Мая Манолова атакува ноторния член 417 в ГПК - снема свръхпривилегиите на банки и кредитори

Последна промяна на 25 февруари 2019 в 15:56 2050 2

Снимка OFFNews

Продължава от стр. 1

Проект!


ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Обн. ДВ, бр.59 от 20 юли 2007г., изм. ДВ, бр.50 от 30 май 2008г., изм. ДВ, бр.63 от 15 юли 2008г., изм. ДВ, бр.69 от 5 август 2008г., изм. ДВ, бр.12 от 13 февруари 2009г., изм. ДВ, бр.19 от 13 март 2009г., изм. ДВ, бр.32 от 28 април 2009г., изм. ДВ, бр.42 от 5 юни 2009г., изм. ДВ, бр.47 от 23 юни 2009г., изм. ДВ, бр.82 от 16 октомври 2009г., изм. ДВ, бр.13 от 16 февруари 2010г., изм. ДВ, бр.100 от 21 декември 2010г., изм. ДВ, бр.5 от 14 януари 2011г., изм. ДВ, бр.45 от 15 юни 2012г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29 юни 2012г., доп. ДВ, бр.99 от 14 декември 2012г., изм. и доп. ДВ, бр.15 от 15 февруари 2013г., изм. ДВ, бр.66 от 26 юли 2013г., изм. ДВ, бр.53 от 27 юни 2014г., изм. ДВ, бр.98 от 28 ноември 2014г., изм. и доп. ДВ, бр.50 от 3 юли 2015г., доп. ДВ, бр.15 от 23 февруари 2016г., изм. ДВ, бр.43 от 7 юни 2016г., изм. и доп. ДВ, бр.8 от 24 януари 2017г., доп. ДВ, бр.13 от 7 февруари 2017г., изм. ДВ, бр.63 от 4 август 2017г., изм. и доп. ДВ, бр.86 от 27 октомври 2017г., изм. ДВ, бр.96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ, бр.102 от 22 декември 2017г., изм. и доп. ДВ, бр.42 от 22 май 2018г., изм. и доп. ДВ, бр.65 от 7 август 2018г.

§ 1. В чл. 411, ал. 2, т. 2, след думите „противоречие със закона“ се добавя запетая и думите „основава се на неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите или нарушава“.

§ 2. В чл. 412 се правят следните изменения и допълнения: 1. В точка 9 след думите „по т. 8“ се добавя „и указания, че в този случай може да понесе разноски в по-висок размер от тези, посочени в заповедта“;

§ 3. В чл. 415 се правят следните изменения: 1. В алинея 1 точка 2 се отменя. 2. Алинея 2 се отменя. 3. В алинея 3 думите „и 2“ се отменят. 

§ 4. Чл. 417, т. 2 се изменя така: „ 2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземанията на държавните учреждения и общините, или извлечение от счетоводните книги на банка, към което е представен документът, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия.

§ 5. В чл. 419 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се добавя „с твърдения, че представеният документ по чл. 417 не е редовен от външна страна или не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, включително поради това, че е основано на клаузи, противоречащи на императивни правила на закона, накърняващи добрите нрави или неравноправни такива“.

§6. В чл. 420 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „освен“ се добавя „когато заповедта за изпълнение по чл. 417, т. 2 е издадена в полза на банка или“.
2. Създават се нови ал. 3-8:
„(3) При искане за спиране с твърдение, че вземането е основано на клаузи, противоречащи на императивни правила на закона, накърняващи добрите нрави или неравноправни по смисъла на Закона за защита на потребителите или че размерът на дълга е неправилно изчислен, препис от искането се изпраща на заявителя за становище в 3-дневен срок. Съдът спира изпълнението на заповедта, ако счете твърденията на длъжника за вероятно основателни.
(4) По молбата за спиране районният съд се произнася в 3-дневен срок.
(5) Определението, с което се спира принудителното изпълнение, подлежи на предварително изпълнение.
(7) Когато освен искане за спиране е направено и искане по чл. 419, районният съд разглежда искането за спиране преди да изпрати частната жалба по предходния член на въззивния съд.
(8) При образувано исково производство, искане за спиране на изпълнението по ал. 3, може да се прави извън срока по ал. 2, в който случай компетентен да се произнесе е исковият съд.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 9.

§ 7. Създава се нов чл. 423а със следния текст:
Възражение при уведомяване чрез залепване „(1) В случай, че заповедта за изпълнение е връчена по реда на чл. 47, ал. 5, независимо от влизането й в сила, длъжникът има право да подаде възражение в двуседмичен срок от узнаването пред заповедния съд. Едновременно с възражението длъжникът може да упражни и правата си по чл. 413, ал. 1, чл. 419, ал. 1 и чл. 420. (2) Подаденото възражение автоматично спира принудителното изпълнение на заповед за изпълнение по чл. 410, чл. 417, т. 10 и когато заповедта за изпълнение по чл. 417, т. 2 е издадена в полза на банка, като във всички случаи съдът дава указания на заявителя по чл. 415“.

§ 8. В разпоредбата на чл. 433, досегашната алинея 4 става алинея 5 и се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
„Вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред.“

§9. По отношение на заповеди за изпълнение, влезли в сила преди 31.07.2017г., разпоредбата на чл. 423а не се прилага.

ВНОСИТЕЛИ:

Имена и подписи на вносителите

Страница на статията : 0102
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

5645

2

мнение от IP

25.02 2019 в 17:21

Това не променя нищо. Член 417 трябва да отпадне напълно. Само банките се ползват от превилегията да започнат направо изпълнителни дело и съдия-изпълнител да уведоми длъжника след наложени запори и начислени негови такси. Всички други кредитори искат заповед за изпълнение по член 410. Съдът уведомява длъжникът ПРЕДИ да влезе в сила и да може да започне изпълнително дело.

1000

1

emil_m

25.02 2019 в 16:22

А как гласува депутатът Мая Манолова, член на правната комисия в парламента, когато се приемаше този ГПК с този чл. 417 през 2006-2007 год. Може би против !? Никой не й задава този въпрос. Половината от изговореното по-горе са неистини, подплатени с псевдоправни съображения. Обаче популисткото знаме си се вее. И Барниръбала приветства, зер избори идат. Имало дисбаланс спрямо интереса на икономически по-слабия. Защо не се атакуват законови текстове, в които силната държава винаги се присъединява по право и дисбалансирано застава начело със своите вземания , за които години наред не си е мръднала и малкия пръст, а се ползва "наготово" в изпълнителните дела на частните субекти. Според Манолова длъжникът не дължи. Вземайте кредити, сменяйте адреса, за да не ви намери тази гад кредитора, трайте си, не плащайте задълженията и като ви усетят - почвайте да ревете. Банка е мръсна дума, когато трябва да връщаме пари. Да дават там, когато им искаме, пък после да се оправят.