Осъдиха Медицинския университет в София, отхвърлил онкоболен кандидат за асистент

Съдът обяви за невалидно и нищожно решението срещу д-р Радислав Наков, който не получи асистентско място в Катедрата по гастроентерология

Последна промяна на 03 август 2020 в 15:26 4840 0

Софийският административен съд (САС) осъди Медицински университет-София по случая с д-р Радислав Наков. Припомняме, че през ноември 2019 г. той не бе избран за асистент в Катедрата по гастроентерология към МУ-София, тъй като е онкологично заболяване.

САС е взел решение на 23.07.2020 г., с което обявява, че решението на Академичния съвет (АС) на МУ-София, с което е одобрен асистент по споменатия конкурс за невалидно и нищожно.

Учебното заведение е осъдено да заплати всички разходи по делото на д-р Наков. САС няма правомощията да отмени конкурса и да назначи нова или допълнителна проверка по случая, тъй като това е в компетенциите на МУ-София.

В решението на съда се споменава, че не е спазено изискването за форма – Академичният съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент по конкурса, в протокола не се съдържали никакви обсъждания, мнения и други становища от членовете на съвета.

Напомняме, че в конкурса бяха допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила – комисията в посочения ѝ състав (проф. Владимиров, проф. Генов и доц. Пенчев), провела процесния конкурс, провеждала конкурсите през последните 6 години, въпреки че приложимите норми на Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ) предвиждат, че за членове на комисията не могат да бъдат избирани лица, които са били нейни членове по предходните две последователни процедури за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление в съответното висше училище в случаите, когато има достатъчно хабилитирани лица.

В конкретния случай при направената справка на официалната интернет страница на МУ-София се установява, че има 7 хабилитирани преподаватели.

Нарушена е била анонимността на изпита, един от кандидатите бил поканен от комисията и останал около половин час насаме с членовете ѝ. Поведението на членовете на комисията е създало впечатление за предварително определен за спечелил съответния кандидат.

Софийският административен съд е установил още, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, които предвиждат одобрение от Академичния съвет на решения на други органи в процедурите по заемане на академични длъжности, противоречат на Закона за развитие на академичният състав в България.

Това е така, понеже те са създадени въз основа на обявена за противоконституционна с Решение № 11/2010г. на Конституционния съд разпоредба на закона, поради което на основание чл. 5, ал. 1 АПК не следва да се прилагат.