Как да изчислим новата компенсация по мярката 'Запази ме'

OFFNews Последна промяна на 23 февруари 2021 в 18:14 866 0

От януари 2021 г. вече са в сила промените по проект "Запази ме" на Агенцията по заетостта, който осигурява финансови компенсации на работниците и служителите от затворените бизнеси. По нов начин се формират компенсацията за периода от 1 януари до 31 март.

Работниците от затворените бизнеси няма да получат по 24 лв., а 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври.

В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към датата на акта на държавен орган.

Изчисляването на компенсацията за  януари, февруари и март 2021 г. става по следния начин:

Осигурителният доход за октомври 2020 г. се разделя на броя на работните дни в месеца, за който ще се изплащат средствата, и се умножава по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации, т.е. броя дни през отчетния месец, в които сте ползвали неплатен отпуск.

Агенцията по заетостта публикува няколко стъпки и поредица от примери на електронната си страница в раздела на мярката "Запази ме", за да може работодателите и работниците да се ориентират за размера на компенсацията за януари 2021 г.

Пример: Ако осигурителният доход за октомври 2020 г. при работно време от 8 часа при работа през целия месец и използвани 20 дни неплатен отпуск за януари 2021 г., то компенсацията се изчислява така: 800 лв.*75%=600 лв. По този начин размерът на компенсацията за януари е 600 лв. 

Заявлението и приложенията по мярката се подават в дирекции "Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по следните начини:

- По електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

- С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;

- На хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19.