Кабинетът предлага повече мерки за защитените свидетели

OFFNews Последна промяна на 28 март 2018 в 14:40 2087 0

Подобряване на ефективността за включване и пребиваване на застрашени лица в Програмата за защита предвижда проект за изменения и допълнения на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, който правителството ще предложи на Народното събрание за одобрение.

С проекта се цели оптимизиране на организацията на работа на Бюрото по защита при главния прокурор, на използваните финансови и човешки ресурси за функционирането му, както и подобряване на взаимодействието с останалите държавни органи, имащи отношение към осъществяването на специалната защита, съобщиха от правителствената пресслужба.

Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица. Предлага се специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която да е незабавна и да се прилага до издаване на разпореждане на главния прокурор или вземане на решение за мярката за защита от Съвета по защита.

Предвижда се Бюрото по защита да дава мотивирано становище по предложението на окръжния прокурор или на съда относно възможността и вида на конкретна мярка за предварителна защита. Тя има за цел да осигури и технологично време за събиране и оценка на информация за вземане на информирано решение от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в Програмата. В този срок ще се даде възможност на застрашеното лице да се информира за възможностите и ограниченията на Програмата за защита, както и да организира личните си дела със съдействието на Бюрото по защита.

Предвидено е изпълнението на мерките по предварителната защита да започва след разпореждане на главния прокурор и писмено съгласие на застрашеното лице, като при отказ от даване на съгласие от застрашеното лице, процедурата да бъде прекратена.

Законопроектът предлага въвеждане на нови мерки за защита като психологическа, правна и медицинска. Наред с това се предлага да отпаднат като самостоятелни мерките „лична физическа охрана“ и „пълна промяна на самоличността“, тъй като те са доказали своята неефективност. Отделно от това, такива не съществуват в аналогичните закони в останалите държави членки на Европейския съюз. Личната физическа охрана е предвидена само като временна мярка. Пълната промяна на самоличността е допусната с възможността лицето с променени основни данни да продължи да ги ползва и след излизането му от Програмата за защита, в случай че има необходимост от това.

При предварителната защита са предвидени: лична физическа охрана, охрана на имуществото, настаняване на безопасно място и настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието. Те ще могат да се прилагат само за 30 дни, а при необходимост срокът може да бъде удължен с още до 30 дни.

Мерките за защита по Програмата за защита ще са промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и релокация в друга държава.

С проекта се създадат необходимите законови условия за намаляване на риска от посегателства срещу защитените лица чрез оптимизиране на специалната защита. Очаква се още да се ограничи необоснованото пребиваване на защитени лица в Програмата за продължителни периоди от време, без наличие на заплаха за тях, както и осъществяване на мерки за защита, несъответстващи на обективната степен на заплаха. Очаква се също постигане на дисциплиниращо въздействие по отношение на застрашените лица, чрез въвеждане на механизъм за възстановяване на извършваните разходи при неспазване от страна на лицата на поетите задължения във връзка с осъществяване на мерките за защита.