МФ очаква дефицит в бюджета за август в размер на 190,4 млн. лв.

OFFNews 31 август 2020 в 20:26 3649 0

Снимка pikist.com

На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месец август 2020 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 190,4 млн. лв., което се дължи основно на спад в постъпленията, съобщиха от Министерството на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 28 787,0 млн. лв. (64,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към август 2020 г. се свиват с 949,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 430,9 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. са в размер на 27 253,5 млн. лв., което е 56,9 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28 193,3 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Превишението на приходите над разходите по КФП към август 2020 г. се очаква да бъде в размер на 1 533,4 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП).
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС .

Спад и през юли

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. са в размер на 25 266,5 млн. лв. или 56,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 713,4 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 099,8 млн. лв. (4,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 386,3 млн. лв. (26,7 %), сравнени с края на юли 2019 година. 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 054,5 млн. лв., което представлява 57,4 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 803,7 млн. лв. или 57,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 9 213,0 млн. лв. (56,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 049,0 млн. лв. (56,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 010,8 млн. лв. (55,2 % от разчета), а тези от мита са в размер на 121,8 млн. лв. (65,0 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 796,4 млн. лв. или 65,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 241,4 млн. лв., което представлява 57,8 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи са в размер на 3 376,1 млн. лв., което представлява 49,8 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 1 835,9 млн. лева.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към август 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец септември 2020 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови