Quantcast

Приключи проекта на Фондация "Институт за добро управление" за програмното бюджетиране

ОFFNews Последна промяна на 25 май 2016 в 17:52 1421 0

Фондация "Институт за добро управление" приключи успешно изпълнението на проект "Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения". 

Проектът бе финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а негов партньор е Фондация "OFF Media".

В рамките на почти едногодишната работа по проекта беше разработена методика за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса по формулиране и бюджетиране на политики, проведе се проучване на текущото участие на НПО и заинтересованите страни в процеса на програмно бюджетиране, както и мониторинг на процеса на формулиране на политики и тяхното бюджетиране в две пилотни министерства – Министерство на икономиката и Министерство на земеделието и храните.

Бенефициентът по проекта и неговият партньор организираха и проведоха две събития в рамките на изпълнението на проекта - уъркшоп за обсъждане и даване на коментари по работния вариант на методиката за мониторинг, както и информационен семинар за представяне на финализираните резултати от изследването. На събитията присъстваха представители на НПО, медии, държавна администрация, социални партньори, както и заинтересовани страни по проекта.

В рамките на проекта беше създадена информационна брошура, която ще бъде разпространявана и след неговото приключване. Публикувани бях два банера на сайтовете на Кандидата и Партньора, които водят към сайта на проекта. На сайта на електронната медия "Актуално" беше публикувана и статия, описваща постигнатото в рамките на изследването.

Цялостна информация, както и резултатите от изследването, можете да откриете на сайта на проекта - monitor-budget.eu, където е качена и самата методика за мониторинг, както и изготвените в рамките на изпълнението на отделните дейности по проекта доклади.

Проектът "Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Институт за добро управление" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. Интернет страница на Оператора на Програмата – www.ngogrants.bg.