Quantcast

От 1 януари 2020 г.: Повече пари за работа с деца и ученици в риск от отпадане

Александра Маркарян Последна промяна на 08 ноември 2019 в 10:30 1819 0

Екипите, които работят на терен с деца и ученици, които са застрашени от отпадане или вече са напуснали образователната система, ще получават по-голямо допълнително възнаграждение от 1 януари 2020 г., предвиждат промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Проектът е внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев за обществено обсъждане преди гласуването му от Министерския съвет.

Предложените нови размери на размера на финансирането за едно дете в детска градина или за ученик са:

Размерите сега са следните:

Проектът предвижда още една промяна. Тя касае реда за формиране на целодневните групи в училищата. Разрешава се при недостатъчен брой ученици за формиране на две групи за целодневно обучение в прогимназиалния етап минималният брой деца в група да е 13 ученици в група - за паралелките в началния етап (от I до IV клас), и 15 ученици - за прогимназиалния.

Сега наредбата предвижда при недостатъчно ученици от I до VII за сформиране на две паралелки, в неспециализирано или в специализирано училище те да се формират при 13 ученици - за началния етап, и при 15 ученици – за прогимназиалния. Друг текст указва образуване на групи за целодневна организация в неспециализираните училища да се прави при минимум 16 ученици във всяка.

"Разликата в изискването за минимален брой ученици при формирането на паралелките в училище и на групите за целодневна организация на учебния ден създава трудности от организационен характер в случаите, когато паралелките в
съответния клас са две и броят им съвпада с броя на групите за целодневна организация на учебния ден. С предложената промяна се създават условия за синхронизиране на разпоредбите на чл. 63, ал. 1, т. 2 за реда за формиране на паралелките при недостатъчен брой ученици в тях и чл. 71, ал. 4 от Наредбата за финансиране на институциите и за преодоляване на идентифицирания проблем", разяснява министър Вълчев в мотивите си към законопроекта.