Използваната вода за напояване на земеделски култури през 2018 г. е почти непроменена с отчетената през предходната година.  Спрямо 2017 г. се отчита нарастване на водата, използвана в сектора на услугите, докато потреблението на питейна вода от домакинствата през 2018 г. остава близо до отчетената за 2017 г. 

С обществено водоснабдяване е свързано 99.5% от населението в страната. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2018 г. се оценява на 99 л на човек, което е на равнището на 2017 година. 

Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско - в Североизточния район (85 л/чов./ден.).

Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

Статистиката на НСИ показва, че през 2018 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 427 млн. м3 отпадъчни води и 3 618 млн. м3 отработени води от охлаждащи процеси - общо те съставляват 87.1% от използваните води. 

Общият обем на отведените през 2018 г. отпадъчни води във водни обекти от икономическите дейности, домакинствата и обществената канализация (вкл. дъждовни и др.) се оценява на 767 млн. м3.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X