КРС обяви търг за три 5G лиценза в България, ясно е за кого са

OFFNews Последна промяна на 02 февруари 2021 в 18:19 2955 0

Със своe Решениe № 36 от 28.01.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.

Предмет на търга е издаване на три разрешения с национално покритие за ползване на ленти 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz, със срок от 20 години.

Началната тръжна цена за 1 блок от 100 MHz е в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения. Стъпката за наддаване в търга – 100 000 (сто хиляди) лева, а депозитът за участие в търга е 200 000 (двеста хиляди) лева.

Таксата за закупуване на тръжните книжа е 4000 (четири хиляди) лева, като същите могат да се закупят в срок от 05.02.2021 г. до 12.02.2021 г., всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 2, стая № 204.

Заявления за участие в търга могат да се подават най-късно до 17.30 часа на 25.02.2021 г., всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на КРС, на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 2, стая № 204.

Търгът ще започне в 10.00 часа на 15.03.2021 г. в гр. София, в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 1, зала 1.

Според юристи, с които OFFNews се консултира, условията на процедурата за 5G лицензите на практика са написани така, че да изключат други кандидати освен съществуващите в момента три мобилни мрежи с национално покритие.

Ето какво пише в условията на търга:

В търга могат да участват лица, които да отговарят на следните изисквания:

3.1.1. Да притежават издадени разрешения с предоставен радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги на територията на Република България.

3.1.2. Да имат реализирани инвестиции в мобилни мрежи (GSM, UMTS и LTE), декларирани в т. 1.2. от Раздел А3 от годишните въпросници, предоставени в Комисия за регулиране на съобщенията, спрямо сумата на паричния поток от инвестиционна дейност в позиция „Закупуване на имоти, машини, съоръжения и нематериални активи” от отчета за паричните потоци, част от годишния финансов отчет на предприятието, не по-малко от 25 % средно за последните 5 г.

3.1.3. Да е постигната норма на рентабилност, определена въз основа на печалбата преди лихви, данъци и амортизации спрямо приходите, не по-малко от 25 % средно за последните 5 г.

3.1.4. Да е постигната средна норма на възвръщаемост, определена въз основа на печалбата преди лихви, данъци и амортизации спрямо сумата на нетекущите активи, посочени в годишните финансови отчети, не по-малко от 10 % средно за последните 5 г.

3.1.5. В търга не могат да участват лица, които имат публични задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови