Как ще се кандидатства по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност"

OFFNews Последна промяна на 03 април 2015 в 11:20 3641 0

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на сайта на Министерството на икономиката.

Процедурата е "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия". Целта й е инвестиционна подкрепа за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 150 000 000 евро.

Микропредприятията могат да кандидатстват за 100 000 до 500 000 лева.

Финансирането за малките и средните предприятия е от 200 000 до 750 000 лева.

За средните предприятия е определен размер между 300 000 и 1 000 000 лева.

Има три крайни срока за кандидатстване. В рамките на всеки от тях ще могат да се подават проектни предложения само от кандидати с код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Критериите и методологията за оценка на проектните предложения са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и балансираност между оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата за предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план, подчертават от МИ.

Предвидено е засилване на механизмите за наблюдение и контрол на изпълнението на заложените в проектното предложение цели и индикатори както на етап изпълнение, така и след физическото приключване и отчитане на проектите.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г.

Предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително) на имейла public.consultation@mi.government.bg.

Насоките за кандидатстване и документите вижте ТУК.