AES България инвестира над 3,2 млрд. лева в чиста енергия за България

OFFNews Последна промяна на 04 октомври 2018 в 17:19 2887 1

Инвестиции за повече от 3,2 млрд. лева в чиста и надеждна енергия за България е резултатът от 17-годишната дейност на американската компания AES в страната.

Чрез дъщерната си компания AES България, световният лидер в предоставянето на устойчива енергия и решения за съхранението на енергия за комунални нужди изгражда и управлява в страната ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и Съоръжението за депониране на отпадъци от производствения процес, ветроенергийния парк „Свети Никола“ и Центъра за споделени услуги в сферата на финансите, информационните технологии, снабдяването и доставките, който обслужва бизнесите на корпорацията в Европа и Близкия Изток.

Изградената високотехнологична въглищна централа в Маришкия басейн ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е не само най-новата въглищна ТЕЦ в България, но и най-модерната от своя клас в Югоизточна Европа. Инвестицията на AES България в 690-мегаватовата мощност е 2,6 млрд. лева, което я прави най-голямата инвестиция в страната от началото на прехода до наши дни.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на ЕС и националното законодателство. От началото на 2018 г. до края на август централата е използвала близо 3 млн. тона лигнитни въглища от Маришкия басейн. За същия период, благодарение на модерната си и надеждна сероочистваща инсталация, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е предотвратила изхвърляне в атмосферата на 111 772 тона серен диоксид.

Централата е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за серен диоксид до 400 mg/Nm3 и степен на сероочистване около 98%, азотни оксиди (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах до 30mg/Nm3. Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през сероочистващата инсталация, т.е. централата не може да работи, ако спре сероочистката, което гарантира опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води се пречистват и използват отново, което намалява общото количество вода за производствени нужди. Централата работи с нулево заустване на отпадъчни води и има модерна технология за пречистване, която позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали.

Още едно доказателство за отговорното отношение на AES България към околната среда е единственото по рода си Съоръжение за депониране на отпадъци, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”. Те се събират, съхраняват и третират в съответствие с европейските и българските разпоредби и разрешителни. Отпадъците от процесите на горене и сероочистване преди да стигнат до депото, което се намира на 7 км от централата, се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи, за които българският екип на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ печели международна награда за иновация.

Стремежът на AES като глобален технологичен лидер е да бъде водеща по отношение на глобалната трансформация на енергийния сектор към по-чиста енергия. Един от начините за постигане на тази цел е увеличаване на дела на ВЕИ. В тази връзка през 2010 г. AES България пусна в експлоатация най-големия ветроенергиен парк в страната - ВяЕЦ „Свети Никола“. Вятърният парк край Каварна има 52 турбини „Вестас“ и е с обща инсталирана мощност 156 мегавата. Паркът значително увеличава капацитета на България в производството на енергия от вятър и помага на страната да достигне изискванията на Европейския съюз. Общата инвестиция във ВяЕЦ „Свети Никола“ е близо 540 млн. лева.

От началото на януари до края на август 2018 г. ветроенергийният парк „Св. Никола” е произвел 201 626 MWh чиста електроенергия, което е 24% от общо произведената електроенергия от вятър в България. ВяЕЦ „Св. Никола“ играе водеща роля в разработването на интегрираната система за защита на птиците на територията на Защитена зона Калиакра, която е съобразена с европейските изисквания и най-добри световни практики за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Системата обединява както информация от няколко високотехнологични радарни системи и метеорологични данни, така и прекия мониторинг на място от специалисти орнитолози, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.

Високите екологични изисквания към производството на електроенергия и вложените в опазване на околната среда средства от страна на AES България налагат нови стандарти на отговорно отношение към природата в българския енергиен сектор и са една от причините страната ни да е сред отличниците на ЕС по изпълнени цели за дял на ВЕИ в общия енергиен микс.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови