НСИ: 11.7% спад в добивната промишленост, намаляват поръчките от чужбина

Кредитите над 59 милиарда лева, на човек се падат по 4 677 лв. от БВП

Последна промяна на 06 април 2020 в 13:25 1593 0

11.7% спад в добивната промишленост и намаляване на доверието в промишлеността, свиване на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ със 7.2%, а в преработващата промишленост - с 2.1%, отчита Националният статистически институт през март 2020 г. Днес НСИ публикува данните си за ключовите показатели за България, които все още не отчитат увеличение на безработицата в резултат на кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Те отчитат обаче намаление на поръчките от чужбина. Кредитите на домакинствата и нефинансовите предприятия надхвърлят 59 милиарда лева.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с февруари 2020 г. Той е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак).

През януари календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 г. по предварителни данни. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 11.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а ръст - в преработващата промишленост - с 2.1%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари показват нарастване от 1.7% спрямос същия месец на 2019 г. На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2020 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 3.1%, а при сградното строителство - с 0.7%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32 682 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 677 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.766702 лв. за щатски долар БВП възлиза на 18 499 млн. долара и съответно на 2 647 долара на човек от населението. Преизчислена в евро той е 16 710 млн. евро, на човек се падат 2 391 евро.

Сезонно изгладените данни показват годишен растеж от 3.1% на БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2019 г.

През януари общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.5 пункта спрямо октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца и очакванията за следващите 12 са леко влошени спрямо предходното наблюдение.

През януари оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 3.2% на годишна база. В сравнение със същия месец на 2019 г. той расте при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.1%). Понижение има при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.4%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.6%).

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2019 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2018 г. е 6.4%.

През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1.7 пункта спрямо 3 месеца по-рано и достига 78.0%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 20.8%. По сезонно изгладените данни този показател се увеличава с 3% в реално изражение спрямо същия период на 2019 г.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. заетите на възраст 15 и повече навършени години са 3 222.7 хил., от които 1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите  е 54.0%, като при мъжете този дял е 61.0%, а при жените - 47.7%. Безработни са 138.5 хил. - 80.6 хил. (58.2%) мъже и 57.9 хил. (41.8%) жени. Коефициентът на безработица е 4.1% (4.4% за мъжете и 3.8% за жените). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за отработен час от наетите от тях нарастват с 11.9% на годишна база. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.

В бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. 32.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2019 г. средната заплата е 1 349 лв. и нараства с 4.3% за месец и с 12% спрямо декември 2018 г.

Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2020 г. показват намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5.1 пункта) в сравнение с февруари 2020 г. За януари 2020 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 115.2 млн. евро (0.2% от БВП) при излишък от 7.6 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2019 г.

Търговското салдо за януари 2020 г. е отрицателно в размер на 42.2 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 34.6 млн. евро (0.1% от БВП)² за януари 2019 г. Износът (FOB) е 2 513.1 млн. евро (3.9% от БВП) за януари 2020 г., като нараства със 185.1 млн. евро (8.0%) в сравнение с януари 2019 г. (2 328 млн. евро, 3.8% от БВП). Износът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%. Вносът (FOB) за януари 2020 г. е 2 555.2 млн. евро (3.9% от БВП), като нараства със 192.7 млн. евро (8.2%) спрямо януари 2019 г. (2 362.6 млн. евро, 3.9% от БВП)². Вносът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2020 г. нарастват с 2.5 млн. евро при намаление с 21.5 млн. евро за януари 2019 г. През януари салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 12.5 млн. евро (0.02% от БВП) при положително салдо от 142.6 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 15 млн. евро за януари 2020 г. при понижение със 164.1 млн. евро за януари 2019 г.

През януари 2020 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 235.6 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателна стойност от 41 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г. Портфейлните инвестиции - активи за януари 2020 г. нарастват с 304.4 млн. евро (0.5% от БВП) при намаление с 31.9 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г. Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2020 г. се повишават с 68.9 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение с 9.1 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2019 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2019 г. е положително. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват спад съответно с 0.2 и 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни).

През февруари 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 3.1% на годишна база. Най-голямо увеличение е регистрирано в група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 6.5%. Най-голямо намалениe е регистрирано в групата „Съобщения“ - с 2.0%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. индексът на цените на жилищата нараства с 6.2% на годишна база.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2020 г. нараства с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

Преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

През февруари 2020 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишно нарастване през януари 2020 г. В края на февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП) при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г. (79.8% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата през февруари 2020 г. възлизат на 59.127 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари 2020 г. (5.4% годишно повишение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лв. (27.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.235 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на февруари 2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X