Защо бе спряна концесията на летище София (дълъг списък с мотиви)

За аерогарата в Белград има 25 кандидати, за нашата - четирима

OFFNews Последна промяна на 05 април 2017 в 18:19 6689 0

По време на кабинета Борисов-2 бе обявена една меко казано странна концесионна процедура за Летище София. Тя предвиждаше огромно авансово плащане от страна на бъдещия концесионер веднага след подписването на договор, а след това парите да заминат за бездънната каца на БДЖ. Схема срещу която се обявиха както водещите авиоексперти у нас, така и синдикатите на най-голямата ни аерогара. Съвсем отделен въпрос е, че и нямаше разрешение от Еврокомисията за спасяване на железницата с парите на хората, които се возят на самолет. 

И все пак защо правителството прекрати процедурата за предоставяне на концесия на Летище София? Отговорите на този въпрос са включени в доклада на транспортния министър Христо Алексиев до Министерски съвет и са повече от основателни. 

В него се посочва, че интерес към концесията за летището в българската столица интерес са проявили едва 4 компании, докато за аерогарата в Белград, която също се отдава на концесия, до финалния етап са допуснати цели 25 компании. При това за миналата година Летище София е обслужило повече пътници и товари от сръбското.

Ето и пълния текст на мотивите за прекратяването на сбърканата процедура:

С Решение № 419 от 20 май 2016 г. Министерският съвет откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост. Параметрите на процедурата са определени на база концесионни анализи – правен, финансово-икономически, технически и екологичен, възложени и изготвени в хода на проведените подготвителни действия в периода м. януари 2015 г. – м. май 2016 г. Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 2 юни 2016 г. (2016/S 105-187282).

Първоначалният срок за получаване на оферти за участие е 20 октомври 2016 г. Срокът за получаване на оферти за участие е удължаван 4 (четири) пъти, съответно до 18 ноември 2016 г., до 14 декември 2016 г., до 31 януари 2016 г. и до 19 май 2017 г., по искане на заинтересовани участници. Към настоящия момент, видно от издадените удостоверения за оглед на обекта на концесия, може да се посочи, че са налице 4 (четирима) потенциални участници в процедурата за предоставяне на концесия.

Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите, процедурата за предоставяне на концесия се прекратява с решение на концедента, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени или не са могли да бъдат предвидени при приемане на решението за откриване на процедурата. Член 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, посочва, че решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите може да бъде прието от концедента във всеки момент от хода на процедурата, като обстоятелствата, в резултат на чието възникване може да се приеме това решение, трябва да бъдат обективни и да не са били предвидени или да не са могли да бъдат предвидени при приемане на решението за откриване на процедурата.

В настоящия случай е налице обективно обстоятелство, което не е било предвидено и не е могло да бъде предвидено при приемане на решението за откриване на процедурата, както следва:

На 10 февруари 2017 г. е открита процедурата за предоставяне на концесия на международното летище „Никола Тесла Белград“ в Белград, Република Сърбия. Летище София и летище „Никола Тесла Белград“ имат сходни характеристики, както като инфраструктура (и двете летища разполагат с по два терминала – Терминал 1 и Терминал 2, като на Терминал 1 и на двете летища се обслужват нискобюджетните авиокомпании), и двете летища разполагат с по една писта за излитане и кацане. Броят на обслужените пътници и обработените товари и поща също показва сходство за последните три години (2014, 2015 и 2016), а именно:

Предвид сходните характеристики на двете летища и като се има предвид, че:

(а) по справка от електронната страница на летището: http://www.beg.aero/en/strana/25711/concession, и по-конкретно публикуваното Решение относно изпълнение на условията от 15 март 2017 г., се установява, че на първия етап от процедурата за предоставяне на концесия на летище „Никола Тесла Белград“ има заявен интерес за участие от 27 лица, от които 25 са допуснати до участие във втора фаза на процедурата;

(б) сред допуснатите до втория етап на процедурата участници са и участници, проявили сериозен интерес към концесията на летище София;

(в) съгласно публичната покана за участие в концесията на летище „Никола Тесла Белград“, могат да участват оператори на летища, които оперират летище, което следва да бъде отдалечено в радиус над 450 км. от летището в Белград (участник, определен за концесионер на летище София няма да може да участва за концесията на летището в Белград, което също може да намали шансовете за подаване на оферта за летище София);

(г) трудно могат да се очакват нови участници, предвид краткия оставащ срок до крайната дата за подаване на оферти за участие (въпреки неколкократното удължаване на срока за подаване на оферти, броят на заинтересованите лица, проявили сериозен инвеститорски интерес не се е увеличил, като по данни от регистъра за посещение на информационната стая, както и за посещения на място на Летище София, интерес проявяват четирима потенциални участници в процедурата), сериозно се стеснява кръгът на възможни участници, които да подадат оферта за концесията на летище София. Настъпилото обективно обстоятелство – откриване на процедура за концесия на съседно летище със сходни параметри на летището, в рамките на един и същи период, прави процедурата недостатъчно конкурентна и ограничава възможността на държавата да получи най-доброто предложение.

Наред с горното, е необходимо да бъде посочено и следното: финансово-икономическите параметри на концесията са определени на база отчетните данни на настоящия летищен оператор „Летище София“ ЕАД за периода 2012 г. – 2014 г. Сред основните параметри е заложеният във финансовия анализ пътникопоток за срока на концесията. Реализираният пътникопоток на летище София през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. е съответно: 3 814 868 бр., 4 064 755 бр. и 4 973 039 бр. Достигнатият пътникопоток през м. януари и м. февруари на 2017 г. е съответно 468 576 бр. и 456 126 бр. Отчетеният пътникопоток през 2016 г. надвишава приблизително с 1 млн. броя пътници заложения в анализите за същата година прогнозен пътникопоток, а само за първите два месеца на 2017 г. достигнатият пътникопоток е почти 1 млн. Очертаващата се ясна тенденция към повишаване на пътникопотока намира отражение и води до промяна на прогнозните стойности на пътникопотока и за останалите години от срока на концесията. Увеличените стойности на пътникопотока рефлектират и са предпоставка за актуализиране на останалите параметри на концесията.

Основните причини за значителното увеличение на пътникопотока за последните отчетни години на летище София са откритите нови дестинации на нискотарифните авиокомпании.

Увеличението на общия брой полети на летище София за последните две години е над средните прогнозирани нива (4% съгласно EUROCONTROL seven-year forecast Feb2017) и се дължи на навлизането на пазара и увеличение на обхвата на дейностите на нискотарифните авиокомпании. Подобна тенденция се наблюдава в същия период в цяла Европа.

За международните полети, излетели от летище София може да се посочи силно изразено увеличение на трафика през 2016 г. в сравнение с 2015 г. с 18,04%. Особено интензивно е нарастването от 09.2016 г. (+28% за периода 09.2016 г. – 12.2016 г.). Международните полети, кацнали на летище София нарастват през 2016 г. в сравнение с 2015 г. със 17,94%. Особено интензивно е нарастването от 09.2016 г. (+28% за периода 09.2016 г. – 12.2016 г.). По отношение на вътрешните полети, излетели от летище София има силно изразено увеличение през 2016 г. в сравнение с 2015 г. с 13,94%. По отношение на вътрешните полети, кацнали на летище София се наблюдава увеличение на трафика през 2016 г. в сравнение с 2015 г. с 14,70%.

Предвид изложените по-горе обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени при приемането на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”, открита с Решение № 419 на Министерския съвет от 20 май 2016 г., се прекрати.

Съгласно чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите, с решението за прекратяване на процедурата може и да се измени решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия и да се обяви нова процедура или да се обяви нова процедура при условията на прекратената. Към настоящия момент не е налице готовност за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на летище София, защото това налага изготвянето на актуални концесионни анализи. При изготвянето на новите анализи и преценката за процедурата, могат да бъдат обмислени и следните обстоятелства, като например: намаляване на размера на еднократното концесионно плащане (минималният заложен размер в настоящата процедура е 550 000 000 лева), за сметка на увеличаване на годишните концесионни плащания. Така ще бъде постигнат и по-добър баланс на концесията. Съгласно Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (напълно въведена и в българския Закон за концесиите – необнародван, поради упражнено право на вето от президента на Република България), срокът на концесията може да бъде елемент на оценката, което подобно на горното е необходимо също да бъде обмислено. При откриването на нова процедура за предоставяне на концесия, е полезно да бъде разгледан и вариантът за привличане на международен признат финансов и технически консултант, който да подпомогне държавата при предварителните действия, а също така и при провеждането на процедурата.

Съгласно Раздел III „Общи указания“, т. 3.2. от Документацията за участие в процедурата, всяко лице има неограничен и пълен безплатен пряк достъп до документацията, включително всички приложения към нея чрез електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, поради което няма извършени разходи за закупуване на документацията, които да подлежат на възстановяване. Също така, не е изисквана и гаранция за участие в процедурата, която да се налага да бъде освобождавана или връщана по реда на чл. 55, ал. 3 от Закона за концесиите.

Предвид изложеното, на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите и чл. 92 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Министерският съвет прие решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”, открита с Решение № 419 от 20 май 2016 г. на Министерския съвет.

Допълнително в решението са изброени и последващите действия, които следва да бъдат предприети:

1. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да възложи актуализация на концесионните анализи или изготвяне на нови анализи, включително след преценка на необходимостта – да привлече международно признат финансов и технически консултант.

2. Процедурата, включително изборът на вида на процедура да се извършат в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесии.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване София”.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 105-187282, в Националния концесионен регистър под № А-000796/02.06.2016 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 2 от 02.06.2016 г

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови