Приоритети в правосъдието: Разделяне на КПКОНПИ, закриване на спецправосъдието и закон за случаите по Магнитски

Кариерните бонуси и обезщетенията за ВСС отпадат, а съветът ще заседава на сесии. Коалиционните партньори зоват Гешев да си подаде оставката

Даниела Добрева Последна промяна на 13 декември 2021 в 11:53 2266 0

Амбициите на новото правителство в областта на правосъдието е да се постигне независимост, прозрачност и връщане доверието на гражданите в правосъдната ни система; независим съд и гарантиране на справедлив процес. В центъра на съдебната реформа се поставя защита на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти, а целта е да се постигане справедливост.

Предвижда се реформа в прокуратурата, за да стане ефективна и демократично отчетна.

Фокусът е върху противодействието на корупцията, така че България да задава модела за борба с корупция и от последна да стане първа по този показател.

В краткосрочната програма за борба с корупцията се предвижда създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция. Въпросната комисия трябва да осъществява парламентарен контрол върху дейността на КПКОНПИ. Трябва да изготви доклад за оценка на дейността на комисията "Цацаров" и анализ на информацията за данни за престъпления, извършени от магистрати, за да се внесе сигнал до Инспектората към ВСС. Самият Инспекторат също ще подлежи на парламентарен контрол, както и главният прокурор.

Комисията на Сотир Цацаров ще бъде реформирана след изготвяне на законопроект в срок от 3 месеца, в който да се уредят правомощията на самостоятелна антикорупционна комисия, съответно звено в ДАНС, която да възлага извършване на проверки на други компетентни органи и дирекции – НАП, ДАНС и др.

КПКОНПИ ще извършва разследване и събраните доказателства ще могат да се използват в наказателния процес при залагане на подходящи законови гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнесите (вкл. съдебен контрол срещу действия на комисията, с които се засягат права, и др. изменения в НПК, които да гарантират защита срещу произвол и злоупотреби), както и въвеждане на подходящи механизми за вътрешен контрол.

Обособява се самостоятелна Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество. Ще бъдат преразгледани функциите на инспекторатите към администрацията и реформиране на част от състава на инспекторатите към администрацията под ръководството на Антикорупционната комисия, вкл. част от състава на инспекторатите към отделните министерства.

Дава се право на Антикорупционната комисия да обжалва откази на прокуратурата за образуване на досъдебни производства по подадени от нея преписки с данни за извършени корупционни престъпления. Тя ще може да сезира Комисията за възстановяване на активи, ако намери разминаване в имуществото или при установен конфликт на интереси. Ще бъде изготвена и публично достъпна методика за финансова оценка на активи, която да позволява адекватна оценка на стойността на активите, подлежащи на запор. До 3 месеца ще бъде направена ревизия на заведените до този момент дела за
отнемане на противозаконно придобито имущество.

Ще бъдат въведени изисквания за извършване на първоначални и периодични проверки за интегритет на ключови служители в структурата на антикорупционните органи. Разпоредбите в Наказателния кодекс ще бъдат прецизирани за криминализирането на деяния във връзка с обществени поръчки и европейски средства.

Предвиждат се промени в Закона за обществените поръчки, за да се регулира и ограничи инхаус възлагането. Досиетата по обществени поръчки ще стават публични след определен срок. Ще има повече публичност при работата на конкурсните комисии.

Важен елемент от програмата на правителството е приемането на законодателство за санкции в случаи като тези по закона „Магнитски“.

В краткосрочната програма за съдебната система е предвидено реформиране на прокуратурата чрез политическа декларация от коалиционните партньори с искане на оставката на главния прокурор; процедура за задължителна тримесечна отчетност на ръководителя на държавното обвинение пред НС; ограничаване на правомощията му по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност по чл. 127, т. 5 и 6 - предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове в предвидените със закон случаи и участва в граждански и административни дела. Това ще стане с промяна в Закона за съдебната власт.

Незабавно закриване на специализираните съдилища и прокуратура също е в краткосрочната програма на правителството на Кирил Петков. Ще бъде направен анализ и обсъждане на предложението за създаване на нови специализирани звена в системата на прокуратурата или съдилищата. Ще бъде въведен съдебен контрол върху някои от отказите (изрични и мълчаливи – след бездействие от страна на прокуратурата след определен срок) да се образуват досъдебни производства, включително по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите; по сигнали за полицейско насилие; по сигнали, подадени от Антикорупционната комисия; други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане.

Реформирането на Висшия съдебен съвет предвижда в срок до 2 месеца от започване дейността на НС иницииране на
процедура за избор за членове на Инспектората на ВСС, чиито мандат е изтекъл, и внасяне на кандидатури. Сегашният ВСС се реформира и трансформира от постоянно действащ орган в орган, който взима решения на сесии в рамките на мандата си,
подпомаган от постоянно действащи комисии. Това ще стане до 4 месеца. Ще бъде изготвен анализ и законодателна промяна на мнозинствата при вземане на решения от пленума на ВСС и ще се преразгледа мнозинството, необходимо за избор
и освобождаване на председателите на ВКС и ВАС, за да се изпълни препоръката на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председател на ВКС и ВАС, като точното мнозинство ще бъде уточнено допълнително.

Предвижда се парламентарен контрол (отчетност или изслушване) по въпроси, свързани с антикорупционна дейност спрямо дейността на Инспектората към ВСС пред новосъздадената парламентарна комисия за борба с корупцията и пред НС. Въвежда се първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите 5 комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС.

Кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС - настоящи и бъдещи, отпадат. Ще бъде направена ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система. Ограничава се безсрочното командироване на магистрати и се прекратяват порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок. Процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати ще се ревизират в най-кратък срок.

Чрез законодателни промени се предвижда утвърждаване на съдийското самоуправление. А правосъдното министерство ще бъде утвърдено като един от основните инициатори на необходимите съдебни реформи в тясно сътрудничество с НС.

Ще бъде приета Стратегия за развитие на пенитенциарната система в България и ще бъде направен анализ на натовареността на магистратите с цел прекрояване на съдебната карта и извършване на законодателни промени. 

Фокусът ще бъде насочен и върху утвърждаване на електронното правосъдие и довършване на неговото въвеждане. Предвижда се отлагане до една година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса

Реформирането на регулаторните органи ще стане след професионален анализ на функциите им – напр. КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата. Структурата на КЗК и други регулаторни органи ще бъде преосмислена. Предстои и анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете им и ще бъде преразгледан удълженият мандат на сегашното ръководство на КЗК.

Процедурите по подбор за членове на регулаторни органи да бъдат прозрачни и да включат под някаква форма участие на неправителствения сектор (формирането на регулаторните органи да не става по партийни квоти); утвърждаване на случайно разпределение на преписките; създаване на критерии и механизми за търсене на отговорност на регулаторните органи при техни незаконосъобразни действия; обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата - са сред другите намерения на четирите партии в коалиционното правителство.

За да бъде подобрен достъпът на гражданите до правосъдие, ще бъдат преосмислени някои такси, например таксата по граждански дела. Предвижда се още създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи регресна отговорност за съответните длъжностни лица, както и гаранции за независима професионална адвокатура. На реформа подлежи и юридическото образование, за да се повиши качеството на кадрите.

До година и половина трябва да бъде приет закон за частния фалит. Промени ще има в работата на частните съдебни изпълнители и във връзка с финансирането на стартиращи иновативни компании.

Ще бъде направен анализ и обсъждане на предложението за поетапно въвеждане на института на мълчаливото съгласие, като предложението е при непроизнасяне на административния орган по дадени задължителни съдебни указания да се счита, че е дадено мълчаливо съгласие. 

Актовете на дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" при централното управление на Националната агенция за приходите ще станат публични. 

Редуциране на членския състав на ЦИК и неговата деполитизация ще стане също след анализ и обсъждане. Предвижда се и обсъждане на промяна на изборната система и преразглеждане на правната уредба на референдумите и другите форми на пряка демокрация и колективните искове.

В средносрочните перспективи на коалицията влиза реформиране на съдебната система чрез конституционни промени. Фокусът е върху провеждането на диалог и обединяването около необходимостта от изработването на проект за конституционни изменение, насочени към създаване на отчетна и ефективна прокуратура и справедлива и независима съдебна система с подходящи гаранции за правата и свободите на гражданите и бизнеса - в срок до 6 месеца от приемането на бюджета.

Във връзка с изготвения проект за промяна на Конституцията и при необходимост сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 158, т. 3 от основния закон в светлината на предложените промени и преразглеждане на Решение № 3 от 2003 г.

Предвижда се разделяне на ВСС на два самостоятелни съдийски и прокурорски съвета или реформа в структурата на ВСС в посока ограничаване на тежестта на прокурорската квота в прокурорската колегия и на прокурорската колегия при
избор на председатели на ВКС и ВАС. Създаване на независим инспекторат, който да проверява дейността на ВСС, съответно на всеки от двата самостоятелни съвета, е заложено в стратегията.

Ще бъде направен анализ на възможността за извеждане на прокуратурата и следствието от съдебната власт; ще се преосмисли фигурата на главния прокурор и намаляване на неговите неограничени правомощия; премахване на фигурата на главния прокурор или свеждането й до тази на административен ръководител с организационни функции.

Ще се анализира и предложението за създаване на механизъм за избор и освобождаване на главния прокурор от НС по предложение на министъра на правосъдието с квалифицирано мнозинство от 3/5 от народните представители; намаляване на мандата му на 5 г.; промени при излъчването и процедурата по избор на председатели на ВКС и ВАС.

Предвижда се изборът на председателите на ВКС и ВАС да е прозрачен, пленумите на върховните съдилища да са водещи в процеса Изискването към кандидатите за председателите на ВКС и ВАС е да са действащи съдии в съответния съд; премахване на политическото кадруване.

Партньорите имат съгласие и по разширяване на достъпа до Конституционния съд. Ще бъдат направен анализ и обсъждане на предложението за въвеждане на пряка индивидуална конституционна жалба за по-добър граждански контрол по повод конституционните права на гражданите и ще бъде предвидена възможност за съдилища от по-ниските съдебни инстанции да сезират КС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови