Всяка пета жена в България е насилвана от партньор, всяка осма - тормозена сексуално на работа

Александра Маркарян 25 ноември 2022 в 19:02 3148 0

Сексуален тормоз на работното място.

Снимка Getty Images

Сексуален тормоз на работното място.

11.9% от жените на възраст 18-74 г. в България са преживели сексуално и/или физическо насилие (вкл. заплахи). Това показва изследване на Националния статистически институт (НСИ), извършен в рамките на проект, иницииран от Европейската комисия и реализиран във всички страни членки на ЕС по единна методология и хармонизиран инструментариум. Резултатите за България бяха обявени днес от НСИ.

Съгласно методологията физическото насилие е умишлено поведение с цел причиняване на страдание и пораждащо страх чрез прилагане на пряка физическа сила, водещо до телесна болка и/или нараняване, а сексуалното - умишлено поведение с цел принуждаване към отношения от сексуален характер чрез физическа сила или принуда без съгласие на лицето. Включва се всякакъв вид вредно или нежелано поведение, включително каквото и да е действие, което лицето намира за унизително.

Тези 11.9% от жените са преживели поне един от двата вида насилие някога през живота си като възрастни, без значение кой е извършителят и каква е връзката им с него/ нея. Физическото насилие, включително заплахи за такова, е по-разпространено (8.5%) в сравнение със сексуалното (3.4%).

Младите жени (18-29 г.) по-често споделят за преживяно насилие - 21.5%. На второ място е групата 30-44 г. с 12.1%, на трето са 45- до 64-годишните жени с 9.9% и на четвърто са тези на възраст 65-74 г. с 8.2%.

През последните 12 месеца 2.9% от жените от 18 до 74 г. са претърпели насилие, през последните 5 г. - 5.9%, в рамките на целия живот като възрастни - 11.9%.

Партньор насилник

Един от най-честите извършители на насилие над жени е техният интимен партньор. (Под „насилие“ се разбира нежелани преживявания с настоящ и/или бивш/и партньор/и, вкл. психическо, сексуално и физическо, вкл. заплаха.)

20.5% от жените от 18 до 74 г. в страната, които имат или са имали партньор, са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор.

Младите жени (18-29 г.) са изложени на най-голям риск. Всяка трета от тях е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36.3%). Сред жените на възраст 30-44 г. насилваните от партньор са 22.5%. Делът на жените, които споделят за този тип преживявания намалява до 13.9% в групата 65-74 г.

Най-често партньорът упражнява психическо насилие. 19.4% от всички жени, които имат или са имали партньор, са пострадали от такова насилие. То е било физическо Физическо насилие от интимни партньори са преживели 7.1% от жените, а 9.3% споделят за преживяно физическо или сексуално насилие от настоящи и/или бивши партньори.

Една от десет жени (10.1%) на възраст 17-84 г. е била подложена на насилие през петте години преди проучването, а 4.6% - през 12-те месеца преди проучването. През целия живот като възрастни са претърпели насилие от интимен партньор 20.5%.

Друг насилник

Тук се включват заплахи, физическо или сексуално насилие, извършено от познат, приятел, колега, непознат, съсед, независимо дали е мъж или жена. Особеност е, че насилието се е случило след навършване на 15-годишна възраст на анкетираната жена.

5.9% от жените от 18 до 74 г. са преживели физическо (вкл. заплахи) или сексуално насилие от хора, различни от партньора им като възрастни. Преобладават пострадалите от физическо насилие (вкл. заплахи) жени – 3.5%. Пострадали от сексуално насилие са 2.4%, в това число от изнасилване - 1.5%.

Разпространението намалява с увеличаване на възрастта на жените. В групата между 30 и 44 г. пострадалите през живота си като възрастни от физическо или сексуално насилие от някой, който не е техен партньор, са 5.5%. Най-нисък е делът при 65- до 74-годишните. НСИ предупреждава, че данните за най-младите (18-29 г. - 14.8%) са с ниска надеждност, предвид извадковия характер на изследването.

2.1% от жените са преживели насилие през последните 12 месеца; 3.4% - през последните 5 години; 5.9% - през целият им живот като възрастни след навършване на 15 г. (вкл. случаи, когато периодът не е уточнен).

Физическо или сексуално домашно насилие

Домашното насилие включва всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опит за такова в семейството или домашна среда. Включват се членове на семейството, интимни партньори и хора, които живеят или са живели в едно и също домакинство с пострадалата, когато е настъпило насилието.

В зависимост от извършителя, периодът, за който се отнасят данните е различен – когато респондентът е преживял насилие от интимен партньор, се обхваща времето от момента на партньорството, а когато преживяното насилие е от друг - периодът от навършването на 15 г. на жената до момента на проучването.

Почти всяка десета жена на възраст 18 - 74 г. в страната (9.5%) споделя за преживяно физическо (вкл. заплахи) или сексуално насилие от член на домакинството, като 6.9% са преживели физическо насилие (вкл. заплахи), а 2.6% - сексуално.

Във възрастовата група от 18 до 29 г. 16.2% от жените са преживели насилие в семейството или домашната среда. С нарастване на възрастта относителният дял на жените, които споделят за преживяно домашно насилие намалява до 6.8% в групата от 65 до 74 г.

Сексуален тормоз на работното място

Сексуалният тормоз на работното място включва всяка форма на нежелано вербално или физическо поведение от сексуален характер, от страна на лице в работна среда, водещо до нарушаване достойнството на човек, обида или унижение, като неуместни погледи, докосвания, коментари, шеги, предложения или покани. Извършител може да бъде всеки с професионални отношения с пострадалата жена - ръководител, колега, клиент, пациент, доставчик и др.

Данните показват, че 12.2% от жените на възраст 18-74 г. в страната са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж в даден момент от професионалния си живот. Относителният дял на жените, преживели сексуален тормоз от мъже колеги е 5.3%, а от мъж на ръководна позиция - 1.4%. Най-голям е делът на жените, преживели сексуален тормоз на работното място от други мъже (10.7%), което включва случаите, когато не са посочени конкретните професионални отношения с извършителя.

Насилие в детството

Насилието срещу деца се отнася до физическото, сексуално или емоционално насилие у дома, в училище, в общността или в интернет. Извършител може да бъде всеки - член на семейството или роднина, учител, семеен приятел, съсед, непознат или други деца. Наличието на такова насилие причинява вреда, болка или унижение на децата и играе огромна роля за благосъстоянието и развитието им като възрастни.

Резултатите показват, че 28% от жените на възраст 18-74 г. в детството си са преживяли физическо или емоционално насилие от един от двамата родители. Емоционално насилие се причинява по-често от бащата (26.1%), отколкото от майката (23%). Несъществена е разликата по отношение на преживяното от родителите физическо насилие в зависимост от извършителя. От майката е причинено за 3.1% от жените, а от бащата - 3.5%.

Подкрепа на жертви на насилие

Наличието на мрежа от услуги за жени, преживели насилие или в риск от насилие и информираността за достъпа до тях е съществена част от подкрепата на жертвите. В рамките на изследването е оценена информираността на жените за съществуването на телефонни линии, на които могат да потърсят подкрепа и закрила, както и за съществуването на кризисен център за жертви на домашно насилие и възможностите за получаване на безплатна правна помощ.

Резултатите показват, че единният номер за спешни повиквания 112, който е достъпен 24 часа, 7 дни в седмицата и е безплатен, е разпознаваем за 91.1% от жените на възраст 18-74 г. 36.4% са информирани за съществуването на друга национална гореща телефонна линия за подкрепа на пострадали от насилие, като например управляваната от Фондация „Асоциация Анимус“. Повече от половината анкетирани жени (55.9% ) са запознати, че в страната съществуват кризисни центрове за жертви на домашно насилие, които предоставят безплатно настаняване и прием на деца. Едва 29.5% от жените на възраст 18 - 74 г. са чували за възможността за оказване на безплатна правна помощ за жертви на сексуално насилие в страната.

Субективна оценка за разпространението на насилието от интимен партньор

64.9% от жените от 18 до 74 г. считат, че насилието над жени от страна на интимните им партньори в България се среща много или доста често. Когато въпросът се отнася за насилието над мъже от интимните им партньори този дял е 12.1%.

Изследването е проведено в периода ноември 2021 - февруари 2022 г. сред жени на възраст 17 - 84 години. Основният метод за събиране на данни е интервю „лице в лице“ с помощта на таблет (CAPI). Поради чувствителния характер на темата за улеснение на респондентите и предвид епидемичната обстановка в страната по време на работата на терен, за първи път НСИ приложи и метод на самоанкетиране чрез уеб-базирано приложение (CAWI).

Обхваната е представителна за страната извадка от 8 240 обикновени домакинства, в които има поне една жена на възраст 18 - 74 години. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Изследването е проведено на принципа на доброволното участие и съгласие, като е интервюирано само по едно лице в домакинство. Успешно анкетирани са 5 580 жени, като относителният дял на отговорилите е 77.4%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков