OFFNews https://offnews.bg/rss/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD_68 OFFNews http://offnews.bg/design/offnews-logo-footer.png Защо колата става камион, а трионът - косачка https://offnews.bg//razsledvane/zashto-kolata-stava-kamion-a-trionat-kosachka-765466.html Печелят ли се обществени поръчки на Столична община благодарение на декларации с невярно съдържание? 

Вече има официален сигнал за това и е интересно дали общината наистина проверява декларациите или го прави само наужким. Тази проверка трябва да приключи до края на ноември.

Става дума за "Поддържане на паркове и градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения  за 2019-2021 г. по 19 позиции, процедурата по която е открита на 12 април 2019 г.

Дали има достатъчно техника е основен критерий, по който се избира коя фирма да поддържа зелените площи в София.

На първия етап техниката се заявява само чрез декларация.

Фирмите в бранша не са много и се познават добре, познават си и техниката. Две от тях "Алдес" ЕООД и "Комунална техника", се усъмняват, че конкурентите им наистина имат машините, които са декларирали.

Те обжалват конкурса. Губят делата, но успяват да получат от Комисията за защита на конкуренцията удостоверение, с което СДВР - Пътна полиция да предостави информация за обявените в декларациите на спечелилите фирми автомобили. Както и удостоверение, с което да поискат информация от съответните органи какво се крие зад регистрационните номера на другата техника -  автовишки, косачки и т.н., изисквани за изпълнение на поръчката средства. 

Отговорите са смущаващи. В масивите на "Пътна полиция" вместо камиони под някои от номерата се водят леки коли. В масивите на Държавната агенция по метрологичен контрол, която регистрира вишките, част от тях ги няма. А от масивите на производителя "Щил" става ясно, че подобна техника или никога не е внасяна в България, или че с този и този номер е нещо съвсем друго - например трион, вместо косачка.

От "Алдес" и "Комунална техника" подават два сигнала до Столична община, но нямат отговор как са завършили проверките по тях.

Когато ние спечелим конкурс за поддръжка на зелена площ, Общината иска да докараме цялата техника на площад "Св. Александър Невски". Седем души ни проверяваха. Караха ни да разпъваме вишките и мереха толкова ли са високи, колкото декларираме, разказа управителят на "Комунална техника" Николай Янакиев. 

Подал съм сигнали до Столичната община, да видим дали и конкурентите ни ще ги проверят така, коментира той.

Двете загубили фирми атакуват най-напред обществената поръчка в частта по обособени позиции 4, 12 и 14. В сигнала се твърди, че три фирми "Грийнтаун" ЕООД, "Алверс комерс" и "Титан БКС" ЕООД са класирани, благодарение на декларации с невярно съдържание.

Първият сигнал - до зам.-кмета по озеленяване Десислава Билева е от 17 декември миналата година. В него се твърди, че Грийнтаун е декларирал неверни данни за 19 машини, Алверс комерс за 9, а Титан БКС не е предоставил данни за фабричните номера на 3 моторни коси, 6 моторни резачки и една фреза за раздробяване на дънери. А според указанията на комисията всички участници в процедурата следва да представят Декларация за техническо оборудване "с посочен в нея вид, модел и брой на съответното оборудване" и "фабрични номера на малогабаритната техника.

Участникът не е отстранен от процедурата, въпреки че не е изпълнил това условие, посочват от Алдес и твърдят, че е налице "неравнопоставеност между участниците".  

Сред най-драстичните примери за несъответствия между декларирано пред СО и реално според данните на Пътна полиция са: 

"Алверс" декларира, че ще използва 4 броя собствени МПС с категория Евро 5.

От данните на СДВР се оказва, че единият автомобил няма евро 5. Другият - не е собственост на фирмата, а на физическо лице. Третият и четвъртият би трябвало да са автовишки. Но едната се обикновен камион, а другата - камион с кран.

В декларацията на Титан БКС също има странни разминавания. Вместо товарен автомобил, под този регисграционен номер в "Пътна полиция" е регистрирана обикновена лека кола. А вишките пък изобщо не съществуват - едната е със служебно прекратена регистрация, друга е спряна от движение още през юли 2011 година. 

Във втория сигнал - до кмета Йорданка Фандъкова от 30 юли тази година се атакуват позиции 10, 11 и 13. 

Отново се посочва, че при декларираното от Титан БКС има разминавания. Декларираният товарен Мерцедес Атего 816 изобщо не съществува в регистъра на "Пътна полиция". А под номера на друг товарен мерцедес от декларацията излиза лека кола Мазда. 

Въпреки подадените няколко сигнала до Столична община не са предприети необходимите действия за отстраняване на нередностите при провеждане на процедурата за общиствената поръчка, както и не са извършени проверки във връзка с предоставените сигнали, а комисията на възложителя повторно допуска до класиране участници като Титан БКС и Алверс Комерс, твърдят загубилите.

И настояват да се потърси отговорност от фирмите, подали неверни данни за участие в обществената поръчка и те да бъдат включени в списъка на стопанските субекти с нарушения в АОП. 

Според подателите на сигналите отговорност трябва да понесат и хората от администрацията на Столична община "във връзка с извършени множество нарушения и незаконосъобразни действия или бездействия". 

Позицията на Столична община: 

През 2019 г. Столична община обявява обществена поръчка за поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения по 19 обособени позиции. През март 2020 г. са сключени договори за 6 от обособените позиции, а останалите 13 позиции са обжалвани пред Върховния административен съд. През септември 2020 г. ВАС потвърждава класирането на 3 от обжалваните позициите и Столична община е сключила договор с класираните и потвърдени от съда изпълнители. 

През този период в Столична община са изпращани две жалби от фирми-участници в обществената поръчка („Алдес“ ЕООД и „Комунална техника“ ЕООД). Със заповед на кмета на Столична община са извършени две проверки на техниката на участниците. Проверките са установили наличие на декларираната техника от всички участници, които са класирани на първо място (проверка през 2019 г.) и наличие на декларираната техника на изпълнителите по вече сключените договори (проверка 2021 г.). 

През 2021 г. 10-те останали позиции са обжалвани отново пред ВАС, като през октомври тази година ВАС потвърждава класирането на Столична община на 8 от позициите и връща за повторно разглеждане на комисията по избора две от позициите.

Преди подписване на договорите комисията по избора има задължение да извърши проверка на техниката, декларирана в офертата на всеки изпълнител, за доказване наличието й. До края на ноември ще приключат проверките на декларираната техника на всички изпълнители, потвърдени от ВАС за 8-те позиции. Договори с избраните изпълнители се сключват само при условие, че комисията установи наличната техника.

В комисията, която извършва проверките освен представители на администрацията, участват и общински съветници от различни политически сили в Столичния общински съвет.

Съгласно т. 3.5.3 от раздел III. „Изисквания към участниците“ от Документацията за участие, всеки участник в процедурата следва да разполага с минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Видно от документацията за участие, за изпълнение предмета на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции, е необходим голям ресурс от технически средства и оборудване, който да гарантира обезпеченост на всички необходими дейности. За доказване на съответствието с така поставения критерии за подбор, възложителят точно и ясно е посочил какви са документите, които доказват посочените изисквания, а именно: документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т.2 от ЗОП) – декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка.

]]>
Печелят ли се обществени поръчки на Столична община благодарение на декларации с невярно съдържание? 

Вече има официален сигнал за това и е интересно дали общината наистина проверява декларациите или го прави само наужким. Тази проверка трябва да приключи до края на ноември.

Става дума за "Поддържане на паркове и градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения  за 2019-2021 г. по 19 позиции, процедурата по която е открита на 12 април 2019 г.

Дали има достатъчно техника е основен критерий, по който се избира коя фирма да поддържа зелените площи в София.

На първия етап техниката се заявява само чрез декларация.

Фирмите в бранша не са много и се познават добре, познават си и техниката. Две от тях "Алдес" ЕООД и "Комунална техника", се усъмняват, че конкурентите им наистина имат машините, които са декларирали.

Те обжалват конкурса. Губят делата, но успяват да получат от Комисията за защита на конкуренцията удостоверение, с което СДВР - Пътна полиция да предостави информация за обявените в декларациите на спечелилите фирми автомобили. Както и удостоверение, с което да поискат информация от съответните органи какво се крие зад регистрационните номера на другата техника -  автовишки, косачки и т.н., изисквани за изпълнение на поръчката средства. 

Отговорите са смущаващи. В масивите на "Пътна полиция" вместо камиони под някои от номерата се водят леки коли. В масивите на Държавната агенция по метрологичен контрол, която регистрира вишките, част от тях ги няма. А от масивите на производителя "Щил" става ясно, че подобна техника или никога не е внасяна в България, или че с този и този номер е нещо съвсем друго - например трион, вместо косачка.

От "Алдес" и "Комунална техника" подават два сигнала до Столична община, но нямат отговор как са завършили проверките по тях.

Когато ние спечелим конкурс за поддръжка на зелена площ, Общината иска да докараме цялата техника на площад "Св. Александър Невски". Седем души ни проверяваха. Караха ни да разпъваме вишките и мереха толкова ли са високи, колкото декларираме, разказа управителят на "Комунална техника" Николай Янакиев. 

Подал съм сигнали до Столичната община, да видим дали и конкурентите ни ще ги проверят така, коментира той.

Двете загубили фирми атакуват най-напред обществената поръчка в частта по обособени позиции 4, 12 и 14. В сигнала се твърди, че три фирми "Грийнтаун" ЕООД, "Алверс комерс" и "Титан БКС" ЕООД са класирани, благодарение на декларации с невярно съдържание.

Първият сигнал - до зам.-кмета по озеленяване Десислава Билева е от 17 декември миналата година. В него се твърди, че Грийнтаун е декларирал неверни данни за 19 машини, Алверс комерс за 9, а Титан БКС не е предоставил данни за фабричните номера на 3 моторни коси, 6 моторни резачки и една фреза за раздробяване на дънери. А според указанията на комисията всички участници в процедурата следва да представят Декларация за техническо оборудване "с посочен в нея вид, модел и брой на съответното оборудване" и "фабрични номера на малогабаритната техника.

Участникът не е отстранен от процедурата, въпреки че не е изпълнил това условие, посочват от Алдес и твърдят, че е налице "неравнопоставеност между участниците".  

Сред най-драстичните примери за несъответствия между декларирано пред СО и реално според данните на Пътна полиция са: 

"Алверс" декларира, че ще използва 4 броя собствени МПС с категория Евро 5.

От данните на СДВР се оказва, че единият автомобил няма евро 5. Другият - не е собственост на фирмата, а на физическо лице. Третият и четвъртият би трябвало да са автовишки. Но едната се обикновен камион, а другата - камион с кран.

В декларацията на Титан БКС също има странни разминавания. Вместо товарен автомобил, под този регисграционен номер в "Пътна полиция" е регистрирана обикновена лека кола. А вишките пък изобщо не съществуват - едната е със служебно прекратена регистрация, друга е спряна от движение още през юли 2011 година. 

Във втория сигнал - до кмета Йорданка Фандъкова от 30 юли тази година се атакуват позиции 10, 11 и 13. 

Отново се посочва, че при декларираното от Титан БКС има разминавания. Декларираният товарен Мерцедес Атего 816 изобщо не съществува в регистъра на "Пътна полиция". А под номера на друг товарен мерцедес от декларацията излиза лека кола Мазда. 

Въпреки подадените няколко сигнала до Столична община не са предприети необходимите действия за отстраняване на нередностите при провеждане на процедурата за общиствената поръчка, както и не са извършени проверки във връзка с предоставените сигнали, а комисията на възложителя повторно допуска до класиране участници като Титан БКС и Алверс Комерс, твърдят загубилите.

И настояват да се потърси отговорност от фирмите, подали неверни данни за участие в обществената поръчка и те да бъдат включени в списъка на стопанските субекти с нарушения в АОП. 

Според подателите на сигналите отговорност трябва да понесат и хората от администрацията на Столична община "във връзка с извършени множество нарушения и незаконосъобразни действия или бездействия". 

Позицията на Столична община: 

През 2019 г. Столична община обявява обществена поръчка за поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения по 19 обособени позиции. През март 2020 г. са сключени договори за 6 от обособените позиции, а останалите 13 позиции са обжалвани пред Върховния административен съд. През септември 2020 г. ВАС потвърждава класирането на 3 от обжалваните позициите и Столична община е сключила договор с класираните и потвърдени от съда изпълнители. 

През този период в Столична община са изпращани две жалби от фирми-участници в обществената поръчка („Алдес“ ЕООД и „Комунална техника“ ЕООД). Със заповед на кмета на Столична община са извършени две проверки на техниката на участниците. Проверките са установили наличие на декларираната техника от всички участници, които са класирани на първо място (проверка през 2019 г.) и наличие на декларираната техника на изпълнителите по вече сключените договори (проверка 2021 г.). 

През 2021 г. 10-те останали позиции са обжалвани отново пред ВАС, като през октомври тази година ВАС потвърждава класирането на Столична община на 8 от позициите и връща за повторно разглеждане на комисията по избора две от позициите.

Преди подписване на договорите комисията по избора има задължение да извърши проверка на техниката, декларирана в офертата на всеки изпълнител, за доказване наличието й. До края на ноември ще приключат проверките на декларираната техника на всички изпълнители, потвърдени от ВАС за 8-те позиции. Договори с избраните изпълнители се сключват само при условие, че комисията установи наличната техника.

В комисията, която извършва проверките освен представители на администрацията, участват и общински съветници от различни политически сили в Столичния общински съвет.

Съгласно т. 3.5.3 от раздел III. „Изисквания към участниците“ от Документацията за участие, всеки участник в процедурата следва да разполага с минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Видно от документацията за участие, за изпълнение предмета на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции, е необходим голям ресурс от технически средства и оборудване, който да гарантира обезпеченост на всички необходими дейности. За доказване на съответствието с така поставения критерии за подбор, възложителят точно и ясно е посочил какви са документите, които доказват посочените изисквания, а именно: документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т.2 от ЗОП) – декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка.

]]>
offnews@offnews.bg (Юлиана Ончева, Владимир Йончев) https://offnews.bg//razsledvane/zashto-kolata-stava-kamion-a-trionat-kosachka-765466.html Fri, 26 Nov 2021 16:42:41 +0200
60 милиона лева от парите за АМ ''Хемус'' са изнесени в торби и чанти https://offnews.bg//razsledvane/60-miliona-leva-ot-parite-za-am-hemus-sa-izneseni-v-torbi-i-chanti-764084.html Над 60 млн. лв. от авансово платените средства за строежа на лот 5 на АМ "Хемус" са преведени на кухи фирми, а след това изтеглени в торби и чанти, съобщи на извънреден брифинг вътрешният министър Бойко Рашков. На пресконференцията беше представена схемата, чрез която са източвани парите за магистралата.

На фона на огромните суми, изплатени авансово, магистралата вече се руши. В областта на Търговище около 600 метра от аутобана са се срутили преди няколко часа, съобщи вътрешният министър. 

"Кой ще плати сега ремонта на този участък?", попита Рашков. Би трябвало това да бъде направено от фирмата строител, но в случая тя е неизвестна, защото няма строителни книжа, а и "имаме строител под прикритие", както коментира той.

Той заяви, че целта на схемите при строежа е парите от бюджета да отидат при конкретни фирми, решение за което се взима на ниво Министерски съвет. 

"Иначе няма как да се напълнят чекмеджетата", коментира още вътрешният министър.

Той определи българската прокуратура като "братска организация на ГЕРБ". По-рано той съобщи, че ако зависи от прокуратурата, разследване за тези престъпления няма да има, заради което и МВР е поело нещата, за да принуди обвинението да предприеме действия. По думите му ако за тези нередности не се съобщи на обществото, то разследването ще бъде блокирано, защото "прокуратурата не иска да разследва предишните управляващи".

Парите за "Хемус"

Директорът на "Национална полиция" Станислав Станев съобщи колко пари са платени авансово от "Автомагистрали АД" за всеки един от лотовете на АМ "Хемус".

За четвърти лот са отпуснати 77,595 милиона лв., от които авансово платени 72,670 милиона лв. на "Автомагистрали Хемус" АД за доставка на материали и наем на механизация.

За лот 5 общо сумата е 91,054 млн. лв. От тях авансово са платени на "Водно Строителство - Благоевград" близо 84,108 млн. лв., от които около 60 млн. лв. са изнесени с торби и чанти.

На Лот 6 е разплатена сумата от 101,043 млн. лв. От тях "Европейски Пътища" АД получава авансово 95 890 000 лв. 

За Лот 7, 8 и 9, където строежът не е започнал, общата стойност на договора е 1,150 млрд. лв. без ДДС.

За 7 лот от общо 220,306 млн. лв. "Грома Холд" ЕООД е получила авансово 130,775 млн. лв., а "Европейско пътища" АД - 48,840  млн. лв.

За 8 лот от 131 655 млн. лв. на "Битумина Гмбх" ЕООД са преведени 82,808 млн. лв. авансово, както и 44,848 млн. лв. за  "Хидрострой" АД.

За 9 лот от  42,482 млн. лв., от които на "Пътинженеринг" АД са преведени 15,897 млн. лв., както и 26,327 млн. лв. авансово за "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД.

Схемата

Провежда се ин хаус процедура, избира се фирма без конкурс, на която се възлага поръчката. След това "Автомагистрали" изплаща авансово средства. След това изпълнението се възлага на друга фирма изпълнител, играеща ролята на буфер, която цели да прекъсне връзката между "Автомагистрали" и основната фирма. Буферната фирма превежда сумите на кухи фирми, създадени дни по-рано с капитал от по 2 лв. и собственост на малограмотни лица. На тези фирми са изплатени около 60 млн. лв. Те са изтеглени още същия ден в чували и сакове. 

Установено е, че кухите фирми нямат никакви разходи и приходи, освен приходите по фактури. Те не са имали никаква дейност освен заявената - строеж на магистрали.

Фактурите са на стойност около 70 млн. лв. Тук държавата отново е ощетена заради спестените около 20 млн. лв. ДДС, заяви директорът на НАП Румен Спецов.

В кухите фирми се назначават фиктивни служители, част от които по това време са били в чужбина. Когато парите бъдат изтеглени, фиктивните работници се назначават фиктивно в следващата куха фирма.

"60 милиона - изнесени в торби и чанти"

Председателят на ДАНС Пламен Тончев съобщи, че парите от 18 юни до 23 септември 2020 г. на каса са изтеглени приблизително 12 млн. лв. на 23 операции.

Друго дружество е изтеглило 12 млн. лв. на ръка за периода от 12 декември 2020 г. до 12 януари 2021 г.

20 млн. лв. за 18 операции са били изтеглени за периода от 28 октомври до 15 януари 2021 г. 

От 25 май 2021 г. до 23 юли 2021 г. друго дружество е изтеглило 13 млн. лв.

Всички тези лица са установени. 

Как започна всичко?

Директорът на ГДБОП Калин Стоянов съобщи, че сигналите за нарушенията при строежа на лот 5 на магистрала "Хемус" са пристигнали през лятото на 2020 г. Проверката е започнала първоначално за лот 5, където търговско дружество, избрано с ин хаус процедура е получило над 90 млн. лв. авансово. 

Миналата седмица е получен сигнал, че в тези фирми започва унищожаване на документите, заради което започват и акциите на МВР.

Такива са проведени в София, Благоевград, Видин и Монтана, разпитани са 20 души, от тях задържани са 14 лица.

Стоянов заяви, че за да продължи работата по разследването, трябва да се поеме от наблюдаващ прокурор.

Главният секретар на МВР Петър Тодоров заяви, че вероятно се използва схемата от лот 5 при строежа и на останалите.

В лотовете 7 и 8 няма решено трасе, но пък има преведени средства. Заради това разследването на МВР за строежа на АМ "Хемус" и в останалите участъци ще продължи.

Директорът на ДНСК Владислав Калинов подчерта, че все още не се знае фирмата строител на 4 и 5 лот, които все още са без строителни книжа. 

В петък регионалният и вътрешният министър Виолета Комитова и Бойко Рашков дадоха брифинг, на който съобщиха за огромни нарушения при строежа на АМ "Хемус". Стана ясно, че над 1 млрд. лв. са "подарени" на неоткриваеми фирми, съсипана е гора, десетки документи са с невярно съдържание, има слабо трасе със свлачищни зони, върху което трябва да мине автомагистралата. Освен това 4, 5, 6, 7, 8 и 9 участък са незаконни, тъй като нямат разрешителни за строеж и не са започнати процедурите по отчуждаване, а има авансово преведени средства.

Пресконференцията беше по повод акциите НАП и полицията, които на 29 октомври влязоха на проверка в АПИ за строежа на "Хемус". Ден по-рано във връзка със същото разследване имаше акция и в "Автомагистрали".

В сряда над 10 души бяха арестувани след операция на ГДБОП във връзка с разследването на строежа на магистрала "Хемус"

Вчера Рашков обеща още арестувани заради престъпления, свързани с изграждането на аутобана. Тогава той съобщи, че арестуваните са 15 след акции на голяма строителна фирма, сред които и "Водно строителство".

Също вчера той заяви, че човек, свързан със строежа, от началото на годината е превел над 21 млн. лв. във ОАЕ.

И допълни, че заради вече липсващите пари "хората може още веднъж да платят за магистралата."

]]>
Над 60 млн. лв. от авансово платените средства за строежа на лот 5 на АМ "Хемус" са преведени на кухи фирми, а след това изтеглени в торби и чанти, съобщи на извънреден брифинг вътрешният министър Бойко Рашков. На пресконференцията беше представена схемата, чрез която са източвани парите за магистралата.

На фона на огромните суми, изплатени авансово, магистралата вече се руши. В областта на Търговище около 600 метра от аутобана са се срутили преди няколко часа, съобщи вътрешният министър. 

"Кой ще плати сега ремонта на този участък?", попита Рашков. Би трябвало това да бъде направено от фирмата строител, но в случая тя е неизвестна, защото няма строителни книжа, а и "имаме строител под прикритие", както коментира той.

Той заяви, че целта на схемите при строежа е парите от бюджета да отидат при конкретни фирми, решение за което се взима на ниво Министерски съвет. 

"Иначе няма как да се напълнят чекмеджетата", коментира още вътрешният министър.

Той определи българската прокуратура като "братска организация на ГЕРБ". По-рано той съобщи, че ако зависи от прокуратурата, разследване за тези престъпления няма да има, заради което и МВР е поело нещата, за да принуди обвинението да предприеме действия. По думите му ако за тези нередности не се съобщи на обществото, то разследването ще бъде блокирано, защото "прокуратурата не иска да разследва предишните управляващи".

Парите за "Хемус"

Директорът на "Национална полиция" Станислав Станев съобщи колко пари са платени авансово от "Автомагистрали АД" за всеки един от лотовете на АМ "Хемус".

За четвърти лот са отпуснати 77,595 милиона лв., от които авансово платени 72,670 милиона лв. на "Автомагистрали Хемус" АД за доставка на материали и наем на механизация.

За лот 5 общо сумата е 91,054 млн. лв. От тях авансово са платени на "Водно Строителство - Благоевград" близо 84,108 млн. лв., от които около 60 млн. лв. са изнесени с торби и чанти.

На Лот 6 е разплатена сумата от 101,043 млн. лв. От тях "Европейски Пътища" АД получава авансово 95 890 000 лв. 

За Лот 7, 8 и 9, където строежът не е започнал, общата стойност на договора е 1,150 млрд. лв. без ДДС.

За 7 лот от общо 220,306 млн. лв. "Грома Холд" ЕООД е получила авансово 130,775 млн. лв., а "Европейско пътища" АД - 48,840  млн. лв.

За 8 лот от 131 655 млн. лв. на "Битумина Гмбх" ЕООД са преведени 82,808 млн. лв. авансово, както и 44,848 млн. лв. за  "Хидрострой" АД.

За 9 лот от  42,482 млн. лв., от които на "Пътинженеринг" АД са преведени 15,897 млн. лв., както и 26,327 млн. лв. авансово за "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД.

Схемата

Провежда се ин хаус процедура, избира се фирма без конкурс, на която се възлага поръчката. След това "Автомагистрали" изплаща авансово средства. След това изпълнението се възлага на друга фирма изпълнител, играеща ролята на буфер, която цели да прекъсне връзката между "Автомагистрали" и основната фирма. Буферната фирма превежда сумите на кухи фирми, създадени дни по-рано с капитал от по 2 лв. и собственост на малограмотни лица. На тези фирми са изплатени около 60 млн. лв. Те са изтеглени още същия ден в чували и сакове. 

Установено е, че кухите фирми нямат никакви разходи и приходи, освен приходите по фактури. Те не са имали никаква дейност освен заявената - строеж на магистрали.

Фактурите са на стойност около 70 млн. лв. Тук държавата отново е ощетена заради спестените около 20 млн. лв. ДДС, заяви директорът на НАП Румен Спецов.

В кухите фирми се назначават фиктивни служители, част от които по това време са били в чужбина. Когато парите бъдат изтеглени, фиктивните работници се назначават фиктивно в следващата куха фирма.

"60 милиона - изнесени в торби и чанти"

Председателят на ДАНС Пламен Тончев съобщи, че парите от 18 юни до 23 септември 2020 г. на каса са изтеглени приблизително 12 млн. лв. на 23 операции.

Друго дружество е изтеглило 12 млн. лв. на ръка за периода от 12 декември 2020 г. до 12 януари 2021 г.

20 млн. лв. за 18 операции са били изтеглени за периода от 28 октомври до 15 януари 2021 г. 

От 25 май 2021 г. до 23 юли 2021 г. друго дружество е изтеглило 13 млн. лв.

Всички тези лица са установени. 

Как започна всичко?

Директорът на ГДБОП Калин Стоянов съобщи, че сигналите за нарушенията при строежа на лот 5 на магистрала "Хемус" са пристигнали през лятото на 2020 г. Проверката е започнала първоначално за лот 5, където търговско дружество, избрано с ин хаус процедура е получило над 90 млн. лв. авансово. 

Миналата седмица е получен сигнал, че в тези фирми започва унищожаване на документите, заради което започват и акциите на МВР.

Такива са проведени в София, Благоевград, Видин и Монтана, разпитани са 20 души, от тях задържани са 14 лица.

Стоянов заяви, че за да продължи работата по разследването, трябва да се поеме от наблюдаващ прокурор.

Главният секретар на МВР Петър Тодоров заяви, че вероятно се използва схемата от лот 5 при строежа и на останалите.

В лотовете 7 и 8 няма решено трасе, но пък има преведени средства. Заради това разследването на МВР за строежа на АМ "Хемус" и в останалите участъци ще продължи.

Директорът на ДНСК Владислав Калинов подчерта, че все още не се знае фирмата строител на 4 и 5 лот, които все още са без строителни книжа. 

В петък регионалният и вътрешният министър Виолета Комитова и Бойко Рашков дадоха брифинг, на който съобщиха за огромни нарушения при строежа на АМ "Хемус". Стана ясно, че над 1 млрд. лв. са "подарени" на неоткриваеми фирми, съсипана е гора, десетки документи са с невярно съдържание, има слабо трасе със свлачищни зони, върху което трябва да мине автомагистралата. Освен това 4, 5, 6, 7, 8 и 9 участък са незаконни, тъй като нямат разрешителни за строеж и не са започнати процедурите по отчуждаване, а има авансово преведени средства.

Пресконференцията беше по повод акциите НАП и полицията, които на 29 октомври влязоха на проверка в АПИ за строежа на "Хемус". Ден по-рано във връзка със същото разследване имаше акция и в "Автомагистрали".

В сряда над 10 души бяха арестувани след операция на ГДБОП във връзка с разследването на строежа на магистрала "Хемус"

Вчера Рашков обеща още арестувани заради престъпления, свързани с изграждането на аутобана. Тогава той съобщи, че арестуваните са 15 след акции на голяма строителна фирма, сред които и "Водно строителство".

Също вчера той заяви, че човек, свързан със строежа, от началото на годината е превел над 21 млн. лв. във ОАЕ.

И допълни, че заради вече липсващите пари "хората може още веднъж да платят за магистралата."

]]>
offnews@offnews.bg (Йорданка Веселинова) https://offnews.bg//razsledvane/60-miliona-leva-ot-parite-za-am-hemus-sa-izneseni-v-torbi-i-chanti-764084.html Fri, 5 Nov 2021 13:39:02 +0200
Би Би Си откри лондонски пентхаус на криптокралицата Ружа Игнатова https://offnews.bg//razsledvane/bi-bi-si-otkri-londonski-penthaus-na-kriptokralitcata-ruzha-ignatova-763867.html Съдебен процес за пране на пари хвърли светлина върху част имуществото на мистериозно изчезналата криптокралица Ружа Игнатова. Тя притежава луксозен апартамент в Лондон за 13,5 милиона паунда, съобщава Би Би Си. 

Лондонски адвокати и консултанти по имуществото са продължавали да работят за търсената за мащабни онлайн измами българка, разкрива воденият в Германия процес.

Луксозният пентхаус (разположен на най-високия етаж на сградата апартамент) се намира в особено престижния район Kенсингтън, Лондон, в сградата Abbots House. Бивш портиер в сградата си спомня, че е срещал Игнатова през 2016 г., когато тя се връщала от шопинг обиколка с българските си бодигардове.

"Клетите мъже вървяха зад нея натоварени като магарета, с усилие и почти останали без дъх - трябва да са носели по 20 чанти", разказва портиерът, чиято самоличност не се разкрива.

Ружа Игнатова пръскала пари за дизайнерски стоки като Jimmy Choo, Prada, Calvin Klein - без да гледа разходите, добавя Би Би Си. Портиерът имал възможност да надникне в апартамента ѝ, в който имало и басейн.

"В шкафа си бе напъхала картина на Анди Уорхол - това разби сърцето ми, защото съм завършил колеж по изкуствата", добавя бившият служител. Картината била репродукция на портрета на актрисата Елизабет Тейлър. Друга творба на Уорхол - "Червен Ленин" - била окачена над камината. Вляво от дивана в друга гостна имало репродукция на картината на Майкъл Мьобиус Queen Bubblegum, изобразяваща кралица Елизабет II да надува балон с дъвка.

Смята се, че в апартамента има произведения на изкуството за 500 000 паунда, купени от лондонска галерия. 

През септември т.г. германският адвокат на Игнатова Мартин Брайденбах отива на съд в Мюнстер за пране на пари заради трансфер на 20 милиона евро на лондонска адвокатска кантора. Парите са за покупката на луксозния апартамент.

Смята се, че Ружа Игнатова натрупва състояние от 4 милиарда долара с интернет измами, продавайки несъществуващата криптовалута OneCoin.

Когата сделката за апартамента е подписана през август 2016 г., поне една европейска страна вече е издала предупреждение за измамата с OneCoin, отбелязва Би Би Си.

]]>
Съдебен процес за пране на пари хвърли светлина върху част имуществото на мистериозно изчезналата криптокралица Ружа Игнатова. Тя притежава луксозен апартамент в Лондон за 13,5 милиона паунда, съобщава Би Би Си. 

Лондонски адвокати и консултанти по имуществото са продължавали да работят за търсената за мащабни онлайн измами българка, разкрива воденият в Германия процес.

Луксозният пентхаус (разположен на най-високия етаж на сградата апартамент) се намира в особено престижния район Kенсингтън, Лондон, в сградата Abbots House. Бивш портиер в сградата си спомня, че е срещал Игнатова през 2016 г., когато тя се връщала от шопинг обиколка с българските си бодигардове.

"Клетите мъже вървяха зад нея натоварени като магарета, с усилие и почти останали без дъх - трябва да са носели по 20 чанти", разказва портиерът, чиято самоличност не се разкрива.

Ружа Игнатова пръскала пари за дизайнерски стоки като Jimmy Choo, Prada, Calvin Klein - без да гледа разходите, добавя Би Би Си. Портиерът имал възможност да надникне в апартамента ѝ, в който имало и басейн.

"В шкафа си бе напъхала картина на Анди Уорхол - това разби сърцето ми, защото съм завършил колеж по изкуствата", добавя бившият служител. Картината била репродукция на портрета на актрисата Елизабет Тейлър. Друга творба на Уорхол - "Червен Ленин" - била окачена над камината. Вляво от дивана в друга гостна имало репродукция на картината на Майкъл Мьобиус Queen Bubblegum, изобразяваща кралица Елизабет II да надува балон с дъвка.

Смята се, че в апартамента има произведения на изкуството за 500 000 паунда, купени от лондонска галерия. 

През септември т.г. германският адвокат на Игнатова Мартин Брайденбах отива на съд в Мюнстер за пране на пари заради трансфер на 20 милиона евро на лондонска адвокатска кантора. Парите са за покупката на луксозния апартамент.

Смята се, че Ружа Игнатова натрупва състояние от 4 милиарда долара с интернет измами, продавайки несъществуващата криптовалута OneCoin.

Когата сделката за апартамента е подписана през август 2016 г., поне една европейска страна вече е издала предупреждение за измамата с OneCoin, отбелязва Би Би Си.

]]>
offnews@offnews.bg (Мая Младенова) https://offnews.bg//razsledvane/bi-bi-si-otkri-londonski-penthaus-na-kriptokralitcata-ruzha-ignatova-763867.html Wed, 3 Nov 2021 11:25:11 +0200
Досиетата Пандора: И Николай Младенов с офшорка, която не е декларирал в ООН https://offnews.bg//razsledvane/dosietata-pandora-i-nikolaj-mladenov-s-ofshorka-koiato-ne-e-deklarir-761402.html Бившият военен и външен министър Николай Младенов е регистрирал офшорна фирма на Сейшелите през швейцарски посредник. Това се е случило през август 2013 г., няколко месеца след като Младенов напуска българската политика и седмица след като става специален пратеник на ООН в Ирак, разкрива сайтът bird.bg, който е българският партньор в международното разследване Досиетата Пандора.

Дипломатът поема поста на представител на ООН в Ирак на 2 август 2013, а фирмата Afron Enterprises Ltd. е учредена на 9 август.

Младенов е коментирал казуса пред bird.bg. Той обяснява, че след края на министерския си мандат е възнамерявал да започне консултантски бизнес, но възможността да работи в ООН променила намеренията му и той забравил за регистрираната фирма, която никога не e извършвала дейност и нямала сметки и финансови потоци.

“Винаги съм уважавал журналистите и техния стремеж да стигат до истината и съм работил с тях в интерес на прозрачността. Затова и вчера разговарях с г-н Чобанов от bird.bg и му благодаря за отзивчивостта и желанието да изясни нещата. Регистрацията на фирма, която се появява на мое име никога не е работила и никога не имала финансови потоци. През 2013, след края на мандата, реших да започна свободна практика, ново начало. За целта реших да регистрирам фирма, чрез която да работя. Свързах се с швейцарски финансови консултанти и започах кореспонденция с тях. После получих оферта от ООН и плановете ми се промениха”, разяснява дипломатът.

Смущаващият факт обаче е, че фирмата е учредена няколко дни след като Младенов започва работа в ООН. Назначението му е обявено официално от Бан Ки Мун на 2 август 2013 г., а във всички документи фирмата е учредена на 9 август 2013. Тази дата е вписана собственоръчно от вече назначения специален представител на ООН на сканирания договор с швейцарската фирма SFM Corporate Services S.A. за регистрация на фирмата.

Попитан за това несъответствие Младенов не можа да си спомни как е протекъл процесът на регистрация, но каза, че той е започнал преди мандата му в ООН.

Бюро за разследващи репортажи и данни обаче се е свързало с офиса на Главния секретар на ООН с въпроса дали Afron Enterprises фигурира в имуществената декларация, подадена от Николай Младенов. По устав всички служители на световната организация трябва да декларират своите активи, но тези документи са конфиденциални.

От отговора, подписан от говорителя на Главния секретар на ООН, се разбира, че там не знаят нищо за тази фирма и тя не е била декларирана.

]]>
Бившият военен и външен министър Николай Младенов е регистрирал офшорна фирма на Сейшелите през швейцарски посредник. Това се е случило през август 2013 г., няколко месеца след като Младенов напуска българската политика и седмица след като става специален пратеник на ООН в Ирак, разкрива сайтът bird.bg, който е българският партньор в международното разследване Досиетата Пандора.

Дипломатът поема поста на представител на ООН в Ирак на 2 август 2013, а фирмата Afron Enterprises Ltd. е учредена на 9 август.

Младенов е коментирал казуса пред bird.bg. Той обяснява, че след края на министерския си мандат е възнамерявал да започне консултантски бизнес, но възможността да работи в ООН променила намеренията му и той забравил за регистрираната фирма, която никога не e извършвала дейност и нямала сметки и финансови потоци.

“Винаги съм уважавал журналистите и техния стремеж да стигат до истината и съм работил с тях в интерес на прозрачността. Затова и вчера разговарях с г-н Чобанов от bird.bg и му благодаря за отзивчивостта и желанието да изясни нещата. Регистрацията на фирма, която се появява на мое име никога не е работила и никога не имала финансови потоци. През 2013, след края на мандата, реших да започна свободна практика, ново начало. За целта реших да регистрирам фирма, чрез която да работя. Свързах се с швейцарски финансови консултанти и започах кореспонденция с тях. После получих оферта от ООН и плановете ми се промениха”, разяснява дипломатът.

Смущаващият факт обаче е, че фирмата е учредена няколко дни след като Младенов започва работа в ООН. Назначението му е обявено официално от Бан Ки Мун на 2 август 2013 г., а във всички документи фирмата е учредена на 9 август 2013. Тази дата е вписана собственоръчно от вече назначения специален представител на ООН на сканирания договор с швейцарската фирма SFM Corporate Services S.A. за регистрация на фирмата.

Попитан за това несъответствие Младенов не можа да си спомни как е протекъл процесът на регистрация, но каза, че той е започнал преди мандата му в ООН.

Бюро за разследващи репортажи и данни обаче се е свързало с офиса на Главния секретар на ООН с въпроса дали Afron Enterprises фигурира в имуществената декларация, подадена от Николай Младенов. По устав всички служители на световната организация трябва да декларират своите активи, но тези документи са конфиденциални.

От отговора, подписан от говорителя на Главния секретар на ООН, се разбира, че там не знаят нищо за тази фирма и тя не е била декларирана.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/dosietata-pandora-i-nikolaj-mladenov-s-ofshorka-koiato-ne-e-deklarir-761402.html Thu, 7 Oct 2021 12:41:27 +0300
Тайни сметки на майката на Пеевски в Швейцария излязоха от Досиетата Пандора https://offnews.bg//razsledvane/tajni-smetki-na-majkata-na-peevski-v-shvejtcaria-izliazoha-ot-dosietat-761346.html Две офшорни фирми от Британските вирджински острови са станали собственост на Ирена Кръстева през 2009 г. Тяхната регистрация е поръчана от швейцарска банка. Целта на операцията е да се отворят банкови сметки на името на юридическо лице, като така се прикрива истинският им собственик – майката на бившия депутат и медиен магнат Делян Пеевски, съобщава сайтът bird.bg, който е българският партньор в международното разследване Досиетата Пандора.

Двете фирми са Hintas Holding & Finance S.A. и Sarit Partners Corp., които са регистрирани предварително от доставчика на офшорни услуги Triden Trust. Банката RBS Coutts в Zurich се обръща към Trident Trust на 9 април 2009 г., за да оформи тяхната собственост на името на Ирена Ангелова Кръстева. Като цел на придобиването и на двете компании изрично е посочено:

“За да държи сметка в RBS Coutts Bank Ltd., Zurich”.

Trident Trust фактурира услугите си на банката 1700 долара, а годишната поддръжка на регистрацията е 550 долара.

В комплекта от документи има списък на записалите дялове от компаниите, като и за двете това е Ирена Ангелова Кръстева. Приложено е и копие от нейния паспорт.

В Досиетата Пандора липсват данни за самите сметки и наличностите по тях. Но без съмнение става дума за финансова операция, която цели да се скрие реалния собственик на парите в Швейцария, пише bird.bg.

Фактически банката се ангажира с целия процес на придобиване на офшорката, оформянето й на името на клиента като бенефициер и отварянето на сметка на името на непроследимата фирма от Британските вирджински острови.

Този вид банкова услуга – сметка с офшорка, повдига много въпроси за съвместимост със законодателството срещу пране на пари, но данните от Досиетата Пандора и по-рано от Панамските досиета сочат, че е бил масова практика в Швейцария и в други данъчни убежища.

Ирена Кръстева е известна като бивша шефка на спортния тотализатор, която през 2007 г. придоби пресгрупата на Петьо Блъсков с кредит от КТБ, а впоследствие изкупи и други печатни медии, печатарският комплекс “Родина”, както и разпространителски фирми. Придобивките се оценяват на няколко десетки милиона лева. Дълги години депутатът Делян Пеевски не фигурираше в собствеността на медиите, но публична тайна беше, че той лично контролира съдържанието на вестниците, което имаше ясна редакционна линия да поддържа тези, които са на власт и да очерня лица от опозицията, граждански активисти и критични журналисти.

Преди ден bird.bg разкри, че в документите от Досиетата Пандора се откриват три фирми свързани с Пеевски, които той като депутат не е декларирал. В изявление до медиите Пеевски отрече да има нередности, но разкритията предизвикаха институционална реакция от НАП и КПКОНПИ, които започнаха проверки. Днес бившият депутат се яви на разпит в ДАНС и обеща на причакващите го журналисти да се появява по-често публично, но на излизане от агенцията отказа да отговаря на въпроси за офшорките си.

Международният консорциум на разследващите журналисти ICIJ включи Делян Пеевски в списъка от 300 влиятелни личности, осветени в Досиетата Пандора. В профила му се посочва, че той е олигарх, бивш депутат и медиен магнат, санкциониран от САЩ за корупция. 

]]>
Две офшорни фирми от Британските вирджински острови са станали собственост на Ирена Кръстева през 2009 г. Тяхната регистрация е поръчана от швейцарска банка. Целта на операцията е да се отворят банкови сметки на името на юридическо лице, като така се прикрива истинският им собственик – майката на бившия депутат и медиен магнат Делян Пеевски, съобщава сайтът bird.bg, който е българският партньор в международното разследване Досиетата Пандора.

Двете фирми са Hintas Holding & Finance S.A. и Sarit Partners Corp., които са регистрирани предварително от доставчика на офшорни услуги Triden Trust. Банката RBS Coutts в Zurich се обръща към Trident Trust на 9 април 2009 г., за да оформи тяхната собственост на името на Ирена Ангелова Кръстева. Като цел на придобиването и на двете компании изрично е посочено:

“За да държи сметка в RBS Coutts Bank Ltd., Zurich”.

Trident Trust фактурира услугите си на банката 1700 долара, а годишната поддръжка на регистрацията е 550 долара.

В комплекта от документи има списък на записалите дялове от компаниите, като и за двете това е Ирена Ангелова Кръстева. Приложено е и копие от нейния паспорт.

В Досиетата Пандора липсват данни за самите сметки и наличностите по тях. Но без съмнение става дума за финансова операция, която цели да се скрие реалния собственик на парите в Швейцария, пише bird.bg.

Фактически банката се ангажира с целия процес на придобиване на офшорката, оформянето й на името на клиента като бенефициер и отварянето на сметка на името на непроследимата фирма от Британските вирджински острови.

Този вид банкова услуга – сметка с офшорка, повдига много въпроси за съвместимост със законодателството срещу пране на пари, но данните от Досиетата Пандора и по-рано от Панамските досиета сочат, че е бил масова практика в Швейцария и в други данъчни убежища.

Ирена Кръстева е известна като бивша шефка на спортния тотализатор, която през 2007 г. придоби пресгрупата на Петьо Блъсков с кредит от КТБ, а впоследствие изкупи и други печатни медии, печатарският комплекс “Родина”, както и разпространителски фирми. Придобивките се оценяват на няколко десетки милиона лева. Дълги години депутатът Делян Пеевски не фигурираше в собствеността на медиите, но публична тайна беше, че той лично контролира съдържанието на вестниците, което имаше ясна редакционна линия да поддържа тези, които са на власт и да очерня лица от опозицията, граждански активисти и критични журналисти.

Преди ден bird.bg разкри, че в документите от Досиетата Пандора се откриват три фирми свързани с Пеевски, които той като депутат не е декларирал. В изявление до медиите Пеевски отрече да има нередности, но разкритията предизвикаха институционална реакция от НАП и КПКОНПИ, които започнаха проверки. Днес бившият депутат се яви на разпит в ДАНС и обеща на причакващите го журналисти да се появява по-често публично, но на излизане от агенцията отказа да отговаря на въпроси за офшорките си.

Международният консорциум на разследващите журналисти ICIJ включи Делян Пеевски в списъка от 300 влиятелни личности, осветени в Досиетата Пандора. В профила му се посочва, че той е олигарх, бивш депутат и медиен магнат, санкциониран от САЩ за корупция. 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/tajni-smetki-na-majkata-na-peevski-v-shvejtcaria-izliazoha-ot-dosietat-761346.html Wed, 6 Oct 2021 17:29:27 +0300
Пандора пейпърс: Сръбски министър притежавал 24 апартамента на Българското Черноморие https://offnews.bg//razsledvane/pandora-pejpars-srabski-ministar-pritezhaval-24-apartamenta-na-balgar-761135.html Сръбският финансов министър Синиша Мали е притежавал 24 апартамента на Българското Черноморие, показват документи, разкрити по новата афера "Пандора пейпърс" на Международния консорциум на разследващите журналисти.

Мали е министър от май 2018 г., а преди това има четиригодишен мандат като кмет на Белград (2014-2018). Той е сред изтъкнатите политически играчи в страната и е близък до президента Александър Вучич.

През 2015 г. Мали категорично отрича информацията, че има 24 луксозни имота на българския бряг, в комплекса "Свети Никола" - на обща стойност 6,1 млн. долара. Новоразкритите документи обаче го доказват. Тогава кметът на сръбската столица твърди, че всъщност има един апартамент, а се появява в досиетата на другите 23 имота, понеже помагал на клиент в търговска сделка. Освен че е гневен на медиите за тази информацията, на пресконференция Мали хвърля ръкавицата към репортерите: "Ако го докажете, ви давам ключовете за апартаментите."

Скандалът тогава възниква, понеже Синиша Мали няма доходи, които да оправдаят такива имоти. Годишната му заплата на държавен служител никога не е надвишавала 34 000 евро. Вучич, на свой ред, нарича лъжи твърденията по адрес на дългогодишния си съюзник.

Международното разследване "Пандора Пейпърс" сега доказва, че Мали е бил собственик на 24 апартамента в качеството си на директор на две офшорни компании от Британските Вирджински острови - Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Политикът е бил клиент на Trident Trust - основател на другите две офшорни компании.

Каква е схемата

Trident Trustesta е основала две компании на Британските Вирджински острови, които са популярна офшорна дестинация: Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Тези две компании са купили две български фирми, "Ерма 11" и "Ерул 11", които вече притежават повечето от въпросните апартаменти, а скоро след това придобиват останалите. Мали е вписан като директор на двете компании от Вирджинските острови, затова и по-рано журналисти успяха да свържат името му с аферата. Не беше обаче ясно кой е притежателят на тези компании и следователно - на имотите.

Новото разследване доказва, че Мали е бил на практика техен едноличен собственик.

Синиша Мали не е коментирал новите разкрития. Не е ясна и съдбата на всички апартаменти. За 6 от тях се знае, че са запорирани и конфискувани от българските власти и че чрез адвокат Мали е правил транзакции, свързани с тези имоти.

"Пандора пейпърс" засяга над 330 политици от 91 държави. Сред тях има и двама български политици, като към момента имената им не са съобщени.

]]>
Сръбският финансов министър Синиша Мали е притежавал 24 апартамента на Българското Черноморие, показват документи, разкрити по новата афера "Пандора пейпърс" на Международния консорциум на разследващите журналисти.

Мали е министър от май 2018 г., а преди това има четиригодишен мандат като кмет на Белград (2014-2018). Той е сред изтъкнатите политически играчи в страната и е близък до президента Александър Вучич.

През 2015 г. Мали категорично отрича информацията, че има 24 луксозни имота на българския бряг, в комплекса "Свети Никола" - на обща стойност 6,1 млн. долара. Новоразкритите документи обаче го доказват. Тогава кметът на сръбската столица твърди, че всъщност има един апартамент, а се появява в досиетата на другите 23 имота, понеже помагал на клиент в търговска сделка. Освен че е гневен на медиите за тази информацията, на пресконференция Мали хвърля ръкавицата към репортерите: "Ако го докажете, ви давам ключовете за апартаментите."

Скандалът тогава възниква, понеже Синиша Мали няма доходи, които да оправдаят такива имоти. Годишната му заплата на държавен служител никога не е надвишавала 34 000 евро. Вучич, на свой ред, нарича лъжи твърденията по адрес на дългогодишния си съюзник.

Международното разследване "Пандора Пейпърс" сега доказва, че Мали е бил собственик на 24 апартамента в качеството си на директор на две офшорни компании от Британските Вирджински острови - Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Политикът е бил клиент на Trident Trust - основател на другите две офшорни компании.

Каква е схемата

Trident Trustesta е основала две компании на Британските Вирджински острови, които са популярна офшорна дестинация: Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Тези две компании са купили две български фирми, "Ерма 11" и "Ерул 11", които вече притежават повечето от въпросните апартаменти, а скоро след това придобиват останалите. Мали е вписан като директор на двете компании от Вирджинските острови, затова и по-рано журналисти успяха да свържат името му с аферата. Не беше обаче ясно кой е притежателят на тези компании и следователно - на имотите.

Новото разследване доказва, че Мали е бил на практика техен едноличен собственик.

Синиша Мали не е коментирал новите разкрития. Не е ясна и съдбата на всички апартаменти. За 6 от тях се знае, че са запорирани и конфискувани от българските власти и че чрез адвокат Мали е правил транзакции, свързани с тези имоти.

"Пандора пейпърс" засяга над 330 политици от 91 държави. Сред тях има и двама български политици, като към момента имената им не са съобщени.

]]>
offnews@offnews.bg (Мая Младенова) https://offnews.bg//razsledvane/pandora-pejpars-srabski-ministar-pritezhaval-24-apartamenta-na-balgar-761135.html Mon, 4 Oct 2021 16:02:58 +0300
Как се отнемат и раздават плажове в смутни времена https://offnews.bg//razsledvane/kak-se-otnemat-i-razdavat-plazhove-v-smutni-vremena-754608.html Неотдавна в малкото и по принцип тихо Министерството на туризма започва суетня. НАП изпраща писмо, с което изисква документи във връзка с работата и доходите на един от директорите. Поводът е сигнал на служители от самото министерство.

Сигналът е срещу директорката на дирекция "Управление на морските плажове" Екатерина Дацова. В министерството е тръгнала легенда какъв е бил поводът да бъде подаден сигнала и ако тя е вярна, е нов принос в чиновническия фолклор.

Легендата разказва, че от известно време Дацова започнала да кани колегите си на кафе в близкото до министерството заведение на ул. "Леге". Обаче не на какво и да е кафе, а на такова, което струва 20 лева, защото се прави от барабонките на не знам какво си екзотично животно. На слисаните чиновници директорката обяснявала, че само такова пие. Да, скъпичко е, но на нея ѝ се полага, защото е незаменима в това министерство, а и сега то на нейните ръце е виснало. 

Колегите не издържали и подали сигнал до институциите да я проверят за несъответствие на доходите.

Покрай тая история за кафе от барабонки, започва да се разплита далеч по-сериозна схема за раздаване на част от българските плажове.

Българските плажове се отдават за ползване по два начина - наем и концесия. Наемът е по-кратката процедура и се прекратява само с три нарушения.

Затова през юни и самото начало на юли 2020 г., когато пандемията от коронавирус е в разгара си, а времето е необичайно студено и вали почти всеки ден, дирекция "Управление на морските плажове" тръгва на проверка по плажовете, отдадени под наем. В някои от проверките участва лично директорката Екатерина Дацова. Естествено на плажовете (повечето на най-северното Черноморие) няма никой - ни туристи, ни спасители, ни медицински лица. Просто сезонът не е започнал. Съставят се протоколи за нарушения.

За да бъде прекратен договорът за наем на плаж, е нужно Министерството на туризма да установи три нарушения. През лятото дирекцията прави още един тегел по Северното Черноморие и установява втори нарушения на същите плажове.

Някои от тях са като в любимия виц "Зайо, защо си без шапка?" По силата на забравена от социализма наредба, има списък на лекарствата, с които трябва да разполага медицинският пост. Някои от тях не се произвеждат от десетилетия. Проверяващите обаче точно тях търсят. И въпреки че спасителите са били запасени с аналогични на социалистическите лекарства, наемателите получават второ нарушение - за липсващи медикаменти.

Има и още по зайо-байовски нарушения - че шамандурите в морето са прекалено близко, че има батут и лост извън разрешената зона.

През септември, когато сезонът вече свършва, дирекцията прави трети кръг по Черноморието и установява така желаното трето поред нарушение. Освен че шамандурите са близо, вече има и нарушение, че шамандурите са далече. Установено е и че липсват планове и схеми, които незнайно защо не са липсвали при първите две проверки. Изобщо - Зайо тоя път бил със шапка, но и тя не помогнала.

Договорите на наемателите са прекратени. Някои от тях дори не разбират това и внасят наема си за следващия сезон. Други пишат умилителни писма до министерството на туризма - от протоколите не разбираме какво се иска от нас. Моля ви, обяснете ни какво да направим и ще го направим. Получават отговор нищо да не правят, защото договорът за наем е прекратен и плажът вече ще се дава на концесия.

По време знаменитата война между Валери Симеонов и Николина Ангелкова, вицепремиерът все нападаше министъра на туризма, че дава плажове на концесия. За 6-те години, в които министър е Ангелкова, на концесия са дадени 38 плажа. За деветте месеца, в които управлява предложената от Валери Симеонов Марияна Николова, на концесия са дадени 32 плажа. За 6 плажа процедурата е започната по времето от Ангелкова и е завършена при управлението на Николова.

Две от концесиите от края на миналата и началото на 2021 г. са особено скандални. Едната е за плажа Панорама-север край Варна, който е непосредствено до свлачище. Още по времето на Ангелкова, Екатерина Дацова прави предложение да се даде на концесия, но след отрицателно становище на МРРБ Ангелкова отказва да продължи процедурата, защото това крие риск от построяване на по-големи "преместваеми обекти" и активизиране на свлачището.

По времето на Марияна Николова отново се стартира процедурата за концесия на Панорама-север. Министерството на регионалното развитие пише становище против отдаването на плажа на концесия.

Това обаче не спира Екатерина Дацова. Тя подготвя документите за концесията. В тях становището на МРРБ е преразказано като положително.

Скандалът избухва, когато концесията е внесена в Министерски съвет. Някой от МРРБ, който чете документи, вижда предложението и се хваща за главата. Регионалният министър Петя Аврамова пише остро писмо до вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, че становището на МРРБ е преразказано погрешно, че то не е променено и МРРБ категорично е против, защото "не може да се предотврати опасността от внезапно активизиране на свлачищни процеси".

Още по-сладък е скандалът в Каварна.

На 10 декември 2020 г. в министерството на туризма се провежда заседание на комисията по концесиите. Неин председател е Екатерина Дацова, но тя не присъства на заседанието. Останалите четирима членове обаче имат кворум и откриват заседанието.

Дневният ред е да се избере на кого да се даде на концесия плажа на Каварна. Кандидатите са двама - Резон-С, представлявана от някой си Сергей Георгиев, и Роял Бей. Роял Бей на практика е старият наемател "Корнер" под ново име, който от своя страна, преди да стане наемател, е бил концесионер на плажа. И двете фирми са на Валентин Николов, по-известен като Цуци. Той е бивш отговорник на СИК за района, близък на бившия депутат от ГЕРБ Живко Миланов. След като Миланов е хванат да рекетира местна фирма да му напълни багажника със суджук, Цуци минава в отбора на кметицата на БСП Нина Ставрева. Негов е хотелът на брега в Каварна.

Докато Николов с предишната си фирма "Корнер" е наемател на плажа, пред хотела му изниква огромна дига. Става скандал и някак си не върви да се яви с тази фирма в процедурата.

В началото на заседанието, председателстващият комисията изчита няколко журналистически въпроса, постъпили в Министерството на туризма за този плаж. 

След това комисията изчита писмо от Соня Божикова, началник на отдел "Приемна" в Министерски съвет. С него тя информира комисията, че по запитване на Сергей Георгиев (представителят на другата фирма, кандидатстваща за концесията) е започнала обстойна проверка.

Комисията разглежда и журналистически публикации и запитвания, в които се разказва, че огромен багер разорава плажната ивица.

Какво мислите, че решава комисията?

Комисията решава, че тези сигнали са непозволен опит да се упражни натиск върху вземането на решенията.

И отстранява единия участник. Не този, който е разорал плажа. А този, който е подал сигнала.

...

Разказват, че когато холандците сложили ръка на бизнеса с кафе в Индонезия, забранили на местните да берат зърната, а те много обичали кафе. Никой обаче не можел да спре цибетките, които поглъщали зърната и ги изаквали цели. Индонезийците почнали да правят кафе от тях от немай къде, но холандците като добри търговци усетили маркетинговия потенциал и направили от барбонките най-скъпото кафе в света.

По една случайност това кафе за 20 лева се продава точно до министерството на туризма. И ако не бяха цибетките, може би никога нямаше да разберем какво се случва с плажовете ни.

]]>
Неотдавна в малкото и по принцип тихо Министерството на туризма започва суетня. НАП изпраща писмо, с което изисква документи във връзка с работата и доходите на един от директорите. Поводът е сигнал на служители от самото министерство.

Сигналът е срещу директорката на дирекция "Управление на морските плажове" Екатерина Дацова. В министерството е тръгнала легенда какъв е бил поводът да бъде подаден сигнала и ако тя е вярна, е нов принос в чиновническия фолклор.

Легендата разказва, че от известно време Дацова започнала да кани колегите си на кафе в близкото до министерството заведение на ул. "Леге". Обаче не на какво и да е кафе, а на такова, което струва 20 лева, защото се прави от барабонките на не знам какво си екзотично животно. На слисаните чиновници директорката обяснявала, че само такова пие. Да, скъпичко е, но на нея ѝ се полага, защото е незаменима в това министерство, а и сега то на нейните ръце е виснало. 

Колегите не издържали и подали сигнал до институциите да я проверят за несъответствие на доходите.

Покрай тая история за кафе от барабонки, започва да се разплита далеч по-сериозна схема за раздаване на част от българските плажове.

Българските плажове се отдават за ползване по два начина - наем и концесия. Наемът е по-кратката процедура и се прекратява само с три нарушения.

Затова през юни и самото начало на юли 2020 г., когато пандемията от коронавирус е в разгара си, а времето е необичайно студено и вали почти всеки ден, дирекция "Управление на морските плажове" тръгва на проверка по плажовете, отдадени под наем. В някои от проверките участва лично директорката Екатерина Дацова. Естествено на плажовете (повечето на най-северното Черноморие) няма никой - ни туристи, ни спасители, ни медицински лица. Просто сезонът не е започнал. Съставят се протоколи за нарушения.

За да бъде прекратен договорът за наем на плаж, е нужно Министерството на туризма да установи три нарушения. През лятото дирекцията прави още един тегел по Северното Черноморие и установява втори нарушения на същите плажове.

Някои от тях са като в любимия виц "Зайо, защо си без шапка?" По силата на забравена от социализма наредба, има списък на лекарствата, с които трябва да разполага медицинският пост. Някои от тях не се произвеждат от десетилетия. Проверяващите обаче точно тях търсят. И въпреки че спасителите са били запасени с аналогични на социалистическите лекарства, наемателите получават второ нарушение - за липсващи медикаменти.

Има и още по зайо-байовски нарушения - че шамандурите в морето са прекалено близко, че има батут и лост извън разрешената зона.

През септември, когато сезонът вече свършва, дирекцията прави трети кръг по Черноморието и установява така желаното трето поред нарушение. Освен че шамандурите са близо, вече има и нарушение, че шамандурите са далече. Установено е и че липсват планове и схеми, които незнайно защо не са липсвали при първите две проверки. Изобщо - Зайо тоя път бил със шапка, но и тя не помогнала.

Договорите на наемателите са прекратени. Някои от тях дори не разбират това и внасят наема си за следващия сезон. Други пишат умилителни писма до министерството на туризма - от протоколите не разбираме какво се иска от нас. Моля ви, обяснете ни какво да направим и ще го направим. Получават отговор нищо да не правят, защото договорът за наем е прекратен и плажът вече ще се дава на концесия.

По време знаменитата война между Валери Симеонов и Николина Ангелкова, вицепремиерът все нападаше министъра на туризма, че дава плажове на концесия. За 6-те години, в които министър е Ангелкова, на концесия са дадени 38 плажа. За деветте месеца, в които управлява предложената от Валери Симеонов Марияна Николова, на концесия са дадени 32 плажа. За 6 плажа процедурата е започната по времето от Ангелкова и е завършена при управлението на Николова.

Две от концесиите от края на миналата и началото на 2021 г. са особено скандални. Едната е за плажа Панорама-север край Варна, който е непосредствено до свлачище. Още по времето на Ангелкова, Екатерина Дацова прави предложение да се даде на концесия, но след отрицателно становище на МРРБ Ангелкова отказва да продължи процедурата, защото това крие риск от построяване на по-големи "преместваеми обекти" и активизиране на свлачището.

По времето на Марияна Николова отново се стартира процедурата за концесия на Панорама-север. Министерството на регионалното развитие пише становище против отдаването на плажа на концесия.

Това обаче не спира Екатерина Дацова. Тя подготвя документите за концесията. В тях становището на МРРБ е преразказано като положително.

Скандалът избухва, когато концесията е внесена в Министерски съвет. Някой от МРРБ, който чете документи, вижда предложението и се хваща за главата. Регионалният министър Петя Аврамова пише остро писмо до вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, че становището на МРРБ е преразказано погрешно, че то не е променено и МРРБ категорично е против, защото "не може да се предотврати опасността от внезапно активизиране на свлачищни процеси".

Още по-сладък е скандалът в Каварна.

На 10 декември 2020 г. в министерството на туризма се провежда заседание на комисията по концесиите. Неин председател е Екатерина Дацова, но тя не присъства на заседанието. Останалите четирима членове обаче имат кворум и откриват заседанието.

Дневният ред е да се избере на кого да се даде на концесия плажа на Каварна. Кандидатите са двама - Резон-С, представлявана от някой си Сергей Георгиев, и Роял Бей. Роял Бей на практика е старият наемател "Корнер" под ново име, който от своя страна, преди да стане наемател, е бил концесионер на плажа. И двете фирми са на Валентин Николов, по-известен като Цуци. Той е бивш отговорник на СИК за района, близък на бившия депутат от ГЕРБ Живко Миланов. След като Миланов е хванат да рекетира местна фирма да му напълни багажника със суджук, Цуци минава в отбора на кметицата на БСП Нина Ставрева. Негов е хотелът на брега в Каварна.

Докато Николов с предишната си фирма "Корнер" е наемател на плажа, пред хотела му изниква огромна дига. Става скандал и някак си не върви да се яви с тази фирма в процедурата.

В началото на заседанието, председателстващият комисията изчита няколко журналистически въпроса, постъпили в Министерството на туризма за този плаж. 

След това комисията изчита писмо от Соня Божикова, началник на отдел "Приемна" в Министерски съвет. С него тя информира комисията, че по запитване на Сергей Георгиев (представителят на другата фирма, кандидатстваща за концесията) е започнала обстойна проверка.

Комисията разглежда и журналистически публикации и запитвания, в които се разказва, че огромен багер разорава плажната ивица.

Какво мислите, че решава комисията?

Комисията решава, че тези сигнали са непозволен опит да се упражни натиск върху вземането на решенията.

И отстранява единия участник. Не този, който е разорал плажа. А този, който е подал сигнала.

...

Разказват, че когато холандците сложили ръка на бизнеса с кафе в Индонезия, забранили на местните да берат зърната, а те много обичали кафе. Никой обаче не можел да спре цибетките, които поглъщали зърната и ги изаквали цели. Индонезийците почнали да правят кафе от тях от немай къде, но холандците като добри търговци усетили маркетинговия потенциал и направили от барбонките най-скъпото кафе в света.

По една случайност това кафе за 20 лева се продава точно до министерството на туризма. И ако не бяха цибетките, може би никога нямаше да разберем какво се случва с плажовете ни.

]]>
offnews@offnews.bg (Владимир Йончев) https://offnews.bg//razsledvane/kak-se-otnemat-i-razdavat-plazhove-v-smutni-vremena-754608.html Wed, 14 Jul 2021 16:21:21 +0300
Видео: Няма как да стане без Борисов - Яне Янев обяснява как да се реши проблемът на Весо Брадата https://offnews.bg//razsledvane/video-niama-kak-da-stane-bez-borisov-iane-ianev-obiasniava-kak-da-s-754294.html Тайни записи на бившия съветник по корупцията на премиера Бойко Борисов Яне Янев са в основата на третата част на разследването на Антикорупционния фонд "Списък за бърз контрол".

Бившият лидер на РЗС е крайно словоохотлив пред скритата камера при срещите си с Ивайла Бакалова, приятелка на задържания бизнесмен Веселин Денков- Весо Брадата, подозиран от управляващите, че финансира протестите срещу Бойко Борисов от миналото лято.

"Ама той, като знае, че е невинен, нали вижда другите какви мръсници са и с какви долнопробни методи работят? Тогава не си ли прави изводи, че не може по стандартния начин?", казва Янев в едно от многото скандални видеа.

Денков бе пратен в ареста за повече от 8 месеца като официалният мотив за задържането му бе различен от общоизвестния - организиране на престъпна група за лихварство.

В записите Янев рапортува как е говорил с бившия главен прокурор Сотир Цацаров и настоящ шеф на КПКОНПИ по случая на Денков и какво му е казал той.

"Ако сега направим крачка назад, ако започнем да отваряме и да пускаме, значи ние признаваме, че тази институция трябва да се закрие", казал Цацаров на бившия политик, който навремето щеше да уволнява Бойко Борисов.

От думите на Янев става ясно, че главният прокурор Иван Гешев има директно влияние върху шефа на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев.

"На Жоро Ушев се е обаждал два пъти Гешев. Единия път Жоро е питал Гешев какво да прави, а втория път самият Гешев се е обаждал и е казал: "До дупка", пее Янев пред скритата камера.

По повод ареста на Брадата бившият съветник на Бойко Борисов казва:

"Това няма как да стане без Борисов. Това е моето заключение!"

По повод разследването на АКФ пресцентърът на КПКОНПИ публикува позиция на председателя на комисията Сотир Цацаров.

„Като председател на КПКОНПИ съм действал в пълно съответствие със закона както по отношение на производството за отнемане на незаконно придобито имущество от Веселин Денков, така и по предявената от него молба с оплаквания и възражения от 25.08.2020 г.", казва той.

Цацаров твърди и че не е разговарял с бившия народен представител Яне Янев по повод производствата срещу Веселин Денков (наказателни и за отнемане на имущество) никога и никъде.

"Всъщност, не съм се срещал с Янев в близките 3 – 4 години. Твърденията в тази насока, ако се изречени от него, определям като откровена неистина по отношение на мен и измама по отношение на лицата, осъществили звукозаписите", казва още бившият главен прокурор.

Цацаров заявява и че смята, че мотивите за действията на Веселин Денков и Ивайла Бакалова спрямо него са свързани с производството за отнемане на незаконно придобито имущество, наложените запори и възбрани върху имуществото на Денков и предявения иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу него на стойност 11 686 736,53 лв.

Не коментирам действията на лицата, представени като автори на „Разследването“ на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“, казва още той.

Според Цацаров обаче публикуваните материали от АКФ не представлявали журналистическо разследване.

"В тези материали, основани на тайни звукозаписи, по никакъв начин не е търсена и представена друга гледна точка – на засегнатите от неистините лица, в случая – конкретно моята. Това подсказва истинските цели спрямо мен на създателите на „Разследването“, които нямат нищо общо с обективната журналистика. От същите лица, бе направен опит името ми да бъде свързано с разследването им, известно като „Осемте джуджета“, когато по същия начин публикувах позицията си, заявява настоящият шеф на КПКОНПИ.

Цацаров допълва и че щял да обмисли дали да предприеме по-нататъшни действия пред компетентните органи на съдебната власт спрямо всички лица, "които използвали името му с измамлива цел или разпространявали неистини за него".

Ето и целият нов епизод от разследването на АКФ:

]]>
Тайни записи на бившия съветник по корупцията на премиера Бойко Борисов Яне Янев са в основата на третата част на разследването на Антикорупционния фонд "Списък за бърз контрол".

Бившият лидер на РЗС е крайно словоохотлив пред скритата камера при срещите си с Ивайла Бакалова, приятелка на задържания бизнесмен Веселин Денков- Весо Брадата, подозиран от управляващите, че финансира протестите срещу Бойко Борисов от миналото лято.

"Ама той, като знае, че е невинен, нали вижда другите какви мръсници са и с какви долнопробни методи работят? Тогава не си ли прави изводи, че не може по стандартния начин?", казва Янев в едно от многото скандални видеа.

Денков бе пратен в ареста за повече от 8 месеца като официалният мотив за задържането му бе различен от общоизвестния - организиране на престъпна група за лихварство.

В записите Янев рапортува как е говорил с бившия главен прокурор Сотир Цацаров и настоящ шеф на КПКОНПИ по случая на Денков и какво му е казал той.

"Ако сега направим крачка назад, ако започнем да отваряме и да пускаме, значи ние признаваме, че тази институция трябва да се закрие", казал Цацаров на бившия политик, който навремето щеше да уволнява Бойко Борисов.

От думите на Янев става ясно, че главният прокурор Иван Гешев има директно влияние върху шефа на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев.

"На Жоро Ушев се е обаждал два пъти Гешев. Единия път Жоро е питал Гешев какво да прави, а втория път самият Гешев се е обаждал и е казал: "До дупка", пее Янев пред скритата камера.

По повод ареста на Брадата бившият съветник на Бойко Борисов казва:

"Това няма как да стане без Борисов. Това е моето заключение!"

По повод разследването на АКФ пресцентърът на КПКОНПИ публикува позиция на председателя на комисията Сотир Цацаров.

„Като председател на КПКОНПИ съм действал в пълно съответствие със закона както по отношение на производството за отнемане на незаконно придобито имущество от Веселин Денков, така и по предявената от него молба с оплаквания и възражения от 25.08.2020 г.", казва той.

Цацаров твърди и че не е разговарял с бившия народен представител Яне Янев по повод производствата срещу Веселин Денков (наказателни и за отнемане на имущество) никога и никъде.

"Всъщност, не съм се срещал с Янев в близките 3 – 4 години. Твърденията в тази насока, ако се изречени от него, определям като откровена неистина по отношение на мен и измама по отношение на лицата, осъществили звукозаписите", казва още бившият главен прокурор.

Цацаров заявява и че смята, че мотивите за действията на Веселин Денков и Ивайла Бакалова спрямо него са свързани с производството за отнемане на незаконно придобито имущество, наложените запори и възбрани върху имуществото на Денков и предявения иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу него на стойност 11 686 736,53 лв.

Не коментирам действията на лицата, представени като автори на „Разследването“ на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“, казва още той.

Според Цацаров обаче публикуваните материали от АКФ не представлявали журналистическо разследване.

"В тези материали, основани на тайни звукозаписи, по никакъв начин не е търсена и представена друга гледна точка – на засегнатите от неистините лица, в случая – конкретно моята. Това подсказва истинските цели спрямо мен на създателите на „Разследването“, които нямат нищо общо с обективната журналистика. От същите лица, бе направен опит името ми да бъде свързано с разследването им, известно като „Осемте джуджета“, когато по същия начин публикувах позицията си, заявява настоящият шеф на КПКОНПИ.

Цацаров допълва и че щял да обмисли дали да предприеме по-нататъшни действия пред компетентните органи на съдебната власт спрямо всички лица, "които използвали името му с измамлива цел или разпространявали неистини за него".

Ето и целият нов епизод от разследването на АКФ:

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/video-niama-kak-da-stane-bez-borisov-iane-ianev-obiasniava-kak-da-s-754294.html Fri, 25 Jun 2021 17:19:27 +0300
Ученическото разследване, което разпали скандала със Стъки и милионите раздавани от Кралев https://offnews.bg//razsledvane/uchenicheskoto-razsledvane-koeto-razpali-skandala-sas-staki-i-milioni-753739.html „Това е корупция, но никой не говори за нея“: Как милиони левове за младежки дейности потъват всяка година.

Това е заглавието на журналистическо разследване с автор Кристиян Юлзари, ученик в АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе., което е публикувано в scoolmedia.com. Материалът за раздаването на парите за младежки дейности от бившия министър на спорта на Красен Кралев на близки до властта лица сред които организаторът на протести в защита на Борисов Станислав Недков-Стъки, доведоха до още разкрития от служебното правителство.

Scoolmedia.com е платформа за ученическа журналистика, която е част от инициативата „Медийна грамотност в класната стая“ на Асоциацията на Европейските Журналисти – България в партньорство с Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Фондация Америка за България. Тя има за цел да развие уменията на българските ученици да преценяват, анализират критично, тълкуват и анализират информация чрез програма за медийна грамотност. Публикуваме цялото разследване със съгласието на редакцията:

Къде и за какво отиват парите, които държавата взема от хазартните бизнеси, за да развива дейности по превенция на зависимости сред младите хора? Кои са неправителствените организации, които получават лъвския пай от тези средства? Ефективни ли са рекламните клипове и кампании като метод за борба със зависимостите и агресията? Нашият автор Кристиян Юлзари потърси отговор на тези въпроси в свое разследване за изразходването на парите по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, управлявана от Министерството на младежта и спорта. Работата по разследването продължи повече от два месеца, като разкритията са направени независимо от в. „Банкер”, който също публикува разследване по темата в петък.

Всяка година милиони левове обществени средства се преразпределят по непрозрачен начин от Министерството на младежта и спорта към неправителствени организации и спортни клубове, за да осъществяват информационни кампании за превенция на зависимостите и агресията сред младите хора със спорен резултат. За това те получават стотици хиляди левове, установи разследване на sCOOL Media.

Става въпрос за т. нар. Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД), чийто бюджет се формира от задължителните годишни вноски на операторите на хазартни услуги за социално отговорно поведение.

Идеята на програмата е, че поради потенциално вредния ефект на хазарта върху младите хора, хазартните бизнеси трябва да отделят средства от годишната си печалба, за да подпомагат политиките за превенция на зависимости сред младите хора. Подобни програми се прилагат и в други европейски страни.

В зависимост от печалбите на хазартните оператори, по няколко милиона лева годишно по закон следва да отидат за захранване на НПИМД. През 2021 г. конкретно бюджетът на програмата възлиза на 5 405 000 лева, които се разпределят в три отделни направления.

На фона на витаещите от години в публичното пространство подозрения за ефективността на НПИМД, институциите мълчат за това къде отиват парите от програмата, как се харчат и какво е въздействието на финансираните кампании.

675 000 лева за превенция чрез реклама

През месец март тази година, след проведена конкурсна процедура, по НПИМД са финансирани проектните предложения на общо 50 неправителствени организации. Измежду тях, разбира се, има младежки организации и спортни клубове, които изпълняват проектите, за които са спечелили финансиране и съвестно ги документират. Но има и други…

По първото – и най-щедро финансирано – направление, пари получават проектите на четири организации в обществена полза – Сдружение „Спортен Клуб А-ТЕАМ“ – 674 991, лева, Сдружение „Национална младежка мрежа“ – 675 000 лева, Фондация „Евроскок“ – 674 993 лева и Фондация “Повече от дом” – 675 000 лева.

Според указанията на НПИМД организациите следва да вложат получените средства в направата на „минимум един рекламен клип, който да бъде излъчен в минимум една национална медия, минимум три интернет банера в минимум осем онлайн медии и информационни материали в минимум четири печатни медии“.

С други думи, от министерството борят зависимостите чрез скъпи рекламни кампании, чиито резултат, както ще стане ясно по-долу, е спорен и трудно измерим.

Но сега обратно към НПО-тата. Публичната дейност на четирите организации, финансирани с лъвския пай от бюджета на програмата, е трудно проследима, като някои от тях дори нямат интернет страници или доказана квалификация за работа с младежи.

Сдружение „Спортен клуб A-TEAM“ например, чийто проект е финансиран с 674 991 лева, не за първи път получава пари по НПИМД. Справка показа, че от 2018 г. досега сдружението е усвоило над един милион лева.

За сметка на това A-TEAM” не разполага със собствен уебсайт, откъдето да стане ясно с какви дейности се занимава сдружението. В НПО портала също няма съществена информация. От Търговския регистър разбираме, че основната му дейност е организиране, стимулиране и финансово подпомагане на спортни прояви и мероприятия. Стопанската дейност на „A-TEAM” е свързана със сърф училище в Арапя и популярния приключенски парк X-Challenge Park в Царево.

До приключване на материала не успяхме да намерим публикувани информационни материали онлайн, създадени с парите от тазгодишната програма.

За миналата година сдружението е получило финансиране от 200 000 лева отново по първото направление на програмата. От създаденото тогава от „А-TEAM” съдържание е наличен само един видеоклип, който е качен в YouTube и има едва 800 гледания.

Проектът, за който в началото на 2021 г. Сдружение „Спортен Клуб А-TEAM“ получи 675 000 лева, е по същото първо направление, което ще рече, че организацията ще направи нови, подобни на миналогодишните видеоклип, интернет банери и информационни материали, но този път за три пъти повече пари.

sCOOL Media потърси за коментар Веселин Деспотов, който според Търговския регистър е председател на УС на организацията. Той обаче обясни, че от три години е упълномощил фирма „ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ“ ООД да извършва дейностите, финансирани по НПИМД. Оттам обещаха да отговорят писмено на поставение от sCOOL Media въпроси, но до приключването на материала не беше получен отговор.

Първенци по „усвояване”

Сдружение „Национална младежка мрежа“ също е сред първенците по усвоени пари от НПИМД с общо над 1.3 милиона лева от 2018 година насам. Оттогава досега техните проекти ежегодно са печелили финансиране по първото направление. Организацията разполага с блог, на който може да бъде намерена кратка информация за проектите, които изпълнява.

В управлението на организацията е Филип Симеонов Кирев, който до 2017 г. е бил началник на политическия кабинет в Министерството на икономиката и едновременно с това беше член на Съвета на директорите в София Тех Парк. Към момента Кирев е редови член на Съюза на демократичните сили (СДС), където до 2018 г. е заемал поста на главен секретар на партията.

Потърсен за коментар, той отрече политическата му дейност да има нещо общо с ежегодното финансиране на „Национална младежка мрежа“ по НПИМД.

Сред останалите членове на Национална младежка мрежа са бившия член на УС на БНТ Даниел Калчев и Виолета Чавдарова, която беше в листата на БСП за евроизборите през 2007 година.

Успяхме да открием Facebook страниците на кампаниите на „Национална младежка мрежа” от 2019 г. и 2020 г. Едната има 140 харесвания, а другата – 161. Същевременно в кампаниите са били вложени съответно 250 000 лева и 272 100 лева.

„Целта на тези проекти не е Facebook кампания. Разбира се, нормално е да има страница във Facebook, но това не е всичко.“, каза в телефонен разговор Филип Кирев и обясни, че съвсем малка част от финансирането отива за разпространение на кампанията в социалните мрежи. По негови думи средствата са били изхарчени основно за създаването на по един рекламен клип за всяка от двете кампании, но не уточни в кои медии са били излъчени те, освен по Дарик радио, и дали към момента те са налични онлайн.

Според Кирев изпълнените проекти от 2019 г. и 2020 г. са „създали достатъчно за стойността си“.

След интервюто ни с председателя на Сдружение „Национална младежка мрежа“ във Facebook страницата на тазгодишната кампания започна да се публикува ежедневно съдържание.

Според условията за кандидатстване по програмите за младежта право да получи финансиране има всяка организация в обществена полза, която „има за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности“.

На практика обаче финансиране от 675 хил. лева е получила и Фондация „Повече от дом“, която според Търговския регистър се занимава с „дейности по предоставяне на социални услуги за възрастни хора, самотни хора, хора с увреждания от различни възрастови групи, както и представители на етнически общности (…)“.

От годишните ѝ отчети се вижда, че между 2009 г. и 2015 г. организацията не е извършвала никаква дейност. Отчетите за периода 2016г.-2020 г. не са публично достъпни.

В рамките на телефонно интервю председателката на фондацията Дария Илиева ни обеща справка за дейността на организацията след 2015 г., но до приключване на материала такава не ни беше изпратена.

Попитана дали организация, чиято основна дейност е „предоставяне на социални услуги за възрастни хора (…)“ има капацитет да проведе рекламна кампания за превенция на зависимостите сред младите хора, Илиева се обоснова с дейността в сферата на рекламата на фирма „Адвертех“ ООД, чийто съсобственик е именно тя.

Според регистъра на сайта за разследваща журналистика Bird.bg дружеството има зад гърба си една обществена поръчка на стойност 144 781 лв. през 2013 г., както и е било бенефициент по проект от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

По-интересна обаче е професионалната биография на Радина Сергеева Иванова. До 14 април тази година тя е била член на управителния съвет едновременно на Фондация „Повече от дом“ и Фондация „Евроскок“, която също получи финансиране от 675 000 лв. по първото направление на НПИМД в началото на тази година.

Дария Илиева не скри познанството си с Радина Иванова. „Няма връзка (между двете фондации – бел. ред.). Просто преди години офисите ни бяха на един етаж.“, коментира тя.

Имената на проектите, с които двете НПО-та печелят финансиране тази година са съответно „Здравей“ и „Стоп на агресията“. Към момента информация за кампаниите на двете организации може да се намери само в социалните мрежи (ТУК и ТУК).

Не липсват и прилики между Facebook страниците на кампаниите. И двете са създадени на една и съща дата (15 април), като съдържанието в тях е абсолютно еднотипно.

До приключване на материала представителите на Фондация „Евроскок“ не изпратиха становище по казуса.

Другите печеливши

По второто и третото направление на програмата сумите, които се дават са значително по-малки. Проследяването на това какво се прави с тях също е далеч по-лесно. Въпреки това и там не липсват интересни бенефициенти.

По Направление 3, например, финансиране е получил проектът на Сдружение „Младежки глас“. Председател на Управителния съвет на организацията е общинският съветник от ГЕРБ в Бургас Тодор Йосифов. В УС членуват още съпругата на Йосифов Христина Недева, областният координатор на младежкото ГЕРБ в Бургас, Николай Василев, и Камелия Димитрова – също член на младежкото ГЕРБ. За разлика от други бенефициенти, обаче, „Младежки глас“ развива активна дейност в посока ангажиране на младите хора в Бургас и региона.

Сред спечелилите проекти по второто направление е и този на Българската федерация по ММА, чийто председател е Станислав Недков, известен и като Стъки. Той е открит привърженик на ГЕРБ. Наскоро Недков дори организира контрапротест в подкрепа на управлението на Бойко Борисов. От страницата на кампанията във Facebook, чието финансиране се равнява на 118 073 лева, се виждат единствено снимки от спортни тренировки, каквато е и основната дейност на федерацията.

Всъщност традиционно всяка година поне половината от финансираните организации са спортни клубове. Спортните дейности са незаменим инструмент за активизиране на младите хора във всяка младежка политика.

Нужно е да се види обаче дали парите от програмата помагат на масовия спорт да стане наистина масов и достъпен за младите хора или просто това е дупка в бюджета на даден спортен клуб, която Програмата запълва. За да се случи това, трябва да се проследи подробно дали и какво е било направено с получените пари от предишните четири издания на НПИМД. Такъв анализ обаче липсва.

Измерими резултати?

Съществен проблем е, че при замисъла на програмата не са заложени дългосрочни и проследими във времето цели и индикатори, чрез които да се оцени година по година какво въздействие оказва тя върху младите хора.

Иначе казано, за петгодишното съществуване на НПИМД, от 2017 г. досега, не е направен нито един подробен анализ дали разпространяваното в медиите съдържание и другите дейности по програмата водят до някакъв вид превенция.

Частта с очакваните резултати, описани от спортното ведомство, е повече от лаконична – „прозрачност при изпълнението”, „положителна обществена нагласа”, „включване на възможно най-голям брой хора в дейностите” и пр. За разлика от предишни години, през 2021 г. дори липсва изискване за минимален брой достигнати хора от всеки проект.

Единственото задължение на Министерството на младежта и спорта е след края на всяка годишна програма да публикува справка с количествени стойности за брой достигнати млади хора, брой обучения, брой семинари и т.н.

„Следенето на тези индикатори не е обвързано с работещ механизъм, който да проследи връзката между постигнатите резултати и заложените цели и да измери ефектите от проведената политика.“ се казва в доклад за младежката политика на Националния младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“ от 2020 г.

В нарушение на действаща наредба, съществува реална възможност финансиране да получат и кандидати, които никога досега да не са имали досег с млади хора. Това е факт, благодарение на разминаването между Наредба №5 от 11 август 2016 г., която регламентира процедурата по подбор на бенефициери за двете национални младежки програми, и Условията за кандидатстване по НПИМД.

Според Наредбата право да кандидатства има всяка организация в обществена полза, която „има за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности“. Във втория документ това изречение липсва.

На какъв принцип се отсяват организациите?

Преглеждайки списъка на одобрените и неодобрени проектни предложения, прави впечатление, че 40% или 51 проекта от общо 128 подадени са отпаднали по критерий административно несъответствие. Това ще рече, че оценяващата комисия е открила технически неточности в проектната документация на близо половината от организациите.

От Министерството на младежта и спорта отказаха да предоставят по Закона за достъп до обществена информация проектната документация на финансираните организации през тази година, тъй като според тях тя е обект на авторско право.

От наличните онлайн документи липсва обаче ключова информация, като това какви са мотивите за отпадането или съответно финансирането на всяко едно от проектните предложения, кои са членовете на оценяващата комисия, както и дали е налице конфликт на интереси.

Последните два въпроса са продиктувани от решението на тогавашния министър на младежта и спорта Красен Кралев да възложи разглеждането, оценката и класирането на проектните предложения на вътрешни експерти, а не каквато е масовата практика – това да се делегира на независими оценители.

Какво казват отхвърлените?

Едно от отпадналите проектни предложения на етап „Административно съответствие“ през тази година е това на „ИМКА-Габрово”. „За разлика от предишни години, сега дори не ни беше дадена възможност да докажем, оспорим или нещо друго.“, коментира представител на неправителствената организация и споделя, че за класирането екипът е научил от сайта на министерството, а не както би трябвало да бъде – с официално писмо от ведомството до седем дни след оповестяване на класирането.

sCOOL Media се свърза и с други организации, отхвърлени на етап административно съответствие, които също споделиха, че не са били информирани писмено в срок за развоя от проведеното класиране, нито пък защо пректът им отпада още на първия етап.

В крайна сметка всички НПО-та получават писмена заповед, в която са информирани, че проектните им предложения са отхвърлени, издадена на 28 април. Тоест, близо два месеца след утвърждаването на протокола с класирането от бившия вече министър Красен Кралев и около месец след като всички договори за изпълнение на одобрените проектни предложения са подписани.

Поставени пред свършен факт, организациите формално могат и да обжалват класирането, но това не би променило нищо.

Оказва се, че въпросителни около НПИМД има още от самото ѝ начало през 2017 г., когато Сдружение „Възможности без граници“ прави неуспешен опит да кандидатства за финансиране. Оттогава насам екипът на организацията отказва да подготвя проектни предложения по програмата, защото го намира за „безсмислено“. „Ние не се класирахме, не защото проектът ни беше с ниско качество. Не се класирахме по административно съответствие, което означава, че не сме си подредили документите и не сме подписали и подпечатали, каквото трябва“, споделя Мария Алкалай.

И допълва: „Организациите се отстрелват по линия на административното съответствие. Остават само приближени организации и спортни клубове и след това им преразпределят ресурс (пари – бел. ред.). Това е чиста корупция, но никой не говори за нея.“

Качествен проект за две седмици – възможно ли е?

Всички организации, с които sCOOL Media разговаря, споделят и за друг проблем – невъзможността да се подготви качествен проект за толкова голямо финансиране и респективно много дейности за по-малко от две седмици.

Срокът, в който организации можеха да подадат документи за тазгодишното издание на НПИМД, беше до 27 януари 2021 г. Информация за конкурсната процедура беше публикувана на сайта на Националната информационна система за младежта на 12 януари. Едва няколко дни по-късно обявата се появи и на други места в медийното пространство.

Поглед към предишните издания на НПИМД показва, че това не е прецедент. В годините назад информацията за конкурсната процедура традиционно се появява няколко дни преди изтичането на сроковете за подаване на документи.

Слонът в стаята

По думите на експерт от младежкия сектор, предпочел да запази анонимност, един от проблемите с младежката политика е, че нейното въздействие е трудноизмеримои много дългосрочно и именно затова “нашите институции искат да дават пари на техни приближени организации и да не се занимават с проследяване.“.

Според доклада „Младежката политика в България – предизвикателства и перспективи“ от 2020 г. „Раздаването на средства е необходима мярка за предотвратяване на изключването на определени групи и стимулирането им да бъдат активна част от обществото, но не е достатъчна и има слаб ефект в дългосрочен план за превенция на социалното изключване, особено ако естеството на финансовата мярка е компенсаторно, а не стимулиращо развитие и участие.“.

sCOOL Media потърси коментар от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта. До приключване на материала оттам не изпратиха отговор.

„Никаква реклама не работи адекватно за превенцията на зависимостите. Очевидно е, че това не работи, защото статистиката за зависимостите става все по-лоша и наливането в такъв тип „превенция“ е близо до престъплението.“, коментира Юлия Георгиева от Центъра за хуманни политики, която от години се бори срещу наркотичните зависимости, и допълва:

„Качествената превенция се насочва директно към хората, които имат нужда, а не към цялата общност.“

Що се отнася до Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, през нея от 2017 г. досега са разпределени общо 13 405 000 лева. За всичкото това време липсва конкретен отговор от институциите какви са постигнатите резултати и оправдават ли те влаганите в продължение на пет години милиони левове обществени средства.

Тези сведения са нужни най-малкото, за да стане ясно дали има смисъл НПИМД да продължи да функционира, но при много по-ясни условия за кандидатстване и прозрачност или е по-разумно да се помисли за нов подход за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора в България.

]]>
„Това е корупция, но никой не говори за нея“: Как милиони левове за младежки дейности потъват всяка година.

Това е заглавието на журналистическо разследване с автор Кристиян Юлзари, ученик в АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе., което е публикувано в scoolmedia.com. Материалът за раздаването на парите за младежки дейности от бившия министър на спорта на Красен Кралев на близки до властта лица сред които организаторът на протести в защита на Борисов Станислав Недков-Стъки, доведоха до още разкрития от служебното правителство.

Scoolmedia.com е платформа за ученическа журналистика, която е част от инициативата „Медийна грамотност в класната стая“ на Асоциацията на Европейските Журналисти – България в партньорство с Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Фондация Америка за България. Тя има за цел да развие уменията на българските ученици да преценяват, анализират критично, тълкуват и анализират информация чрез програма за медийна грамотност. Публикуваме цялото разследване със съгласието на редакцията:

Къде и за какво отиват парите, които държавата взема от хазартните бизнеси, за да развива дейности по превенция на зависимости сред младите хора? Кои са неправителствените организации, които получават лъвския пай от тези средства? Ефективни ли са рекламните клипове и кампании като метод за борба със зависимостите и агресията? Нашият автор Кристиян Юлзари потърси отговор на тези въпроси в свое разследване за изразходването на парите по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, управлявана от Министерството на младежта и спорта. Работата по разследването продължи повече от два месеца, като разкритията са направени независимо от в. „Банкер”, който също публикува разследване по темата в петък.

Всяка година милиони левове обществени средства се преразпределят по непрозрачен начин от Министерството на младежта и спорта към неправителствени организации и спортни клубове, за да осъществяват информационни кампании за превенция на зависимостите и агресията сред младите хора със спорен резултат. За това те получават стотици хиляди левове, установи разследване на sCOOL Media.

Става въпрос за т. нар. Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД), чийто бюджет се формира от задължителните годишни вноски на операторите на хазартни услуги за социално отговорно поведение.

Идеята на програмата е, че поради потенциално вредния ефект на хазарта върху младите хора, хазартните бизнеси трябва да отделят средства от годишната си печалба, за да подпомагат политиките за превенция на зависимости сред младите хора. Подобни програми се прилагат и в други европейски страни.

В зависимост от печалбите на хазартните оператори, по няколко милиона лева годишно по закон следва да отидат за захранване на НПИМД. През 2021 г. конкретно бюджетът на програмата възлиза на 5 405 000 лева, които се разпределят в три отделни направления.

На фона на витаещите от години в публичното пространство подозрения за ефективността на НПИМД, институциите мълчат за това къде отиват парите от програмата, как се харчат и какво е въздействието на финансираните кампании.

675 000 лева за превенция чрез реклама

През месец март тази година, след проведена конкурсна процедура, по НПИМД са финансирани проектните предложения на общо 50 неправителствени организации. Измежду тях, разбира се, има младежки организации и спортни клубове, които изпълняват проектите, за които са спечелили финансиране и съвестно ги документират. Но има и други…

По първото – и най-щедро финансирано – направление, пари получават проектите на четири организации в обществена полза – Сдружение „Спортен Клуб А-ТЕАМ“ – 674 991, лева, Сдружение „Национална младежка мрежа“ – 675 000 лева, Фондация „Евроскок“ – 674 993 лева и Фондация “Повече от дом” – 675 000 лева.

Според указанията на НПИМД организациите следва да вложат получените средства в направата на „минимум един рекламен клип, който да бъде излъчен в минимум една национална медия, минимум три интернет банера в минимум осем онлайн медии и информационни материали в минимум четири печатни медии“.

С други думи, от министерството борят зависимостите чрез скъпи рекламни кампании, чиито резултат, както ще стане ясно по-долу, е спорен и трудно измерим.

Но сега обратно към НПО-тата. Публичната дейност на четирите организации, финансирани с лъвския пай от бюджета на програмата, е трудно проследима, като някои от тях дори нямат интернет страници или доказана квалификация за работа с младежи.

Сдружение „Спортен клуб A-TEAM“ например, чийто проект е финансиран с 674 991 лева, не за първи път получава пари по НПИМД. Справка показа, че от 2018 г. досега сдружението е усвоило над един милион лева.

За сметка на това A-TEAM” не разполага със собствен уебсайт, откъдето да стане ясно с какви дейности се занимава сдружението. В НПО портала също няма съществена информация. От Търговския регистър разбираме, че основната му дейност е организиране, стимулиране и финансово подпомагане на спортни прояви и мероприятия. Стопанската дейност на „A-TEAM” е свързана със сърф училище в Арапя и популярния приключенски парк X-Challenge Park в Царево.

До приключване на материала не успяхме да намерим публикувани информационни материали онлайн, създадени с парите от тазгодишната програма.

За миналата година сдружението е получило финансиране от 200 000 лева отново по първото направление на програмата. От създаденото тогава от „А-TEAM” съдържание е наличен само един видеоклип, който е качен в YouTube и има едва 800 гледания.

Проектът, за който в началото на 2021 г. Сдружение „Спортен Клуб А-TEAM“ получи 675 000 лева, е по същото първо направление, което ще рече, че организацията ще направи нови, подобни на миналогодишните видеоклип, интернет банери и информационни материали, но този път за три пъти повече пари.

sCOOL Media потърси за коментар Веселин Деспотов, който според Търговския регистър е председател на УС на организацията. Той обаче обясни, че от три години е упълномощил фирма „ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ“ ООД да извършва дейностите, финансирани по НПИМД. Оттам обещаха да отговорят писмено на поставение от sCOOL Media въпроси, но до приключването на материала не беше получен отговор.

Първенци по „усвояване”

Сдружение „Национална младежка мрежа“ също е сред първенците по усвоени пари от НПИМД с общо над 1.3 милиона лева от 2018 година насам. Оттогава досега техните проекти ежегодно са печелили финансиране по първото направление. Организацията разполага с блог, на който може да бъде намерена кратка информация за проектите, които изпълнява.

В управлението на организацията е Филип Симеонов Кирев, който до 2017 г. е бил началник на политическия кабинет в Министерството на икономиката и едновременно с това беше член на Съвета на директорите в София Тех Парк. Към момента Кирев е редови член на Съюза на демократичните сили (СДС), където до 2018 г. е заемал поста на главен секретар на партията.

Потърсен за коментар, той отрече политическата му дейност да има нещо общо с ежегодното финансиране на „Национална младежка мрежа“ по НПИМД.

Сред останалите членове на Национална младежка мрежа са бившия член на УС на БНТ Даниел Калчев и Виолета Чавдарова, която беше в листата на БСП за евроизборите през 2007 година.

Успяхме да открием Facebook страниците на кампаниите на „Национална младежка мрежа” от 2019 г. и 2020 г. Едната има 140 харесвания, а другата – 161. Същевременно в кампаниите са били вложени съответно 250 000 лева и 272 100 лева.

„Целта на тези проекти не е Facebook кампания. Разбира се, нормално е да има страница във Facebook, но това не е всичко.“, каза в телефонен разговор Филип Кирев и обясни, че съвсем малка част от финансирането отива за разпространение на кампанията в социалните мрежи. По негови думи средствата са били изхарчени основно за създаването на по един рекламен клип за всяка от двете кампании, но не уточни в кои медии са били излъчени те, освен по Дарик радио, и дали към момента те са налични онлайн.

Според Кирев изпълнените проекти от 2019 г. и 2020 г. са „създали достатъчно за стойността си“.

След интервюто ни с председателя на Сдружение „Национална младежка мрежа“ във Facebook страницата на тазгодишната кампания започна да се публикува ежедневно съдържание.

Според условията за кандидатстване по програмите за младежта право да получи финансиране има всяка организация в обществена полза, която „има за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности“.

На практика обаче финансиране от 675 хил. лева е получила и Фондация „Повече от дом“, която според Търговския регистър се занимава с „дейности по предоставяне на социални услуги за възрастни хора, самотни хора, хора с увреждания от различни възрастови групи, както и представители на етнически общности (…)“.

От годишните ѝ отчети се вижда, че между 2009 г. и 2015 г. организацията не е извършвала никаква дейност. Отчетите за периода 2016г.-2020 г. не са публично достъпни.

В рамките на телефонно интервю председателката на фондацията Дария Илиева ни обеща справка за дейността на организацията след 2015 г., но до приключване на материала такава не ни беше изпратена.

Попитана дали организация, чиято основна дейност е „предоставяне на социални услуги за възрастни хора (…)“ има капацитет да проведе рекламна кампания за превенция на зависимостите сред младите хора, Илиева се обоснова с дейността в сферата на рекламата на фирма „Адвертех“ ООД, чийто съсобственик е именно тя.

Според регистъра на сайта за разследваща журналистика Bird.bg дружеството има зад гърба си една обществена поръчка на стойност 144 781 лв. през 2013 г., както и е било бенефициент по проект от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

По-интересна обаче е професионалната биография на Радина Сергеева Иванова. До 14 април тази година тя е била член на управителния съвет едновременно на Фондация „Повече от дом“ и Фондация „Евроскок“, която също получи финансиране от 675 000 лв. по първото направление на НПИМД в началото на тази година.

Дария Илиева не скри познанството си с Радина Иванова. „Няма връзка (между двете фондации – бел. ред.). Просто преди години офисите ни бяха на един етаж.“, коментира тя.

Имената на проектите, с които двете НПО-та печелят финансиране тази година са съответно „Здравей“ и „Стоп на агресията“. Към момента информация за кампаниите на двете организации може да се намери само в социалните мрежи (ТУК и ТУК).

Не липсват и прилики между Facebook страниците на кампаниите. И двете са създадени на една и съща дата (15 април), като съдържанието в тях е абсолютно еднотипно.

До приключване на материала представителите на Фондация „Евроскок“ не изпратиха становище по казуса.

Другите печеливши

По второто и третото направление на програмата сумите, които се дават са значително по-малки. Проследяването на това какво се прави с тях също е далеч по-лесно. Въпреки това и там не липсват интересни бенефициенти.

По Направление 3, например, финансиране е получил проектът на Сдружение „Младежки глас“. Председател на Управителния съвет на организацията е общинският съветник от ГЕРБ в Бургас Тодор Йосифов. В УС членуват още съпругата на Йосифов Христина Недева, областният координатор на младежкото ГЕРБ в Бургас, Николай Василев, и Камелия Димитрова – също член на младежкото ГЕРБ. За разлика от други бенефициенти, обаче, „Младежки глас“ развива активна дейност в посока ангажиране на младите хора в Бургас и региона.

Сред спечелилите проекти по второто направление е и този на Българската федерация по ММА, чийто председател е Станислав Недков, известен и като Стъки. Той е открит привърженик на ГЕРБ. Наскоро Недков дори организира контрапротест в подкрепа на управлението на Бойко Борисов. От страницата на кампанията във Facebook, чието финансиране се равнява на 118 073 лева, се виждат единствено снимки от спортни тренировки, каквато е и основната дейност на федерацията.

Всъщност традиционно всяка година поне половината от финансираните организации са спортни клубове. Спортните дейности са незаменим инструмент за активизиране на младите хора във всяка младежка политика.

Нужно е да се види обаче дали парите от програмата помагат на масовия спорт да стане наистина масов и достъпен за младите хора или просто това е дупка в бюджета на даден спортен клуб, която Програмата запълва. За да се случи това, трябва да се проследи подробно дали и какво е било направено с получените пари от предишните четири издания на НПИМД. Такъв анализ обаче липсва.

Измерими резултати?

Съществен проблем е, че при замисъла на програмата не са заложени дългосрочни и проследими във времето цели и индикатори, чрез които да се оцени година по година какво въздействие оказва тя върху младите хора.

Иначе казано, за петгодишното съществуване на НПИМД, от 2017 г. досега, не е направен нито един подробен анализ дали разпространяваното в медиите съдържание и другите дейности по програмата водят до някакъв вид превенция.

Частта с очакваните резултати, описани от спортното ведомство, е повече от лаконична – „прозрачност при изпълнението”, „положителна обществена нагласа”, „включване на възможно най-голям брой хора в дейностите” и пр. За разлика от предишни години, през 2021 г. дори липсва изискване за минимален брой достигнати хора от всеки проект.

Единственото задължение на Министерството на младежта и спорта е след края на всяка годишна програма да публикува справка с количествени стойности за брой достигнати млади хора, брой обучения, брой семинари и т.н.

„Следенето на тези индикатори не е обвързано с работещ механизъм, който да проследи връзката между постигнатите резултати и заложените цели и да измери ефектите от проведената политика.“ се казва в доклад за младежката политика на Националния младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“ от 2020 г.

В нарушение на действаща наредба, съществува реална възможност финансиране да получат и кандидати, които никога досега да не са имали досег с млади хора. Това е факт, благодарение на разминаването между Наредба №5 от 11 август 2016 г., която регламентира процедурата по подбор на бенефициери за двете национални младежки програми, и Условията за кандидатстване по НПИМД.

Според Наредбата право да кандидатства има всяка организация в обществена полза, която „има за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности“. Във втория документ това изречение липсва.

На какъв принцип се отсяват организациите?

Преглеждайки списъка на одобрените и неодобрени проектни предложения, прави впечатление, че 40% или 51 проекта от общо 128 подадени са отпаднали по критерий административно несъответствие. Това ще рече, че оценяващата комисия е открила технически неточности в проектната документация на близо половината от организациите.

От Министерството на младежта и спорта отказаха да предоставят по Закона за достъп до обществена информация проектната документация на финансираните организации през тази година, тъй като според тях тя е обект на авторско право.

От наличните онлайн документи липсва обаче ключова информация, като това какви са мотивите за отпадането или съответно финансирането на всяко едно от проектните предложения, кои са членовете на оценяващата комисия, както и дали е налице конфликт на интереси.

Последните два въпроса са продиктувани от решението на тогавашния министър на младежта и спорта Красен Кралев да възложи разглеждането, оценката и класирането на проектните предложения на вътрешни експерти, а не каквато е масовата практика – това да се делегира на независими оценители.

Какво казват отхвърлените?

Едно от отпадналите проектни предложения на етап „Административно съответствие“ през тази година е това на „ИМКА-Габрово”. „За разлика от предишни години, сега дори не ни беше дадена възможност да докажем, оспорим или нещо друго.“, коментира представител на неправителствената организация и споделя, че за класирането екипът е научил от сайта на министерството, а не както би трябвало да бъде – с официално писмо от ведомството до седем дни след оповестяване на класирането.

sCOOL Media се свърза и с други организации, отхвърлени на етап административно съответствие, които също споделиха, че не са били информирани писмено в срок за развоя от проведеното класиране, нито пък защо пректът им отпада още на първия етап.

В крайна сметка всички НПО-та получават писмена заповед, в която са информирани, че проектните им предложения са отхвърлени, издадена на 28 април. Тоест, близо два месеца след утвърждаването на протокола с класирането от бившия вече министър Красен Кралев и около месец след като всички договори за изпълнение на одобрените проектни предложения са подписани.

Поставени пред свършен факт, организациите формално могат и да обжалват класирането, но това не би променило нищо.

Оказва се, че въпросителни около НПИМД има още от самото ѝ начало през 2017 г., когато Сдружение „Възможности без граници“ прави неуспешен опит да кандидатства за финансиране. Оттогава насам екипът на организацията отказва да подготвя проектни предложения по програмата, защото го намира за „безсмислено“. „Ние не се класирахме, не защото проектът ни беше с ниско качество. Не се класирахме по административно съответствие, което означава, че не сме си подредили документите и не сме подписали и подпечатали, каквото трябва“, споделя Мария Алкалай.

И допълва: „Организациите се отстрелват по линия на административното съответствие. Остават само приближени организации и спортни клубове и след това им преразпределят ресурс (пари – бел. ред.). Това е чиста корупция, но никой не говори за нея.“

Качествен проект за две седмици – възможно ли е?

Всички организации, с които sCOOL Media разговаря, споделят и за друг проблем – невъзможността да се подготви качествен проект за толкова голямо финансиране и респективно много дейности за по-малко от две седмици.

Срокът, в който организации можеха да подадат документи за тазгодишното издание на НПИМД, беше до 27 януари 2021 г. Информация за конкурсната процедура беше публикувана на сайта на Националната информационна система за младежта на 12 януари. Едва няколко дни по-късно обявата се появи и на други места в медийното пространство.

Поглед към предишните издания на НПИМД показва, че това не е прецедент. В годините назад информацията за конкурсната процедура традиционно се появява няколко дни преди изтичането на сроковете за подаване на документи.

Слонът в стаята

По думите на експерт от младежкия сектор, предпочел да запази анонимност, един от проблемите с младежката политика е, че нейното въздействие е трудноизмеримои много дългосрочно и именно затова “нашите институции искат да дават пари на техни приближени организации и да не се занимават с проследяване.“.

Според доклада „Младежката политика в България – предизвикателства и перспективи“ от 2020 г. „Раздаването на средства е необходима мярка за предотвратяване на изключването на определени групи и стимулирането им да бъдат активна част от обществото, но не е достатъчна и има слаб ефект в дългосрочен план за превенция на социалното изключване, особено ако естеството на финансовата мярка е компенсаторно, а не стимулиращо развитие и участие.“.

sCOOL Media потърси коментар от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта. До приключване на материала оттам не изпратиха отговор.

„Никаква реклама не работи адекватно за превенцията на зависимостите. Очевидно е, че това не работи, защото статистиката за зависимостите става все по-лоша и наливането в такъв тип „превенция“ е близо до престъплението.“, коментира Юлия Георгиева от Центъра за хуманни политики, която от години се бори срещу наркотичните зависимости, и допълва:

„Качествената превенция се насочва директно към хората, които имат нужда, а не към цялата общност.“

Що се отнася до Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, през нея от 2017 г. досега са разпределени общо 13 405 000 лева. За всичкото това време липсва конкретен отговор от институциите какви са постигнатите резултати и оправдават ли те влаганите в продължение на пет години милиони левове обществени средства.

Тези сведения са нужни най-малкото, за да стане ясно дали има смисъл НПИМД да продължи да функционира, но при много по-ясни условия за кандидатстване и прозрачност или е по-разумно да се помисли за нов подход за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора в България.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/uchenicheskoto-razsledvane-koeto-razpali-skandala-sas-staki-i-milioni-753739.html Thu, 17 Jun 2021 13:59:02 +0300
Колата на министъра е на 25 г. Отговорът на МО защо му трябват нови автомобили https://offnews.bg//razsledvane/kolata-na-ministara-e-na-25-g-otgovorat-na-mo-zashto-mu-triabvat-novi-752194.html OFFNews зададе допълнителни въпроси във връзка с обществената поръчка за нови автомобили на Министерството на отбраната, която описахме в статията ни от 10 май 2021 г.

Публикуваме отговорите на министерството на отбраната.

- Научихме, че преди описваната в статията обществена поръчка е имало друга, стартирана в края на 2020 г. и прекратена от министъра на отбраната. Моля за информация каква е била причината за прекратяването й.

- Министерството на отбраната има стартирана открита процедура за придобиване на 36 леки автомобила от различен клас, разделена на три обособени позиции. Подготовката на процедурата е започнала през 2019 г. с дефиниране на потребността от леки автомобили за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и с разработване на техническите спецификации, на които да отговарят.
През октомври 2020 г. Министерството на отбраната обяви с Решение № 112/17.11.2020 г. на министъра на отбраната обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително“.

До крайния срок за получаване на оферти - 16 ноември 2020 г., постъпват оферти от три кандидата.

С Решение № 142 от 08.12.2020 г. на министъра на отбраната, „Рив Комерс София“ ЕООД е определен за изпълнител по трите обособени позиции на обществената поръчка. С писмо от 29 декември 2020 г. дружество „Рив Комерс София“ ЕООД уведоми Министерството на отбраната, че отказва да сключи договорите, за които е определено за изпълнител. Поради тази причина с Решение № 3/12.01.2021 г. на министъра на отбраната обществената поръчка е прекратена през януари 2021 г.

- Какви технически параметри са били заложени за автомобилите, обект на поръчката? Кой е автор на заданието за техническите параметри и как се мотивирани те – както в старата така и в новата поръчка?

- Автомобилите по трите обособени позиции са с техническите параметри, заложени в изготвени технически спецификации за клас F представителен, клас Е премиум и клас D среден.

Техническите спецификации (ТС) са разработени на основание действащите в Министерството на отбраната „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки“. Изготвена е заявка от Комендантство - МО за разработване на технически спецификации за трите вида автомобили, която е съгласувана по командната структура през 2019 г. На основание на заявката са разработени от Института по отбрана „Проф.Цветан Лазаров“ три технически спецификации. Те са разгледани последователно на заседания на експертен технико-икономически съвет към Института по отбрана и на експертна работна група на Съвета за доставки и услуги, след което са разгледани и приети на заседание на Съвет по доставки и услуги. След приемане на техническите спецификации са дадени съответните номера и са публикувани на сайта на Министерството на отбраната през 2020 г.

За отменената и новата обществена поръчка са използвани едни и същи ТС с едни и същи технически изисквания. При обявяване на процедурата за обществена поръчка ТС са публикувани в сайта на МО на електронната платформа за обявяване на електронни обществени поръчки.

- За кого са предназначени двата автомобила с обща цена 314 000 лв. и изискване за максимална скорост от поне 240 км/ч? Как е аргументирана нуждата от точно такива автомобили?

- Двата автомобила от клас F представителен са предназначени за покриване на транспортните нужди на министъра на отбраната и началника на отбраната. Нормално е към представителния клас автомобили да има завишени технически критерии за безопасност на автомобила на пътя и сигурност при транспортиране на пътниците. Нещо повече, тези автомобили се използват и за командировки на министъра на отбраната и на началника на отбраната в чужбина, съпроводени със специален режим на движение, движение с ескорт, което обуславя необходимостта от залагане на по-големи технически изисквания за безопасност и скорост на автомобила.

Изискването, посочено в ТС от клас F представителен, максималната скорост да е до 240 км/ч е характерен технически параметър за по-високите класове автомобили. За автомобилите от по-ниските класове, които съответно са с по-ниска мощност, е предявено изискване и за по-малка максимална скорост.

-Какъв е служебният автомобил, с който се придвижва министър Красимир Каракачанов и каква е приблизителната му стойност, с която е заведен в счетоводните баланси на министерството?

- Транспортното осигуряване на министъра на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Мерцедес“, модел „S 600”, произведен през 1996 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 8 590,00 лв. Дългогодишната експлоатация на автомобила, акумулирано с изминатите километри, са фактори, които довеждат до по-чести аварии и счупвания, чието възстановяване е затруднено от липсата на резервни части в магазинната мрежа, както и високата им цена.

-Какъв е служебният автомобил на началника на отбраната в момента и каква е приблизителната му балансово стойност?

- Транспортното осигуряване на началника на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Крайслер“, модел „300 С”, произведен през 2007 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 6 840,00 лв. Техническата поддръжка на автомобила е затруднена от ограниченото предлагане или липса на резервни части, както и оторизирани сервизи, които да извършат ремонт и възстановяване на възникнали повреди. Всичко това води до високи разходи по поддържането на автомобила.

]]>
OFFNews зададе допълнителни въпроси във връзка с обществената поръчка за нови автомобили на Министерството на отбраната, която описахме в статията ни от 10 май 2021 г.

Публикуваме отговорите на министерството на отбраната.

- Научихме, че преди описваната в статията обществена поръчка е имало друга, стартирана в края на 2020 г. и прекратена от министъра на отбраната. Моля за информация каква е била причината за прекратяването й.

- Министерството на отбраната има стартирана открита процедура за придобиване на 36 леки автомобила от различен клас, разделена на три обособени позиции. Подготовката на процедурата е започнала през 2019 г. с дефиниране на потребността от леки автомобили за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и с разработване на техническите спецификации, на които да отговарят.
През октомври 2020 г. Министерството на отбраната обяви с Решение № 112/17.11.2020 г. на министъра на отбраната обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително“.

До крайния срок за получаване на оферти - 16 ноември 2020 г., постъпват оферти от три кандидата.

С Решение № 142 от 08.12.2020 г. на министъра на отбраната, „Рив Комерс София“ ЕООД е определен за изпълнител по трите обособени позиции на обществената поръчка. С писмо от 29 декември 2020 г. дружество „Рив Комерс София“ ЕООД уведоми Министерството на отбраната, че отказва да сключи договорите, за които е определено за изпълнител. Поради тази причина с Решение № 3/12.01.2021 г. на министъра на отбраната обществената поръчка е прекратена през януари 2021 г.

- Какви технически параметри са били заложени за автомобилите, обект на поръчката? Кой е автор на заданието за техническите параметри и как се мотивирани те – както в старата така и в новата поръчка?

- Автомобилите по трите обособени позиции са с техническите параметри, заложени в изготвени технически спецификации за клас F представителен, клас Е премиум и клас D среден.

Техническите спецификации (ТС) са разработени на основание действащите в Министерството на отбраната „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки“. Изготвена е заявка от Комендантство - МО за разработване на технически спецификации за трите вида автомобили, която е съгласувана по командната структура през 2019 г. На основание на заявката са разработени от Института по отбрана „Проф.Цветан Лазаров“ три технически спецификации. Те са разгледани последователно на заседания на експертен технико-икономически съвет към Института по отбрана и на експертна работна група на Съвета за доставки и услуги, след което са разгледани и приети на заседание на Съвет по доставки и услуги. След приемане на техническите спецификации са дадени съответните номера и са публикувани на сайта на Министерството на отбраната през 2020 г.

За отменената и новата обществена поръчка са използвани едни и същи ТС с едни и същи технически изисквания. При обявяване на процедурата за обществена поръчка ТС са публикувани в сайта на МО на електронната платформа за обявяване на електронни обществени поръчки.

- За кого са предназначени двата автомобила с обща цена 314 000 лв. и изискване за максимална скорост от поне 240 км/ч? Как е аргументирана нуждата от точно такива автомобили?

- Двата автомобила от клас F представителен са предназначени за покриване на транспортните нужди на министъра на отбраната и началника на отбраната. Нормално е към представителния клас автомобили да има завишени технически критерии за безопасност на автомобила на пътя и сигурност при транспортиране на пътниците. Нещо повече, тези автомобили се използват и за командировки на министъра на отбраната и на началника на отбраната в чужбина, съпроводени със специален режим на движение, движение с ескорт, което обуславя необходимостта от залагане на по-големи технически изисквания за безопасност и скорост на автомобила.

Изискването, посочено в ТС от клас F представителен, максималната скорост да е до 240 км/ч е характерен технически параметър за по-високите класове автомобили. За автомобилите от по-ниските класове, които съответно са с по-ниска мощност, е предявено изискване и за по-малка максимална скорост.

-Какъв е служебният автомобил, с който се придвижва министър Красимир Каракачанов и каква е приблизителната му стойност, с която е заведен в счетоводните баланси на министерството?

- Транспортното осигуряване на министъра на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Мерцедес“, модел „S 600”, произведен през 1996 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 8 590,00 лв. Дългогодишната експлоатация на автомобила, акумулирано с изминатите километри, са фактори, които довеждат до по-чести аварии и счупвания, чието възстановяване е затруднено от липсата на резервни части в магазинната мрежа, както и високата им цена.

-Какъв е служебният автомобил на началника на отбраната в момента и каква е приблизителната му балансово стойност?

- Транспортното осигуряване на началника на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Крайслер“, модел „300 С”, произведен през 2007 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 6 840,00 лв. Техническата поддръжка на автомобила е затруднена от ограниченото предлагане или липса на резервни части, както и оторизирани сервизи, които да извършат ремонт и възстановяване на възникнали повреди. Всичко това води до високи разходи по поддържането на автомобила.

]]>
offnews@offnews.bg (Владимир Йончев) https://offnews.bg//razsledvane/kolata-na-ministara-e-na-25-g-otgovorat-na-mo-zashto-mu-triabvat-novi-752194.html Tue, 25 May 2021 13:38:09 +0300
Проектът Сокол: БДЖ плаща по 2 милиона лева за ремонт на 50-годишни вагони https://offnews.bg//razsledvane/proektat-sokol-bdzh-plashta-po-2-miliona-leva-za-remont-na-50-godishn-751981.html Изключително скандален проект е сключило ръководството на БДЖ в дните след парламентарните избори, научи OFFNews. Компанията е възложила без процедура по Закона за обществените поръчки ремонт на 15 вагона на частния жп завод в Дряново.

Договорът е на стойност 27 милиона лева без ДДС, което прави по 1,8 милиона лева за всеки от 15-те вагона. Още по-любопитното в случая е, че превозните средства са произведени през 1974 г. и 1984 г. - по-старите вече гонят 50-годишен юбилей. 

Почти за същите пари би могъл да се купи чисто нов вагон с всички екстри от водещ световен производител - климатици, плазмени екрани и т. н.

В коридорите на централното управление на БДЖ скандалният договор е наречен "проекта Сокол".

Според източниците на OFFNews идеята за ремонта на старите вагони е форсирана веднага след излизането на резултатите от парламентарните избори на 4 април т. г. когато стана ясно, че правителството на Бойко Борисов и ГЕРБ вече няма да управлява.

Смешното в случая е, че точно по това време БДЖ се отказа да купи чисто нови мотриси Дезиро ML от германския технологичен гигант Сименс.

За да бъдат заобиколени процедурите по ЗОП и в този случай е използвана вратичката "ин хаус възлагане", чрез която 4,5 милиарда лева за строителство на пътища минаха пред държавната фирма "Автомагистрали" и бяха прибрани от частни компании, близки до властта.

За да бъде директно възложен контрактът, заводът в Дряново е представил документи, че има авторските права за прототипа. Не е ясно как точно е станало това чисто юридически, защото през 1974 г., когато е създаден моделът, предприятието е било собственост на самата БДЖ.

Според източници на OFFNews държавните железници вече са направили авансово плащане по сделката в размер на 6 милиона лева, а изобщо не е ясно дали изпълнителят на договорът има капацитет да се справи с проекта.

]]>
Изключително скандален проект е сключило ръководството на БДЖ в дните след парламентарните избори, научи OFFNews. Компанията е възложила без процедура по Закона за обществените поръчки ремонт на 15 вагона на частния жп завод в Дряново.

Договорът е на стойност 27 милиона лева без ДДС, което прави по 1,8 милиона лева за всеки от 15-те вагона. Още по-любопитното в случая е, че превозните средства са произведени през 1974 г. и 1984 г. - по-старите вече гонят 50-годишен юбилей. 

Почти за същите пари би могъл да се купи чисто нов вагон с всички екстри от водещ световен производител - климатици, плазмени екрани и т. н.

В коридорите на централното управление на БДЖ скандалният договор е наречен "проекта Сокол".

Според източниците на OFFNews идеята за ремонта на старите вагони е форсирана веднага след излизането на резултатите от парламентарните избори на 4 април т. г. когато стана ясно, че правителството на Бойко Борисов и ГЕРБ вече няма да управлява.

Смешното в случая е, че точно по това време БДЖ се отказа да купи чисто нови мотриси Дезиро ML от германския технологичен гигант Сименс.

За да бъдат заобиколени процедурите по ЗОП и в този случай е използвана вратичката "ин хаус възлагане", чрез която 4,5 милиарда лева за строителство на пътища минаха пред държавната фирма "Автомагистрали" и бяха прибрани от частни компании, близки до властта.

За да бъде директно възложен контрактът, заводът в Дряново е представил документи, че има авторските права за прототипа. Не е ясно как точно е станало това чисто юридически, защото през 1974 г., когато е създаден моделът, предприятието е било собственост на самата БДЖ.

Според източници на OFFNews държавните железници вече са направили авансово плащане по сделката в размер на 6 милиона лева, а изобщо не е ясно дали изпълнителят на договорът има капацитет да се справи с проекта.

]]>
offnews@offnews.bg (Светослав Метанов) https://offnews.bg//razsledvane/proektat-sokol-bdzh-plashta-po-2-miliona-leva-za-remont-na-50-godishn-751981.html Thu, 20 May 2021 19:23:27 +0300
Министерството на икономиката и ВМЗ оставят милиони задължения, които следващият кабинет ще плаща https://offnews.bg//razsledvane/ministerstvoto-na-ikonomikata-i-vmz-ostaviat-milioni-zadalzhenia-koit-751117.html Когато се говори за това в какво състояние ГЕРБ оставя хазната на следващия кабинет, всички пропускат едно перо, по което също ще изтекат много милиони. Това са сумите за обезщетения, които досегашният кабинет без основание бави, а в един момент те ще трябва да бъдат платени.

Един от случаите, които старателно се укриват е инцидентът от 28 август 2017 г. Тогава избухва голям пожар, който обхваща землищата на селата Анево и Московец в община Сопот и част в землището на община Карлово. Пожарът изпепелява огромни площи. Щетите от него са описани в протокол на място от служители на министерството на земеделието. Унищожени са преди всичко лозарски стопанства, собственост на физически и юридически лица, розови и овощни градини. Между тях е и елитно лозарско стопанство изградено от световния лидер Мерсие Груп Франция, в което собственост имат чуждестранни физически и юридически лица.

Огромният пожар възниква внезапно и обхваща 124 хектара, по данни на МЗХ. Пожарът достига до сградите на селата Московец и Анево и хората започват да се евакуират, а собствениците на трактори изкарват машините си, за да правят просеки за спиране на огъня. Пристигат няколко пожарни коли, но огънят не може да бъде овладян до късно вечерта.

До изгорена земя са изпепелени стопанства, инсталации за капково напояване, огради, конструкция и метални военни фургони на пазачите, инфраструктурни съоръжения и други, което е явна индикация за свръхвисока температура на факторите причинили пожара. Инцидентът е сред водещите новини на телевизии и медии. Още тогава, от публикациите, става ясно, че най-вероятната причина е пореден инцидент възникнал на площадка на ВМЗ ЕАД Сопот при изпитания на муниции.

Чии са мунициите и кой е разрешил изпитанията, остава неясно или поне ВМЗ и Министерството на икономиката мълчат. Остава неясно и защо се е бързало изпитанията да бъдат извършени точно в този ден, когато всички метеорологични справки посочват код оранжево и червено за пожароопасност предвид високите температури, дългата суша и силния вятър.

Адвокатите на засегнатите собственици завеждат дело пред българския съд за възлагане на експертиза за обезпечаване на доказателства за причината на пожара и последващите щети. Съдът образува дело и допуска експертиза. ВМЗ всячески се противопоставя на искането за оглед на място и за експертиза и протака нещата, но накрая с определение на съда експертизата все пак е осъществена. В заключението на експертизата недвусмислено се посочва, че “няма друго огнище на пожара, освен възникналото в изпитателния полигон на ВМЗ ЕАД Град Сопот”.

Независимо от съдебната експертиза и събраните доказателства ВМЗ продължава да отрича да е причинил пожара и настъпилите щети и се опитва да възпрепятства събирането на доказателства.

OFFNews изпрати запитване до Министерството на икономиката колко и какви инциденти са се случили в последните 5 г. на полигона на ВМЗ в Анево, вследствие на изпитания на боеприпаси и оръжия?

На бланка от ВМЗ без подпис, печат и изходящ номер, получихме отговор, че:

"За последните пет години на Полигон Анево на ВМЗ ЕАД не е имало нито един инцидент."

В отговора е премълчан инцидента на 28 август 2017 г., който дори и световни медии отразиха. Премълчани са публично известните и широко отразени в медиите други инцидента, при които загина американски специалист, а четирима бяха тежко ранени.

Казусът става особено тревожен, тъй като чуждестранните инвеститори в унищожените лоза и съоръжения установяват, че на същия полигон това е поредният инцидент свързан с използване на муниции и оръжие. При предходни инциденти се е стигало до загинали и ранени.

На базата на доказателствата събрани по делото са проведени срещи с тогавашния министър на икономиката Емил Караниколов, но не са последвали никакви действия от страна на министерството, като принципал на ВМЗ, освен протакане и изчакване проблемът да отшуми от само себе си.

Въпросът вече не е обикновен търговски спор

между ВМЗ и собствениците на унищожените стопанства и е на път да се превърне в сериозен международен арбитражен спор, във фокуса на който да бъде българският военно-промишлен комплекс.

Буди недоумение фактът, че ВМЗ отрича установени и международно доказани инциденти със взривове и пожари, случили се на тяхна територия. В същия дух е неподписаното отричане на очевидното в отговорите на ВМЗ до OFFNews.

В проверката, извършена от българската прокуратура за инциденти на територията на предприятия от ВПК и двата посочени тук случи отсъстват. Дали ВМЗ и МИ са укрили фактите и от прокуратурата или има някаква друга причина тези инциденти да се премълчават?

Към този момент не е налична информация дали министърът на икономиката е информирал Министерски съвет или прокуратурата за инцидентите на полигона на ВМЗ. Във същото време именно той е принципал на ВМЗ и на него би трябвало пряко да е докладвал изпълнителния директор на ВМЗ, който и преди и сега е един и същ - Иван Гецов.

Развитие няма и при следващия министър Лъчезар Богданов, но не се знае дали Караниколов изобщо му е предал случая.

Още по-интересно е дали укриваните и премълчани инциденти на полигона на ВМЗ са докладвани от министъра на икономиката пред Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките, на който той е съпредседател. И дали това не е една от причините Караниколов да бъде отстранен от поста си.

Няма яснота и какво точно е извършвано на полигона в Анево в момента на инцидента. Първоначално се казваше, че е извършван утализация (т.е. взривяване) на боеприпаси. После се заговори за "изпитания". В отговора на ВМЗ до OFFNews обаче се твърди, че не били "изпитания",  а "дейности, предвидени в техническата документация за окачествяване качествата на произвежданата във ВМЗ ЕАД продукция."

Заобиколен е и отговора на въпроса ни какви точно боеприпаси са се изпитвали или по думите а ВМЗ "окачествявали" в този момент на полигона. 

По информация на OFFNews изпитанията са били с Неуправляеми ракетни снаряди модел С-5КП, известни още като "Изделие 790". Интересно как могат да се проведат изпитанията или "да се окачестви" точно тази продукцията, ако не със стрелби.

Парадоксалното е, че информацията, която ВМЗ и Миистерството на икономиката толкова старателно премълчава, ще бъде изискана и по силата на международните спогодби трябва да бъде събрана и предоставена на международните институции, най-малкото, за да бъде определена цена на иска към България.

А следващото (или следващите) правителства най-вероятно ще трябва да се поразровят в тези премълчани случаи. Най-малкото защото те ще трябва да плащат обезщетенията.

]]>
Когато се говори за това в какво състояние ГЕРБ оставя хазната на следващия кабинет, всички пропускат едно перо, по което също ще изтекат много милиони. Това са сумите за обезщетения, които досегашният кабинет без основание бави, а в един момент те ще трябва да бъдат платени.

Един от случаите, които старателно се укриват е инцидентът от 28 август 2017 г. Тогава избухва голям пожар, който обхваща землищата на селата Анево и Московец в община Сопот и част в землището на община Карлово. Пожарът изпепелява огромни площи. Щетите от него са описани в протокол на място от служители на министерството на земеделието. Унищожени са преди всичко лозарски стопанства, собственост на физически и юридически лица, розови и овощни градини. Между тях е и елитно лозарско стопанство изградено от световния лидер Мерсие Груп Франция, в което собственост имат чуждестранни физически и юридически лица.

Огромният пожар възниква внезапно и обхваща 124 хектара, по данни на МЗХ. Пожарът достига до сградите на селата Московец и Анево и хората започват да се евакуират, а собствениците на трактори изкарват машините си, за да правят просеки за спиране на огъня. Пристигат няколко пожарни коли, но огънят не може да бъде овладян до късно вечерта.

До изгорена земя са изпепелени стопанства, инсталации за капково напояване, огради, конструкция и метални военни фургони на пазачите, инфраструктурни съоръжения и други, което е явна индикация за свръхвисока температура на факторите причинили пожара. Инцидентът е сред водещите новини на телевизии и медии. Още тогава, от публикациите, става ясно, че най-вероятната причина е пореден инцидент възникнал на площадка на ВМЗ ЕАД Сопот при изпитания на муниции.

Чии са мунициите и кой е разрешил изпитанията, остава неясно или поне ВМЗ и Министерството на икономиката мълчат. Остава неясно и защо се е бързало изпитанията да бъдат извършени точно в този ден, когато всички метеорологични справки посочват код оранжево и червено за пожароопасност предвид високите температури, дългата суша и силния вятър.

Адвокатите на засегнатите собственици завеждат дело пред българския съд за възлагане на експертиза за обезпечаване на доказателства за причината на пожара и последващите щети. Съдът образува дело и допуска експертиза. ВМЗ всячески се противопоставя на искането за оглед на място и за експертиза и протака нещата, но накрая с определение на съда експертизата все пак е осъществена. В заключението на експертизата недвусмислено се посочва, че “няма друго огнище на пожара, освен възникналото в изпитателния полигон на ВМЗ ЕАД Град Сопот”.

Независимо от съдебната експертиза и събраните доказателства ВМЗ продължава да отрича да е причинил пожара и настъпилите щети и се опитва да възпрепятства събирането на доказателства.

OFFNews изпрати запитване до Министерството на икономиката колко и какви инциденти са се случили в последните 5 г. на полигона на ВМЗ в Анево, вследствие на изпитания на боеприпаси и оръжия?

На бланка от ВМЗ без подпис, печат и изходящ номер, получихме отговор, че:

"За последните пет години на Полигон Анево на ВМЗ ЕАД не е имало нито един инцидент."

В отговора е премълчан инцидента на 28 август 2017 г., който дори и световни медии отразиха. Премълчани са публично известните и широко отразени в медиите други инцидента, при които загина американски специалист, а четирима бяха тежко ранени.

Казусът става особено тревожен, тъй като чуждестранните инвеститори в унищожените лоза и съоръжения установяват, че на същия полигон това е поредният инцидент свързан с използване на муниции и оръжие. При предходни инциденти се е стигало до загинали и ранени.

На базата на доказателствата събрани по делото са проведени срещи с тогавашния министър на икономиката Емил Караниколов, но не са последвали никакви действия от страна на министерството, като принципал на ВМЗ, освен протакане и изчакване проблемът да отшуми от само себе си.

Въпросът вече не е обикновен търговски спор

между ВМЗ и собствениците на унищожените стопанства и е на път да се превърне в сериозен международен арбитражен спор, във фокуса на който да бъде българският военно-промишлен комплекс.

Буди недоумение фактът, че ВМЗ отрича установени и международно доказани инциденти със взривове и пожари, случили се на тяхна територия. В същия дух е неподписаното отричане на очевидното в отговорите на ВМЗ до OFFNews.

В проверката, извършена от българската прокуратура за инциденти на територията на предприятия от ВПК и двата посочени тук случи отсъстват. Дали ВМЗ и МИ са укрили фактите и от прокуратурата или има някаква друга причина тези инциденти да се премълчават?

Към този момент не е налична информация дали министърът на икономиката е информирал Министерски съвет или прокуратурата за инцидентите на полигона на ВМЗ. Във същото време именно той е принципал на ВМЗ и на него би трябвало пряко да е докладвал изпълнителния директор на ВМЗ, който и преди и сега е един и същ - Иван Гецов.

Развитие няма и при следващия министър Лъчезар Богданов, но не се знае дали Караниколов изобщо му е предал случая.

Още по-интересно е дали укриваните и премълчани инциденти на полигона на ВМЗ са докладвани от министъра на икономиката пред Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките, на който той е съпредседател. И дали това не е една от причините Караниколов да бъде отстранен от поста си.

Няма яснота и какво точно е извършвано на полигона в Анево в момента на инцидента. Първоначално се казваше, че е извършван утализация (т.е. взривяване) на боеприпаси. После се заговори за "изпитания". В отговора на ВМЗ до OFFNews обаче се твърди, че не били "изпитания",  а "дейности, предвидени в техническата документация за окачествяване качествата на произвежданата във ВМЗ ЕАД продукция."

Заобиколен е и отговора на въпроса ни какви точно боеприпаси са се изпитвали или по думите а ВМЗ "окачествявали" в този момент на полигона. 

По информация на OFFNews изпитанията са били с Неуправляеми ракетни снаряди модел С-5КП, известни още като "Изделие 790". Интересно как могат да се проведат изпитанията или "да се окачестви" точно тази продукцията, ако не със стрелби.

Парадоксалното е, че информацията, която ВМЗ и Миистерството на икономиката толкова старателно премълчава, ще бъде изискана и по силата на международните спогодби трябва да бъде събрана и предоставена на международните институции, най-малкото, за да бъде определена цена на иска към България.

А следващото (или следващите) правителства най-вероятно ще трябва да се поразровят в тези премълчани случаи. Най-малкото защото те ще трябва да плащат обезщетенията.

]]>
offnews@offnews.bg (Георги Ангелов, Владимир Йончев) https://offnews.bg//razsledvane/ministerstvoto-na-ikonomikata-i-vmz-ostaviat-milioni-zadalzhenia-koit-751117.html Mon, 17 May 2021 18:34:51 +0300
Как бяха откраднати 150 тракийски колесници от България https://offnews.bg//razsledvane/kak-biaha-otkradnati-150-trakijski-kolesnitci-ot-balgaria-751378.html Контрабанда за милиони евро, организирана престъпна група с хиляди членове, участие в международна криминална мрежа, поръчкови закони, политически чадъри, изнудвания, заплахи и подкупи. Що е то: трафик на хора, на наркотици, на оръжия? Не. Това е историята за унищожаването на българското културно-археологическо наследство, разказва главният редактор на "КлинКлин" Калоян Константинов.

През 2016 г. Константинов, тогава част от OFFNews, направи разследване за това как се краде тракийско съкровище.  

Можем да започнем своя разказ от Неолита, около 7 хил. г. пр. Хр. Но вместо това ще го направим около 2000 г. сл. Хр. И по-точно през 2008 г.

Тогава жителите на новозагорското село Караново прогонват иманяри при поредния им нощен набег над тракийския некропол, до който живеят, и сигнализират властите. Последващите разкопки разкриват „най-ранната и най-богата гробница“ на територията на цялата някогашна Римска империя, според професор Шолц от Римо-германския институт в Майнц.

Находките са зашеметяващи: парадни оръжия, гладиус, два комплекта копия с врязана украса, запълнена със стъкло, сребърни инкрустации и бисери, най-дългия откриван досега по нашите земи меч с дръжка и топка от слонова кост, махайри, плетена ризница, тока с 4 лебедови глави и сребърни пластини по колана, съдове за хигиена, ритуали, кандилабър, уникален съд с чучур с глава на глиган, лапнал рог, който е без аналог, стъклена посуда, единствения у нас изцяло запазен стъклен ритон, три златни пръстена и редица други находки, за които ще ни трябва цяла отделна статия да опишем, но можете да намерите повече за тях в статията в OFFNews.

Най-ценни обаче са двете сребърни чаши Боскореале. В цял свят от тях са открити 12-13, като всяка е уникално произведение на изкуството. Преди няколко години Британският музей закупува подобна чаша за 1,8 милиона лири – без позлата или дръжки като българските обаче.

Тури му захар

След като новината обикаля целия научен свят, а Министерството на културата (МК) и общината в Нова Загора приемат с гордост лаврите за разкриването на обекта от световно значение – те го изоставят. Така през 2016 г., при срещата ни с Веселин Игнатов, главния археолог на обекта и един от водещите световни авторитети в областта на античните колесници, Източната могила вече бе оставена да се руши повече от 2 г.

По онова време единствената реакция на кметството към въпросите бе да наложи забрана за влизане на журналисти в сградата на Общината. Едва ли изненадващо действия от страна на кмета Николай Грозев – който доби популярност с това, че ръси захар по улиците против уроки от катастрофи – и неговия екип от роднини, приятели и калинки, който е назначен.

МК тогава сподели лошите впечатленията за Грозев и администрацията му и се оплака, че те са крайно враждебно настроени и некооперативни. Въпреки това тогавашната зам.-министърка Бони Петрунова обеща, че МК ще се погрижи за консервацията на Източната могила, ще смени протеклото и рушащо се временно покритие и ще социализира обекта.

Назад в бъдещето

Можете да си представите шока, когато се завърнахме през 2021 г. в Нова Загора, където времето сякаш беше застинало във феодалната хватка на една морално и интелектуално банкрутирала местна управа. С дребни промени ситуацията бе абсолютно същата, само че по-лоша.

За няколко години щетите по гробницата са почти непоправими, а и иманярите – за разлика от местната власт – не спят.

В края на миналата година се разбира, че крепостта над Караново е унищожена, след като тежка техника разравя почвата в дълбочина от близо 1 метър. На място се виждат потрошени керамика и стъкло, писа „Булфото“ тогава. Всичко метално и скъпоценно е отмъкнато. Теренът попада под шапката на местното горско стопанство, което е добре запознато, че там се намира (вече в минало време) паметник с национално значение, обявен в Държавен вестник от десетилетия. По стечение на обстоятелствата горското стопанство разполага и с нужната тежка техника, с която земята е риголвана. Така подозрението за иманярския набег пада именно върху него, а запознати лица, пожелали анонимност, свидетелстват за връзка между властите и иманярите, каквито са налични в цялата страна.

На 19 март 2021 г. е получен сигнал за пореден иманярски набег. Този път са откраднати между 2 и 3 тракийски колесници (тепърва предстои експертите да се произнесат финално). Калоян Праматаров, зам.-ръководител на археологически обект „Източна могила“ в Караново разказа пред „КлинКлин“:

„Министерството на културата реагира много бързо, още събота и неделя бе организирана комисия с представители на МК и археологическия музей на Нова Загора. На 22 март стана ясно, че колесниците са извадени на около 50 метра от Източната могила, чието покритие пък е разрушено и до нея има достъп всеки, който пожелае.“

Дупката, откъдето са откраднати поредните колесници. На 50 метра от нея се вижда Източната могила. Снимка: Калоян Константинов/КлинКлин.

Разораната крепост над Караново. (Бивш) паметник с национално значение. Снимка: Евгени Димитров/Булфото.

Продължава на стр. 2


Продължава от стр. 1

Пълна безстопанственост

Оказва се, че СОТ-ът и видео наблюдението, които Нова Загора е предоставяла на гробницата, са премахнати през януари 2021 г. Общината изобщо не се интересува от Източната могила и изтъква, че МК има акт за собственост и трябва да се грижи за обекта.

Опитите ни да разговаряме с местната власт удариха на камък няколко пъти. След дни наред опити да се свържем по телефона, накрая успяхме да разговаряме с явно високопоставена представителка на местната администрация, която бе категорична: „Не искам да цитирате общината и изобщо да ни занимавате със случая“. На молбата ни да се представи – тя просто затръшна слушалката.

Посетихме на място общината в Нова Загора, но се оказа, че всички са невероятно заети и пълни с работни срещи и разговор от 5 минути с когото и да е от кметството е абсолютно невъзможен. Срещата ни с директора на историческия музей в града – Генчо Димитров – пък пропадна, защото 30 минути преди уречения час получихме обаждане от него, че се налага да откликне заедно с полицията на иманярски набег.

Впоследствие се оказа, че такъв набег не е имало. Димитров обясни пред „КлинКлин“, че често се случва да се получават фалшиви сигнали за иманярски набези в региона. Той няма обяснение защо това се случва, но предположи, че е възможно иманярите да тестват бързината на реакциите на полицията и музея.

След това се отправихме към Караново, където заварихме могилата в окаяно състояние, а недалеч от нея се виждаха пресните следи от иманярския набег, унищожил поредните тракийски колесници. Общината се беше погрижила да закрепи криво-ляво част от падналите панели на покритието, но следите от изпочупвания, дупки и направо липсващи части от покрива и стените са очевидни.

От МК с успокоение констатират, че иманярски набег над Източната могила не е имало. Подобна констатация е любопитна, тъй като без охрана и камери, и с напълно паднали странични панели месеци наред абсолютно всеки е могъл да влезе с танцова стъпка в могилата и да прави каквото си поиска там.

Министърът в оставка Боил Банов категорично отказа да разговаря по темата с екипа ни, а от МК дума не обелват за откраднатите преди месеци колесници и напълно унищожена крепост в Караново (както и повечето големи медии). Нима те не са под закрилата на държавата и в частност МК? Разбира се, че са. Но властите си прехвърлят топката.

„По закон археологическите обекти са под юрисдикцията на държавата, но по силата на децентрализация в Закона за културно наследство – следващият отговорен е общината, където е открита въпросната ценност. От средата до 80-те досега са проучени много могили в некропола. Не мога да кажа със сигурност, но подозирам, че по-голямата част от тях са без акт за собственост. На теория са държавна собственост, но на практика са без стопанин, няма кой да се грижи за тях и да реагира, когато станат жертва на иманярски набег“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Веселин Игнатов, ръководител на археологическия обект „Източна могила“, заяви пред „КлинКлин“, че иманяри непрекъснато се разхождат необезпокоявани с металодетектори в Караново и другаде:

„Колесниците са лесна плячка. Имаш могилата като сигнал, че около нея има некропол, след което просто ходиш с детектора и ловиш.“

Той е получил уверение от МК, че временното покритие над обекта ще бъде сменено съвсем скоро, но е скептичен, че то изобщо ще има какво да пази: „Хубаво ще го сменят, но върху какво? Щетите върху почвата и обекта вече са огромни. Трябва да се направи констативен протокол за състоянието на могилата, дали липсва нещо, разрушено ли е. Защото сега си карат така, без протокол и след месеци може да е още по-зле, но няма как да го докажем.“

„КлинКлин“ успя да се свърже със служител в системата за опазването на недвижимото културно наследство, който също пожела анонимност. Той заяви, че МК в случая е от „добрите“, тъй като от няколко години насам се точат междуведомствени срещи – включително и с представители на Нова Загора – на които се мъчат да постигнат консенсус относно грижата за обекта.

„Музеят в Нова Загора е общински и думата при избор на директор и за какво да се грижи общината е на кмета. Той там прави каквото си поиска. Решението и процедурата за смяна на аварийно покритие с друго аварийно покритие се точат с години вече. МК има проблем с достъпа до обекта, защото охранителната зона около него и пътя са общинска собственост, докато Източната могила е държавна. Отношенията с общината са много лоши и това утежнява ситуацията“, коментира експертът.

Въпреки това изглежда абсурдно от 2014 г. до 2021 г. държавата ни да е неспособна да смени едно временно покритие (състоящо се на практика в метално скеле, покрито с пластмасови плоскости) с друго временно покритие с размерите на по-голям хол. И то върху обект с огромно национално и световно археологическо и културно значение.

Да влезе ГДБОП… и 300 000 арестанти

„КлинКлин“ научи, че по случая с Караново преди няколко седмици дори е започнало разследване от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това е добър знак, тъй като малкото резултати, които се постигат в борбата с иманярството, се случват след намеса от Дирекцията, тъй като в цялата страна представители на местната власт в лицето на полицаи, общинари, горски и др. държавни/общински служители работят заедно с иманярите.

„Нямам доказателства, но подозирам, че е така. Иманярството последните години придобива размера и облика на организирана престъпност. Това са много добре организирани групи, които действат на територията на цялата страна. Става въпрос за едни и същи хора, които е трудно да не са познати на полицията“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Адвокат Красимир Манов, който специализира по въпросите на културното наследство и археологията, е по-категоричен:

„От много сигурни източници се чува твърдението, че властите и иманярите действат заедно. Като погледнете статистиката къде се водят такива дела и къде има разкрития – човек може да си направи изводите. Големите разкрития се случват, когато малкото специализирани служители в София отидат на място да се занимаят със случая. Но досега няма осъдени за връзки с иманяри и официално не може да се каже, че се случват такива неща. Неофициално се знае за това явление и то е масово. В България по неофициални данни се предполага, че между 200 и 300 хиляди

души се занимават с иманярство. И не говоря за хора, които случайно са копнали нивата си и нещо е изскочило оттам. Според мен това число даже е малко.”

Бизнес за милиарди

Причините са две: страната ни е покрита от край до край с археология, а в световен мащаб това е бизнес за милиарди. Някои смятат, че е дори по-доходоносен от трафика с наркотици заради високите цени на находките.

„Стойността за един предмет, която ще вземе иманярят, който го е изкопал, е нищожна в сравнение с това, което ще се вземе на аукционите на Запад. Разликата е в хиляди пъти. Говори се, че в България дори не се продава на индивидуален предмет, а на килограм, на сантиметър и на всякакви други груби сметки. Килограм монети, еди-колко-си сантиметра статуя или фриз.

Има много хора, които целенасочено изкупуват земеделски земи, за да могат да ги претърсват за находки и да ги изкопават необезпокоявани, като представят, че орат със земеделска цел. Но всъщност го правят с тежка механизация. Става дума за мащабен престъпен бизнес. Говори се, че над 80% от археологическите съкровища у нас за изровени, но вероятно има още много повече под земята“, допълва адвокат Манов.

Оттам насетне пътят на антиките е най-вече навън. Известните аукционни къщи най-вече в Западна и Централна Европа оформят документите им и ги препродават.

„Никой не си представя, че не са наясно откъде са взети находките. Крият се зад това, че няма документи и доказателства, че предметите са изкопани от земята. На българското правителство му коства изключително много усилия да засече и върне културни ценности, изнесени в чужбина и засечени по аукциони. То дори участва в някои от тях, но това е голяма рядкост“, твърди адвокатът.

Зам.-ръководителят на археологически обект „Източна могила“ в Караново, Калоян Праматаров, е съгласен. Според него „за всеки специалист предметите от нашите земи са лесно разпознаваеми по западните оказиони“.

Престижното американско списание „Археология“, дори писа за уникалното откритие в България. Снимка: Евгени Димитров/Булфото.

Въпреки това веднъж изнесени зад границата ни, е изключително трудно да бъде доказано, че са изкопани тук, а не другаде в Европа или Азия.

„Това важи с особена сила за тракийските злата, които не са и произвеждани на Балканите. Работилниците, които са ги изработвали, са в Анадола предимно, дори се знаят майсторите. Така че е много трудно да се каже, че съкровището е изкопано точно на българска земя вместо в Мала Азия. Предполага се почти със сигурност, че е така, но да се докаже е почти невъзможно“, твърди адвокат Красимир Манов и допълва:

„Разбира се, че органите на реда знаят и имат оперативни данни кой е иманяр и кой се занимава с това. Проблемът е доказването. Общо взето, ако не хванете човека на място в момента на действия – буквално с предмета в ръце – няма как да докажете, че е иманяр.“

Продължава на стр. 3


Продължава от стр. 2

Законът на Божков

Известен антиквар от София, пожелал анонимност (ще забележите, че три от източниците на разследването ни са анонимни – те се съгласиха да говорят пред „КлинКлин“ единствено ако спазим това условие, тъй като последиците за тях от публичната им изява потенциално биха били сериозни), допълва, че не всички ограбени съкровища напускат страната ни:

„Купуването на каквито и да било археологически предмети, изкопани на територията на страната ни, е напълно незаконно. И защото е незаконно, иманярят няма как да претендира за реалната стойност на даден предмет. Примерно, ако нещо струва 10 000 лв., иманярят ще получи 200 лв. Затова те търсят начин да го изкарат извън България, защото в почти цяла Европа – особено Западна и Централна – има богат и регламентиран бизнес за антики. Изнасянето на антиките обаче е рисково и затова те все пак нерядко ги продават на български колекционери, които изфабрикуват документите сякаш са ги закупили и внесли от Западна Европа.“

Типичен пример за това е соченият за бос от подземния свят бизнесмен Васил Божков. В своята колекция той притежава стотици безценни археологически находки, сред които 20 тракийски ритона, което е най-голямата бройка в света.

„Факт е, че съществуват публични негови интервюта, където той сам признава, че купува от иманяри предмети. Факт е и че има документи за множество предмети, че ги е взел на аукциони в чужбина“, коментира адвокат Манов.

Антикварят, с когото разговаряхме, е категоричен:

„През 2009 г. Законът за културното наследство (ЗКН) бе приет в полза на Васил Божков, за да може дейността на хората, които се занимават с колекционерство като цяло, да бъде обявена за незаконна и всичко да отиде при Божков, който със своите връзки и възможности да си узаконява колекцията. Той беше над властта и години наред се ползва с политически чадър. Това беше един чисто и просто поръчков закон.“

Археологът Веселин Игнатов на Източната могила. Снимка: Миро Златев/Булфото.

Наблюденията на служителя от системата за опазването на недвижимото културно наследство пред „КлинКлин“ потвърждават тезата, че ЗКН е писан в услуга на различни лица с интереси в различни области на обширното ни културно наследство. Интересното е, че в опазването на порочния закон си партнират БСП и ГЕРБ:

„ЗКН бе изготвен от БСП. Той излезе на 19 март 2009 г. в Държавен вестник. Беше в сила на 10 април. Парламентарните избори бяха началото на юли 2009 г. Първите 2 законопроекта, заведени в деловодството на Народното събрание, бяха с предложения за промени в Закона за нотариусите и Закона за културното наследство – на 28 август. Той не беше успял да заработи, когато вече новите – ГЕРБ – направиха своите промени. Законът за нотариусите мога да разбера защо им беше важен, него го движеше друго лице, но ЗКН защо…?“

Колегата с един багер ги копае и вади… археология

Първото предложение на ГЕРБ е да се закрие Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), който е единствената пречка пред безразборното бутане, дострояване и изобщо унищожаване на сгради и археологически обекти паметници на културата.

Опитът е неуспешен, но ГЕРБ са упорити и хитри и през ноември 2009 г. правят промяна в закона, с която практически обезсилват НИНКН – всяко финално решение се подписва не от директора на Института, а от министъра на културата. Това означава, че всяко решение за бутане на паметник на културата или неговото надстрояване – включително археологически обекти – се взема от министъра, който е политическо назначение. Дори становището на експертите да е категорично против дадена намеса спрямо културната ценност – това няма никаква реална власт над министъра, който може да реши каквото пожелае.

Но за да е сигурна работата, ГЕРБ назначават на директорската позиция в НИНКН своя калинка – арх. Даниела Джуркова, която с кратки прекъсвания е временно изпълняващ длъжността директор от 2013 г. насам… при положение че мандатът на постоянно избрания директор е 4-5 години.

Всичкото това има значение най-вече в столицата и от време на време в друг по-голям град. Във всички останали по-малки населени места дори не ги интересуват кой е министър, кой е директор и какво, по дяволите, е това археология.

„По градовете стават големи извращения – надбягват се археолозите с багерите. В Созопол директорът на музея сигурно още дебне иманярите, тъй като единственият вход и изход е покрай музея. По морето е така и с дюните, не само с археологията, между другото, но това е друга тема. При първата вълна европроекти пък масово започнаха да прехвърлят археологическите обекти за управление на общините, за да могат да прилапат проектите и да усвоят парите, което съсипа маса археология“, коментира анонимният служител от системата за опазването на недвижимото културно наследство.

Веселин Игнатов, главният археолог на карановската Източна могила, допълва: „Навсякъде се разкопава и по големите градове, не само по малките. Цяла вечер ще работят, за да изринат всичко. Ако се намери дори малко археология по време на строеж, започва тежка процедура, комисии, забавяне с месеци и години, на инвеститора се налага да плати за разкопките, оскъпява се целият проект… Затова те просто изриват всичко и се приключва с темата."

Картата е направена от Веселин Игнатов, който допълва, че със сигурност бройката е много по-голяма.

Продължава на стр. 4


Продължава от стр. 3

Къде изчезнаха 150 тракийски колесници

„Това е големият късмет, но и голямата трагедия на България – тук буквално навсякъде е пълно с история. От неолита насам по нашите земи цивилизацията никога не е прекъсвала. Това е уникално за цял свят. Дори в Гърция и Италия, където единствено в цяла Европа има повече исторически обекти от нас, нямат толкова богато и непрекъснато културно развитие през хилядолетията.

Само един пример ще дам. В Египет са намерени 10 бойни колесници, в Галия са открити 3, в Панония са 27. В България са открити над 250 колесници… от които повече от 150 са ограбени и унищожени от иманяри. И това са само данни, които аз съм събрал. Със сигурност са много повече. От години ми се иска да създадем Музей на античната кола, това ще е нещо уникално за целия свят и изключително интересно. Единствено ние можем да го направим. Но като гледам какво се случва напоследък – май ще създадем Музей на унищожените антични коли“, споделя с тъга откривателят на „най-ранната и най-богата гробница“ на територията на цялата Римска империя , която съвсем скоро ще бъде безвъзвратно загубена.

И тук говорим единствено за колесниците. Унищожените и разграбени археологически обекти в цялата държава са стотици, а съкровищата по света и в частни колекции като на Васил Божков са за стотици милиони евро.

Но не само… това, което археолозите са успели да спасят, държавата го погубва:

„Около 300-400 са археологическите обекти в страната, които се нуждаят от спешна консервация. По-голямата част от социализираните археологически обекти в страната са в плачевно състояние. Вижте лагерите по Дунавския лимес, където десетки години са работили международни археологически експедиции – там всичко е много зле“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Японска таблица, показваща развитието на цивилизациите.

Както става ясно от случая с Караново – за близо 7 години МК е напълно неспособно или лишено от желание да спаси един от най-ценните археологически обекти в страната със световно значение*, а какво ли остава за останалите стотици други обекти. По прости сметки излиза, че държавата ни ще успее да се погрижи за тях след около 3000 г. С енергичния темп на иманярите обаче по нашите земи до броени години няма да остане и една неразкопана гробница, и една неразграбена монета, докато археолозите са принудени да се молят за жълти стотинки за проучвания**.

Какво трябва да се промени?

Случващото се с културно-археологическото наследство на България е такава каша, че трудно можем да изберем откъде да започнем. Добра идея може би е да се забрани продажбата и притежанието на металодетектори. „Само в София има няколко магазина, за какво му е на някой обикновен човек да си купува металотърсач”, задава риторичен въпрос антикварят.

Законът за културното наследство също трябва да бъде изцяло пренаписан, защото в частите, които не са създадени, за да обслужват нечии интереси, той е изключително калпаво направен. „В ЗКН има 5 различни термина какво е движима културна ценност и това позволява шикалкавене в делата. Нека в съставянето му да участват и специалисти, не само политици и юристи“, настоява Праматаров.

Мнението му е подкрепено от адвокат Красимир Манов, тъй като ЗКН създава повече проблеми отколкото решава, и според когото, на практика, ¼ от населението ни са престъпници, защото не са декларирали бюфета на баба си, който е на 100 г., или златен пендар, получен в наследство.

Министерството на културата трябва най-сетне да се вземе в ръце и да започне да изпълнява задълженията, които са му вменени, а общините да осъзнаят, че държавата не им е конкуренция и също трябва да се грижат за историческото си наследство.

„Често пъти МК казва: „Ние нямаме акт за собственост и не можем да отпуснем пари за охрана и грижа на даден обект“. Така е, доколкото някой си търси оправдание. Държавата си упражнява властта чрез областните управители, ако конкретен обект не е предаден на ведомство да го стопанисва. Въпросите за собствеността на недвижимите имоти трябва да се упражняват от министъра на регионалното развитие, а за всички останали въпроси, свързани със собственост и вземания на държавата, отговоря министърът на финансите. Така че това е въпрос на организация. Държавата сама си актува собствените имоти. Има отделен регистър за актовете за държавна собственост. Това са административни неуредици и всеки може да си намери извинение, ако иска. Но ако поиска – може и да намери решение. Просто се размива отговорността и се бяга от нея. На МК му е пределно ясно, че археологията е държавна собственост. И му е пределно ясно, че е негова отговорност“, обяснява адвокат Манов.

Нация в минало време

Най-вече трябва да променим народопсихологията си, като първо започнем с начина на мислене и манталитет на всеки един от нас. Дори с най-добрия закон в лоши ръце може да бъде злоупотребено, а най-лошият закон в правилните ръце да бъде ползотворен. Трябва да осъзнаем мястото си в историята и настоящето на света, и да приемем собствената роля в опазването и изграждането на културата и цивилизацията му, но също така в унищожаването и разграбването им.

Защото това, което десетки народи са изградили в продължение на 9000 г. по нашите земи – ние почти напълно заличихме за 30 г. Днес Източната могила в Караново, преди три месеца колесниците на 50 метра от нея, половин година преди това крепостта над нея… и така +150 откраднати колесници по-рано и +1000 съсипани исторически обекта българите сме на път да постигнем това, което нито византийците за 200 г., нито османците за 500 г., нито комунистите за 50 г. успяха – да унищожим напълно цивилизацията, културата и историята в България.

Оттам насетне каквото остане тук може да се нарича нация единствено по документи, изфабрикувани на някой аукцион.

---------------------

*По информация от МК за „КлинКлин“ към 10 Май 2021 г. ремонтните дейности на покритието на Източната могила вече са започнали. Те обаче са за смяна на временното покритие с друго временно покритие, вероятно от същия неустойчив тип, което може лесно да бъде повредено от вандали или времето. Не е ясно какво чудо (или какво бедствие) трябва да се случи, за да бъде изградено постоянно покритие за този толкова важен обект с категория „национално значение“.

**По данни на МК, отпуснатите за разкопки средства за 2021 г. са в размер на 3 млн. лв., което е ръст от 2 млн. спрямо 2017 г. „За периода само през МК са отпуснати 6 500 000 лв. за финансиране на редовни археологически проучвания, въз основа на което археологическите сезони се провеждат успешно, като са финансирани 413 проекта. Финансирани са и редица подводни проучвания, както и голям брой недеструктивни изследвания, свързани с документиране и опазване на археологическите обекти“, твърдят от ведомството. Според редица археолози, с които „КлинКлин“ разговаря, положението не е толкова розово, колкото го описва министерството.

]]>
Контрабанда за милиони евро, организирана престъпна група с хиляди членове, участие в международна криминална мрежа, поръчкови закони, политически чадъри, изнудвания, заплахи и подкупи. Що е то: трафик на хора, на наркотици, на оръжия? Не. Това е историята за унищожаването на българското културно-археологическо наследство, разказва главният редактор на "КлинКлин" Калоян Константинов.

През 2016 г. Константинов, тогава част от OFFNews, направи разследване за това как се краде тракийско съкровище.  

Можем да започнем своя разказ от Неолита, около 7 хил. г. пр. Хр. Но вместо това ще го направим около 2000 г. сл. Хр. И по-точно през 2008 г.

Тогава жителите на новозагорското село Караново прогонват иманяри при поредния им нощен набег над тракийския некропол, до който живеят, и сигнализират властите. Последващите разкопки разкриват „най-ранната и най-богата гробница“ на територията на цялата някогашна Римска империя, според професор Шолц от Римо-германския институт в Майнц.

Находките са зашеметяващи: парадни оръжия, гладиус, два комплекта копия с врязана украса, запълнена със стъкло, сребърни инкрустации и бисери, най-дългия откриван досега по нашите земи меч с дръжка и топка от слонова кост, махайри, плетена ризница, тока с 4 лебедови глави и сребърни пластини по колана, съдове за хигиена, ритуали, кандилабър, уникален съд с чучур с глава на глиган, лапнал рог, който е без аналог, стъклена посуда, единствения у нас изцяло запазен стъклен ритон, три златни пръстена и редица други находки, за които ще ни трябва цяла отделна статия да опишем, но можете да намерите повече за тях в статията в OFFNews.

Най-ценни обаче са двете сребърни чаши Боскореале. В цял свят от тях са открити 12-13, като всяка е уникално произведение на изкуството. Преди няколко години Британският музей закупува подобна чаша за 1,8 милиона лири – без позлата или дръжки като българските обаче.

Тури му захар

След като новината обикаля целия научен свят, а Министерството на културата (МК) и общината в Нова Загора приемат с гордост лаврите за разкриването на обекта от световно значение – те го изоставят. Така през 2016 г., при срещата ни с Веселин Игнатов, главния археолог на обекта и един от водещите световни авторитети в областта на античните колесници, Източната могила вече бе оставена да се руши повече от 2 г.

По онова време единствената реакция на кметството към въпросите бе да наложи забрана за влизане на журналисти в сградата на Общината. Едва ли изненадващо действия от страна на кмета Николай Грозев – който доби популярност с това, че ръси захар по улиците против уроки от катастрофи – и неговия екип от роднини, приятели и калинки, който е назначен.

МК тогава сподели лошите впечатленията за Грозев и администрацията му и се оплака, че те са крайно враждебно настроени и некооперативни. Въпреки това тогавашната зам.-министърка Бони Петрунова обеща, че МК ще се погрижи за консервацията на Източната могила, ще смени протеклото и рушащо се временно покритие и ще социализира обекта.

Назад в бъдещето

Можете да си представите шока, когато се завърнахме през 2021 г. в Нова Загора, където времето сякаш беше застинало във феодалната хватка на една морално и интелектуално банкрутирала местна управа. С дребни промени ситуацията бе абсолютно същата, само че по-лоша.

За няколко години щетите по гробницата са почти непоправими, а и иманярите – за разлика от местната власт – не спят.

В края на миналата година се разбира, че крепостта над Караново е унищожена, след като тежка техника разравя почвата в дълбочина от близо 1 метър. На място се виждат потрошени керамика и стъкло, писа „Булфото“ тогава. Всичко метално и скъпоценно е отмъкнато. Теренът попада под шапката на местното горско стопанство, което е добре запознато, че там се намира (вече в минало време) паметник с национално значение, обявен в Държавен вестник от десетилетия. По стечение на обстоятелствата горското стопанство разполага и с нужната тежка техника, с която земята е риголвана. Така подозрението за иманярския набег пада именно върху него, а запознати лица, пожелали анонимност, свидетелстват за връзка между властите и иманярите, каквито са налични в цялата страна.

На 19 март 2021 г. е получен сигнал за пореден иманярски набег. Този път са откраднати между 2 и 3 тракийски колесници (тепърва предстои експертите да се произнесат финално). Калоян Праматаров, зам.-ръководител на археологически обект „Източна могила“ в Караново разказа пред „КлинКлин“:

„Министерството на културата реагира много бързо, още събота и неделя бе организирана комисия с представители на МК и археологическия музей на Нова Загора. На 22 март стана ясно, че колесниците са извадени на около 50 метра от Източната могила, чието покритие пък е разрушено и до нея има достъп всеки, който пожелае.“

Дупката, откъдето са откраднати поредните колесници. На 50 метра от нея се вижда Източната могила. Снимка: Калоян Константинов/КлинКлин.

Разораната крепост над Караново. (Бивш) паметник с национално значение. Снимка: Евгени Димитров/Булфото.

Продължава на стр. 2


Продължава от стр. 1

Пълна безстопанственост

Оказва се, че СОТ-ът и видео наблюдението, които Нова Загора е предоставяла на гробницата, са премахнати през януари 2021 г. Общината изобщо не се интересува от Източната могила и изтъква, че МК има акт за собственост и трябва да се грижи за обекта.

Опитите ни да разговаряме с местната власт удариха на камък няколко пъти. След дни наред опити да се свържем по телефона, накрая успяхме да разговаряме с явно високопоставена представителка на местната администрация, която бе категорична: „Не искам да цитирате общината и изобщо да ни занимавате със случая“. На молбата ни да се представи – тя просто затръшна слушалката.

Посетихме на място общината в Нова Загора, но се оказа, че всички са невероятно заети и пълни с работни срещи и разговор от 5 минути с когото и да е от кметството е абсолютно невъзможен. Срещата ни с директора на историческия музей в града – Генчо Димитров – пък пропадна, защото 30 минути преди уречения час получихме обаждане от него, че се налага да откликне заедно с полицията на иманярски набег.

Впоследствие се оказа, че такъв набег не е имало. Димитров обясни пред „КлинКлин“, че често се случва да се получават фалшиви сигнали за иманярски набези в региона. Той няма обяснение защо това се случва, но предположи, че е възможно иманярите да тестват бързината на реакциите на полицията и музея.

След това се отправихме към Караново, където заварихме могилата в окаяно състояние, а недалеч от нея се виждаха пресните следи от иманярския набег, унищожил поредните тракийски колесници. Общината се беше погрижила да закрепи криво-ляво част от падналите панели на покритието, но следите от изпочупвания, дупки и направо липсващи части от покрива и стените са очевидни.

От МК с успокоение констатират, че иманярски набег над Източната могила не е имало. Подобна констатация е любопитна, тъй като без охрана и камери, и с напълно паднали странични панели месеци наред абсолютно всеки е могъл да влезе с танцова стъпка в могилата и да прави каквото си поиска там.

Министърът в оставка Боил Банов категорично отказа да разговаря по темата с екипа ни, а от МК дума не обелват за откраднатите преди месеци колесници и напълно унищожена крепост в Караново (както и повечето големи медии). Нима те не са под закрилата на държавата и в частност МК? Разбира се, че са. Но властите си прехвърлят топката.

„По закон археологическите обекти са под юрисдикцията на държавата, но по силата на децентрализация в Закона за културно наследство – следващият отговорен е общината, където е открита въпросната ценност. От средата до 80-те досега са проучени много могили в некропола. Не мога да кажа със сигурност, но подозирам, че по-голямата част от тях са без акт за собственост. На теория са държавна собственост, но на практика са без стопанин, няма кой да се грижи за тях и да реагира, когато станат жертва на иманярски набег“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Веселин Игнатов, ръководител на археологическия обект „Източна могила“, заяви пред „КлинКлин“, че иманяри непрекъснато се разхождат необезпокоявани с металодетектори в Караново и другаде:

„Колесниците са лесна плячка. Имаш могилата като сигнал, че около нея има некропол, след което просто ходиш с детектора и ловиш.“

Той е получил уверение от МК, че временното покритие над обекта ще бъде сменено съвсем скоро, но е скептичен, че то изобщо ще има какво да пази: „Хубаво ще го сменят, но върху какво? Щетите върху почвата и обекта вече са огромни. Трябва да се направи констативен протокол за състоянието на могилата, дали липсва нещо, разрушено ли е. Защото сега си карат така, без протокол и след месеци може да е още по-зле, но няма как да го докажем.“

„КлинКлин“ успя да се свърже със служител в системата за опазването на недвижимото културно наследство, който също пожела анонимност. Той заяви, че МК в случая е от „добрите“, тъй като от няколко години насам се точат междуведомствени срещи – включително и с представители на Нова Загора – на които се мъчат да постигнат консенсус относно грижата за обекта.

„Музеят в Нова Загора е общински и думата при избор на директор и за какво да се грижи общината е на кмета. Той там прави каквото си поиска. Решението и процедурата за смяна на аварийно покритие с друго аварийно покритие се точат с години вече. МК има проблем с достъпа до обекта, защото охранителната зона около него и пътя са общинска собственост, докато Източната могила е държавна. Отношенията с общината са много лоши и това утежнява ситуацията“, коментира експертът.

Въпреки това изглежда абсурдно от 2014 г. до 2021 г. държавата ни да е неспособна да смени едно временно покритие (състоящо се на практика в метално скеле, покрито с пластмасови плоскости) с друго временно покритие с размерите на по-голям хол. И то върху обект с огромно национално и световно археологическо и културно значение.

Да влезе ГДБОП… и 300 000 арестанти

„КлинКлин“ научи, че по случая с Караново преди няколко седмици дори е започнало разследване от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това е добър знак, тъй като малкото резултати, които се постигат в борбата с иманярството, се случват след намеса от Дирекцията, тъй като в цялата страна представители на местната власт в лицето на полицаи, общинари, горски и др. държавни/общински служители работят заедно с иманярите.

„Нямам доказателства, но подозирам, че е така. Иманярството последните години придобива размера и облика на организирана престъпност. Това са много добре организирани групи, които действат на територията на цялата страна. Става въпрос за едни и същи хора, които е трудно да не са познати на полицията“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Адвокат Красимир Манов, който специализира по въпросите на културното наследство и археологията, е по-категоричен:

„От много сигурни източници се чува твърдението, че властите и иманярите действат заедно. Като погледнете статистиката къде се водят такива дела и къде има разкрития – човек може да си направи изводите. Големите разкрития се случват, когато малкото специализирани служители в София отидат на място да се занимаят със случая. Но досега няма осъдени за връзки с иманяри и официално не може да се каже, че се случват такива неща. Неофициално се знае за това явление и то е масово. В България по неофициални данни се предполага, че между 200 и 300 хиляди

души се занимават с иманярство. И не говоря за хора, които случайно са копнали нивата си и нещо е изскочило оттам. Според мен това число даже е малко.”

Бизнес за милиарди

Причините са две: страната ни е покрита от край до край с археология, а в световен мащаб това е бизнес за милиарди. Някои смятат, че е дори по-доходоносен от трафика с наркотици заради високите цени на находките.

„Стойността за един предмет, която ще вземе иманярят, който го е изкопал, е нищожна в сравнение с това, което ще се вземе на аукционите на Запад. Разликата е в хиляди пъти. Говори се, че в България дори не се продава на индивидуален предмет, а на килограм, на сантиметър и на всякакви други груби сметки. Килограм монети, еди-колко-си сантиметра статуя или фриз.

Има много хора, които целенасочено изкупуват земеделски земи, за да могат да ги претърсват за находки и да ги изкопават необезпокоявани, като представят, че орат със земеделска цел. Но всъщност го правят с тежка механизация. Става дума за мащабен престъпен бизнес. Говори се, че над 80% от археологическите съкровища у нас за изровени, но вероятно има още много повече под земята“, допълва адвокат Манов.

Оттам насетне пътят на антиките е най-вече навън. Известните аукционни къщи най-вече в Западна и Централна Европа оформят документите им и ги препродават.

„Никой не си представя, че не са наясно откъде са взети находките. Крият се зад това, че няма документи и доказателства, че предметите са изкопани от земята. На българското правителство му коства изключително много усилия да засече и върне културни ценности, изнесени в чужбина и засечени по аукциони. То дори участва в някои от тях, но това е голяма рядкост“, твърди адвокатът.

Зам.-ръководителят на археологически обект „Източна могила“ в Караново, Калоян Праматаров, е съгласен. Според него „за всеки специалист предметите от нашите земи са лесно разпознаваеми по западните оказиони“.

Престижното американско списание „Археология“, дори писа за уникалното откритие в България. Снимка: Евгени Димитров/Булфото.

Въпреки това веднъж изнесени зад границата ни, е изключително трудно да бъде доказано, че са изкопани тук, а не другаде в Европа или Азия.

„Това важи с особена сила за тракийските злата, които не са и произвеждани на Балканите. Работилниците, които са ги изработвали, са в Анадола предимно, дори се знаят майсторите. Така че е много трудно да се каже, че съкровището е изкопано точно на българска земя вместо в Мала Азия. Предполага се почти със сигурност, че е така, но да се докаже е почти невъзможно“, твърди адвокат Красимир Манов и допълва:

„Разбира се, че органите на реда знаят и имат оперативни данни кой е иманяр и кой се занимава с това. Проблемът е доказването. Общо взето, ако не хванете човека на място в момента на действия – буквално с предмета в ръце – няма как да докажете, че е иманяр.“

Продължава на стр. 3


Продължава от стр. 2

Законът на Божков

Известен антиквар от София, пожелал анонимност (ще забележите, че три от източниците на разследването ни са анонимни – те се съгласиха да говорят пред „КлинКлин“ единствено ако спазим това условие, тъй като последиците за тях от публичната им изява потенциално биха били сериозни), допълва, че не всички ограбени съкровища напускат страната ни:

„Купуването на каквито и да било археологически предмети, изкопани на територията на страната ни, е напълно незаконно. И защото е незаконно, иманярят няма как да претендира за реалната стойност на даден предмет. Примерно, ако нещо струва 10 000 лв., иманярят ще получи 200 лв. Затова те търсят начин да го изкарат извън България, защото в почти цяла Европа – особено Западна и Централна – има богат и регламентиран бизнес за антики. Изнасянето на антиките обаче е рисково и затова те все пак нерядко ги продават на български колекционери, които изфабрикуват документите сякаш са ги закупили и внесли от Западна Европа.“

Типичен пример за това е соченият за бос от подземния свят бизнесмен Васил Божков. В своята колекция той притежава стотици безценни археологически находки, сред които 20 тракийски ритона, което е най-голямата бройка в света.

„Факт е, че съществуват публични негови интервюта, където той сам признава, че купува от иманяри предмети. Факт е и че има документи за множество предмети, че ги е взел на аукциони в чужбина“, коментира адвокат Манов.

Антикварят, с когото разговаряхме, е категоричен:

„През 2009 г. Законът за културното наследство (ЗКН) бе приет в полза на Васил Божков, за да може дейността на хората, които се занимават с колекционерство като цяло, да бъде обявена за незаконна и всичко да отиде при Божков, който със своите връзки и възможности да си узаконява колекцията. Той беше над властта и години наред се ползва с политически чадър. Това беше един чисто и просто поръчков закон.“

Археологът Веселин Игнатов на Източната могила. Снимка: Миро Златев/Булфото.

Наблюденията на служителя от системата за опазването на недвижимото културно наследство пред „КлинКлин“ потвърждават тезата, че ЗКН е писан в услуга на различни лица с интереси в различни области на обширното ни културно наследство. Интересното е, че в опазването на порочния закон си партнират БСП и ГЕРБ:

„ЗКН бе изготвен от БСП. Той излезе на 19 март 2009 г. в Държавен вестник. Беше в сила на 10 април. Парламентарните избори бяха началото на юли 2009 г. Първите 2 законопроекта, заведени в деловодството на Народното събрание, бяха с предложения за промени в Закона за нотариусите и Закона за културното наследство – на 28 август. Той не беше успял да заработи, когато вече новите – ГЕРБ – направиха своите промени. Законът за нотариусите мога да разбера защо им беше важен, него го движеше друго лице, но ЗКН защо…?“

Колегата с един багер ги копае и вади… археология

Първото предложение на ГЕРБ е да се закрие Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), който е единствената пречка пред безразборното бутане, дострояване и изобщо унищожаване на сгради и археологически обекти паметници на културата.

Опитът е неуспешен, но ГЕРБ са упорити и хитри и през ноември 2009 г. правят промяна в закона, с която практически обезсилват НИНКН – всяко финално решение се подписва не от директора на Института, а от министъра на културата. Това означава, че всяко решение за бутане на паметник на културата или неговото надстрояване – включително археологически обекти – се взема от министъра, който е политическо назначение. Дори становището на експертите да е категорично против дадена намеса спрямо културната ценност – това няма никаква реална власт над министъра, който може да реши каквото пожелае.

Но за да е сигурна работата, ГЕРБ назначават на директорската позиция в НИНКН своя калинка – арх. Даниела Джуркова, която с кратки прекъсвания е временно изпълняващ длъжността директор от 2013 г. насам… при положение че мандатът на постоянно избрания директор е 4-5 години.

Всичкото това има значение най-вече в столицата и от време на време в друг по-голям град. Във всички останали по-малки населени места дори не ги интересуват кой е министър, кой е директор и какво, по дяволите, е това археология.

„По градовете стават големи извращения – надбягват се археолозите с багерите. В Созопол директорът на музея сигурно още дебне иманярите, тъй като единственият вход и изход е покрай музея. По морето е така и с дюните, не само с археологията, между другото, но това е друга тема. При първата вълна европроекти пък масово започнаха да прехвърлят археологическите обекти за управление на общините, за да могат да прилапат проектите и да усвоят парите, което съсипа маса археология“, коментира анонимният служител от системата за опазването на недвижимото културно наследство.

Веселин Игнатов, главният археолог на карановската Източна могила, допълва: „Навсякъде се разкопава и по големите градове, не само по малките. Цяла вечер ще работят, за да изринат всичко. Ако се намери дори малко археология по време на строеж, започва тежка процедура, комисии, забавяне с месеци и години, на инвеститора се налага да плати за разкопките, оскъпява се целият проект… Затова те просто изриват всичко и се приключва с темата."

Картата е направена от Веселин Игнатов, който допълва, че със сигурност бройката е много по-голяма.

Продължава на стр. 4


Продължава от стр. 3

Къде изчезнаха 150 тракийски колесници

„Това е големият късмет, но и голямата трагедия на България – тук буквално навсякъде е пълно с история. От неолита насам по нашите земи цивилизацията никога не е прекъсвала. Това е уникално за цял свят. Дори в Гърция и Италия, където единствено в цяла Европа има повече исторически обекти от нас, нямат толкова богато и непрекъснато културно развитие през хилядолетията.

Само един пример ще дам. В Египет са намерени 10 бойни колесници, в Галия са открити 3, в Панония са 27. В България са открити над 250 колесници… от които повече от 150 са ограбени и унищожени от иманяри. И това са само данни, които аз съм събрал. Със сигурност са много повече. От години ми се иска да създадем Музей на античната кола, това ще е нещо уникално за целия свят и изключително интересно. Единствено ние можем да го направим. Но като гледам какво се случва напоследък – май ще създадем Музей на унищожените антични коли“, споделя с тъга откривателят на „най-ранната и най-богата гробница“ на територията на цялата Римска империя , която съвсем скоро ще бъде безвъзвратно загубена.

И тук говорим единствено за колесниците. Унищожените и разграбени археологически обекти в цялата държава са стотици, а съкровищата по света и в частни колекции като на Васил Божков са за стотици милиони евро.

Но не само… това, което археолозите са успели да спасят, държавата го погубва:

„Около 300-400 са археологическите обекти в страната, които се нуждаят от спешна консервация. По-голямата част от социализираните археологически обекти в страната са в плачевно състояние. Вижте лагерите по Дунавския лимес, където десетки години са работили международни археологически експедиции – там всичко е много зле“, коментира археологът Калоян Праматаров.

Японска таблица, показваща развитието на цивилизациите.

Както става ясно от случая с Караново – за близо 7 години МК е напълно неспособно или лишено от желание да спаси един от най-ценните археологически обекти в страната със световно значение*, а какво ли остава за останалите стотици други обекти. По прости сметки излиза, че държавата ни ще успее да се погрижи за тях след около 3000 г. С енергичния темп на иманярите обаче по нашите земи до броени години няма да остане и една неразкопана гробница, и една неразграбена монета, докато археолозите са принудени да се молят за жълти стотинки за проучвания**.

Какво трябва да се промени?

Случващото се с културно-археологическото наследство на България е такава каша, че трудно можем да изберем откъде да започнем. Добра идея може би е да се забрани продажбата и притежанието на металодетектори. „Само в София има няколко магазина, за какво му е на някой обикновен човек да си купува металотърсач”, задава риторичен въпрос антикварят.

Законът за културното наследство също трябва да бъде изцяло пренаписан, защото в частите, които не са създадени, за да обслужват нечии интереси, той е изключително калпаво направен. „В ЗКН има 5 различни термина какво е движима културна ценност и това позволява шикалкавене в делата. Нека в съставянето му да участват и специалисти, не само политици и юристи“, настоява Праматаров.

Мнението му е подкрепено от адвокат Красимир Манов, тъй като ЗКН създава повече проблеми отколкото решава, и според когото, на практика, ¼ от населението ни са престъпници, защото не са декларирали бюфета на баба си, който е на 100 г., или златен пендар, получен в наследство.

Министерството на културата трябва най-сетне да се вземе в ръце и да започне да изпълнява задълженията, които са му вменени, а общините да осъзнаят, че държавата не им е конкуренция и също трябва да се грижат за историческото си наследство.

„Често пъти МК казва: „Ние нямаме акт за собственост и не можем да отпуснем пари за охрана и грижа на даден обект“. Така е, доколкото някой си търси оправдание. Държавата си упражнява властта чрез областните управители, ако конкретен обект не е предаден на ведомство да го стопанисва. Въпросите за собствеността на недвижимите имоти трябва да се упражняват от министъра на регионалното развитие, а за всички останали въпроси, свързани със собственост и вземания на държавата, отговоря министърът на финансите. Така че това е въпрос на организация. Държавата сама си актува собствените имоти. Има отделен регистър за актовете за държавна собственост. Това са административни неуредици и всеки може да си намери извинение, ако иска. Но ако поиска – може и да намери решение. Просто се размива отговорността и се бяга от нея. На МК му е пределно ясно, че археологията е държавна собственост. И му е пределно ясно, че е негова отговорност“, обяснява адвокат Манов.

Нация в минало време

Най-вече трябва да променим народопсихологията си, като първо започнем с начина на мислене и манталитет на всеки един от нас. Дори с най-добрия закон в лоши ръце може да бъде злоупотребено, а най-лошият закон в правилните ръце да бъде ползотворен. Трябва да осъзнаем мястото си в историята и настоящето на света, и да приемем собствената роля в опазването и изграждането на културата и цивилизацията му, но също така в унищожаването и разграбването им.

Защото това, което десетки народи са изградили в продължение на 9000 г. по нашите земи – ние почти напълно заличихме за 30 г. Днес Източната могила в Караново, преди три месеца колесниците на 50 метра от нея, половин година преди това крепостта над нея… и така +150 откраднати колесници по-рано и +1000 съсипани исторически обекта българите сме на път да постигнем това, което нито византийците за 200 г., нито османците за 500 г., нито комунистите за 50 г. успяха – да унищожим напълно цивилизацията, културата и историята в България.

Оттам насетне каквото остане тук може да се нарича нация единствено по документи, изфабрикувани на някой аукцион.

---------------------

*По информация от МК за „КлинКлин“ към 10 Май 2021 г. ремонтните дейности на покритието на Източната могила вече са започнали. Те обаче са за смяна на временното покритие с друго временно покритие, вероятно от същия неустойчив тип, което може лесно да бъде повредено от вандали или времето. Не е ясно какво чудо (или какво бедствие) трябва да се случи, за да бъде изградено постоянно покритие за този толкова важен обект с категория „национално значение“.

**По данни на МК, отпуснатите за разкопки средства за 2021 г. са в размер на 3 млн. лв., което е ръст от 2 млн. спрямо 2017 г. „За периода само през МК са отпуснати 6 500 000 лв. за финансиране на редовни археологически проучвания, въз основа на което археологическите сезони се провеждат успешно, като са финансирани 413 проекта. Финансирани са и редица подводни проучвания, както и голям брой недеструктивни изследвания, свързани с документиране и опазване на археологическите обекти“, твърдят от ведомството. Според редица археолози, с които „КлинКлин“ разговаря, положението не е толкова розово, колкото го описва министерството.

]]>
offnews@offnews.bg (Калоян Константинов) https://offnews.bg//razsledvane/kak-biaha-otkradnati-150-trakijski-kolesnitci-ot-balgaria-751378.html Wed, 12 May 2021 11:23:02 +0300
Нямало пари ли? В последния момент Каракачанов купува луксозни коли за 2,5 млн. лева https://offnews.bg//razsledvane/niamalo-pari-li-v-poslednia-moment-karakachanov-kupuva-luksozni-koli-751243.html Обществена поръчка за 36 леки коли за 2,5 млн. лв. (с ДДС) обяви Министерството на отбраната. Днес, дни преди края на третия кабинет на Бойко Борисов, трябва да бъдат отворени ценовите оферти. 

Покупката на луксозните автомобили идва на фона на поголовното рязане на бюджети с обяснението, че нямало пари. 

Поръчката е разделена на три позиции.

По параметрите заложени в документацията изглежда, че поръчката е направена за Ауди. 

По обособена позиция №1 трябва да бъдат доставени 2 леки коли от представителен клас с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 т. Прогнозната цена за тези две лимузини е 261 666.67 лева (без ДДС) или 314 000 лева с ДДС.

Оферти са подали три компании - "Ауто Бавария" ООД, "М КАР ВАРНА" ООД и "ПОРШЕ БГ" ЕООД. Първите две компании са дилъри на БМВ, а третата - на "Ауди" и "Фолксваген".

В изискванията е посочено, че колата трябва да е със задвижване на всички колела и 8 степенна автоматична скоростна кутия. Колите трябва да са с кожен салон. Максималната мощност трябва да е не по-малка от 200 KW, a максималната скорост - не по-малка от 240 км/ч. Поради изискванията за размерите - дължина не по-малко от 5100 мм и ширина не по-малко от 2100 мм., на изискванията отговаря Audi A8. Моделите предлагани от BMW са по къси и тесни. Неговата цена обаче е малко по-висока от предвидената от чиновниците на Каракачанов - над 193 000 лева.

Обособена позиция №2 е доставка на 8 бр. леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 т. включително (клас Е – премиум). Прогнозната цена е 521 666.67 лв. (без ДДС). Документи са подали "ВЕСТАУТО - М" ООД, "ПОРШЕ БГ" ЕООД и "ЕУРАТЕК АУТО" ООД. Първите две са дилъри на "Ауди" и "Фолксваген", а "ЕУРАТЕК АУТО" ООД на "Шкода". В изискванията и аз тази позиция е заложено колите да са 4х4. Такива седани предлагат "Шкода" и "Ауди".

Обособена позиция № 3 е доставка на 26 бр. леки автомобили (клас D – среден). Прогнозната цена е 2 083 333,34 лв. (без ДДС) Изискването към колите е да бъдат по-мощни от 110 Kw и задвижване 4х2. Към този позиция има най-голям интерес и оферти са подали "ВЕСТАУТО - М" ООД, "СТАР МОТОРС" ЕООД, "МОТО-ПФОЕ" ЕООД, "ЕУРАТЕК АУТО" ООД и "ПОРШЕ БГ" ЕООД.

"СТАР МОТОРС" са дилъри на "Мазда", а "МОТО-ПФОЕ" ЕООД на "Форд", "Ягуар", "Волво" и "Ленд Роувър".

Според хора от бранша фаворит в поръчката е "ПОРШЕ БГ". Миналата година Бюрото за защита при главния прокурор Иван Гешев купи от тях 11 джипа и коли за близо 1 млн. лв. без ДДС. 

]]>
Обществена поръчка за 36 леки коли за 2,5 млн. лв. (с ДДС) обяви Министерството на отбраната. Днес, дни преди края на третия кабинет на Бойко Борисов, трябва да бъдат отворени ценовите оферти. 

Покупката на луксозните автомобили идва на фона на поголовното рязане на бюджети с обяснението, че нямало пари. 

Поръчката е разделена на три позиции.

По параметрите заложени в документацията изглежда, че поръчката е направена за Ауди. 

По обособена позиция №1 трябва да бъдат доставени 2 леки коли от представителен клас с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 т. Прогнозната цена за тези две лимузини е 261 666.67 лева (без ДДС) или 314 000 лева с ДДС.

Оферти са подали три компании - "Ауто Бавария" ООД, "М КАР ВАРНА" ООД и "ПОРШЕ БГ" ЕООД. Първите две компании са дилъри на БМВ, а третата - на "Ауди" и "Фолксваген".

В изискванията е посочено, че колата трябва да е със задвижване на всички колела и 8 степенна автоматична скоростна кутия. Колите трябва да са с кожен салон. Максималната мощност трябва да е не по-малка от 200 KW, a максималната скорост - не по-малка от 240 км/ч. Поради изискванията за размерите - дължина не по-малко от 5100 мм и ширина не по-малко от 2100 мм., на изискванията отговаря Audi A8. Моделите предлагани от BMW са по къси и тесни. Неговата цена обаче е малко по-висока от предвидената от чиновниците на Каракачанов - над 193 000 лева.

Обособена позиция №2 е доставка на 8 бр. леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 т. включително (клас Е – премиум). Прогнозната цена е 521 666.67 лв. (без ДДС). Документи са подали "ВЕСТАУТО - М" ООД, "ПОРШЕ БГ" ЕООД и "ЕУРАТЕК АУТО" ООД. Първите две са дилъри на "Ауди" и "Фолксваген", а "ЕУРАТЕК АУТО" ООД на "Шкода". В изискванията и аз тази позиция е заложено колите да са 4х4. Такива седани предлагат "Шкода" и "Ауди".

Обособена позиция № 3 е доставка на 26 бр. леки автомобили (клас D – среден). Прогнозната цена е 2 083 333,34 лв. (без ДДС) Изискването към колите е да бъдат по-мощни от 110 Kw и задвижване 4х2. Към този позиция има най-голям интерес и оферти са подали "ВЕСТАУТО - М" ООД, "СТАР МОТОРС" ЕООД, "МОТО-ПФОЕ" ЕООД, "ЕУРАТЕК АУТО" ООД и "ПОРШЕ БГ" ЕООД.

"СТАР МОТОРС" са дилъри на "Мазда", а "МОТО-ПФОЕ" ЕООД на "Форд", "Ягуар", "Волво" и "Ленд Роувър".

Според хора от бранша фаворит в поръчката е "ПОРШЕ БГ". Миналата година Бюрото за защита при главния прокурор Иван Гешев купи от тях 11 джипа и коли за близо 1 млн. лв. без ДДС. 

]]>
offnews@offnews.bg (Георги А. Ангелов) https://offnews.bg//razsledvane/niamalo-pari-li-v-poslednia-moment-karakachanov-kupuva-luksozni-koli-751243.html Mon, 10 May 2021 15:41:09 +0300
Местните избори в Гурково: Тефтерче с имена и цифри (видео) https://offnews.bg//razsledvane/mestnite-izbori-v-gurkovo-tefterche-s-imena-i-tcifri-video-750467.html "Преди два месеца получих по пощата плик, в който имаше черно тефтерче. В тефтерчето бяха написани колони с имена на хора, повечето с прякори, а срещу тях – числа – 50, 60, 70, 100, 150, 200… Срещу някои имена имаше по няколко числа, свързани със знак “плюс”. Имаше и дати – от месец март до месец октомври. Не пишеше годината. Но в плика имаше и писмо до мен. Човекът не беше написал името си, но твърдеше, че ми предоставя веществено доказателство за злоупотреби на проведените в Гурково избори за Европейски парламент и местни избори през 2019 г", разказва в новото си разследване журналистът Валя Ахчиева.

Ахчиева пише, че според сигнала тефтерът съдържа имена предимно на хора с ромски произход. Сумите били впечатляващи. Твърди се, че тефтерчето е на Димитър Стоилов – Чакмака от Гурково. Чакмака наистина живее в Гурково и работи в Служба "Социално подпомагане" като шофьор.

Валя Ахчиева прави консултациите със специалисти – вещи лица по почеркови експертизи в Софийски градски съд. Сравняват почерка в тефтера и писмен материал в оригинал, от лице, което само е написало ръкописен текст, написало е трите си имена и ЕГН и е положило подпис. Името е Димитър Стоилов.

Според вещите лица текстовете в тефтерчето и саморъчно написаният текст в документа на лицето, са на едно и също лице. Всички експерти бяха единодушни, че при лицето има характерен почерк с индивидуални признаци на изписване на отделни букви и цифри.

Вижте разследването на Валя Ахчиева във видеото:

]]>
"Преди два месеца получих по пощата плик, в който имаше черно тефтерче. В тефтерчето бяха написани колони с имена на хора, повечето с прякори, а срещу тях – числа – 50, 60, 70, 100, 150, 200… Срещу някои имена имаше по няколко числа, свързани със знак “плюс”. Имаше и дати – от месец март до месец октомври. Не пишеше годината. Но в плика имаше и писмо до мен. Човекът не беше написал името си, но твърдеше, че ми предоставя веществено доказателство за злоупотреби на проведените в Гурково избори за Европейски парламент и местни избори през 2019 г", разказва в новото си разследване журналистът Валя Ахчиева.

Ахчиева пише, че според сигнала тефтерът съдържа имена предимно на хора с ромски произход. Сумите били впечатляващи. Твърди се, че тефтерчето е на Димитър Стоилов – Чакмака от Гурково. Чакмака наистина живее в Гурково и работи в Служба "Социално подпомагане" като шофьор.

Валя Ахчиева прави консултациите със специалисти – вещи лица по почеркови експертизи в Софийски градски съд. Сравняват почерка в тефтера и писмен материал в оригинал, от лице, което само е написало ръкописен текст, написало е трите си имена и ЕГН и е положило подпис. Името е Димитър Стоилов.

Според вещите лица текстовете в тефтерчето и саморъчно написаният текст в документа на лицето, са на едно и също лице. Всички експерти бяха единодушни, че при лицето има характерен почерк с индивидуални признаци на изписване на отделни букви и цифри.

Вижте разследването на Валя Ахчиева във видеото:

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/mestnite-izbori-v-gurkovo-tefterche-s-imena-i-tcifri-video-750467.html Fri, 23 Apr 2021 19:11:00 +0300
Биволъ откри 6,1 млн. евро в люксембургска сметка на Александър Томов https://offnews.bg//razsledvane/bivola-otkri-6-1-mln-evro-v-liuksemburgska-smetka-na-aleksandar-tomov-746443.html Активи за 6,1 милиона евро са концентрирани във фирмата "Лира Инвестмънт" (Lira Investments S.A.), чийто краен собственик е политикът Александър Томов, съобщава Биволъ.

Фирмата е бивш собственик на акциите на ЦСКА и кредитор на клуба. Захранването на люксембургските сметки е ставало с финансови инжекции за милиони от Томов.

Пред Биволъ Александър Томов разяснява, че парите идвали от заеми и хонорари, получени от китайския милиардер Стивън Ло, който по този начин помагал на ЦСКА, но впоследствие Бойко Борисов го принудил да изостави клуба. Но освен за финансиране на ЦСКА, люксембургската структура е служила и за имотни врътки в полза на самия Томов, показва проучването на Биволъ.

Данните излизат от международното журналистическо разследване OpenLux, което свързва данните за собствениците с данните за фирмите във Великото херцогство. В него участват Le Monde, Suddeutsche Zeitung, Le Soir, OCCRP и други разследващи медии в Европа, Африка, САЩ и Азия, както и Биволъ. 

"Лира не е офшорна компания – нито данъците там са по-ниски, нито аз се крия като собственик. Създадох фирмата, защото там търговското право е по закон от преди 100 години – при възникване на спорове може да разчитам на нормално право, предвидимо законодателство” – обясни Томов пред медията защо е предпочел именно тази данъчна дестинация.

Оттам уточняват, че "Томов се крие чрез подставени лица и не се декларира като краен собственик на "Лира Инвестмънт". 

В един от документите се появява и името на Димитър Митев, управител на фирмата. Документът е джиро, с което Митев прехвърля 10 000 акции на ЦСКА на "Концепта БГ". Към момента Митев е представляващ коалицията "Движение заедно за промяна" пред ЦИК, чрез която Томов се явява на предстоящите парламентарни избори. 

Томов и "Движение заедно за промяна" бяха първите, които издигнаха президента Румен Радев за втори мандат, още преди той да обяви решението си за това. От прессекретариата на държавния глава тогава заявиха, че водена комуникация с държавния глава и той не е информиран за намерението на Движение „Заедно за промяна“ да инициира подписка. 

Според Биволъ "Лира Инвестмънт" не е първата офшорка, чрез която Томов управлява акциите на ЦСКА. През 2006 г., когато поема клуба от Васил Божков, е използвана друга – International Sport Management Services S.A., също регистрирана в Люксембург.

Фирмата "Лира" е регистрирана през 2009 г. с 50 000 евро капитал и макар три години поред да е на загуба - до 2012 г., през 2013 г. фирмата получава извънредна финансова инжекция от 465 000 евро, а дългът на ЦСКА рязко се покачва на 477 486 евро., много повече, отколкото заложената лихва от 5%. Отчетена е и инвестиция в акции на ЦСКА от 2 396 675 евро. Отписана е загуба от 118 563 евро, инвестирани във ферма за охлюви.

Заемът е даден на ЦСКА през 2011 г. - сума от 340 000 евро с 5% лихва. 

През 2014 г. дългът на ЦСКА става 2,59 милиона евро, а от собственика постъпват 1 057 648 евро, като пак е отчетена загуба от ферма за охлюви. Именно за 2014 г. е последният годишен отчет, като той включва и дългове от 6 милиона евро към кредитори.

Пред Биволъ Томов казва, че "по спомен" в момента ЦСКА дължи на "Лира" 4,5 млн. лева.

На въпрос откъде са парите за финансовите инжекции - близо 3 милиона лева, политикът обясни, че са собствени средства – на фирмата и негови, продажба на акции на ПФК и заемни средства. "Включително мои лични хонорари и заемни средства от г-н Стивън Ло", казва Томов. 

За дълговете от 6 млн. евро той заяви, че средствата са дължими именно на Стивън Ло. Томов уточни, че според последния отчет за 2019 г., който не е вписан, дълговете на “Лира” са намалели с над 2 милиона евро от 6 на 4 милиона.

През 2016 г. Александър Томов предава на фирмата си имот в с. Студена – вила от 190 кв. м. с басейн. Тогава вилата е оценена на 80 000 лв.

През 2017 г. "Лира Инвестмънтс" придобива и парцела, на който е построена вилата за още 11 000 лв. Две години по-късно - през 2019 г. люксембургската фирма продава на Томов парцела и вилата за 37 000 лв.

По-късно Томов изпраща и уточняващи отговори, в които казва, че никога не се е крил като собственик на Лира Инвестмънтс.

"Напротив, многократно съм заявявал, че съм собственик на дружеството публично, пред десетки медии", добавя той, макар в нито един документ името му да не присъства като собственик. 

За къщата в село Студена политикът от "Движение заедно за промяна" разяснява, че имотът е наследствен.

"Има стара част, построена от родителите ми и разширение, направено, когато работих за Прамод Митал на висока заплата. Прехвърлял съм я на дружеството и обратно, за да защитя единствения си имот от атаки на кредитори, от които лично съм авалирал заемни средства за издръжка на ЦСКА". 

Той поздравява за смелостта "да пишете по темата за неосъществения проект на Стивън Ло и личната корупционна намеса на Борисов в този процес. Както лично ви информирах, по тази тема подадох сигнал до Специализираната прокуратура. Щеше да ми стане приятно да посочите този факт, защото не ми е известен друг български гражданин да излезе в директна война срещу мутрите", завърша Александър Томов.

]]>
Активи за 6,1 милиона евро са концентрирани във фирмата "Лира Инвестмънт" (Lira Investments S.A.), чийто краен собственик е политикът Александър Томов, съобщава Биволъ.

Фирмата е бивш собственик на акциите на ЦСКА и кредитор на клуба. Захранването на люксембургските сметки е ставало с финансови инжекции за милиони от Томов.

Пред Биволъ Александър Томов разяснява, че парите идвали от заеми и хонорари, получени от китайския милиардер Стивън Ло, който по този начин помагал на ЦСКА, но впоследствие Бойко Борисов го принудил да изостави клуба. Но освен за финансиране на ЦСКА, люксембургската структура е служила и за имотни врътки в полза на самия Томов, показва проучването на Биволъ.

Данните излизат от международното журналистическо разследване OpenLux, което свързва данните за собствениците с данните за фирмите във Великото херцогство. В него участват Le Monde, Suddeutsche Zeitung, Le Soir, OCCRP и други разследващи медии в Европа, Африка, САЩ и Азия, както и Биволъ. 

"Лира не е офшорна компания – нито данъците там са по-ниски, нито аз се крия като собственик. Създадох фирмата, защото там търговското право е по закон от преди 100 години – при възникване на спорове може да разчитам на нормално право, предвидимо законодателство” – обясни Томов пред медията защо е предпочел именно тази данъчна дестинация.

Оттам уточняват, че "Томов се крие чрез подставени лица и не се декларира като краен собственик на "Лира Инвестмънт". 

В един от документите се появява и името на Димитър Митев, управител на фирмата. Документът е джиро, с което Митев прехвърля 10 000 акции на ЦСКА на "Концепта БГ". Към момента Митев е представляващ коалицията "Движение заедно за промяна" пред ЦИК, чрез която Томов се явява на предстоящите парламентарни избори. 

Томов и "Движение заедно за промяна" бяха първите, които издигнаха президента Румен Радев за втори мандат, още преди той да обяви решението си за това. От прессекретариата на държавния глава тогава заявиха, че водена комуникация с държавния глава и той не е информиран за намерението на Движение „Заедно за промяна“ да инициира подписка. 

Според Биволъ "Лира Инвестмънт" не е първата офшорка, чрез която Томов управлява акциите на ЦСКА. През 2006 г., когато поема клуба от Васил Божков, е използвана друга – International Sport Management Services S.A., също регистрирана в Люксембург.

Фирмата "Лира" е регистрирана през 2009 г. с 50 000 евро капитал и макар три години поред да е на загуба - до 2012 г., през 2013 г. фирмата получава извънредна финансова инжекция от 465 000 евро, а дългът на ЦСКА рязко се покачва на 477 486 евро., много повече, отколкото заложената лихва от 5%. Отчетена е и инвестиция в акции на ЦСКА от 2 396 675 евро. Отписана е загуба от 118 563 евро, инвестирани във ферма за охлюви.

Заемът е даден на ЦСКА през 2011 г. - сума от 340 000 евро с 5% лихва. 

През 2014 г. дългът на ЦСКА става 2,59 милиона евро, а от собственика постъпват 1 057 648 евро, като пак е отчетена загуба от ферма за охлюви. Именно за 2014 г. е последният годишен отчет, като той включва и дългове от 6 милиона евро към кредитори.

Пред Биволъ Томов казва, че "по спомен" в момента ЦСКА дължи на "Лира" 4,5 млн. лева.

На въпрос откъде са парите за финансовите инжекции - близо 3 милиона лева, политикът обясни, че са собствени средства – на фирмата и негови, продажба на акции на ПФК и заемни средства. "Включително мои лични хонорари и заемни средства от г-н Стивън Ло", казва Томов. 

За дълговете от 6 млн. евро той заяви, че средствата са дължими именно на Стивън Ло. Томов уточни, че според последния отчет за 2019 г., който не е вписан, дълговете на “Лира” са намалели с над 2 милиона евро от 6 на 4 милиона.

През 2016 г. Александър Томов предава на фирмата си имот в с. Студена – вила от 190 кв. м. с басейн. Тогава вилата е оценена на 80 000 лв.

През 2017 г. "Лира Инвестмънтс" придобива и парцела, на който е построена вилата за още 11 000 лв. Две години по-късно - през 2019 г. люксембургската фирма продава на Томов парцела и вилата за 37 000 лв.

По-късно Томов изпраща и уточняващи отговори, в които казва, че никога не се е крил като собственик на Лира Инвестмънтс.

"Напротив, многократно съм заявявал, че съм собственик на дружеството публично, пред десетки медии", добавя той, макар в нито един документ името му да не присъства като собственик. 

За къщата в село Студена политикът от "Движение заедно за промяна" разяснява, че имотът е наследствен.

"Има стара част, построена от родителите ми и разширение, направено, когато работих за Прамод Митал на висока заплата. Прехвърлял съм я на дружеството и обратно, за да защитя единствения си имот от атаки на кредитори, от които лично съм авалирал заемни средства за издръжка на ЦСКА". 

Той поздравява за смелостта "да пишете по темата за неосъществения проект на Стивън Ло и личната корупционна намеса на Борисов в този процес. Както лично ви информирах, по тази тема подадох сигнал до Специализираната прокуратура. Щеше да ми стане приятно да посочите този факт, защото не ми е известен друг български гражданин да излезе в директна война срещу мутрите", завърша Александър Томов.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/bivola-otkri-6-1-mln-evro-v-liuksemburgska-smetka-na-aleksandar-tomov-746443.html Mon, 22 Feb 2021 16:45:27 +0200
Как си построихме (електронна) бюрокрация https://offnews.bg//razsledvane/kak-si-postroihme-elektronna-biurokratcia-744105.html Три години и над 450 млн. лв. за електронно управление по-късно, след излизането на материала „Как си построихме (електронна) бюрокрация за 200 милиона“, България има постигнати известни резултати в електронното управление, но успехът, меко казано, е спорен. България показва подобряване в класацията за предлаганите електронни услуги на ООН, но остава на едно от последните места в ЕС.

КОЛКО СА НОВИТЕ ХАРЧОВЕ

Въпреки че през август 2011 г. премиерът Бойко Борисов реши, че ще изгради електронно правителство и, впечатлен от успеха на Естония, на заседание на правителството нареди то да заработи до 6 месеца. Целеви разходи за това в държавния бюджет бяха заложени едва през 2018 г. За 2018 г. те бяха 109 милиона. С различни корекции и допълнения към този закон разходите в края на годината достигат до 133 милиона, за което се разбра от изслушване на председателя на ДА „Електронно управление“ Атанас Темелков пред временната комисия за разследване на изтичането на данни от НАП преди година. През 2019 г. заложените средства вече са 119 млн. лв., за 2020-а – 142 млн. лв. Така държавните разходи за електронно правителство, заложени в държавния бюджет за тези 3 години, са били около 473 млн. лв. и вероятно по-голямата част от тях са изхарчени.

Проектите за модернизация, изграждане на нови модули, софтуер и обучение на персонал, финансирани от …Какво се случи след – продължение на историята от 2017 г. оперативни програми на Европейския съюз, идват основно по програма „Добро управление“ и приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“. Договорените средства по тази ос са над 167,8 млн. лв., от които 142,6 млн. лв. идват от ЕС. Справка в информационната система за средствата от ЕС (ИСУН) показва, че към началото на ноември са разплатени 85,24 млн. лв., от които почти 72,8 млн. лв. са от ЕС. До ноември 2017 г. бяха усвоени 6,12 млн. лв. Можем да приемем, че за последните три години по тази линия за електронно управление са похарчени 79,12 млн. лв. от ОП „Добро управление“.

Така излиза, че за три години от бюджета и от ЕС за електронно управление са отишли около 450 млн. лв.

ПРОГРЕС ИМА


От годишния отчет на Държавна агенция „Електронно управление“ разбираме, че администрациите, предлагащи електронни административни услуги, са 239 от общо 587, а всички предлагани услуги са 38 183 (към 31.07.2020 г.). За да отговарят на стандарта на ЕС и за да бъдат наречени „цифрови услуги“, те трябва да са услуги от ниво 3 и 4. Ниво 3 предполага заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, а ниво 4 – извършване на сделки и/или трансакции по услуги от ниво 3, включително разплащане. Към края на юли услугите от ниво 3 и 4 са 3056. 2372 са от ниво 3, а едва 684 от ниво 4. По този показател прогресът е видим, защото държавните услуги с разплащания към юли 2019 г. са били 233, а година по-рано – 221. Услугите от ниво 3 преди година са били 1698, а преди 2 години – 1577.

В крайна сметка наистина цифровите услуги, предлагани от правителството, са само 8% от общия брой.

Ако съдим от отчета да ДАЕУ, се прави много. Само за последната година в Единния портал за достъп до електронни административни услуги има 132 нови електронни административни услуги. През 2019 г. порталът е посетен от 235 502 потребители, броят на посещенията за първата половина на 2020 г. е нараснал почти четворно – 825 100 посещения, от които 78% са нови посетители. Това е следствие и от кризата с коронавируса, тъй като локдаунът накара хората да търсят начини да свършат онлайн работата си с бюрокрацията.

Това се вижда и от статистиката за работата на системата за e-автентикация (удостоверяване на самоличността), като от миналата година е възможен достъп чрез мобилни устройства с облачен квалифициран електронен подпис (КЕП). Към края на 2019 г. са извършени над 60 000 успешни автентикации с КЕП, от които 3500 с облачен КЕП. Само през първата половина на 2020 г. са реализирани близо 400 000 идентификации с КЕП и над 135 000 с облачен КЕП. Бум на потребители в месеците на локдаун има и в държавната система за електронно връчване, която работи като електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. От юли 2018 до юли 2019 г. новите профили в нея са 53 510, което представлява тройно увеличение.

Един от проблемите пред достъпността на електронното управление е липсата на универсална електронна идентификация. Като такава трябваше да служат новите лични карти с чип, но тяхното въвеждане се бави с години. Сега правителството предвижда това да стане в следващите 3 години. Въпреки бавния напредък в електронното управление България се изкачва в класациите на ОНН до 44-то място (от 193) в света според индекса E-Government (EGDI 0.7980) на ООН, като има повишаване с 3 места спрямо 2018 г.

В същото време от доклада на Европейската комисия Digital Public Administration 2020 cе вижда, че ситуацията в дигиталната ни държавна администрация е на доста ниско ниво, сравнено с ЕС. Едва 25% от българските граждани използват интернет за взаимодействие с властите, при 55% средно за ЕС. Едва 20% търсят официална информация в интернет, при 44% в ЕС. 12% изтеглят официални документи, при средно 33% в ЕС. Едва 10% от българите изпращат по електронен път документите до властите, при средно 38% в ЕС.

Особено важното, особено в условията на пандемия от коронавирус, е електронното здравеопазване, което се прави от поне 18 години насам. Преди 4 месеца няколко IT компании предложиха да дарят 15 000 часа труд за здравноосигурителната система и това бе рекламирано от премиера Бойко Борисов на специална пресконференция. Държавата обаче не смята да се възползва от помощта, защото програмистите не познавали 25-те закона за здравеопазването, системата била стратегическа и затова трябвало да се възложи на специален изпълнител.

Това се случва, когато аналогови хора правят електронно управление, както се казва в един виц, популярен в IT средите. А функционалността на държавните сайтове, предлагащи електронни услуги, и стойността на системите, изградени с обществени поръчки, сравнена с техни аналози, е друга тема.

Материалът е публикуван в Черната книга на правителственото разхищение в България, която се издава от Фондация за свободата „Фридрих Науман“. Целта на Черната книга на правителственото разхищение е да напомни на гражданите, че те имат право да изискват прозрачност и отчетност от институциите как се харчат парите им, събрани от данъци. Тя обръща внимание, че правителството, държавните институции и местната администрация разполагат с публичен финансов ресурс, който следва да се изразходва отговорно и по най-добрия възможен начин, така че българските граждани да живеят по-добре.

]]>
Три години и над 450 млн. лв. за електронно управление по-късно, след излизането на материала „Как си построихме (електронна) бюрокрация за 200 милиона“, България има постигнати известни резултати в електронното управление, но успехът, меко казано, е спорен. България показва подобряване в класацията за предлаганите електронни услуги на ООН, но остава на едно от последните места в ЕС.

КОЛКО СА НОВИТЕ ХАРЧОВЕ

Въпреки че през август 2011 г. премиерът Бойко Борисов реши, че ще изгради електронно правителство и, впечатлен от успеха на Естония, на заседание на правителството нареди то да заработи до 6 месеца. Целеви разходи за това в държавния бюджет бяха заложени едва през 2018 г. За 2018 г. те бяха 109 милиона. С различни корекции и допълнения към този закон разходите в края на годината достигат до 133 милиона, за което се разбра от изслушване на председателя на ДА „Електронно управление“ Атанас Темелков пред временната комисия за разследване на изтичането на данни от НАП преди година. През 2019 г. заложените средства вече са 119 млн. лв., за 2020-а – 142 млн. лв. Така държавните разходи за електронно правителство, заложени в държавния бюджет за тези 3 години, са били около 473 млн. лв. и вероятно по-голямата част от тях са изхарчени.

Проектите за модернизация, изграждане на нови модули, софтуер и обучение на персонал, финансирани от …Какво се случи след – продължение на историята от 2017 г. оперативни програми на Европейския съюз, идват основно по програма „Добро управление“ и приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“. Договорените средства по тази ос са над 167,8 млн. лв., от които 142,6 млн. лв. идват от ЕС. Справка в информационната система за средствата от ЕС (ИСУН) показва, че към началото на ноември са разплатени 85,24 млн. лв., от които почти 72,8 млн. лв. са от ЕС. До ноември 2017 г. бяха усвоени 6,12 млн. лв. Можем да приемем, че за последните три години по тази линия за електронно управление са похарчени 79,12 млн. лв. от ОП „Добро управление“.

Така излиза, че за три години от бюджета и от ЕС за електронно управление са отишли около 450 млн. лв.

ПРОГРЕС ИМА


От годишния отчет на Държавна агенция „Електронно управление“ разбираме, че администрациите, предлагащи електронни административни услуги, са 239 от общо 587, а всички предлагани услуги са 38 183 (към 31.07.2020 г.). За да отговарят на стандарта на ЕС и за да бъдат наречени „цифрови услуги“, те трябва да са услуги от ниво 3 и 4. Ниво 3 предполага заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, а ниво 4 – извършване на сделки и/или трансакции по услуги от ниво 3, включително разплащане. Към края на юли услугите от ниво 3 и 4 са 3056. 2372 са от ниво 3, а едва 684 от ниво 4. По този показател прогресът е видим, защото държавните услуги с разплащания към юли 2019 г. са били 233, а година по-рано – 221. Услугите от ниво 3 преди година са били 1698, а преди 2 години – 1577.

В крайна сметка наистина цифровите услуги, предлагани от правителството, са само 8% от общия брой.

Ако съдим от отчета да ДАЕУ, се прави много. Само за последната година в Единния портал за достъп до електронни административни услуги има 132 нови електронни административни услуги. През 2019 г. порталът е посетен от 235 502 потребители, броят на посещенията за първата половина на 2020 г. е нараснал почти четворно – 825 100 посещения, от които 78% са нови посетители. Това е следствие и от кризата с коронавируса, тъй като локдаунът накара хората да търсят начини да свършат онлайн работата си с бюрокрацията.

Това се вижда и от статистиката за работата на системата за e-автентикация (удостоверяване на самоличността), като от миналата година е възможен достъп чрез мобилни устройства с облачен квалифициран електронен подпис (КЕП). Към края на 2019 г. са извършени над 60 000 успешни автентикации с КЕП, от които 3500 с облачен КЕП. Само през първата половина на 2020 г. са реализирани близо 400 000 идентификации с КЕП и над 135 000 с облачен КЕП. Бум на потребители в месеците на локдаун има и в държавната система за електронно връчване, която работи като електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. От юли 2018 до юли 2019 г. новите профили в нея са 53 510, което представлява тройно увеличение.

Един от проблемите пред достъпността на електронното управление е липсата на универсална електронна идентификация. Като такава трябваше да служат новите лични карти с чип, но тяхното въвеждане се бави с години. Сега правителството предвижда това да стане в следващите 3 години. Въпреки бавния напредък в електронното управление България се изкачва в класациите на ОНН до 44-то място (от 193) в света според индекса E-Government (EGDI 0.7980) на ООН, като има повишаване с 3 места спрямо 2018 г.

В същото време от доклада на Европейската комисия Digital Public Administration 2020 cе вижда, че ситуацията в дигиталната ни държавна администрация е на доста ниско ниво, сравнено с ЕС. Едва 25% от българските граждани използват интернет за взаимодействие с властите, при 55% средно за ЕС. Едва 20% търсят официална информация в интернет, при 44% в ЕС. 12% изтеглят официални документи, при средно 33% в ЕС. Едва 10% от българите изпращат по електронен път документите до властите, при средно 38% в ЕС.

Особено важното, особено в условията на пандемия от коронавирус, е електронното здравеопазване, което се прави от поне 18 години насам. Преди 4 месеца няколко IT компании предложиха да дарят 15 000 часа труд за здравноосигурителната система и това бе рекламирано от премиера Бойко Борисов на специална пресконференция. Държавата обаче не смята да се възползва от помощта, защото програмистите не познавали 25-те закона за здравеопазването, системата била стратегическа и затова трябвало да се възложи на специален изпълнител.

Това се случва, когато аналогови хора правят електронно управление, както се казва в един виц, популярен в IT средите. А функционалността на държавните сайтове, предлагащи електронни услуги, и стойността на системите, изградени с обществени поръчки, сравнена с техни аналози, е друга тема.

Материалът е публикуван в Черната книга на правителственото разхищение в България, която се издава от Фондация за свободата „Фридрих Науман“. Целта на Черната книга на правителственото разхищение е да напомни на гражданите, че те имат право да изискват прозрачност и отчетност от институциите как се харчат парите им, събрани от данъци. Тя обръща внимание, че правителството, държавните институции и местната администрация разполагат с публичен финансов ресурс, който следва да се изразходва отговорно и по най-добрия възможен начин, така че българските граждани да живеят по-добре.

]]>
offnews@offnews.bg (Георги А. Ангелов) https://offnews.bg//razsledvane/kak-si-postroihme-elektronna-biurokratcia-744105.html Sun, 17 Jan 2021 07:48:18 +0200
Проект от 1,5 млн. лв. за несбъдналото се електронно гласуване https://offnews.bg//razsledvane/proekt-ot-1-5-mln-lv-za-nesbadnaloto-se-elektronno-glasuvane-744074.html Електронно дистанционно гласуване, при което се броят гласовете в България, ще има най-рано след 3 години, ако дотогава не бъде отменен законът, който го въвежда. А това е много вероятно. За сметка на това дотук са изплатени 96 492.43 лв. по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Той е на стойност 1,5 млн. лв., а 85% от финансирането са от ЕС по Оперативна програма „Добро управление“. За това се разказва в един от материалите, публикувани в Черната книга на правителственото разхищение в България за 2020 г.

На изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите трябваше да могат да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от вота им да са валидни. Поне според Изборния кодекс, приет през 2016 г. Това, както всички знаем, не се случи.

Електронно дистанционно гласуване, при което се броят гласовете, ще има най-рано след 3 години, ако дотогава не бъде отменен законът, което е много вероятно. За сметка на това дотук са изплатени 96 492.43 лв. по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Той е на стойност 1.5 млн. лв., а 85% от финансирането са от ЕС по Оперативна програма „Добро управление“. Срокът на проекта изтича тази година, както и на оперативната програма, а все още не е обявена обществена поръчка за разработване на система за гласуване. Бенефициент ще бъде Държавна агенция „Електронно управление“, а прогнозната цена е 1 млн. лв. Това по всяка вероятност означава, че финансирането от ЕС ще бъде загубено.

Въпреки че сумата не е голяма, това е пример за харчене на пари без смисъл, или още по-точно – с умисъл така, че да не бъде изпълнен законът и въвеждането на електронното гласуване да се проточи до безкрайност.

ДА СЕ ВЪРНЕМ НАЗАД:

Сагата с електронното гласуване започва с референдума през октомври 2015 г., проведен заедно с местните избори. Тогава над 71% от участвалите в допитването отговориха с „Да“ и подкрепиха въвеждането на електронно гласуване. Тъй като на референдума гласуващите бяха с около 1 млн. по-малко от необходимите 3.5 млн. души, резултатите му не бяха задължителни и топката остана в парламента.

През януари следващата година парламентът реши да уважи незадължителните резултати от референдума. За въвеждане на електронно дистанционно гласуване бяха ГЕРБ, Реформаторският блок, ДПС, АБВ и БДЦ, а против – Патриотичният фронт, „Атака“ и БСП. Текстовете в преходните и заключителните разпоредби на промените в Изборния кодекс поставят задачи и условия, с които дистанционното електронно гласуване трябва да се тества в следващите години. А ако тестовете бъдат успешни – тоест се гарантират тайната на вота, сигурността на системата и има осигурен граждански контрол над изборния процес, на Евроизбори 2019 трябваше да се проведе първото реално дистанционно електронно гласуване.

След това започва работа ЦИК. Уж.

Чак на 16 август 2017 г. избирателната комисия съобщава, че заедно с Държавна агенция „Електронно управление“ започва съвместна работа по проекта. Първо ще се прави проучване и анализ „на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на симулации на дистанционно електронно гласуване“. Втората дейност по проекта трябваше да е „изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване и провеждане на експериментално дистанционно електронно гласуване“, а третата – „Информация и комуникация“.

Обществената поръчка за избор на изпълнител на системата за електронното гласуване трябваше да бъде обявена до края на 2017-а, според съобщения на сайта на ЦИК от 24 октомври същата година, и до края на 2018 г. да бъдат проведени трите тестови гласувания.

След година и половина мълчание на ЦИК по темата машината на времето ни прехвърля през май тази година, когато ЦИК публикува „Пътна карта“, на базата на която (някога) да бъде организирано електронно дистанционно гласуване в България, но само експериментално, за следващите три избора. Сякаш сроковете за това не са заложени в Изборния кодекс. Всъщност вече не са, защото законът удобно и постфактум е изменен през януари 2019 г. по предложение на ГЕРБ.

В т.нар. Изборна карта на ЦИК единственият срок е крайният – 2023 г. Заложени са 10 етапа, но за никой няма дори индикативен срок кога трябва да започне и кога трябва да свърши. В картата се отрича единственият възможен начин за електронна идентификация в момента – КЕП, като се твърди, че не бил сигурен, и се залага електронното гласуване да бъде извършвано с бъдещата система за електронна идентификация и персонализацията є в българските лични документи. Лични карти с чип за идентификация също трябваше да има преди години по закон. Миналата година срокът за новите лични карти бе отложен от парламента за есента на 2021 г. В проекта на правителството – Национален план за възстановяване и устойчивост на България, вече е предвидено това да стане до 2023 г.

Междувременно от ЦИК обявиха, че се надяват първият експеримент на дистанционното електронно гласуване да се проведе през тази година, когато у нас ще има парламентарни и президентски избори, както и че предстои да се обяви обществена поръчка за разработване на система за гласуване. Бенефициент ще бъде Държавна агенция „Електронно управление“, а прогнозната цена е 1 млн. лв. След това ЦИК ще проведе три експеримента на различни избори, ще напише анализ с препоръки към Народното събрание с плюсовете и минусите на дистанционното гласуване, което окончателно ще реши дали да го въведе, или не.

Съдейки от досегашните действия на ЦИК и сегашните управляващи от ГЕРБ, можем да направим „обосновано предположение“, че ще бъдат похарчени поне още 1 млн. лв., събрани от българските и европейските данъкоплатци, за да бъде официално отменено електронното гласуване, без да се е случило.

ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

Коментар на Георги Ганев 

Този случай също е симптоматичен за това какво става в България, когато гражданите ясно заявяват, че искат едно нещо, но хората по високите държавни кресла не го искат.

То просто не се случва. Не се случва по обичайния за държавата начин – чрез създаване на комисия, разработване на стратегия, поставяне в стратегията на изисквания за житейски неизпълними предусловия, за да се случи нещото, правене на опити и експерименти с единствена цел те да послужат за илюстрация как нещата няма да станат. В конкретния случай гражданите би трябвало да сме радостни, че електронното гласуване няма да се случи, като за това неслучване сме платили само около 100 хиляди лева, към които могат да се добавят хипотетичните пропуснати ползи от усвояването на дарените от ЕС пари, които вероятно просто няма да бъдат усвоени.

]]>
Електронно дистанционно гласуване, при което се броят гласовете в България, ще има най-рано след 3 години, ако дотогава не бъде отменен законът, който го въвежда. А това е много вероятно. За сметка на това дотук са изплатени 96 492.43 лв. по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Той е на стойност 1,5 млн. лв., а 85% от финансирането са от ЕС по Оперативна програма „Добро управление“. За това се разказва в един от материалите, публикувани в Черната книга на правителственото разхищение в България за 2020 г.

На изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. избирателите трябваше да могат да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от вота им да са валидни. Поне според Изборния кодекс, приет през 2016 г. Това, както всички знаем, не се случи.

Електронно дистанционно гласуване, при което се броят гласовете, ще има най-рано след 3 години, ако дотогава не бъде отменен законът, което е много вероятно. За сметка на това дотук са изплатени 96 492.43 лв. по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Той е на стойност 1.5 млн. лв., а 85% от финансирането са от ЕС по Оперативна програма „Добро управление“. Срокът на проекта изтича тази година, както и на оперативната програма, а все още не е обявена обществена поръчка за разработване на система за гласуване. Бенефициент ще бъде Държавна агенция „Електронно управление“, а прогнозната цена е 1 млн. лв. Това по всяка вероятност означава, че финансирането от ЕС ще бъде загубено.

Въпреки че сумата не е голяма, това е пример за харчене на пари без смисъл, или още по-точно – с умисъл така, че да не бъде изпълнен законът и въвеждането на електронното гласуване да се проточи до безкрайност.

ДА СЕ ВЪРНЕМ НАЗАД:

Сагата с електронното гласуване започва с референдума през октомври 2015 г., проведен заедно с местните избори. Тогава над 71% от участвалите в допитването отговориха с „Да“ и подкрепиха въвеждането на електронно гласуване. Тъй като на референдума гласуващите бяха с около 1 млн. по-малко от необходимите 3.5 млн. души, резултатите му не бяха задължителни и топката остана в парламента.

През януари следващата година парламентът реши да уважи незадължителните резултати от референдума. За въвеждане на електронно дистанционно гласуване бяха ГЕРБ, Реформаторският блок, ДПС, АБВ и БДЦ, а против – Патриотичният фронт, „Атака“ и БСП. Текстовете в преходните и заключителните разпоредби на промените в Изборния кодекс поставят задачи и условия, с които дистанционното електронно гласуване трябва да се тества в следващите години. А ако тестовете бъдат успешни – тоест се гарантират тайната на вота, сигурността на системата и има осигурен граждански контрол над изборния процес, на Евроизбори 2019 трябваше да се проведе първото реално дистанционно електронно гласуване.

След това започва работа ЦИК. Уж.

Чак на 16 август 2017 г. избирателната комисия съобщава, че заедно с Държавна агенция „Електронно управление“ започва съвместна работа по проекта. Първо ще се прави проучване и анализ „на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на симулации на дистанционно електронно гласуване“. Втората дейност по проекта трябваше да е „изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване и провеждане на експериментално дистанционно електронно гласуване“, а третата – „Информация и комуникация“.

Обществената поръчка за избор на изпълнител на системата за електронното гласуване трябваше да бъде обявена до края на 2017-а, според съобщения на сайта на ЦИК от 24 октомври същата година, и до края на 2018 г. да бъдат проведени трите тестови гласувания.

След година и половина мълчание на ЦИК по темата машината на времето ни прехвърля през май тази година, когато ЦИК публикува „Пътна карта“, на базата на която (някога) да бъде организирано електронно дистанционно гласуване в България, но само експериментално, за следващите три избора. Сякаш сроковете за това не са заложени в Изборния кодекс. Всъщност вече не са, защото законът удобно и постфактум е изменен през януари 2019 г. по предложение на ГЕРБ.

В т.нар. Изборна карта на ЦИК единственият срок е крайният – 2023 г. Заложени са 10 етапа, но за никой няма дори индикативен срок кога трябва да започне и кога трябва да свърши. В картата се отрича единственият възможен начин за електронна идентификация в момента – КЕП, като се твърди, че не бил сигурен, и се залага електронното гласуване да бъде извършвано с бъдещата система за електронна идентификация и персонализацията є в българските лични документи. Лични карти с чип за идентификация също трябваше да има преди години по закон. Миналата година срокът за новите лични карти бе отложен от парламента за есента на 2021 г. В проекта на правителството – Национален план за възстановяване и устойчивост на България, вече е предвидено това да стане до 2023 г.

Междувременно от ЦИК обявиха, че се надяват първият експеримент на дистанционното електронно гласуване да се проведе през тази година, когато у нас ще има парламентарни и президентски избори, както и че предстои да се обяви обществена поръчка за разработване на система за гласуване. Бенефициент ще бъде Държавна агенция „Електронно управление“, а прогнозната цена е 1 млн. лв. След това ЦИК ще проведе три експеримента на различни избори, ще напише анализ с препоръки към Народното събрание с плюсовете и минусите на дистанционното гласуване, което окончателно ще реши дали да го въведе, или не.

Съдейки от досегашните действия на ЦИК и сегашните управляващи от ГЕРБ, можем да направим „обосновано предположение“, че ще бъдат похарчени поне още 1 млн. лв., събрани от българските и европейските данъкоплатци, за да бъде официално отменено електронното гласуване, без да се е случило.

ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

Коментар на Георги Ганев 

Този случай също е симптоматичен за това какво става в България, когато гражданите ясно заявяват, че искат едно нещо, но хората по високите държавни кресла не го искат.

То просто не се случва. Не се случва по обичайния за държавата начин – чрез създаване на комисия, разработване на стратегия, поставяне в стратегията на изисквания за житейски неизпълними предусловия, за да се случи нещото, правене на опити и експерименти с единствена цел те да послужат за илюстрация как нещата няма да станат. В конкретния случай гражданите би трябвало да сме радостни, че електронното гласуване няма да се случи, като за това неслучване сме платили само около 100 хиляди лева, към които могат да се добавят хипотетичните пропуснати ползи от усвояването на дарените от ЕС пари, които вероятно просто няма да бъдат усвоени.

]]>
offnews@offnews.bg (Георги А. Ангелов) https://offnews.bg//razsledvane/proekt-ot-1-5-mln-lv-za-nesbadnaloto-se-elektronno-glasuvane-744074.html Fri, 15 Jan 2021 16:43:10 +0200
Някой с връзки в Македония плаща десетки хиляди, за да хвали Борисов във Фейсбук https://offnews.bg//razsledvane/niakoj-s-vrazki-v-makedonia-plashta-desetki-hiliadi-za-da-hvali-boris-743593.html Датата на изборите още не е обявена, официално не е започнала и предизборната кампания, но някой стараещ се да остане в анонимност вече похарчи десетки хиляди за възхвала на премиера Бойко Борисов във фейсбук.

9839 евро (19 223,04 лева). Толкова бяха платили към 8-ми януари за реклама в полза на премиера Бойко Борисов във фейсбук две Фейсбук страници - Vozhda и Zeitgeist България - за по-малко от три месеца. Интересното е, че сред модераторите на страниците има и македонци. Изглежда, че зад двете страници стоят едни и същи хора, твърде вероятно е това дори да е пиар агенция.

След скандалите с политическа реклама покрай избора на Доналд Тръмп и Брекзит, фейсбук пусна инструмента "Библиотеката с реклами". В него всяка изборна, политическа или свързана с национални въпроси реклама може да бъде идентифицирана и се вижда кой е платил за това. По този начин фейсбук се не носи отговорност за съдържанието, но взема парите за реклама.

Страницата "Победител" @Vozhda2021 излиза на шесто място в България по похарчени пари за политическа реклама в последните три месеца с €3305. Тя е създадена на 29.10.2020 г. Четирима от хората, които управляват страницата, са с локация в България, а двама - в Северна Македония. Те са избрали да не се виждат техните имена в социалната мрежа. Всички публикации представляват снимка на премиера Бойко Борисов с текст (меме) лозунг към нея, като "Можеш да спреш при възход, но не и при падение. #Borisov2021". В раздел "Информация" пише само "Граждани за демокрацията и европейския път на България!!".

"Победител" не отговори на въпроса  кой стои зад организацията, зададен през чата на социалната мрежа.

Страницата "Сам срещу всички" отскоро не съществува, защото е изтрита. Но все още се пазят данните за похарчените пари за реклама - 1787 евро. Последната ѝ реклама, която вече е неактивна, е публикувана на 28 декември и е платена от потребител Vozhda (без цифрите). И "Победител", и новата страница на Вожда водят към сайта https://www.vozhda.org/.

"Сам срещу всички" също е използвал картинки с надписи (меме) като новата страница. В характера на меметата обаче се наблюдава сериозна промяна. Първите публикувани картинки, от 8 до 17 декември, са доста шеговити, като хуморът в тях определено е в ущърб на премиера.

След 22 декември фейсбук страницата претърпява внезапен "катарзис" и до края на месеца, преди да бъде изтрита, меметата изведнъж стават в подкрепа на Борисов. Примерно негова снимка и текст: "Премиерът, с който се гордеем! #Pobeditel2021". Същият тип позитивни за имиджа на премиера Борисов картинки, с негови цитати, се публикуват в оригиналната страница "Победител".

Страницата "Бермудският триъгълник" @Triugulnika е похарчила €3791 дадени за политическа реклама за последните три месеца, което я поставя на 5-о място сред всички, дали пари за политическа реклама, таргетирана за България. Един от модераторите (към 8 януари) е в Македония, а трима са с локация в България. Публикациите на "Триъгълника" са плащани от Zeitgeist България. Самата страница на Zeitgeist във Фейсбук е похарчила за самореклама €956. Zeitgeist е създадена на 20.10.2020 г., а дъщерната ѝ "триъгълна" страница на 7.12.2020 г.

В "Бермудският триъгълник" хуморът е подигравателен към политическите врагове на Борисов - президентът Румен Радев, лидерът на БСП Корнелия Нинова и Мая Манолова.

В страницата майка - Zeitgeist България - има два типа публикации. Първият са линкове към сайт за проучвания на общественото мнение. Едно от тях е озаглавено "Как оценявате работата на Министерството на здравеопазването?" Другите публикации са линкове към публикации в tribune.bg и 7dnisofia.bg. Главният редактор на tribune.bg Наталия Габарева заяви пред OFFNews, че медията няма нищо общо с Zeitgeist България и за първи път чува за съществуването на тези страници във фейсбук.

От пресцентъра на ГЕРБ заявиха, че нямат нищо общо с двете Фейсбук страници, не плащат за реклама във фейсбук и не са наемали агенция да ги поддържа. 

Няколко факта подсказват, че зад тези страници във фейсбук и сайтовете им стоят едни и същи създатели. Домейните на zeitgeist-bulgaria.org и vozhda.org са купени през една и съща щатска компания регистратор, а собствениците им са избрали да останат анонимни. Прави впечатление, че са купени в два поредни дни - на 4 и 5 ноември миналата година. И двата сайта са създадени с използването на шаблони на израелската компания wix.com и използват техен хостинг в САЩ. На тях няма почти никаква информация за собствениците им и каква е целта на занятието им. Освен това двата сайта нямат регистрация в Google Ads и Google Analytics, което говори, че създателите им нямат интерес да ги развиват, а само да бъдат използвани за регистрация във фейсбук страниците.

"Zeitgeist България започна като местно политическо движение през 2019 г., фокусирайки се върху социалното съзнание и действията на общността. Скоро станахме признати като силна група от лидери. Привлякохме все повече хора, намерихме много съмишленици и дадохме глас и платформа на тези, които имаха нужда да бъдат чути.

Zeitgeist България води кампании, които насърчават реални решения на някои от най-големите предизвикателства пред обществото. Ние не вярваме, че нещата са такива каквито са и няма друг път напред. Гордеем се, че сме сила за положителна промяна."

Това е единственото съдържание на сайта на Zeitgeist България.

Същата е ситуацията и с vozhda.org. Единственият текст там (запазен е оригиналният правопис) е:

"Кампанията стартира
Ноември 1, 2020

Преди 10 години, Бойко Борисов спечели позицията си на Премиер с обещанието да върне правителството на народа. От тогава той непрестанно се отплаща залоялността и вярата на народа.​

Всеки ден ние осъзнаваме под какъв риск е държавата ни. Идните избори не са само битка за живот, те са битка за живота на всички нас - заедно - да спасим България. Нека бъдем сигурни, че Бойко няма да остане сам в тази битка".

Това, че сред модераторите на тези фейсбук страници има такива с локации в Северна Македония, е интригуващо. Съседите ни от години имат славата на едни от най-добрите интернет тролове. Сайтове с фалшиви новини, списвани от градове в Северна Македония, изиграха сериозна роля за избирането на президента Доналд Тръмп, а наскоро фейсбук свали няколко страници заради фалшиви медицински новини за коронавируса, поддържани в съседната ни държава.

Тъй като България е в състояние на пандемия, е ясно, че няма да има класическа предизборна кампания със срещи с живи хора, а войната за мозъците на хората и техните бюлетини ще се води в социалните мрежи, тоест предимно във Фейсбук.

Въпреки обещанията на социалната мрежа, все още е възможно спонсорираното разпространение на фалшиви новини, показа проверка на OFFNews. 

]]>
Датата на изборите още не е обявена, официално не е започнала и предизборната кампания, но някой стараещ се да остане в анонимност вече похарчи десетки хиляди за възхвала на премиера Бойко Борисов във фейсбук.

9839 евро (19 223,04 лева). Толкова бяха платили към 8-ми януари за реклама в полза на премиера Бойко Борисов във фейсбук две Фейсбук страници - Vozhda и Zeitgeist България - за по-малко от три месеца. Интересното е, че сред модераторите на страниците има и македонци. Изглежда, че зад двете страници стоят едни и същи хора, твърде вероятно е това дори да е пиар агенция.

След скандалите с политическа реклама покрай избора на Доналд Тръмп и Брекзит, фейсбук пусна инструмента "Библиотеката с реклами". В него всяка изборна, политическа или свързана с национални въпроси реклама може да бъде идентифицирана и се вижда кой е платил за това. По този начин фейсбук се не носи отговорност за съдържанието, но взема парите за реклама.

Страницата "Победител" @Vozhda2021 излиза на шесто място в България по похарчени пари за политическа реклама в последните три месеца с €3305. Тя е създадена на 29.10.2020 г. Четирима от хората, които управляват страницата, са с локация в България, а двама - в Северна Македония. Те са избрали да не се виждат техните имена в социалната мрежа. Всички публикации представляват снимка на премиера Бойко Борисов с текст (меме) лозунг към нея, като "Можеш да спреш при възход, но не и при падение. #Borisov2021". В раздел "Информация" пише само "Граждани за демокрацията и европейския път на България!!".

"Победител" не отговори на въпроса  кой стои зад организацията, зададен през чата на социалната мрежа.

Страницата "Сам срещу всички" отскоро не съществува, защото е изтрита. Но все още се пазят данните за похарчените пари за реклама - 1787 евро. Последната ѝ реклама, която вече е неактивна, е публикувана на 28 декември и е платена от потребител Vozhda (без цифрите). И "Победител", и новата страница на Вожда водят към сайта https://www.vozhda.org/.

"Сам срещу всички" също е използвал картинки с надписи (меме) като новата страница. В характера на меметата обаче се наблюдава сериозна промяна. Първите публикувани картинки, от 8 до 17 декември, са доста шеговити, като хуморът в тях определено е в ущърб на премиера.

След 22 декември фейсбук страницата претърпява внезапен "катарзис" и до края на месеца, преди да бъде изтрита, меметата изведнъж стават в подкрепа на Борисов. Примерно негова снимка и текст: "Премиерът, с който се гордеем! #Pobeditel2021". Същият тип позитивни за имиджа на премиера Борисов картинки, с негови цитати, се публикуват в оригиналната страница "Победител".

Страницата "Бермудският триъгълник" @Triugulnika е похарчила €3791 дадени за политическа реклама за последните три месеца, което я поставя на 5-о място сред всички, дали пари за политическа реклама, таргетирана за България. Един от модераторите (към 8 януари) е в Македония, а трима са с локация в България. Публикациите на "Триъгълника" са плащани от Zeitgeist България. Самата страница на Zeitgeist във Фейсбук е похарчила за самореклама €956. Zeitgeist е създадена на 20.10.2020 г., а дъщерната ѝ "триъгълна" страница на 7.12.2020 г.

В "Бермудският триъгълник" хуморът е подигравателен към политическите врагове на Борисов - президентът Румен Радев, лидерът на БСП Корнелия Нинова и Мая Манолова.

В страницата майка - Zeitgeist България - има два типа публикации. Първият са линкове към сайт за проучвания на общественото мнение. Едно от тях е озаглавено "Как оценявате работата на Министерството на здравеопазването?" Другите публикации са линкове към публикации в tribune.bg и 7dnisofia.bg. Главният редактор на tribune.bg Наталия Габарева заяви пред OFFNews, че медията няма нищо общо с Zeitgeist България и за първи път чува за съществуването на тези страници във фейсбук.

От пресцентъра на ГЕРБ заявиха, че нямат нищо общо с двете Фейсбук страници, не плащат за реклама във фейсбук и не са наемали агенция да ги поддържа. 

Няколко факта подсказват, че зад тези страници във фейсбук и сайтовете им стоят едни и същи създатели. Домейните на zeitgeist-bulgaria.org и vozhda.org са купени през една и съща щатска компания регистратор, а собствениците им са избрали да останат анонимни. Прави впечатление, че са купени в два поредни дни - на 4 и 5 ноември миналата година. И двата сайта са създадени с използването на шаблони на израелската компания wix.com и използват техен хостинг в САЩ. На тях няма почти никаква информация за собствениците им и каква е целта на занятието им. Освен това двата сайта нямат регистрация в Google Ads и Google Analytics, което говори, че създателите им нямат интерес да ги развиват, а само да бъдат използвани за регистрация във фейсбук страниците.

"Zeitgeist България започна като местно политическо движение през 2019 г., фокусирайки се върху социалното съзнание и действията на общността. Скоро станахме признати като силна група от лидери. Привлякохме все повече хора, намерихме много съмишленици и дадохме глас и платформа на тези, които имаха нужда да бъдат чути.

Zeitgeist България води кампании, които насърчават реални решения на някои от най-големите предизвикателства пред обществото. Ние не вярваме, че нещата са такива каквито са и няма друг път напред. Гордеем се, че сме сила за положителна промяна."

Това е единственото съдържание на сайта на Zeitgeist България.

Същата е ситуацията и с vozhda.org. Единственият текст там (запазен е оригиналният правопис) е:

"Кампанията стартира
Ноември 1, 2020

Преди 10 години, Бойко Борисов спечели позицията си на Премиер с обещанието да върне правителството на народа. От тогава той непрестанно се отплаща залоялността и вярата на народа.​

Всеки ден ние осъзнаваме под какъв риск е държавата ни. Идните избори не са само битка за живот, те са битка за живота на всички нас - заедно - да спасим България. Нека бъдем сигурни, че Бойко няма да остане сам в тази битка".

Това, че сред модераторите на тези фейсбук страници има такива с локации в Северна Македония, е интригуващо. Съседите ни от години имат славата на едни от най-добрите интернет тролове. Сайтове с фалшиви новини, списвани от градове в Северна Македония, изиграха сериозна роля за избирането на президента Доналд Тръмп, а наскоро фейсбук свали няколко страници заради фалшиви медицински новини за коронавируса, поддържани в съседната ни държава.

Тъй като България е в състояние на пандемия, е ясно, че няма да има класическа предизборна кампания със срещи с живи хора, а войната за мозъците на хората и техните бюлетини ще се води в социалните мрежи, тоест предимно във Фейсбук.

Въпреки обещанията на социалната мрежа, все още е възможно спонсорираното разпространение на фалшиви новини, показа проверка на OFFNews. 

]]>
offnews@offnews.bg (Георги А. Ангелов) https://offnews.bg//razsledvane/niakoj-s-vrazki-v-makedonia-plashta-desetki-hiliadi-za-da-hvali-boris-743593.html Mon, 11 Jan 2021 16:21:00 +0200
Имат ли право лекарите да предписват ивермектин при COVID-19 https://offnews.bg//razsledvane/imat-li-pravo-lekarite-da-predpisvat-ivermektin-pri-covid-19-741185.html Имат ли право лекарите да предписват ивермектин (Ivermectin) за лечение или профилактика на COVID-19? 

Решихме да проверим какъв е отговорът на този въпрос, след като попаднахме на рецепта от авторитетен български лекар*, предписал профилактично ивермектин на свой пациент. Човекът е сърдечноболен. Към момента на прегледа не е бил заразен с коронавирус.

Ивермектинът е противопаразитен препарат. Използва се основно във ветеринарната медицина. В България е разрешен за употреба при хора само под формата на крем. Не е разрешена продажбата на лекарството за пиене, т.е. под формата на таблетки.

Учуден от предписаната му профилактика, най-напред пациентът потърсил второ мнение от друг специалист. Обезпокоен, той се свърза с OFFNews с молба да дадем гласност, че изпълнението на подобно предписание може да бъде не просто ненужно, не просто незаконно, а при определени обстоятелства - дори опасно.

Как на някой би му хрумнало да дава препарат за краста срещу коронавирус, че и профилактично?

През лятото се заговори за това, че "ивермектин е най-обещаващият препарат срещу COVID-19 в момента". Тази теза застъпи зам.-директорът на Центъра за паразитни и инфекциозни болести проф. Ива Христова пред Нова тв през юли. Преди дни същото разказа д-р Чавдар Ботев, специалист по трансфузионна хематология, един от учредителите на Сдружението за лечение с реконвалесцентна плазма, пред Радио Пловдив. Според него ивермектин е "ново лекарство", което "може да бъде давано с профилактична цел".

Дали лекарството е ново очевидно е въпрос на гледна точка. Ивермектин е открит през 70-те години на миналия век и медицинската му употреба при животни започва през 1981 г. Произвежда се в България за ветеринарна употреба. Кремът за приложение при хора не е български. 

Най-вероятно български лекари отправят смело публичните си твърдения, като стъпват на статия на Националния център за биотехнологична информация на САЩ от юни. Първоначалната надежда на учените за възможно лекарство срещу COVID обаче е помрачена от факта, че за да има някакъв евентуален ефект срещу COVID-19 при хора, дозата трябва да е 104 пъти по-голяма от използваната при животинска клетъчна култура (от маймуни), която всъщност е дала резултат. Толкова голяма доза не е разрешена за употреба при хора и би могла да бъде опасна. Очевидно ивермектинът не е потенциалното ново лекарство срещу новия коронавирус.

Но не е само това. На 10 април 2020 г. Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ публикува ръководство, в което изрично забранява употребата на ивермектин, предназначен за животни, за третирането на хора с COVID-19.

Най-новото проучване за ефекта на ивермектин е публикувано в рецензираното научно списание PLOS One. Резултатите при предписване на стандартни дози ивермектин на пациенти с тежки симптоми на новия коронавирус не показват ефикасност на медикамента.

Не само по света, в България също се чуха гласове на специалисти против предписването на ивермектин. Един от тях бе на директора на Българската агенция по безопасност на храните, изразено в интервю за в. "Стандарт" и публикувано на сайта на БАБХ.

Българският препарат за ветеринарна употреба.

Какво казва Изпълнителната агенция по лекарствата

Въпреки убедителността на горните научни заключения, единственият орган в България, който има правото да се произнесе и наложи употребата или забраната на едно лекарство при хора е Изпълнителната агенция по лекарствата. Затова се обърнахме към нея.

Миналия петък вечерта изпратихме до ИАЛ следните въпроси:

1. Кои препарати с активна база ивермектин са разрешени за употреба в България?

2. Разрешена ли е употребата му в хуманната медицина, с каква цел?

3. Включен ли е ивермектинът в протокола за лечение на COVID-19?

4. Възможно ли е да бъде предписван с профилактична цел при пациенти със сърдечносъдови заболявания?

Снощи получихме следния отговор:

"Ivermectin (ивермектин) е антихелминтно лекарство (т.е. за лечение на паразити - бел. ред.), което намира приложение както в хуманната, така и във ветеринарната медицина.

В хуманната медицина Ivermectin се използва за лечение на чревни паразитози, наречени спонгилоидиаза (Strongyloidiasis), съответно онхоцерикалис (Onchocerciasis), както и за локално приложение - при лечение на възпалителни лезии.

Лекарствени продукти в таблетна форма, съдържащи Ивермектин, са разрешени за употреба във Франция, Румъния, Германия, Холандия, САЩ и др. 

В Република България разрешен за употреба е лекарственият продукт Soolantra 10 mg/g крем, който е за локално приложение и се използва при розацея.

В Република България няма разрешен за употреба лекарствен продукт за перорално приложение, съдържащ Ивермектин".

На последните ни два въпроса, за съжаление, не получаваме конкретни отговори. Вместо това от агенцията пишат:

"Назначаването на терапия на пациентите с COVID-19 се извършва от лекари в съответствие с индивидуалното им състояние и клинична симптоматика. Съгласно нормативните изисквания, лечението на заболяванията в Република България се осъществява съгласно приетите с наредби фармако-терапевтични ръководства по съответните медицински специалности. За изпълнение на функциите, свързани с изготвяне на алгоритми (препоръки) за поведение и лечение на пациенти с COVID-19 създаденият със заповед на Министерския съвет на Република България Медицински съвет е разработил „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“, които се актуализират при наличие на нова информация. Насоките са публично достъпни на официалните интернет страници на съсловни и представителни организации в системата на здравеопазването – Български лекарски съюз, Българска асоциация на специалистите по здравни грижи.

Компетентните здравни органи в страната се съобразяват с официалните данни и препоръки за поведение и лечение при SARS-CoV-2 на Европейската агенция по лекарствата, Световната здравна организация, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и натрупания споделен опит, включително от клинични изпитвания на лекарствени продукти."

Нито една от изброените организации не препоръчва употребата на ивермектин при COVID-19.

* Решихме да спестим името на професора, предписал ивермектин на пациент, както и на болницата, в която работи, защото целта на статията не е да увреди авторитета им, а да представи научно потвърдени данни, които биха могли да предпазят българските пациенти от това да пият ненужно лекарство, което се предполага, че внасят от чужбина или купуват на черно, защото то не може да се продава законно в България.

]]>
Имат ли право лекарите да предписват ивермектин (Ivermectin) за лечение или профилактика на COVID-19? 

Решихме да проверим какъв е отговорът на този въпрос, след като попаднахме на рецепта от авторитетен български лекар*, предписал профилактично ивермектин на свой пациент. Човекът е сърдечноболен. Към момента на прегледа не е бил заразен с коронавирус.

Ивермектинът е противопаразитен препарат. Използва се основно във ветеринарната медицина. В България е разрешен за употреба при хора само под формата на крем. Не е разрешена продажбата на лекарството за пиене, т.е. под формата на таблетки.

Учуден от предписаната му профилактика, най-напред пациентът потърсил второ мнение от друг специалист. Обезпокоен, той се свърза с OFFNews с молба да дадем гласност, че изпълнението на подобно предписание може да бъде не просто ненужно, не просто незаконно, а при определени обстоятелства - дори опасно.

Как на някой би му хрумнало да дава препарат за краста срещу коронавирус, че и профилактично?

През лятото се заговори за това, че "ивермектин е най-обещаващият препарат срещу COVID-19 в момента". Тази теза застъпи зам.-директорът на Центъра за паразитни и инфекциозни болести проф. Ива Христова пред Нова тв през юли. Преди дни същото разказа д-р Чавдар Ботев, специалист по трансфузионна хематология, един от учредителите на Сдружението за лечение с реконвалесцентна плазма, пред Радио Пловдив. Според него ивермектин е "ново лекарство", което "може да бъде давано с профилактична цел".

Дали лекарството е ново очевидно е въпрос на гледна точка. Ивермектин е открит през 70-те години на миналия век и медицинската му употреба при животни започва през 1981 г. Произвежда се в България за ветеринарна употреба. Кремът за приложение при хора не е български. 

Най-вероятно български лекари отправят смело публичните си твърдения, като стъпват на статия на Националния център за биотехнологична информация на САЩ от юни. Първоначалната надежда на учените за възможно лекарство срещу COVID обаче е помрачена от факта, че за да има някакъв евентуален ефект срещу COVID-19 при хора, дозата трябва да е 104 пъти по-голяма от използваната при животинска клетъчна култура (от маймуни), която всъщност е дала резултат. Толкова голяма доза не е разрешена за употреба при хора и би могла да бъде опасна. Очевидно ивермектинът не е потенциалното ново лекарство срещу новия коронавирус.

Но не е само това. На 10 април 2020 г. Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ публикува ръководство, в което изрично забранява употребата на ивермектин, предназначен за животни, за третирането на хора с COVID-19.

Най-новото проучване за ефекта на ивермектин е публикувано в рецензираното научно списание PLOS One. Резултатите при предписване на стандартни дози ивермектин на пациенти с тежки симптоми на новия коронавирус не показват ефикасност на медикамента.

Не само по света, в България също се чуха гласове на специалисти против предписването на ивермектин. Един от тях бе на директора на Българската агенция по безопасност на храните, изразено в интервю за в. "Стандарт" и публикувано на сайта на БАБХ.

Българският препарат за ветеринарна употреба.

Какво казва Изпълнителната агенция по лекарствата

Въпреки убедителността на горните научни заключения, единственият орган в България, който има правото да се произнесе и наложи употребата или забраната на едно лекарство при хора е Изпълнителната агенция по лекарствата. Затова се обърнахме към нея.

Миналия петък вечерта изпратихме до ИАЛ следните въпроси:

1. Кои препарати с активна база ивермектин са разрешени за употреба в България?

2. Разрешена ли е употребата му в хуманната медицина, с каква цел?

3. Включен ли е ивермектинът в протокола за лечение на COVID-19?

4. Възможно ли е да бъде предписван с профилактична цел при пациенти със сърдечносъдови заболявания?

Снощи получихме следния отговор:

"Ivermectin (ивермектин) е антихелминтно лекарство (т.е. за лечение на паразити - бел. ред.), което намира приложение както в хуманната, така и във ветеринарната медицина.

В хуманната медицина Ivermectin се използва за лечение на чревни паразитози, наречени спонгилоидиаза (Strongyloidiasis), съответно онхоцерикалис (Onchocerciasis), както и за локално приложение - при лечение на възпалителни лезии.

Лекарствени продукти в таблетна форма, съдържащи Ивермектин, са разрешени за употреба във Франция, Румъния, Германия, Холандия, САЩ и др. 

В Република България разрешен за употреба е лекарственият продукт Soolantra 10 mg/g крем, който е за локално приложение и се използва при розацея.

В Република България няма разрешен за употреба лекарствен продукт за перорално приложение, съдържащ Ивермектин".

На последните ни два въпроса, за съжаление, не получаваме конкретни отговори. Вместо това от агенцията пишат:

"Назначаването на терапия на пациентите с COVID-19 се извършва от лекари в съответствие с индивидуалното им състояние и клинична симптоматика. Съгласно нормативните изисквания, лечението на заболяванията в Република България се осъществява съгласно приетите с наредби фармако-терапевтични ръководства по съответните медицински специалности. За изпълнение на функциите, свързани с изготвяне на алгоритми (препоръки) за поведение и лечение на пациенти с COVID-19 създаденият със заповед на Министерския съвет на Република България Медицински съвет е разработил „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“, които се актуализират при наличие на нова информация. Насоките са публично достъпни на официалните интернет страници на съсловни и представителни организации в системата на здравеопазването – Български лекарски съюз, Българска асоциация на специалистите по здравни грижи.

Компетентните здравни органи в страната се съобразяват с официалните данни и препоръки за поведение и лечение при SARS-CoV-2 на Европейската агенция по лекарствата, Световната здравна организация, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и натрупания споделен опит, включително от клинични изпитвания на лекарствени продукти."

Нито една от изброените организации не препоръчва употребата на ивермектин при COVID-19.

* Решихме да спестим името на професора, предписал ивермектин на пациент, както и на болницата, в която работи, защото целта на статията не е да увреди авторитета им, а да представи научно потвърдени данни, които биха могли да предпазят българските пациенти от това да пият ненужно лекарство, което се предполага, че внасят от чужбина или купуват на черно, защото то не може да се продава законно в България.

]]>
offnews@offnews.bg (Александра Маркарян, Янка Петкова) https://offnews.bg//razsledvane/imat-li-pravo-lekarite-da-predpisvat-ivermektin-pri-covid-19-741185.html Fri, 27 Nov 2020 13:56:00 +0200
Биг Брадърът на АПИ струва 10 млн., но за сметка на това не работи съвсем https://offnews.bg//razsledvane/big-bradarat-na-api-struva-10-mln-no-za-smetka-na-tova-ne-raboti-sav-740755.html В България все още няма държавна видео система за лицево разпознаване, но има друга, която може да проследи движението на автомобил из цялата страна по номера му. Това е страничната функция на системата за автоматично преброяване на трафика на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) - оказва се, че тя се използва да помага в разследвания на полицията. Камерите могат да мерят и средна скорост на автомобилите, но поради законови ограничения няма как това да послужи за налагане на глоби. Или поне така твърдят от АПИ. 

Системата за преброяване на трафика е различна от новата ТОЛ система. Първата включва 320 камери и датчици, струващи над 10 млн. лв (с ДДС). Огромен брой от тях обаче не работят. По данни на OFFNews 50 пътни камери не са функционирали през миналата година. От агенцията признаха по повод наше запитване, че и в момента имат неработещи датчици и камери, но отказаха информация за това колко са те, тъй като данните не били обработени.

Информация от камерите за миналата и предишните години е качена на правителствения сайт за отворени данни. Липсата на информация за голяма част от  камерите е направила впечатление на програмиста Николай Йорданов, който се интересува от отворени данни и на собствения си сайт е визуализирал достъпните данни на АПИ в карта, от която може да се видят най-натоварените пътни участъци. 

Шофьори чупят камери

От АПИ отговориха на OFFNews, че автоматичните устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ), т.е. камерите, не са отчитали данни към централизираната система по различни причини, като най-честите са прекъсване на електрозахранването и повреда при пътнотранспортно произшествие или заради неблагоприятното влияние на атмосферните условия. Друга причина е ежедневният вандализъм с кражба или счупване на компоненти на устройствата, тъй като някои шофьори считат, че трафик камерите отчитат и скоростта на движение, каквито възможности имат камерите на „Пътна полиция“. При компрометиране на настилката в участъци с интензивен и тежкотоварен трафик също е възможно прекъсване на отчитането на данните. Отстраняването на повредите е свързано с доставка и подмяна на компоненти или с ремонт на асфалтова настилка, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, обясняват причините от агенцията.

Системата на АПИ от автоматичните устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ) е изградена от три проекта, всичките финансирани по оперативни програми на ЕС. Първата част е пусната в употреба през 2014 г. и брои трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас с общо 120 автоматични устройства. Втората е от 2015 г. и е на стойност 3.997 млн. лв. без ДДС за 100 камери, които следят трафика по автомагистрали и I клас пътища. Има и три автоматични устройства за следене на метеорологичната обстановка. Третият проект също е от 2015 г., за 100 камери, които броят трафика по първокласните и второкласните пътища - 3.488 млн. лв. без ДДС. Освен камерите в системата има и датчици в асфалта, които отчитат теглото на преминаващото средство.

Проблеми със ЗОП или не?

През юни тази година АПИ пусна обществена поръчка за поддръжка на системата с прогнозна стойност 170 867 лева без ДДС, която да бъде изпълнена в рамките на година. Все още не е оповестено кои фирми са кандидатствали и има ли спечелил. От документация на поръчката се разбра, че тези АУЗПТ са с пореден номер от 2001 до 2100, а метеорологичните са с номер от 2101 до 2103. От тях едва 9 не са работили през миналата година.

Друга обществена поръчка - за поддръжка на наблюдението по пътищата от първи и втори клас за три години, е обявена през март миналата година и е прекратена през август тази година, тъй като двама от участниците не са изпълнили изисквания по поръчката и е останал само един кандидат. Прогнозната цена на поръчката е над 520 000 лева.

Интересното е, че по-голямата част от камерите (около 30), които не са работили през миналата година, са с номера от 3001 до 3021. От документацията за обществените поръчки на АПИ се разбира, че това са камерите на пътищата от втори и трети клас. В същото време през май 2018 г. е подписан договор за поддръжка на тази част от системата. Той е с тригодишен срок и годишен лимит от 200 000 лв. Така че обясненията на АПИ за забавяне заради ЗДОИ не са съвсем валидни.

Какво знаят в АПИ за вас?

Камерите заснемат преминаващия автомобил, като "фиксират" информация за регистрационния номер, скоростта му на движение, часа на преминаване, категорията на превозното средство и пункта, през който е преминал. Обработката на информацията става на място и чрез мобилна връзка информацията, но не и снимката, достигат до сървъра, където се съхранява безсрочно. До въпросните данни достъп имат трима служители на АПИ и службите след постъпване на официално служебно запитване. Поне на хартия. В публикация на “Капитал” от преди две години служител на МВР, работещ по линия на кражбите на автомобили, разказва, че разполага със свободен достъп до данните през вътрешната мрежа на полицията, което е изключително полезно, защото “може да следим в реално време автомобили, обявени за издирване или съпричастни към престъпление".

Тъй като няма правно основание АПИ да събира тези данни, нито да ги съхранява толкова време, а и е в противоречие на регламента за защитата на данните (GDPR), преди две години от “Демократична България” предложиха законопроект, който да гарантира защитата на личните данни, които АПИ събира. Оттогава досега няма реакция от отговорните институции.

Търговия с данни

Божидар Божанов, който беше съветник по електронното управление на бившия ресорен вицепремиер Румяна Бъчварова, съди АПИ по Закона за достъп до информация (ЗДОИ), тъй като му е отказан достъп до данни от датчиците за напускащите София по време на великденската блокада тази година.

“Исках да видя напускането на София по време на блокадите как се отнася спрямо стандартния трафик”, разказа Божанов. Според него броят на излитащите от София коли не е бил по-голям от обичайният, но е изглеждало така заради пунктовете на полицията на изходите на София. От АПИ са му отказали да дадат данните от текущата година, въпреки че те са обществена информация, и са му предложили данни за минали години или възможността да си купи необходимите му от Института по пътища и мостове, което е заобикаляне на ЗДОИ.

]]>
В България все още няма държавна видео система за лицево разпознаване, но има друга, която може да проследи движението на автомобил из цялата страна по номера му. Това е страничната функция на системата за автоматично преброяване на трафика на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) - оказва се, че тя се използва да помага в разследвания на полицията. Камерите могат да мерят и средна скорост на автомобилите, но поради законови ограничения няма как това да послужи за налагане на глоби. Или поне така твърдят от АПИ. 

Системата за преброяване на трафика е различна от новата ТОЛ система. Първата включва 320 камери и датчици, струващи над 10 млн. лв (с ДДС). Огромен брой от тях обаче не работят. По данни на OFFNews 50 пътни камери не са функционирали през миналата година. От агенцията признаха по повод наше запитване, че и в момента имат неработещи датчици и камери, но отказаха информация за това колко са те, тъй като данните не били обработени.

Информация от камерите за миналата и предишните години е качена на правителствения сайт за отворени данни. Липсата на информация за голяма част от  камерите е направила впечатление на програмиста Николай Йорданов, който се интересува от отворени данни и на собствения си сайт е визуализирал достъпните данни на АПИ в карта, от която може да се видят най-натоварените пътни участъци. 

Шофьори чупят камери

От АПИ отговориха на OFFNews, че автоматичните устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ), т.е. камерите, не са отчитали данни към централизираната система по различни причини, като най-честите са прекъсване на електрозахранването и повреда при пътнотранспортно произшествие или заради неблагоприятното влияние на атмосферните условия. Друга причина е ежедневният вандализъм с кражба или счупване на компоненти на устройствата, тъй като някои шофьори считат, че трафик камерите отчитат и скоростта на движение, каквито възможности имат камерите на „Пътна полиция“. При компрометиране на настилката в участъци с интензивен и тежкотоварен трафик също е възможно прекъсване на отчитането на данните. Отстраняването на повредите е свързано с доставка и подмяна на компоненти или с ремонт на асфалтова настилка, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, обясняват причините от агенцията.

Системата на АПИ от автоматичните устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ) е изградена от три проекта, всичките финансирани по оперативни програми на ЕС. Първата част е пусната в употреба през 2014 г. и брои трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас с общо 120 автоматични устройства. Втората е от 2015 г. и е на стойност 3.997 млн. лв. без ДДС за 100 камери, които следят трафика по автомагистрали и I клас пътища. Има и три автоматични устройства за следене на метеорологичната обстановка. Третият проект също е от 2015 г., за 100 камери, които броят трафика по първокласните и второкласните пътища - 3.488 млн. лв. без ДДС. Освен камерите в системата има и датчици в асфалта, които отчитат теглото на преминаващото средство.

Проблеми със ЗОП или не?

През юни тази година АПИ пусна обществена поръчка за поддръжка на системата с прогнозна стойност 170 867 лева без ДДС, която да бъде изпълнена в рамките на година. Все още не е оповестено кои фирми са кандидатствали и има ли спечелил. От документация на поръчката се разбра, че тези АУЗПТ са с пореден номер от 2001 до 2100, а метеорологичните са с номер от 2101 до 2103. От тях едва 9 не са работили през миналата година.

Друга обществена поръчка - за поддръжка на наблюдението по пътищата от първи и втори клас за три години, е обявена през март миналата година и е прекратена през август тази година, тъй като двама от участниците не са изпълнили изисквания по поръчката и е останал само един кандидат. Прогнозната цена на поръчката е над 520 000 лева.

Интересното е, че по-голямата част от камерите (около 30), които не са работили през миналата година, са с номера от 3001 до 3021. От документацията за обществените поръчки на АПИ се разбира, че това са камерите на пътищата от втори и трети клас. В същото време през май 2018 г. е подписан договор за поддръжка на тази част от системата. Той е с тригодишен срок и годишен лимит от 200 000 лв. Така че обясненията на АПИ за забавяне заради ЗДОИ не са съвсем валидни.

Какво знаят в АПИ за вас?

Камерите заснемат преминаващия автомобил, като "фиксират" информация за регистрационния номер, скоростта му на движение, часа на преминаване, категорията на превозното средство и пункта, през който е преминал. Обработката на информацията става на място и чрез мобилна връзка информацията, но не и снимката, достигат до сървъра, където се съхранява безсрочно. До въпросните данни достъп имат трима служители на АПИ и службите след постъпване на официално служебно запитване. Поне на хартия. В публикация на “Капитал” от преди две години служител на МВР, работещ по линия на кражбите на автомобили, разказва, че разполага със свободен достъп до данните през вътрешната мрежа на полицията, което е изключително полезно, защото “може да следим в реално време автомобили, обявени за издирване или съпричастни към престъпление".

Тъй като няма правно основание АПИ да събира тези данни, нито да ги съхранява толкова време, а и е в противоречие на регламента за защитата на данните (GDPR), преди две години от “Демократична България” предложиха законопроект, който да гарантира защитата на личните данни, които АПИ събира. Оттогава досега няма реакция от отговорните институции.

Търговия с данни

Божидар Божанов, който беше съветник по електронното управление на бившия ресорен вицепремиер Румяна Бъчварова, съди АПИ по Закона за достъп до информация (ЗДОИ), тъй като му е отказан достъп до данни от датчиците за напускащите София по време на великденската блокада тази година.

“Исках да видя напускането на София по време на блокадите как се отнася спрямо стандартния трафик”, разказа Божанов. Според него броят на излитащите от София коли не е бил по-голям от обичайният, но е изглеждало така заради пунктовете на полицията на изходите на София. От АПИ са му отказали да дадат данните от текущата година, въпреки че те са обществена информация, и са му предложили данни за минали години или възможността да си купи необходимите му от Института по пътища и мостове, което е заобикаляне на ЗДОИ.

]]>
offnews@offnews.bg (Георги А. Ангелов) https://offnews.bg//razsledvane/big-bradarat-na-api-struva-10-mln-no-za-smetka-na-tova-ne-raboti-sav-740755.html Sat, 21 Nov 2020 08:00:43 +0200
Шефът на HelpKarma бил в управата на колекторска фирма и фирма за бързи кредити https://offnews.bg//razsledvane/shefat-na-helpkarma-bil-v-upravata-na-kolektorska-firma-i-firma-za-bar-739767.html Учредителят на фондация HelpKarma и член на управителния ѝ съвет е бил съдружник в колекторска фирма и член на управата на фирма за бързи кредити, която действа и в момента на българския пазар.

Това пише бившият депутат Георги Кадиев по повод разследването на bTV, което разкрива, че от фондацията зад платформата, чрез която се събират дарения, най-вече за лечение на тежкоболни, са отделяни огромни суми за заплати и други разходи, включително е даден заем за покупката на апартамент.

Проверка на OFFNews в документацията, подадена към Търговския регистър, потвърди това. Константин Кръстев е вписан като съдружник в колекторската фирма през септември 2014 г., когато му е прехвърлен дял от фирма за бързи кредити. През май 2015 г. името му е заличено, като той е прехвърлил дела си. (Редакцията разполага с имената на фирмите и копия от документите. Фирмата за бързи кредити - Кредисимо - излезе с позиция, след като в събота bTV свърза името ѝ с Кръстев. С позицията може да се запознаете ТУК.

"Не ми прилича на типа кариера, в която изведнъж дарителството ти става кауза", коментира по този повод Кадиев.

Според интервюто на Кръстев пред bTV платформата е набрала 21 милиона лева за времето на съществуването си. Според отчетите в Търговския регистър приходите на HelpKarma през 2019 г. са 5.043 млн., през 2018 г. - 1.77 млн. лева, а през 2017 г. - 3 хил.

Според публикуваните отчети през 2018 HelpKarma е изплатила 208 хил. лева за заплати и само 6 хил. лева за осигуровки.

"Тези заплати са 12.2% от приходите от дарения, а трябваше да са 5%. А парите за осигуровки са колкото за един човек на заплата около 1600 лв. месечно, а твърдят, че имат 17 служители, от тях 10 са ИТ", пише Кадиев.

Разминаванията продължават. През 2019 г. са изплатени 679 хил. лева за заплати и 34 хил. за осигуровки.

"Тези 679 хил. лв. са 13.4% от приходите, след като отново трябвало само 5% да отиват за издръжка. Осигуровки за 34 хил. лв. покриват не повече от 3-ма души на максимален осигурителен доход. Останалите 14 души как се осигуряват?", пита той.

"Всичко това ме навежда на една обичайна осигурителна измама в нашите фирми: всички пари се получават от едно лице, в случая Славчо, той се осигурява на максимален праг и раздава парите в кеш на останалите. Това обяснява и защо на Славчо със средна заплата от 28 хил. лв. на месец му е трябвал заем от някакви мижави 50 хил. лв. Това става и със знанието на собственика, разбира се, и най-вероятно и той е взимал от тези пари. Иначе работи "без заплата", както сам каза" - пише Кадиев. Под "Славчо" той има предвид техническия директор Славчо Славчев.

Прокуратурата обяви, че се самосезира по разследването на bTV.

]]>
Учредителят на фондация HelpKarma и член на управителния ѝ съвет е бил съдружник в колекторска фирма и член на управата на фирма за бързи кредити, която действа и в момента на българския пазар.

Това пише бившият депутат Георги Кадиев по повод разследването на bTV, което разкрива, че от фондацията зад платформата, чрез която се събират дарения, най-вече за лечение на тежкоболни, са отделяни огромни суми за заплати и други разходи, включително е даден заем за покупката на апартамент.

Проверка на OFFNews в документацията, подадена към Търговския регистър, потвърди това. Константин Кръстев е вписан като съдружник в колекторската фирма през септември 2014 г., когато му е прехвърлен дял от фирма за бързи кредити. През май 2015 г. името му е заличено, като той е прехвърлил дела си. (Редакцията разполага с имената на фирмите и копия от документите. Фирмата за бързи кредити - Кредисимо - излезе с позиция, след като в събота bTV свърза името ѝ с Кръстев. С позицията може да се запознаете ТУК.

"Не ми прилича на типа кариера, в която изведнъж дарителството ти става кауза", коментира по този повод Кадиев.

Според интервюто на Кръстев пред bTV платформата е набрала 21 милиона лева за времето на съществуването си. Според отчетите в Търговския регистър приходите на HelpKarma през 2019 г. са 5.043 млн., през 2018 г. - 1.77 млн. лева, а през 2017 г. - 3 хил.

Според публикуваните отчети през 2018 HelpKarma е изплатила 208 хил. лева за заплати и само 6 хил. лева за осигуровки.

"Тези заплати са 12.2% от приходите от дарения, а трябваше да са 5%. А парите за осигуровки са колкото за един човек на заплата около 1600 лв. месечно, а твърдят, че имат 17 служители, от тях 10 са ИТ", пише Кадиев.

Разминаванията продължават. През 2019 г. са изплатени 679 хил. лева за заплати и 34 хил. за осигуровки.

"Тези 679 хил. лв. са 13.4% от приходите, след като отново трябвало само 5% да отиват за издръжка. Осигуровки за 34 хил. лв. покриват не повече от 3-ма души на максимален осигурителен доход. Останалите 14 души как се осигуряват?", пита той.

"Всичко това ме навежда на една обичайна осигурителна измама в нашите фирми: всички пари се получават от едно лице, в случая Славчо, той се осигурява на максимален праг и раздава парите в кеш на останалите. Това обяснява и защо на Славчо със средна заплата от 28 хил. лв. на месец му е трябвал заем от някакви мижави 50 хил. лв. Това става и със знанието на собственика, разбира се, и най-вероятно и той е взимал от тези пари. Иначе работи "без заплата", както сам каза" - пише Кадиев. Под "Славчо" той има предвид техническия директор Славчо Славчев.

Прокуратурата обяви, че се самосезира по разследването на bTV.

]]>
offnews@offnews.bg (Александра Маркарян) https://offnews.bg//razsledvane/shefat-na-helpkarma-bil-v-upravata-na-kolektorska-firma-i-firma-za-bar-739767.html Fri, 6 Nov 2020 16:16:08 +0200
Разследване на bTV за дарителската платформа HelpKarma: Огромни заплати и милиони в сметки https://offnews.bg//razsledvane/razsledvane-na-btv-za-daritelskata-platforma-helpkarma-ogromni-zaplat-739734.html Разследване на bTV разкри огромни разходи, заплати и милиони в сметки на платформата за дарения HelpKarma. Популярната платформа набира средства най-вече за лечение на тежкоболни.

Милиони левове се събират всяка година от дарители за различни каузи. Закон за дарителството няма, а тези пари се управляват от различни организации по правила, които те сами определят, обяснява авторът на разследването Мария Цънцарова.

Хората откликват често на апелите за помощ. Неведнъж за часове фондацията, която работи в обществена полза, е събирала огромно суми по кампании. За 8 часа например дарители събират над 500 000 лв. за Анди - за трансплантация на черен дроб, която трябва да му се направи спешно в Германия. За 2 седмици пък са събрани над 220 000 лв. за животоспасяваща операция на 28-годишния Влади от Бургас. А за месец и половина над 700 000 лева, за да се лекува бащата на три деца Ангел. Над 640 000 лева са събрани за борбата на българското здравеопазване срещу COVID-19.

Константин Кръстев, собственик на платформата, посочва, че имат 130 000 индивидуални дарители, 366 000 броя дарения и набрани 21 милиона лева за двете години, през които съществува.

През 2017 г. Константин Кръстев регистрира "ХелпКарма" като фондация в обществена полза.

Самият той отчита, че фондацията му за две години е събрала 21 милиона лева от дарения, но до хората в нужда са стигнали около 13 милиона - 13 535 135 лв. "Опитахме се да разберем какво се случва с останалите 7 464 865 лв. В отговор на въпросите ни, от фондацията заявяват, че по собствените си сметки имат неизразходвани 5 190 370 лв. Сумата е актуална към 22 октомври. Къде са останалите 2 274 495 лв.?", пита Цънцарова.

За част от сумата има обяснение. "ХелпКарма" удържа процент от даренията, за да се издържа и развива дейността си. Доскоро сумата е взимана от парите, събрани за хората в нужда. Във времето фондацията е взимала различен процент: 6.5% през февруари 2018 г., а последно процентът е бил 5%. 

Константин Кръстев (л) и Славчо Славчев (д) - технически директор

Служителите във фондацията изглежда получават огромни възнаграждения. Изниква въпросът доколко са морални те, ако идват от пари на дарители.

Най-голямата част от парите, удържани от дарителите, са за възнаграждения на служителите, става ясно от отчетите на фондацията. През 2018 г. отчетената сума е 214 000 лв., а през миналата година - над три пъти по-голяма – 713 000 лв.

Собственикът на "ХелмКарма" Константин Кръстев обяснява, че за платформата работят 17 души. Колко получават? "Зависи от специалиста, но ако сравним компании, които са в София като локация, преспокойно хората, които са на нивото, трябва да получават заплата над 5-6 000 лева, което е нещо нормално за ИТ", обяснява Славчо Славчев, технически директор.

"При нас хората са добре заплатени, тъй като работят изключително интензивно, понякога под доста голям стрес. Каузата е в сърцето, ама в крайна сметка всички имаме сметки и трябва да си ги плащаме", казва собственикът на "ХелпКарма".

Средната заплата на служителите в ИТ отдела на фондацията на Константин Кръстев през 2018 г. е била 3900 лв., през 2019 г. – над 4800 лв., а през 2020 г. пада до 1200 лв. – според собствените изчисления на фондацията, които bTV цитира. Собственикът на фондацията казва, че той самият работи безвъзмездно за каузата.

Но признава, че е имало и заплата от 19 000 лева.

"Да, 19 000 – това е заплата, която се взима от конкретен човек за определена работа. Мога да Ви дам пример…., посочва Кръстев.

"Да, точно така. Това е моята заплата, която съм получавал. Но тази заплата съм я получавал до един определен момент…", потвърждава Славчо Славчев.

Славчо Славчев е назначен за технически директор в "ХелпКарма". bTV разполага с данни от свои източници, от които се вижда, че през декември 2019 г. Славчев е следвало да получи доход над 80 000 лв. Първоначално месечната му заплата е над 22 000 лв. Два месеца по-късно тя доближава 50 000 лв. После пада до 26 000 лева, но след средата на 2019 г. отново расте до 40 000 на месец.

"Определено ИТ услугите са скъпи, определено ролята на Слави е много висока и той е един от най-качествените специалисти в България", казва Константин Кръстев.

От данните се вижда, че сумата, която е начислявана за заплатата само на техническия директор във фондацията, е над 775 000 лв. или средно почти 28 000 лв. на месец, включително и за месеците, в които Славчев твърди, че е в неплатен отпуск.

В отчетите привличат внимание и други суми – вземания за около 300 000 лева има в отчета за 2018 г., посочва Мария Цънцарова. Изниква въпросът вземат ли хора във фондацията лични кредити от пари на дарители.

"Веднага ще ви обясня – първо, ние не даваме кредити, т.е. вземания, не даваме заеми и т.н. Вземането беше следното – 2018 г. година имахме един технически проблем с PayPal", обяснява Константин Кръстев.

Въпреки че твърди, че заеми не дават, за 2018 г. са отчетени 312 000 лв. вземания по "предоставени заеми". Константин Кръстев твърди, че причината сумата да фигурира като вземане е технически проблем с финансов посредник, през който са правени част от даренията. За да се реши проблемът, вместо на сметката на фондацията, от финансовия посредник превели парите в личната сметка на Кръстев, посочва още авторката на разследването.

Тези пари аз съм ги върнал, просто сме имали технически проблем, твърди той.

Но вземания има и в отчета за 2019 г.

Вземанията през декември 2019 г. са 51 000. "Това е личен заем, който аз съм взел от фондацията", обяснява Слави Славчев. До края на годината всичко трябва да бъде възстановено и върнато, твърди собственикът на фондацията.

Слави Славчев признава, че заемът е за апартамент. „Взел съм го като заем от фондацията, който аз го изплащам към фондацията, като това нещо е документирано, съответно има всичко, което има като транзакции, така че реално аз си плащам и лихвата“, твърди Славчев.

Така се оказва, че освен начислените 775 000 лв. за заплати за две години и 4 месеца, Славчо Славчев е получил и заем от фондацията, но апартамент не си е купил заради извънредната обстановка с COVID-19. След интервюто, дългът на Славчев е погасен. Но въпреки добрата му заплата парите не е върнал той, а шефът му Константин Кръстев. Това става ясно от платежно нареждане, което предоставя самият Кръстев в имейл до bTV.

"Сумата е изцяло изплатена на 26 октомври 2020 г., като е погасена дължимата главница в размер на 60 хил. лв. и са изплатени лихви в размер на 6,049.59 лв. Събраната лихва ще бъде използвана за нашата основна дейност", пише в писмото.

Константин Кръстев заявява, че след разговора ще променят Устава на "ХелпКарма" и вече няма да дават заеми.

]]>
Разследване на bTV разкри огромни разходи, заплати и милиони в сметки на платформата за дарения HelpKarma. Популярната платформа набира средства най-вече за лечение на тежкоболни.

Милиони левове се събират всяка година от дарители за различни каузи. Закон за дарителството няма, а тези пари се управляват от различни организации по правила, които те сами определят, обяснява авторът на разследването Мария Цънцарова.

Хората откликват често на апелите за помощ. Неведнъж за часове фондацията, която работи в обществена полза, е събирала огромно суми по кампании. За 8 часа например дарители събират над 500 000 лв. за Анди - за трансплантация на черен дроб, която трябва да му се направи спешно в Германия. За 2 седмици пък са събрани над 220 000 лв. за животоспасяваща операция на 28-годишния Влади от Бургас. А за месец и половина над 700 000 лева, за да се лекува бащата на три деца Ангел. Над 640 000 лева са събрани за борбата на българското здравеопазване срещу COVID-19.

Константин Кръстев, собственик на платформата, посочва, че имат 130 000 индивидуални дарители, 366 000 броя дарения и набрани 21 милиона лева за двете години, през които съществува.

През 2017 г. Константин Кръстев регистрира "ХелпКарма" като фондация в обществена полза.

Самият той отчита, че фондацията му за две години е събрала 21 милиона лева от дарения, но до хората в нужда са стигнали около 13 милиона - 13 535 135 лв. "Опитахме се да разберем какво се случва с останалите 7 464 865 лв. В отговор на въпросите ни, от фондацията заявяват, че по собствените си сметки имат неизразходвани 5 190 370 лв. Сумата е актуална към 22 октомври. Къде са останалите 2 274 495 лв.?", пита Цънцарова.

За част от сумата има обяснение. "ХелпКарма" удържа процент от даренията, за да се издържа и развива дейността си. Доскоро сумата е взимана от парите, събрани за хората в нужда. Във времето фондацията е взимала различен процент: 6.5% през февруари 2018 г., а последно процентът е бил 5%. 

Константин Кръстев (л) и Славчо Славчев (д) - технически директор

Служителите във фондацията изглежда получават огромни възнаграждения. Изниква въпросът доколко са морални те, ако идват от пари на дарители.

Най-голямата част от парите, удържани от дарителите, са за възнаграждения на служителите, става ясно от отчетите на фондацията. През 2018 г. отчетената сума е 214 000 лв., а през миналата година - над три пъти по-голяма – 713 000 лв.

Собственикът на "ХелмКарма" Константин Кръстев обяснява, че за платформата работят 17 души. Колко получават? "Зависи от специалиста, но ако сравним компании, които са в София като локация, преспокойно хората, които са на нивото, трябва да получават заплата над 5-6 000 лева, което е нещо нормално за ИТ", обяснява Славчо Славчев, технически директор.

"При нас хората са добре заплатени, тъй като работят изключително интензивно, понякога под доста голям стрес. Каузата е в сърцето, ама в крайна сметка всички имаме сметки и трябва да си ги плащаме", казва собственикът на "ХелпКарма".

Средната заплата на служителите в ИТ отдела на фондацията на Константин Кръстев през 2018 г. е била 3900 лв., през 2019 г. – над 4800 лв., а през 2020 г. пада до 1200 лв. – според собствените изчисления на фондацията, които bTV цитира. Собственикът на фондацията казва, че той самият работи безвъзмездно за каузата.

Но признава, че е имало и заплата от 19 000 лева.

"Да, 19 000 – това е заплата, която се взима от конкретен човек за определена работа. Мога да Ви дам пример…., посочва Кръстев.

"Да, точно така. Това е моята заплата, която съм получавал. Но тази заплата съм я получавал до един определен момент…", потвърждава Славчо Славчев.

Славчо Славчев е назначен за технически директор в "ХелпКарма". bTV разполага с данни от свои източници, от които се вижда, че през декември 2019 г. Славчев е следвало да получи доход над 80 000 лв. Първоначално месечната му заплата е над 22 000 лв. Два месеца по-късно тя доближава 50 000 лв. После пада до 26 000 лева, но след средата на 2019 г. отново расте до 40 000 на месец.

"Определено ИТ услугите са скъпи, определено ролята на Слави е много висока и той е един от най-качествените специалисти в България", казва Константин Кръстев.

От данните се вижда, че сумата, която е начислявана за заплатата само на техническия директор във фондацията, е над 775 000 лв. или средно почти 28 000 лв. на месец, включително и за месеците, в които Славчев твърди, че е в неплатен отпуск.

В отчетите привличат внимание и други суми – вземания за около 300 000 лева има в отчета за 2018 г., посочва Мария Цънцарова. Изниква въпросът вземат ли хора във фондацията лични кредити от пари на дарители.

"Веднага ще ви обясня – първо, ние не даваме кредити, т.е. вземания, не даваме заеми и т.н. Вземането беше следното – 2018 г. година имахме един технически проблем с PayPal", обяснява Константин Кръстев.

Въпреки че твърди, че заеми не дават, за 2018 г. са отчетени 312 000 лв. вземания по "предоставени заеми". Константин Кръстев твърди, че причината сумата да фигурира като вземане е технически проблем с финансов посредник, през който са правени част от даренията. За да се реши проблемът, вместо на сметката на фондацията, от финансовия посредник превели парите в личната сметка на Кръстев, посочва още авторката на разследването.

Тези пари аз съм ги върнал, просто сме имали технически проблем, твърди той.

Но вземания има и в отчета за 2019 г.

Вземанията през декември 2019 г. са 51 000. "Това е личен заем, който аз съм взел от фондацията", обяснява Слави Славчев. До края на годината всичко трябва да бъде възстановено и върнато, твърди собственикът на фондацията.

Слави Славчев признава, че заемът е за апартамент. „Взел съм го като заем от фондацията, който аз го изплащам към фондацията, като това нещо е документирано, съответно има всичко, което има като транзакции, така че реално аз си плащам и лихвата“, твърди Славчев.

Така се оказва, че освен начислените 775 000 лв. за заплати за две години и 4 месеца, Славчо Славчев е получил и заем от фондацията, но апартамент не си е купил заради извънредната обстановка с COVID-19. След интервюто, дългът на Славчев е погасен. Но въпреки добрата му заплата парите не е върнал той, а шефът му Константин Кръстев. Това става ясно от платежно нареждане, което предоставя самият Кръстев в имейл до bTV.

"Сумата е изцяло изплатена на 26 октомври 2020 г., като е погасена дължимата главница в размер на 60 хил. лв. и са изплатени лихви в размер на 6,049.59 лв. Събраната лихва ще бъде използвана за нашата основна дейност", пише в писмото.

Константин Кръстев заявява, че след разговора ще променят Устава на "ХелпКарма" и вече няма да дават заеми.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/razsledvane-na-btv-za-daritelskata-platforma-helpkarma-ogromni-zaplat-739734.html Fri, 6 Nov 2020 10:21:11 +0200
Осемте джуджета, част 4: Полицията в Дупница отказва да ходи в охраняван завод. Появява се подпис на Цацаров https://offnews.bg//razsledvane/osemte-dzhudzheta-chast-4-politciata-v-dupnitca-otkazva-da-hodi-v-oh-734962.html Четвърта част на разследването си "Осемте джуджета" публикува днес Антикорупционният фонд.

Епизодът разказва за неуспешните опити на семейството на Илия Златанов да си върне владението на асансьорния завод "Изамет" в Дупница. След като предприятието е иззето от семейството със запис на заповед по схема, която разследването описа, заводът се охранява от фирма "Делта гард" на Димитър Спасов - Митко Каратиста. Полицията в Дупница не се отзовава на сигналите на досегашните собственици при опитите им да влязат в завода. Аргументът на полицията е, че "там има охранителна фирма". Самата фирма е с висящ статут - новият собственик Кристиян Христов не е вписан заради заведените дела. В същото време камерата показва фиш от заплата на служител, според който трудовите възнаграждения вече се изплащат от дружество на името на Любена Петрова - съпруга на бившия следовател, сега адвокат, Петър Петров (Петьо Еврото).

Пред камерата дъщерята на Илия Златанов Пролетина Златанова разказва, че семейният им конфликт вече е загърбен и сега те са в нормални, добри отношения. Особено тежко обаче е пострадал нейният брат Явор, който е арестуван за участие в организирана престъпна група. Това се случва след като баща ѝ Илия Златанов търси помощта на Петьо Еврото на среща в столичния ресторант "Осемете джуджета", за да си върне контрола върху семейната фирма "Изамет". След срещата прокуратурата се задейства по сигналите на Илия Златанов, че членовете на семейството му са окупирали компанията. Докато лежи в следствения арест в продължение на 4 месеца, Явор Златанов получава двустранна бъбречна недостатъчност и е с опасност за живота. Вследствие на това единият му бъбрек е премахнат, а другият не функционира и към момента мъжът е инвалид на хемодиализа, разказа Пролетина Златанова.

В четвъртата, последна част на разследването се разказва и за подпис на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, сложен ден след назованата във видеата първа среща между Илия Златанов и Петьо Еврото. С подписа тогавашният главен прокурор обединява няколко сигнала по семейния конфликт за асансьорния завод и го праща за разследване на Националната следствена служба.

Кои са Петьо Еврото и Любена Петрова - вижте първия епизод на "Осемте джуджета".

Във втората част на разследването изчезва един багажник злато, иззето от сейфове на семейство Златанови.

В третата част на "Осемте джуджета" се включва нов свидетел - бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Той обявява, че групата от "Осемте джуджета" го натиснала да припознае парите от сейфа на Златанови. След като това станало, те били взети от близка до групата на Петьо Еврото адвокатка.

Какво показа разследването "Осемте джуджета"

В Първата част на разследването се описва как се отнема бизнес за милиони. То е по разказа на Илия Златанов - бивш собственик на най-големия производител на асансьори "Изамет". В 15-минутното видео Илия Златанов разкрива как е потърсил съдействие чрез препоръчания му от приятел бивш следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

"Малко е скъпчия, но пък ще ти реши проблемите", казал му приятелят.

Златанов се обърнал към него, след като заради семеен конфликт се оказал изхвърлен, по думите му - незаконно, от бизнеса си. Свръзката с Петьо Еврото станала в ресторант "Осемте джуджета" на столичната улица "Шандор Петьофи" 55, близо до НДК.

Според твърденията на Златанов, на срещата в ресторант „Осемте джуджета“ бившият следовател, сега адвокат Петров, обещава да съдейства. Срещу тази помощ Петров поисква половината от възстановените активи на фирмата „Изамет“.

На 3 юли 2019 Илия Златанов подава пореден сигнал до прокуратурата и още на следващия ден той е разпитан. Само две седмици по-късно, на 19 юли, прокуратурата информира медиите за повдигането на обвинения срещу шест лица – сред които сина, дъщерята и бившата жена на Златанов - за изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери. От трезори на съпругата на Златанов и сина му са иззети 565 хиляди евро и 35 килограма злато на стойност над 4 милиона лева.

Във втората част на разследването се разказва как и на кого се връщат иззети при претърсвания веществени доказателства под формата на 35 килограма злато и спазени ли са всички законови изисквания за това, както и как се прави прехвърляне на дялове от фирми в болнични кабинети.

Междувременно, Софийска градска прокуратура се самосезира във връзка с публикации в медиите, а на автора на разследването Николай Стайков бе поставена служебна охрана. Извършен бе и обиск в дома на Илия Златанов, където прокуратурата намерила златото или поне част от него, за което собственикът на "Изамет" говори в разследването на Антикорупционния фонд.

Главният прокурор Иван Гешев написа в туитъра си: "Истината няма нюанси и бързо се установява. Очаквам т.нар. „Антикорупционен фонд“ да се извини на институцията Прокуратура на Република България, но това изисква достойнство. Знаем откъде идват хибридните атаки, те няма да спрат нашата работа в името на българските граждани!"

Пред медии обаче дъщерята на Илия Златанов - Пролетина Златанова, изрази съмнения в процедурата по извършване на обиска.

В третата част на разследването бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски разказва, че бил заведен от свой добър познат на среща с Петьо Еврото в ресторант "Осемте джуджета". От него било поискано чрез заплахи да обяви, че иззетите от сейфове на фамилията Златанови пари са негови, защото им ги е дал за отговорно съхранение. Подписвайки документ с това твърдение, той отива с посочен от групата адвокат в прокуратурата, за да си получи парите. На излизане от сградата обаче парите остават в адвокатката, твърди Ламбовски.

]]>
Четвърта част на разследването си "Осемте джуджета" публикува днес Антикорупционният фонд.

Епизодът разказва за неуспешните опити на семейството на Илия Златанов да си върне владението на асансьорния завод "Изамет" в Дупница. След като предприятието е иззето от семейството със запис на заповед по схема, която разследването описа, заводът се охранява от фирма "Делта гард" на Димитър Спасов - Митко Каратиста. Полицията в Дупница не се отзовава на сигналите на досегашните собственици при опитите им да влязат в завода. Аргументът на полицията е, че "там има охранителна фирма". Самата фирма е с висящ статут - новият собственик Кристиян Христов не е вписан заради заведените дела. В същото време камерата показва фиш от заплата на служител, според който трудовите възнаграждения вече се изплащат от дружество на името на Любена Петрова - съпруга на бившия следовател, сега адвокат, Петър Петров (Петьо Еврото).

Пред камерата дъщерята на Илия Златанов Пролетина Златанова разказва, че семейният им конфликт вече е загърбен и сега те са в нормални, добри отношения. Особено тежко обаче е пострадал нейният брат Явор, който е арестуван за участие в организирана престъпна група. Това се случва след като баща ѝ Илия Златанов търси помощта на Петьо Еврото на среща в столичния ресторант "Осемете джуджета", за да си върне контрола върху семейната фирма "Изамет". След срещата прокуратурата се задейства по сигналите на Илия Златанов, че членовете на семейството му са окупирали компанията. Докато лежи в следствения арест в продължение на 4 месеца, Явор Златанов получава двустранна бъбречна недостатъчност и е с опасност за живота. Вследствие на това единият му бъбрек е премахнат, а другият не функционира и към момента мъжът е инвалид на хемодиализа, разказа Пролетина Златанова.

В четвъртата, последна част на разследването се разказва и за подпис на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, сложен ден след назованата във видеата първа среща между Илия Златанов и Петьо Еврото. С подписа тогавашният главен прокурор обединява няколко сигнала по семейния конфликт за асансьорния завод и го праща за разследване на Националната следствена служба.

Кои са Петьо Еврото и Любена Петрова - вижте първия епизод на "Осемте джуджета".

Във втората част на разследването изчезва един багажник злато, иззето от сейфове на семейство Златанови.

В третата част на "Осемте джуджета" се включва нов свидетел - бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Той обявява, че групата от "Осемте джуджета" го натиснала да припознае парите от сейфа на Златанови. След като това станало, те били взети от близка до групата на Петьо Еврото адвокатка.

Какво показа разследването "Осемте джуджета"

В Първата част на разследването се описва как се отнема бизнес за милиони. То е по разказа на Илия Златанов - бивш собственик на най-големия производител на асансьори "Изамет". В 15-минутното видео Илия Златанов разкрива как е потърсил съдействие чрез препоръчания му от приятел бивш следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

"Малко е скъпчия, но пък ще ти реши проблемите", казал му приятелят.

Златанов се обърнал към него, след като заради семеен конфликт се оказал изхвърлен, по думите му - незаконно, от бизнеса си. Свръзката с Петьо Еврото станала в ресторант "Осемте джуджета" на столичната улица "Шандор Петьофи" 55, близо до НДК.

Според твърденията на Златанов, на срещата в ресторант „Осемте джуджета“ бившият следовател, сега адвокат Петров, обещава да съдейства. Срещу тази помощ Петров поисква половината от възстановените активи на фирмата „Изамет“.

На 3 юли 2019 Илия Златанов подава пореден сигнал до прокуратурата и още на следващия ден той е разпитан. Само две седмици по-късно, на 19 юли, прокуратурата информира медиите за повдигането на обвинения срещу шест лица – сред които сина, дъщерята и бившата жена на Златанов - за изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери. От трезори на съпругата на Златанов и сина му са иззети 565 хиляди евро и 35 килограма злато на стойност над 4 милиона лева.

Във втората част на разследването се разказва как и на кого се връщат иззети при претърсвания веществени доказателства под формата на 35 килограма злато и спазени ли са всички законови изисквания за това, както и как се прави прехвърляне на дялове от фирми в болнични кабинети.

Междувременно, Софийска градска прокуратура се самосезира във връзка с публикации в медиите, а на автора на разследването Николай Стайков бе поставена служебна охрана. Извършен бе и обиск в дома на Илия Златанов, където прокуратурата намерила златото или поне част от него, за което собственикът на "Изамет" говори в разследването на Антикорупционния фонд.

Главният прокурор Иван Гешев написа в туитъра си: "Истината няма нюанси и бързо се установява. Очаквам т.нар. „Антикорупционен фонд“ да се извини на институцията Прокуратура на Република България, но това изисква достойнство. Знаем откъде идват хибридните атаки, те няма да спрат нашата работа в името на българските граждани!"

Пред медии обаче дъщерята на Илия Златанов - Пролетина Златанова, изрази съмнения в процедурата по извършване на обиска.

В третата част на разследването бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски разказва, че бил заведен от свой добър познат на среща с Петьо Еврото в ресторант "Осемте джуджета". От него било поискано чрез заплахи да обяви, че иззетите от сейфове на фамилията Златанови пари са негови, защото им ги е дал за отговорно съхранение. Подписвайки документ с това твърдение, той отива с посочен от групата адвокат в прокуратурата, за да си получи парите. На излизане от сградата обаче парите остават в адвокатката, твърди Ламбовски.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/osemte-dzhudzheta-chast-4-politciata-v-dupnitca-otkazva-da-hodi-v-oh-734962.html Thu, 20 Aug 2020 11:12:49 +0300
Нов свидетел в 3-та част на ''8-те джуджета'': Димитър Ламбовски обяви, че го натиснали да припознае парите от сейфа на Златанови https://offnews.bg//razsledvane/nov-svidetel-v-3-ta-chast-na-8-te-dzhudzheta-dimitar-lambovski-ob-733819.html Нов свидетел се появи в третата част от разследването "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд, което бе публикувано тази сутрин.

Разследването дотук разказа как заради семеен конфликт бизнесменът Илия Златанов се опитва неуспешно да си върне владението на фирмата за производство на асансьори "Изамет". Търси съдействие от бившия следовател и настоящ адвокат Петьо Петров - Петьо Еврото, с когото се среща в столичния ресторант "Осемте джуджета". По думите на Златанов, вместо да си върне бизнеса обаче, той попада в схема за изнудване. Принуден е да прехвърли фирмата си на посочен от групата човек и да се съгласи иззетите при обиск голяма сума пари в брой и злато да бъдат предадени на друг.

В третия епизод бизнесменът и бивш депутат от НДСВ (2001-2005) Димитър Ламбовски разказва, че бил повикан на разговор в "Осемте джуджета" от свой добър познат.

Ламбовски посочва, че там се запознал с Петьо Еврото и му били отправени сериозни заплахи. Така го принудили се включи като страна в разследването на Златанови, каквато не бил, и да поиска конфискуваните от разследващите 550 000 евро от сейф на Юлия Златанова. Юлия е съпруга на Илия Златанов, по чийто сигнал започва поредицата "Осемте джуджета". Пред камерата Ламбовски казва, че не познава нито Илия Златанов, нито семейството му, но под натиск подписал документ, че е дал за отговорно съхранение 650 000 евро на сина на Илия Златанов - Явор, и сега иска прокуратурата да му върне намерената в сейфа сума. Била му посочена адвокатка, с която заедно отишли в прокуратурата и взели парите в плик. Пред сградата се разделили и потеглили в противоположни посоки с автомобилите си - адвокатката с парите, а той - без.

Ламбовски твърди, че камери пред сградата на ул. "Черковна" би трябвало да са заснели това.

В първата част на разследването се разказва как се отнема бизнес за милиони. То е по разказа на Илия Златанов - бивш собственик на най-големия производител на асансьори "Изамет". В 15-минутното видео Илия Златанов разкрива как е потърсил съдействие чрез препоръчаният му от приятел бивш следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

"Малко е скъпчия, но пък ще ти реши проблемите", казал му приятелят.

Златанов се обърнал към него, след като заради семеен конфликт се оказал изхвърлен, по думите му - незаконно, от бизнеса си. Свръзката с Петьо Еврото станала в ресторант "Осемте джуджета" на столичната улица "Шандор Петьофи" 55, близо до НДК.

Според твърденията на Златанов, на срещата в ресторант „Осемте джуджета“ бившият следовател, сега адвокат Петров, обещава да съдейства. Срещу тази помощ Петров поисква половината от възстановените активи на фирмата „Изамет“.

На 3 юли 2019 Илия Златанов подава пореден сигнал до прокуратурата и още на следващия ден той е разпитан. Само две седмици по-късно, на 19 юли, прокуратурата информира медиите за повдигането на обвинения срещу шест лица – сред които сина, дъщерята и бившата жена на Златанов - за изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери. От трезори на съпругата на Златанов и сина му са иззети 565 хиляди евро и 35 килограма злато на стойност над 4 милиона лева.

Във втората част на разследването разказва как и на кого се връщат иззети при претърсвания веществени доказателства под формата на 35 килограма злато и спазени ли са всички законови изисквания за това, както и как се прави прехвърляне на дялове от фирми в болнични кабинети. 

Междувременно, Софийска градска прокуратура се самосезира във връзка с публикации в медиите, а на автора на разследването Николай Стайков бе поставена служебна охрана. Извършен бе и обиск в дома на Илия Златанов, където прокуратурата намерила златото или поне част от него, за което собственикът на "Изамет" говори в разследването на Антикорупционния фонд.

Главният прокурор Иван Гешев написа в туитъра си: "Истината няма нюанси и бързо се установява. Очаквам т.нар. „Антикорупционен фонд“ да се извини на институцията Прокуратура на Република България, но това изисква достойнство. Знаем откъде идват хибридните атаки, те няма да спрат нашата работа в името на българските граждани!"

Пред медии обаче дъщерята на Илия Златанов - Пролетина Златанова, изрази съмнения в процедурата по извършване на обиска.

]]>
Нов свидетел се появи в третата част от разследването "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд, което бе публикувано тази сутрин.

Разследването дотук разказа как заради семеен конфликт бизнесменът Илия Златанов се опитва неуспешно да си върне владението на фирмата за производство на асансьори "Изамет". Търси съдействие от бившия следовател и настоящ адвокат Петьо Петров - Петьо Еврото, с когото се среща в столичния ресторант "Осемте джуджета". По думите на Златанов, вместо да си върне бизнеса обаче, той попада в схема за изнудване. Принуден е да прехвърли фирмата си на посочен от групата човек и да се съгласи иззетите при обиск голяма сума пари в брой и злато да бъдат предадени на друг.

В третия епизод бизнесменът и бивш депутат от НДСВ (2001-2005) Димитър Ламбовски разказва, че бил повикан на разговор в "Осемте джуджета" от свой добър познат.

Ламбовски посочва, че там се запознал с Петьо Еврото и му били отправени сериозни заплахи. Така го принудили се включи като страна в разследването на Златанови, каквато не бил, и да поиска конфискуваните от разследващите 550 000 евро от сейф на Юлия Златанова. Юлия е съпруга на Илия Златанов, по чийто сигнал започва поредицата "Осемте джуджета". Пред камерата Ламбовски казва, че не познава нито Илия Златанов, нито семейството му, но под натиск подписал документ, че е дал за отговорно съхранение 650 000 евро на сина на Илия Златанов - Явор, и сега иска прокуратурата да му върне намерената в сейфа сума. Била му посочена адвокатка, с която заедно отишли в прокуратурата и взели парите в плик. Пред сградата се разделили и потеглили в противоположни посоки с автомобилите си - адвокатката с парите, а той - без.

Ламбовски твърди, че камери пред сградата на ул. "Черковна" би трябвало да са заснели това.

В първата част на разследването се разказва как се отнема бизнес за милиони. То е по разказа на Илия Златанов - бивш собственик на най-големия производител на асансьори "Изамет". В 15-минутното видео Илия Златанов разкрива как е потърсил съдействие чрез препоръчаният му от приятел бивш следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

"Малко е скъпчия, но пък ще ти реши проблемите", казал му приятелят.

Златанов се обърнал към него, след като заради семеен конфликт се оказал изхвърлен, по думите му - незаконно, от бизнеса си. Свръзката с Петьо Еврото станала в ресторант "Осемте джуджета" на столичната улица "Шандор Петьофи" 55, близо до НДК.

Според твърденията на Златанов, на срещата в ресторант „Осемте джуджета“ бившият следовател, сега адвокат Петров, обещава да съдейства. Срещу тази помощ Петров поисква половината от възстановените активи на фирмата „Изамет“.

На 3 юли 2019 Илия Златанов подава пореден сигнал до прокуратурата и още на следващия ден той е разпитан. Само две седмици по-късно, на 19 юли, прокуратурата информира медиите за повдигането на обвинения срещу шест лица – сред които сина, дъщерята и бившата жена на Златанов - за изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери. От трезори на съпругата на Златанов и сина му са иззети 565 хиляди евро и 35 килограма злато на стойност над 4 милиона лева.

Във втората част на разследването разказва как и на кого се връщат иззети при претърсвания веществени доказателства под формата на 35 килограма злато и спазени ли са всички законови изисквания за това, както и как се прави прехвърляне на дялове от фирми в болнични кабинети. 

Междувременно, Софийска градска прокуратура се самосезира във връзка с публикации в медиите, а на автора на разследването Николай Стайков бе поставена служебна охрана. Извършен бе и обиск в дома на Илия Златанов, където прокуратурата намерила златото или поне част от него, за което собственикът на "Изамет" говори в разследването на Антикорупционния фонд.

Главният прокурор Иван Гешев написа в туитъра си: "Истината няма нюанси и бързо се установява. Очаквам т.нар. „Антикорупционен фонд“ да се извини на институцията Прокуратура на Република България, но това изисква достойнство. Знаем откъде идват хибридните атаки, те няма да спрат нашата работа в името на българските граждани!"

Пред медии обаче дъщерята на Илия Златанов - Пролетина Златанова, изрази съмнения в процедурата по извършване на обиска.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/nov-svidetel-v-3-ta-chast-na-8-te-dzhudzheta-dimitar-lambovski-ob-733819.html Fri, 31 Jul 2020 11:02:02 +0300
Как станах свидетел на граждански арест https://offnews.bg//razsledvane/kak-stanah-svidetel-na-grazhdanski-arest-733405.html Късно снощи станах свидетел на случка, която ми върна вярата в хората. Държа да я разкажа, защото вярвам, че ако повече хора реагират така, както героите от вчера, кражбите рязко ще намалеят.

Защото искам по някакъв начин да благодаря на тези млади хора, които с риск за живота си преследваха крадеца и го заловиха.

Искам случката да стане публична и всички да следим дали прокуратурата и съдът ще си свършат работата или още днес крадецът ще бъде пуснат да краде отново.

Какво се случи?

Сценката се разиграва на спирката на "Плиска", откъм страната на бившето кино. Жена на средна възраст чака автобус на тротоара при изхода на подлеза. Преметнала е през ръката си голяма бяла дамска чанта. Младеж се затичва към нея, дърпа й чантата, качва се на колело и тръгва по локалното платно срещу движението на колите. Жената хуква след него.

В това време Митко, мой съсед, се прибира с колата си по локалното. С него е съпругата му, бременна в деветия месец, терминът й беше вчера и се очакваше всеки момент да роди.

Митко вижда, че срещу него се задава колоездач с преметната бяла дамска чанта на рамо, а зад него някой тича. За секунда съобразява, че не е естествено колоездач да се набира в насрещното с бяла дамска чанта на рамо. Извърта волана и му блокира пътя. Велосипедът се блъска в колата, капакът й е смачкан. Колоездачът отхвърча нагоре, претъркулва се през стъклото, стъпва на покрива на колата, скача от нея и побягва. Митко дърпа ръчната и го подгонва.

В това време момче и момиче се прибират от протеста с колелата си. Виждат какво става, захвърлят ги на локалното и също се втурват да гонят крадеца. 

Аз живея точно зад бившето кино "Изток". Пуша на терасата и виждам как някой тича, а няколко човека го гонят. От терасата на отсрещния блок човек крещи: "Полиция, полиция".

Изхвърчам веднага и попадам в разгара на битката - две момчета се боричкат, дотърчава младеж с червена шапка и се мъчи да се ориентира кой от тях е крадецът и кой - преследвачът му. И двамата са в кръв, има много кръв. Дотичва и ограбената жена, която задъхано обяснява какво е станало. Излиза жена ми, идва жената на момчето с червената шапка - те двамата са колоездачите, които се прибираха от протеста и захвърлиха колелата си, за да преследват крадеца. 

Той още не се е предал. Докато момчето с червената шапка звъни на 112, крадецът дере и хапе Митко, който го е притиснал на паважа.

В това време съпругата на Митко, бременната в деветия месец жена, е в смачканата кола на локалното, запушила цялото движение. Митко й звъни по телефона, докато крадецът го хапе. Казва ни: Дръжте го вие за малко, отивам да намеря жена ми. Бързо си давам сметка, че може и да не го удържим, и пращаме жените си да намерят жената на Митко и да й кажат, че той е добре. 

Докато тя чака на локалното, вижда как двама други младежи вземат колелото на крадеца и тръгват нанякъде. Жените ни хукват да ни кажат, за да хванем помагачите. Хората от терасите ни напътстват. Хващаме единия, подгонваме другия. Явно годинките са ми понатежали и не съм във форма - имаше трийсетина метра преднина и го изпуснах. 

Крадецът 

Крадецът е младо момче, на видима възраст около 20-25 г. С брада, мургав, може би от ромски произход, но не мога да го твърдя със сигурност. С момчето с червената шапка обсъждаме дали да го бием, за да запомни, че не трябва да се краде, защото в полицията нищо няма да му направят, а утре ще го пуснат. Митко, който го е притиснал на паважа, казва, че това е граждански арест, а не саморазправа. Ограбената жена ни се моли: "Момчета, не го бийте, все пак и той е човек". Под влиянието на адреналина не съм сигурен, че бяхме съгласни с нея, но така или иначе - дори не го пипнахме.

Крадецът го удря на психология. Обяснява ни, че му е за пръв път в живота. Накарали го, той не искал.

- Кой те накара? - питаме ние.

- Едни нещастници.

Когато разбира, че Митко има бременна жена, сменя версията.

- И мойта е бременна в девети месец. Обаче е гладна.

Твърди, че е от ботевградското село Осиковица. Голям глад било там.

В това време вече са се събрали хора. Един от тях не издържа на наглостта му и тръгва да го бие. Удържаме го, преди да го е ударил.

Полицията

Полицията дойде след около 5-10 минути след позвъняването на 112. Щракна му белезниците, започнаха следствени действия, които продължиха до късно през нощта. Голям екип, респектиращ, хора, които си знаят работата. Питам ги какво ще стане оттук нататък. Казват - ние ще го задържим за 24 часа, ще съберем всички доказателства. След 24 часа ще му гледат мярката за неотклонение - там вече всичко зависи от прокуратурата и съда, не от нас.

В това време почти сме забравили помагача. Съвсем младо момче, видимо от ромски произход. Казва, че е на 18 години без два месеца. Не познавал проснатия с белезници на земята, за пръв път го виждал. Не бил от София, но живеел в Панчарево. 

На въпроса защо се крие в храстите, щом няма нищо общо със случката - не отговаря.

Идва линейка. Качват крадеца на нея. Хората от терасите крещят - вкарайте го в затвора, не в линейката.

Респект и благодарности

Това нито е първата, нито ще е последната случка, в която граждани задържат крадец. Преди повече от 20 години съм бил свидетел как бременна циганка в трамвая бръкна в чантата на възрастна жена. Един от пътниците я хвана за ръката, точно когато беше в чантата. В блъсканицата се видя, че циганката не е бременна, а си е сложила възглавница, за да изглежда такава. Хората я пребиха. Оставиха я да лежи на спирката безпомощна и се изнесоха, преди да дойде полицията. Не обичам да се връщам към този спомен. Беше много лесно и не беше красиво.

Снощи беше различно.

Най-напред - респект към жената с бялата чанта, която не се уплаши от крадеца и го подгони. Респект от начина, по който изглеждаше. Имаше вид на елегантна и заможна жена, който явно е объркал крадеца. По-късно, без да искам видях портмонето й. В него имаше само стотинки, нито една банкнота. Извади ги и ме помоли да си купи цигара от мен. Да си купи, не да й дам. Разказа, че се връща от 10-часов работен ден. Най-голямото й притеснение беше колко ще я задържат в Районното, защото рейсовете ще спрат, а няма пари за такси до Младост. Полицаите обещаха, че ще я закарат, вярвам, че са го направили. 

Респект към Митко, моят съсед, когото до вчера не познавах. Нанесъл се е в нашия вход преди месец. Върнал се е от чужбина, защото иска детето му да се роди в България.

Не знам дали аз бих реагирал толкова бързо, ако видя колоездач с женска чанта през рамо. Не знам дали бих жертвал хубавата си кола, за да му препреча пътя. 

Не знам дали аз бих изоставил колата си на локалното на Цариградско и да хукна да го гоня.

Не знам дали изобщо бих си го помислил, ако до мен седи бременната ми жена в деня, в който трябва да роди.

И съм 100% сигурен, че нямаше да успея да настигна млад и пъргав младеж, още по-малко пък ще успея да го поваля и обезвредя.

А 200% съм сигурен, че ако все пак някак си бях успял, щях да стигна до грозна саморазправа. Митко не само не го нарани, докато го притискаше към земята. Той не позволи и на притеклите се хора да го пипнат.

Респект към бременната съпруга на Митко. В деня, в който трябваше да роди, тя се оказа сама на локалното лице в лице с двамата помагачи, които прибраха колелото на крадеца. Сама успя да докара смачканата кола до пред блока. Нито веднъж не укори мъжа си и остана до посред нощите, за да дава показания. Не каза и дума, когато съпругът й тръгна към районното, за да дава показания. Ние насила й набутахме телефоните си - да се обади, ако почне да ражда, а Митко още е в районното. 

Респект към момчето с червената шапка и неговата съпруга, които се връщаха с колела от протеста и ги захвърлиха, за да гонят крадеца. Двамата бяха оставили малко бебе вкъщи. Момчето остана да дава показания в районното. Натоварих велосипедите на колата и закарах съпругата му до тях, в Младост, за да се прибере при бебето.

Респект към полицията. Най-напред към младия полицай Дейвид, на когото това беше първият работен ден, дори първият работен час. Сигурен съм, че не си е представял, че първият му случай ще е как граждани подгонват и арестуват крадец. Респект към следователите, които си свършиха работата перфектно, разпитаха всички свидетели и замесени в случката, снеха отпечатъци. 

Респект към възрастния полицай, с когото дълго си говорихме за протестите. След 30 години стаж в полицията той беше много по-наясно какво се случва, отколкото аз след 20 години стаж в журналистиката. Ако някой политик действително иска да оправи счупената система на правораздаване, добре е да си поговори с хора като него. Ще обяснят подробно, с членове, алинеи и процедури, защо полицията хваща престъпниците, прокуратурата забатачва делата, а съдът ги пуска.

Молба към колегите журналисти: Моля, следете какво се случва със случая и крадецът с инициали В. К. А. Този случай е ключов, не заради материалната щета и обществената опасност на престъпника, а заради невероятната реакция на гражданите, които можеха бездушно да пропуснат случката, да се направят, че нищо не са видели, да си спестят неприятностите и да цъкат с език.

Ако позволим този случай да се забатачи, значи си заслужаваме правосъдието, което получаваме.

]]>
Късно снощи станах свидетел на случка, която ми върна вярата в хората. Държа да я разкажа, защото вярвам, че ако повече хора реагират така, както героите от вчера, кражбите рязко ще намалеят.

Защото искам по някакъв начин да благодаря на тези млади хора, които с риск за живота си преследваха крадеца и го заловиха.

Искам случката да стане публична и всички да следим дали прокуратурата и съдът ще си свършат работата или още днес крадецът ще бъде пуснат да краде отново.

Какво се случи?

Сценката се разиграва на спирката на "Плиска", откъм страната на бившето кино. Жена на средна възраст чака автобус на тротоара при изхода на подлеза. Преметнала е през ръката си голяма бяла дамска чанта. Младеж се затичва към нея, дърпа й чантата, качва се на колело и тръгва по локалното платно срещу движението на колите. Жената хуква след него.

В това време Митко, мой съсед, се прибира с колата си по локалното. С него е съпругата му, бременна в деветия месец, терминът й беше вчера и се очакваше всеки момент да роди.

Митко вижда, че срещу него се задава колоездач с преметната бяла дамска чанта на рамо, а зад него някой тича. За секунда съобразява, че не е естествено колоездач да се набира в насрещното с бяла дамска чанта на рамо. Извърта волана и му блокира пътя. Велосипедът се блъска в колата, капакът й е смачкан. Колоездачът отхвърча нагоре, претъркулва се през стъклото, стъпва на покрива на колата, скача от нея и побягва. Митко дърпа ръчната и го подгонва.

В това време момче и момиче се прибират от протеста с колелата си. Виждат какво става, захвърлят ги на локалното и също се втурват да гонят крадеца. 

Аз живея точно зад бившето кино "Изток". Пуша на терасата и виждам как някой тича, а няколко човека го гонят. От терасата на отсрещния блок човек крещи: "Полиция, полиция".

Изхвърчам веднага и попадам в разгара на битката - две момчета се боричкат, дотърчава младеж с червена шапка и се мъчи да се ориентира кой от тях е крадецът и кой - преследвачът му. И двамата са в кръв, има много кръв. Дотичва и ограбената жена, която задъхано обяснява какво е станало. Излиза жена ми, идва жената на момчето с червената шапка - те двамата са колоездачите, които се прибираха от протеста и захвърлиха колелата си, за да преследват крадеца. 

Той още не се е предал. Докато момчето с червената шапка звъни на 112, крадецът дере и хапе Митко, който го е притиснал на паважа.

В това време съпругата на Митко, бременната в деветия месец жена, е в смачканата кола на локалното, запушила цялото движение. Митко й звъни по телефона, докато крадецът го хапе. Казва ни: Дръжте го вие за малко, отивам да намеря жена ми. Бързо си давам сметка, че може и да не го удържим, и пращаме жените си да намерят жената на Митко и да й кажат, че той е добре. 

Докато тя чака на локалното, вижда как двама други младежи вземат колелото на крадеца и тръгват нанякъде. Жените ни хукват да ни кажат, за да хванем помагачите. Хората от терасите ни напътстват. Хващаме единия, подгонваме другия. Явно годинките са ми понатежали и не съм във форма - имаше трийсетина метра преднина и го изпуснах. 

Крадецът 

Крадецът е младо момче, на видима възраст около 20-25 г. С брада, мургав, може би от ромски произход, но не мога да го твърдя със сигурност. С момчето с червената шапка обсъждаме дали да го бием, за да запомни, че не трябва да се краде, защото в полицията нищо няма да му направят, а утре ще го пуснат. Митко, който го е притиснал на паважа, казва, че това е граждански арест, а не саморазправа. Ограбената жена ни се моли: "Момчета, не го бийте, все пак и той е човек". Под влиянието на адреналина не съм сигурен, че бяхме съгласни с нея, но така или иначе - дори не го пипнахме.

Крадецът го удря на психология. Обяснява ни, че му е за пръв път в живота. Накарали го, той не искал.

- Кой те накара? - питаме ние.

- Едни нещастници.

Когато разбира, че Митко има бременна жена, сменя версията.

- И мойта е бременна в девети месец. Обаче е гладна.

Твърди, че е от ботевградското село Осиковица. Голям глад било там.

В това време вече са се събрали хора. Един от тях не издържа на наглостта му и тръгва да го бие. Удържаме го, преди да го е ударил.

Полицията

Полицията дойде след около 5-10 минути след позвъняването на 112. Щракна му белезниците, започнаха следствени действия, които продължиха до късно през нощта. Голям екип, респектиращ, хора, които си знаят работата. Питам ги какво ще стане оттук нататък. Казват - ние ще го задържим за 24 часа, ще съберем всички доказателства. След 24 часа ще му гледат мярката за неотклонение - там вече всичко зависи от прокуратурата и съда, не от нас.

В това време почти сме забравили помагача. Съвсем младо момче, видимо от ромски произход. Казва, че е на 18 години без два месеца. Не познавал проснатия с белезници на земята, за пръв път го виждал. Не бил от София, но живеел в Панчарево. 

На въпроса защо се крие в храстите, щом няма нищо общо със случката - не отговаря.

Идва линейка. Качват крадеца на нея. Хората от терасите крещят - вкарайте го в затвора, не в линейката.

Респект и благодарности

Това нито е първата, нито ще е последната случка, в която граждани задържат крадец. Преди повече от 20 години съм бил свидетел как бременна циганка в трамвая бръкна в чантата на възрастна жена. Един от пътниците я хвана за ръката, точно когато беше в чантата. В блъсканицата се видя, че циганката не е бременна, а си е сложила възглавница, за да изглежда такава. Хората я пребиха. Оставиха я да лежи на спирката безпомощна и се изнесоха, преди да дойде полицията. Не обичам да се връщам към този спомен. Беше много лесно и не беше красиво.

Снощи беше различно.

Най-напред - респект към жената с бялата чанта, която не се уплаши от крадеца и го подгони. Респект от начина, по който изглеждаше. Имаше вид на елегантна и заможна жена, който явно е объркал крадеца. По-късно, без да искам видях портмонето й. В него имаше само стотинки, нито една банкнота. Извади ги и ме помоли да си купи цигара от мен. Да си купи, не да й дам. Разказа, че се връща от 10-часов работен ден. Най-голямото й притеснение беше колко ще я задържат в Районното, защото рейсовете ще спрат, а няма пари за такси до Младост. Полицаите обещаха, че ще я закарат, вярвам, че са го направили. 

Респект към Митко, моят съсед, когото до вчера не познавах. Нанесъл се е в нашия вход преди месец. Върнал се е от чужбина, защото иска детето му да се роди в България.

Не знам дали аз бих реагирал толкова бързо, ако видя колоездач с женска чанта през рамо. Не знам дали бих жертвал хубавата си кола, за да му препреча пътя. 

Не знам дали аз бих изоставил колата си на локалното на Цариградско и да хукна да го гоня.

Не знам дали изобщо бих си го помислил, ако до мен седи бременната ми жена в деня, в който трябва да роди.

И съм 100% сигурен, че нямаше да успея да настигна млад и пъргав младеж, още по-малко пък ще успея да го поваля и обезвредя.

А 200% съм сигурен, че ако все пак някак си бях успял, щях да стигна до грозна саморазправа. Митко не само не го нарани, докато го притискаше към земята. Той не позволи и на притеклите се хора да го пипнат.

Респект към бременната съпруга на Митко. В деня, в който трябваше да роди, тя се оказа сама на локалното лице в лице с двамата помагачи, които прибраха колелото на крадеца. Сама успя да докара смачканата кола до пред блока. Нито веднъж не укори мъжа си и остана до посред нощите, за да дава показания. Не каза и дума, когато съпругът й тръгна към районното, за да дава показания. Ние насила й набутахме телефоните си - да се обади, ако почне да ражда, а Митко още е в районното. 

Респект към момчето с червената шапка и неговата съпруга, които се връщаха с колела от протеста и ги захвърлиха, за да гонят крадеца. Двамата бяха оставили малко бебе вкъщи. Момчето остана да дава показания в районното. Натоварих велосипедите на колата и закарах съпругата му до тях, в Младост, за да се прибере при бебето.

Респект към полицията. Най-напред към младия полицай Дейвид, на когото това беше първият работен ден, дори първият работен час. Сигурен съм, че не си е представял, че първият му случай ще е как граждани подгонват и арестуват крадец. Респект към следователите, които си свършиха работата перфектно, разпитаха всички свидетели и замесени в случката, снеха отпечатъци. 

Респект към възрастния полицай, с когото дълго си говорихме за протестите. След 30 години стаж в полицията той беше много по-наясно какво се случва, отколкото аз след 20 години стаж в журналистиката. Ако някой политик действително иска да оправи счупената система на правораздаване, добре е да си поговори с хора като него. Ще обяснят подробно, с членове, алинеи и процедури, защо полицията хваща престъпниците, прокуратурата забатачва делата, а съдът ги пуска.

Молба към колегите журналисти: Моля, следете какво се случва със случая и крадецът с инициали В. К. А. Този случай е ключов, не заради материалната щета и обществената опасност на престъпника, а заради невероятната реакция на гражданите, които можеха бездушно да пропуснат случката, да се направят, че нищо не са видели, да си спестят неприятностите и да цъкат с език.

Ако позволим този случай да се забатачи, значи си заслужаваме правосъдието, което получаваме.

]]>
offnews@offnews.bg (Владимир Йончев) https://offnews.bg//razsledvane/kak-stanah-svidetel-na-grazhdanski-arest-733405.html Fri, 24 Jul 2020 14:45:36 +0300
Как шофьорът на джипа, убил Милен Цветков, влезе в най-елитното училище по социални причини https://offnews.bg//razsledvane/kak-shofiorat-na-dzhipa-ubil-milen-tcvetkov-vleze-v-naj-elitnoto-uch-728901.html Причинилият смъртта на журналиста Милен Цветков младеж Кристиан Николов е попаднал в най-елитното училище на София – 91 Немска езикова гимназия, без да е бил класиран там след седми клас. Как е станало това разкриват документите за преместването му, които OFFNews получи от Министерството на образованието и науката след наше заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Станало е по молба на майката и с благоволението на зам.-министър, която полага подписа си под разрешението, докато замества министъра.

След седми клас Кристиан учи в столичното 73 Средно училище „Владислав Граматик“, популярно като Втора немска. Силен ученик е – класиран е с деветия най-силен резултат в паралелка с немски и руски и успехът му остава висок през годините. Момчето обаче има проблем с дисциплината. Рисува графити с неприлично съдържание, следва и кражба от супермаркет.

Десетокласникът не е изгонен от училището, както съобщи bTV. Преместването става след молба на родител до министъра на образованието проф. Тодор Танев от 25.06.2015 г., когато Кристиан е в 10-и клас - става ясно от отговора на МОН.

Какво е било становището на министъра по този въпрос не става ясно от документацията, но е очевидна подкрепата на дългогодишната и настояща началничка на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, която в онзи момент е зам.-министър на образованието. На 1 юли тя внася доклад до министър Танев, в който пише, че подкрепя молбата и моли министъра за решение. От доклада на Кастрева се разбира, че молбата за преместването е отправена от майката и са посочени социални мотиви.

Майката Десислава Пешева-Николова е изпълнителен директор на „Винпром Карнобат“, където е съдружник с Миньо Стайков.

На 3 юли министър Танев отсъства. Определя Кастрева да го замества. Същия ден тя полага подписа си под разрешението за преместване на ученика Кристиан Николов от 73 СУ „Владислав Граматик“ в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

Прехвърлен е в паралелка със същия профил (немски и руски език) със среден успех 5,50, като оценката му по немски е отличен 6, но това става над утвърдения брой ученици – пишат от МОН в отговора си до OFFNews и подчертават: „Настояща проверка на МОН показва, че в 9 клас в предходното училище на ученика е наложено наказание, но преместването в 10 клас е инициирано от семейството, а не от училището“.

По онова време в наредба на министъра на образованието има вратички за подобно прехвърляне на ученици по социални, здравословни и образователни причини. Често е използвана за неуспели да се класират в желаното училище с успеха си ученици. Пътят е следният: родител внася молба, най-често до началника на РУО, която се одобрява или не, в зависимост от неясни критерии. Така паралелките в желаните гимназии набъбват до над 30 деца в клас.

Тази практика бе спряна, а въпросната Наредба 10 – променена по инициатива на настоящия министър на образованието Красимир Вълчев след разследването на OFFNews за паралелния прием в Софийската математическа гимназия (СМГ).

На 19 април 2020 година известната като Първа немска 91 НЕГ вече е част от предисторията на Кристиан. Същия ден 22-годишният младеж взема 4 вида наркотици и се качва в джипа на майка си (Audi Q7). Не спира на светофар, дори не намалява скоростта, а помита чакащия на червено в колата си тв водещ Милен Цветков до столичния мол „Парадайз“. Милен издъхва на път за болницата, Кристиан е арестуван.

„Най-вероятно това момче в главата си е вярвало, че ще избегне правосъдие и си е вярвало, че за пореден път ще надхитри системата“, казва психологът Младен Владимиров пред bTV.

Може би така, както е видяло да се случва в образованието му.

]]>
Причинилият смъртта на журналиста Милен Цветков младеж Кристиан Николов е попаднал в най-елитното училище на София – 91 Немска езикова гимназия, без да е бил класиран там след седми клас. Как е станало това разкриват документите за преместването му, които OFFNews получи от Министерството на образованието и науката след наше заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Станало е по молба на майката и с благоволението на зам.-министър, която полага подписа си под разрешението, докато замества министъра.

След седми клас Кристиан учи в столичното 73 Средно училище „Владислав Граматик“, популярно като Втора немска. Силен ученик е – класиран е с деветия най-силен резултат в паралелка с немски и руски и успехът му остава висок през годините. Момчето обаче има проблем с дисциплината. Рисува графити с неприлично съдържание, следва и кражба от супермаркет.

Десетокласникът не е изгонен от училището, както съобщи bTV. Преместването става след молба на родител до министъра на образованието проф. Тодор Танев от 25.06.2015 г., когато Кристиан е в 10-и клас - става ясно от отговора на МОН.

Какво е било становището на министъра по този въпрос не става ясно от документацията, но е очевидна подкрепата на дългогодишната и настояща началничка на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, която в онзи момент е зам.-министър на образованието. На 1 юли тя внася доклад до министър Танев, в който пише, че подкрепя молбата и моли министъра за решение. От доклада на Кастрева се разбира, че молбата за преместването е отправена от майката и са посочени социални мотиви.

Майката Десислава Пешева-Николова е изпълнителен директор на „Винпром Карнобат“, където е съдружник с Миньо Стайков.

На 3 юли министър Танев отсъства. Определя Кастрева да го замества. Същия ден тя полага подписа си под разрешението за преместване на ученика Кристиан Николов от 73 СУ „Владислав Граматик“ в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

Прехвърлен е в паралелка със същия профил (немски и руски език) със среден успех 5,50, като оценката му по немски е отличен 6, но това става над утвърдения брой ученици – пишат от МОН в отговора си до OFFNews и подчертават: „Настояща проверка на МОН показва, че в 9 клас в предходното училище на ученика е наложено наказание, но преместването в 10 клас е инициирано от семейството, а не от училището“.

По онова време в наредба на министъра на образованието има вратички за подобно прехвърляне на ученици по социални, здравословни и образователни причини. Често е използвана за неуспели да се класират в желаното училище с успеха си ученици. Пътят е следният: родител внася молба, най-често до началника на РУО, която се одобрява или не, в зависимост от неясни критерии. Така паралелките в желаните гимназии набъбват до над 30 деца в клас.

Тази практика бе спряна, а въпросната Наредба 10 – променена по инициатива на настоящия министър на образованието Красимир Вълчев след разследването на OFFNews за паралелния прием в Софийската математическа гимназия (СМГ).

На 19 април 2020 година известната като Първа немска 91 НЕГ вече е част от предисторията на Кристиан. Същия ден 22-годишният младеж взема 4 вида наркотици и се качва в джипа на майка си (Audi Q7). Не спира на светофар, дори не намалява скоростта, а помита чакащия на червено в колата си тв водещ Милен Цветков до столичния мол „Парадайз“. Милен издъхва на път за болницата, Кристиан е арестуван.

„Най-вероятно това момче в главата си е вярвало, че ще избегне правосъдие и си е вярвало, че за пореден път ще надхитри системата“, казва психологът Младен Владимиров пред bTV.

Може би така, както е видяло да се случва в образованието му.

]]>
offnews@offnews.bg (Александра Маркарян) https://offnews.bg//razsledvane/kak-shofiorat-na-dzhipa-ubil-milen-tcvetkov-vleze-v-naj-elitnoto-uch-728901.html Fri, 22 May 2020 13:14:01 +0300
15-те тона медицински консумативи от Абу Даби се оказаха само 3, останалите са фурми https://offnews.bg//razsledvane/15-te-tona-meditcinski-konsumativi-ot-abu-dabi-se-okazaha-samo-3-osta-726646.html Обявените 15 тона медицински консумативи от Обединените арабски емирства за борба с коронавируса се оказаха много по-малко – около 3 тона, разкри сайтът за разследваща журналистика "Биволъ"

В понеделник правителствената служба съобщи, че България е изпратила два самолета с 32 тона храни за ОАЕ - зеленчуци, месо и млечни продукти, а в замяна сме получили 15 тона медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла, както и храна.

Разследване на "Биволъ" показва, че от Абу Даби са доставени основно фурми. Срещу тях две фирми – "Градус" и "Интръст" са закарали на шейховете 32 тона месо и млечни продукти, като са платили и полетите", пишат журналистите.

Трансферът на стоките до Абу Даби и обратно беше придружен лично от министъра на икономиката Емил Караниколов. 

Новината беше коментира и от шефа на Националния оперативен щаб - ген. Мутафчийски, който заяви, че "две фирми – "Градус" и "Интръст", са направили сериозна сделка с Обединените арабски емирства. Става въпроса за размяна на 32 тона храни с ОАЕ, срещу което сме получили 15 тона медицински консумативи. Транспортът е поет от фирмите, а държавата не е платила нищо. Тази помощ е голяма, защото става въпрос за предпазни средства – маски, ръкавици и облекла”.

Репортер на Биволъ е проследил пратката с медицинските консумативи от Митницата до временния и склад в с. Долни Лозен, където се намира базата на Български червен кръст. И така е станало ясно, че те са много по-малко от обявените 15 тона.

На 13 април репортерът е заснел няколко камиона на Противопожарна безопасност на територията на Митницата на “Летище София”, в които работници са товарили кафяви кашони. Попитани какво става, служители на Митниците са отговорили, че пожарникарите провеждат учение.

От пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"–МВР обаче са отрекли категорично да е имало каквото и да е било учение на Летище София.

Всъщност камионите са били използвани, за да се извозят медицинските консумативи от ОАЕ в базата на Червения кръст в с. Долни Лозен. Не става ясно защо и от кого е било разпоредено да се оповестява мнимо учение.

"Биволъ" са потърсили за информация централата на БЧК, които са предоставили подробна справка какво са получили на склад, съгласно писмото, което са изпратили на гл. комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН и разпоредител с получените медицински консумативи.

Медицинските изделия за еднократна употреба са 80 000 броя маски, 49 000 броя ръкавици и 32 000 калцуни. Освен тях има 3 970 бутилки дезинфектант от половин литър и 1 824 бутилки дезинфектант от 250 милилитра.

Общо това прави около или малко над три тона товар, много далеч от обявените 15 тона тона медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла. Повече от два тона от медицинските консумативи са дезинфектанти, при положение, че спирт в България не липсва.

"Фурмите са хубава, питателна храна"

Останалата част от пратката според анонса на Министерски съвет се състои от "и храна". Разследващият сайт съобщава, че става дума само за сладки фурми. "Тонове от източния плодов деликатес във вторник още чакаха обработка на митницата на Летище София, тъй като трябва да бъдат обмитени", пише още сайтът .

Биволъ се е свързал с министър на икономиката Емил Караниколов, който се намира под карантина след завръщането си от Абу Даби. Той е потвърдил, че става дума за фурми, но не е могъл да каже точното количество.

Караниколов е похвалил продукцията и е уверил, че тя също ще бъде предоставена на Червения кръст. “Фурмите са хубава, питателна храна”,  каза той. Според него те ще бъдат разпределени на социални домове и крайно нуждаещи се групи от населението, но няма да бъдат пуснати за продажба в търговската мрежа.

Цялата сделка е сключена и осъществена между частни субекти, които са платили и за транспорта със самолетите, категоричен е Караниколов. Той е обяснил, че неговата роля на посещение е била да заяви доброто отношение на България към ОАЕ и да говори за бъдещи пазари, защото те са стратегически много важен партньор за нас. В официалното прессъобщение се акцентира обаче върху ролята на държавата: “Доставката се организира от българското министерство на земеделието, храните и горите и се осигурява от български фирми”.

По информация на журналистите част от изнесената продукция е на "Лакрима", производител на млечни изделия, който вече присъства на пазара в Обединените Арабски Емирства.

Не е ясно кои са фирмите, които са изпратили обратно фурмите и медицинските консумативи, но е съвсем очевидно, че сделката не е съразмерна като цена, според "Биволъ". На борсите на едро килограм фурми се търгува малко над долар, а килограм кашкавал или агнешко месо - поне за 3-4 долара на килограм. От България са пратени 32 тона, а в замяна са получени 15 тона, включващи и трите тона медицински консумативи.

Друга хипотеза, която според журналистите обяснява бартера е, че отношенията между България и ОАЕ се влошиха през последните месеци. Планираното посещение в България на шейх Мохамед бин Зайед за 3 март дори беше отменено без обяснения.

В края на февруари наши висши прокурори, бяха командировани от Гешев до Абу Даби, за да раздвижат сътрудничеството с тамошната прокуратура и в контекста на искането за екстрадиция на Васил Божков и Георги Попов. Малко след това бе публикувана информация, че "прокурорите са били придружавани от оперативни работници, които са направили опит да отвлекат Божков и Попов. Те ги закопчали, размахвайки интерпол заповедите, издадени от България. Стигнало се е дори до физически сблъсък с местната полиция. Публикацията за този “каубойски екшън” се появи във Фрогнюз и беше разпространена от информационни медии, но не беше опровергана от нито един официален източник", съобщават от "Биволъ". Те пишат, че този факт е бил потвърден след независимо проучване

Според тях българският посланик в ОАЕ няколко пъти е бил привикван в тамошното Външно министерство за обяснения.

]]>
Обявените 15 тона медицински консумативи от Обединените арабски емирства за борба с коронавируса се оказаха много по-малко – около 3 тона, разкри сайтът за разследваща журналистика "Биволъ"

В понеделник правителствената служба съобщи, че България е изпратила два самолета с 32 тона храни за ОАЕ - зеленчуци, месо и млечни продукти, а в замяна сме получили 15 тона медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла, както и храна.

Разследване на "Биволъ" показва, че от Абу Даби са доставени основно фурми. Срещу тях две фирми – "Градус" и "Интръст" са закарали на шейховете 32 тона месо и млечни продукти, като са платили и полетите", пишат журналистите.

Трансферът на стоките до Абу Даби и обратно беше придружен лично от министъра на икономиката Емил Караниколов. 

Новината беше коментира и от шефа на Националния оперативен щаб - ген. Мутафчийски, който заяви, че "две фирми – "Градус" и "Интръст", са направили сериозна сделка с Обединените арабски емирства. Става въпроса за размяна на 32 тона храни с ОАЕ, срещу което сме получили 15 тона медицински консумативи. Транспортът е поет от фирмите, а държавата не е платила нищо. Тази помощ е голяма, защото става въпрос за предпазни средства – маски, ръкавици и облекла”.

Репортер на Биволъ е проследил пратката с медицинските консумативи от Митницата до временния и склад в с. Долни Лозен, където се намира базата на Български червен кръст. И така е станало ясно, че те са много по-малко от обявените 15 тона.

На 13 април репортерът е заснел няколко камиона на Противопожарна безопасност на територията на Митницата на “Летище София”, в които работници са товарили кафяви кашони. Попитани какво става, служители на Митниците са отговорили, че пожарникарите провеждат учение.

От пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"–МВР обаче са отрекли категорично да е имало каквото и да е било учение на Летище София.

Всъщност камионите са били използвани, за да се извозят медицинските консумативи от ОАЕ в базата на Червения кръст в с. Долни Лозен. Не става ясно защо и от кого е било разпоредено да се оповестява мнимо учение.

"Биволъ" са потърсили за информация централата на БЧК, които са предоставили подробна справка какво са получили на склад, съгласно писмото, което са изпратили на гл. комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН и разпоредител с получените медицински консумативи.

Медицинските изделия за еднократна употреба са 80 000 броя маски, 49 000 броя ръкавици и 32 000 калцуни. Освен тях има 3 970 бутилки дезинфектант от половин литър и 1 824 бутилки дезинфектант от 250 милилитра.

Общо това прави около или малко над три тона товар, много далеч от обявените 15 тона тона медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла. Повече от два тона от медицинските консумативи са дезинфектанти, при положение, че спирт в България не липсва.

"Фурмите са хубава, питателна храна"

Останалата част от пратката според анонса на Министерски съвет се състои от "и храна". Разследващият сайт съобщава, че става дума само за сладки фурми. "Тонове от източния плодов деликатес във вторник още чакаха обработка на митницата на Летище София, тъй като трябва да бъдат обмитени", пише още сайтът .

Биволъ се е свързал с министър на икономиката Емил Караниколов, който се намира под карантина след завръщането си от Абу Даби. Той е потвърдил, че става дума за фурми, но не е могъл да каже точното количество.

Караниколов е похвалил продукцията и е уверил, че тя също ще бъде предоставена на Червения кръст. “Фурмите са хубава, питателна храна”,  каза той. Според него те ще бъдат разпределени на социални домове и крайно нуждаещи се групи от населението, но няма да бъдат пуснати за продажба в търговската мрежа.

Цялата сделка е сключена и осъществена между частни субекти, които са платили и за транспорта със самолетите, категоричен е Караниколов. Той е обяснил, че неговата роля на посещение е била да заяви доброто отношение на България към ОАЕ и да говори за бъдещи пазари, защото те са стратегически много важен партньор за нас. В официалното прессъобщение се акцентира обаче върху ролята на държавата: “Доставката се организира от българското министерство на земеделието, храните и горите и се осигурява от български фирми”.

По информация на журналистите част от изнесената продукция е на "Лакрима", производител на млечни изделия, който вече присъства на пазара в Обединените Арабски Емирства.

Не е ясно кои са фирмите, които са изпратили обратно фурмите и медицинските консумативи, но е съвсем очевидно, че сделката не е съразмерна като цена, според "Биволъ". На борсите на едро килограм фурми се търгува малко над долар, а килограм кашкавал или агнешко месо - поне за 3-4 долара на килограм. От България са пратени 32 тона, а в замяна са получени 15 тона, включващи и трите тона медицински консумативи.

Друга хипотеза, която според журналистите обяснява бартера е, че отношенията между България и ОАЕ се влошиха през последните месеци. Планираното посещение в България на шейх Мохамед бин Зайед за 3 март дори беше отменено без обяснения.

В края на февруари наши висши прокурори, бяха командировани от Гешев до Абу Даби, за да раздвижат сътрудничеството с тамошната прокуратура и в контекста на искането за екстрадиция на Васил Божков и Георги Попов. Малко след това бе публикувана информация, че "прокурорите са били придружавани от оперативни работници, които са направили опит да отвлекат Божков и Попов. Те ги закопчали, размахвайки интерпол заповедите, издадени от България. Стигнало се е дори до физически сблъсък с местната полиция. Публикацията за този “каубойски екшън” се появи във Фрогнюз и беше разпространена от информационни медии, но не беше опровергана от нито един официален източник", съобщават от "Биволъ". Те пишат, че този факт е бил потвърден след независимо проучване

Според тях българският посланик в ОАЕ няколко пъти е бил привикван в тамошното Външно министерство за обяснения.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/15-te-tona-meditcinski-konsumativi-ot-abu-dabi-se-okazaha-samo-3-osta-726646.html Wed, 15 Apr 2020 16:25:07 +0300
Противоречието BG - бързи тестове срещу коронавируса https://offnews.bg//razsledvane/protivorechieto-bg-barzi-testove-sreshtu-koronavirusa-726521.html Ще помогне ли за борбата с епидемията и изясняване на картината на преболедувалите вируса информацията за правените в няколко лаборатории в страната бързи тестове? Защо данните при тях не се вземат предвид в стратегията, която държавата гради на база само изследваните с PCR-тестове? Това са част от въпросите, които разследващият журналист Валя Ахчиева задава в разследването си, озаглавено "Платформата за Covid-19, която иска да освободи страната".

През миналата седмица оперативният щаб обяви официално данните от изследваните 1016 полицаи с бързи тестове за антитела срещу Covid 19. Резултатът е, че само 7 полицаи от тях са носители на антитела. Това прави 0,7% от полицаите, изследвани с бързи тестове. Заключението на властите бе, че е рано да се говори за масов имунитет.

В края на седмицата приключи първата част от масовото тестване в Банско. Резултатът е девет положителни теста от 148 проби, което е около 6%. Около 3.5% от изследваните хора в Банско са развили имунитет след прекарана инфекция.

На този фон пет лаборатории в България са се организирали да правят бързи тестове на пациенти за Covid-19 и да качват резултатите в специална публична платформа. Идеята е да има по-точно преброяване на онези, които са се срещнали с коронавируса и са образували антитела срещу него. Мотото на тази кампания е: “Да освободим страната от Ковид-19!”

Група лекари от диагностичните лаборатории отправят призив към властите: “Моля, поискайте нашите лабораторни изследвания, за да видите пълната картина на разпространението на вируса и тогава процентът на смъртност в България би станал по-нисък.“

Според данните на една малка лаборатория в Медицински център в Плевен, при 136 тествани пациенти, 10% от тях са се срещнали с коронавируса и са изградили имунитет срещу него. При това, те или не са разбрали, че са били болни, или са били само с леки симптоми. Разбира се, че числото 136 на изследваните пациенти е ниско, но броят им расте всеки ден.

Подробности за разследването на Валя Ахчиева за нуждата от бързи тестове има ли разминаване с статистиката - ТУК.

]]>
Ще помогне ли за борбата с епидемията и изясняване на картината на преболедувалите вируса информацията за правените в няколко лаборатории в страната бързи тестове? Защо данните при тях не се вземат предвид в стратегията, която държавата гради на база само изследваните с PCR-тестове? Това са част от въпросите, които разследващият журналист Валя Ахчиева задава в разследването си, озаглавено "Платформата за Covid-19, която иска да освободи страната".

През миналата седмица оперативният щаб обяви официално данните от изследваните 1016 полицаи с бързи тестове за антитела срещу Covid 19. Резултатът е, че само 7 полицаи от тях са носители на антитела. Това прави 0,7% от полицаите, изследвани с бързи тестове. Заключението на властите бе, че е рано да се говори за масов имунитет.

В края на седмицата приключи първата част от масовото тестване в Банско. Резултатът е девет положителни теста от 148 проби, което е около 6%. Около 3.5% от изследваните хора в Банско са развили имунитет след прекарана инфекция.

На този фон пет лаборатории в България са се организирали да правят бързи тестове на пациенти за Covid-19 и да качват резултатите в специална публична платформа. Идеята е да има по-точно преброяване на онези, които са се срещнали с коронавируса и са образували антитела срещу него. Мотото на тази кампания е: “Да освободим страната от Ковид-19!”

Група лекари от диагностичните лаборатории отправят призив към властите: “Моля, поискайте нашите лабораторни изследвания, за да видите пълната картина на разпространението на вируса и тогава процентът на смъртност в България би станал по-нисък.“

Според данните на една малка лаборатория в Медицински център в Плевен, при 136 тествани пациенти, 10% от тях са се срещнали с коронавируса и са изградили имунитет срещу него. При това, те или не са разбрали, че са били болни, или са били само с леки симптоми. Разбира се, че числото 136 на изследваните пациенти е ниско, но броят им расте всеки ден.

Подробности за разследването на Валя Ахчиева за нуждата от бързи тестове има ли разминаване с статистиката - ТУК.

]]>
offnews@offnews.bg (Валя Ахчиева) https://offnews.bg//razsledvane/protivorechieto-bg-barzi-testove-sreshtu-koronavirusa-726521.html Tue, 14 Apr 2020 10:45:13 +0300
Антикорупционният фонд: БАБХ налива нови 13 млн. в мобилен инсинератор със съмнителен капацитет https://offnews.bg//razsledvane/antikoruptcionniat-fond-babh-naliva-novi-13-mln-v-mobilen-insinerato-725675.html Дни преди обявяването на извънредното положение в държавата Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) отново е взела решение да плати милиони за изгаряне на животински трупове на фирма със съмнителен капацитет да извърши възложените услуги, показва проверка на Антикорупционния фонд (АКФ)

Тя показва, че според анекс към договор от 1 април 2019 г. подписан на 6 март 2020 г., дружеството „Еко БГ-СЖП“ ООД ще получи още почти 13 млн. лв. Анексът е подписан, след като за изминалите 12 месеца фирмата е усвоила отпуснатите на 01.04.2019 г. 8.76 млн. лв., а за периода март 2018 г. – март 2019 г. е усвоила други над 10.14 млн. лв.

Договорните отношения между БАБХ и „Еко БГ-СЖП“ ООД, както и друга облагодетелствана фирма, „Син кръст 2016“ ООД, са обект на разследване на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) и журналистката Генка Шикерова още от август миналата година. Още тогава авторите на разследването алармираха:

- за нарушения на Закона за обществените поръчки, свързани най-вече с многократното сключване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания, незаконно намаляване на гаранциите на изпълнителите по договорите, както и припокриване на договори, така че фирмите да получават средства по два едновременно действащи договора за едни и същи територии.

- за невъзможност от страна на двете фирми да обработят количества трупна маса и отпадъци, оправдаващи получените суми по сключените договори от 01.03.2018 г. до момента

- за сериозни рискове за общественото здраве, животновъдството и околната среда. 

През август 2019 г. АКФ подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), която започна инспекция по него и по искане на Специализирана прокуратура.

Подписаният през март тази година анекс означава, че „Еко БГ-СЖП“ вече е усвоило сумата от 8.76 млн. лв., която е била отпусната за периода до края на 2020 г. Остава отворен въпросът как фирма с една мобилна инсталация с капацитет да изгаря 8 тона отпадъци на денонощие е могла да обработи средно по над 19 тона на денонощие, нужни при непрекъснат цикъл на работа за да се оправдае заплатената от държавата сума по договор от 1-ви април 2019 г.

„Установените несъответствия не са нищо ново - каза директорът на АКФ Бойко Станкушев. - Очевидно е, че въпреки предприетите от АКФ действия и въпреки кадровите смени в ръководството БАБХ продължава да прилага същите порочни практики и то спрямо същите облагодетелствани изпълнители.“

„Докато изчаквахме резултатите от обявената проверка на АДФИ, възложена по наш сигнал и по искане на прокуратурата, успяхме да получим и анализираме официални данни за плащания към „Еко БГ-СЖП“ и „Син кръст 2016“ за периода март 2018 г. – май 2019 г.", казва още Станкушев.

Информацията е получена по съдебен път след отказ на БАБХ да уважи заявление за достъп до публична информация и последвало решение на Административен съд София град.

"Получената по разпореждане на съда информация потвърждава съмненията изложени в сигнала ни от 2019 г. за истинността на подадените към БАБХ данни и на основанието, на което са заплатени милиони към две частни дружества. С тревога отбелязваме, че явно порочната практика продължава и през 2020 г.", отбелязва г-н Станкушев.

Малко над 20 млн. лв. е платила държавата в периода март 2018 г. – май 2019 г. за изгаряне на животински трупове и отпадъци на двете частни дружества. Според данните предоставени от БАБХ, за договорния период дружествата са декларирали общо 14 368 тона изгорени отпадъци – 5 942 тона от „Еко БГ-СЖП“ и 8 426 тона от „Син кръст 2016“.

За „Еко БГ-СЖП“ пиков е март 2019 г. когато са декларирани за изгорени 659 тона, или средно по близо 33 тона на ден. Съгласно документацията по обществената поръчка, обаче, фирмата разполага с една мобилна инсталация с капацитет от 8 тона на ден.

За „Син кръст 2016“ юни 2018 г. се оказва най-силен период. По документи са изгорени 1 337 тона, или средно по 63.7 тона на ден. Фирмата, със собственици Янка и Борислав Лазарови, разполага само с две инсталации с капацитет общо 16 тона на ден. Според медийни публикации, Борислав Лазаров е бил управител на „Волф-96“, както и на фирмата-концесионер „Новера“ по времето на кризата с боклука на София.

АКФ има сериозни съмнения дали документираните количества животински отпадъци реално са били обработени от двете фирми. Съмнения споделят и представители на единствените за България екарисажи за изгаряне на животински трупове и отпадъци във Варна и Шумен.

"За периода август 2016 г. – август 2017 г. Екарисаж – Варна ЕООД е обслужвала 13 области в България и е обработвала средно по 400 тона на месец", каза Георги Недев, главен икономист в предприятието с капацитет 60 тона дневно. По време на една от най-големите епидемии от син език в страната, през август и септември 2014 г., фирмата е обслужвала 10 области и е преработвала средно по 600 тона месечно.

Представител на „Брамас 96“ АД каза, че за 2017 г. фирмата е изгаряла средно по 309 тона месечно, обслужвайки 15 области. Капацитетът на предприятието е 122 тона за 24 часа.

Възниква въпросът как съоръжения с многократно по-малък капацитет от този на екарисажите са могли да обработят декларираните количества. Възниква и въпросът за адекватността на действията на БАБХ по овладяването на болестите чума по дребни преживни животни, Африканска чума по свинете и Инфлуенца А по птиците – именно тези епидемии агенцията е посочила като причини за сключване на анекси към договорите с двете фирми с инсинератори. В същото време, по данни и на БАБХ, на „Еко БГ – СЖП“ и „Син кръст 2006“ не е възлагано обезвреждане на животински трупове и други отпадъци от тези епидемии. БАБХ твърди, че труповете и отпадъците от епидемии са заравяни в земята, без да аргументира избора подобен метод за обезвреждане, при наличие на сключени договори за обезвреждане за десетки милиони.

АКФ напомня и за изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за околната среда и водите, според които мобилните инсталации за изгаряне на животински отпадъци се регистрират в областните дирекции по безопасност на храните и се вписват в национален регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане. Считано от февруари 2018 г. този регистър следва да е електронен и публичен, общодостъпен на сайта на БАБХ. Подобни инсталации подлежат на контрол по редица параметри с цел да се контролират вредни емисии и да се минимизира риска от замърсяване на подпочвените води, почвите и атмосферния въздух.

]]>
Дни преди обявяването на извънредното положение в държавата Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) отново е взела решение да плати милиони за изгаряне на животински трупове на фирма със съмнителен капацитет да извърши възложените услуги, показва проверка на Антикорупционния фонд (АКФ)

Тя показва, че според анекс към договор от 1 април 2019 г. подписан на 6 март 2020 г., дружеството „Еко БГ-СЖП“ ООД ще получи още почти 13 млн. лв. Анексът е подписан, след като за изминалите 12 месеца фирмата е усвоила отпуснатите на 01.04.2019 г. 8.76 млн. лв., а за периода март 2018 г. – март 2019 г. е усвоила други над 10.14 млн. лв.

Договорните отношения между БАБХ и „Еко БГ-СЖП“ ООД, както и друга облагодетелствана фирма, „Син кръст 2016“ ООД, са обект на разследване на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) и журналистката Генка Шикерова още от август миналата година. Още тогава авторите на разследването алармираха:

- за нарушения на Закона за обществените поръчки, свързани най-вече с многократното сключване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания, незаконно намаляване на гаранциите на изпълнителите по договорите, както и припокриване на договори, така че фирмите да получават средства по два едновременно действащи договора за едни и същи територии.

- за невъзможност от страна на двете фирми да обработят количества трупна маса и отпадъци, оправдаващи получените суми по сключените договори от 01.03.2018 г. до момента

- за сериозни рискове за общественото здраве, животновъдството и околната среда. 

През август 2019 г. АКФ подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), която започна инспекция по него и по искане на Специализирана прокуратура.

Подписаният през март тази година анекс означава, че „Еко БГ-СЖП“ вече е усвоило сумата от 8.76 млн. лв., която е била отпусната за периода до края на 2020 г. Остава отворен въпросът как фирма с една мобилна инсталация с капацитет да изгаря 8 тона отпадъци на денонощие е могла да обработи средно по над 19 тона на денонощие, нужни при непрекъснат цикъл на работа за да се оправдае заплатената от държавата сума по договор от 1-ви април 2019 г.

„Установените несъответствия не са нищо ново - каза директорът на АКФ Бойко Станкушев. - Очевидно е, че въпреки предприетите от АКФ действия и въпреки кадровите смени в ръководството БАБХ продължава да прилага същите порочни практики и то спрямо същите облагодетелствани изпълнители.“

„Докато изчаквахме резултатите от обявената проверка на АДФИ, възложена по наш сигнал и по искане на прокуратурата, успяхме да получим и анализираме официални данни за плащания към „Еко БГ-СЖП“ и „Син кръст 2016“ за периода март 2018 г. – май 2019 г.", казва още Станкушев.

Информацията е получена по съдебен път след отказ на БАБХ да уважи заявление за достъп до публична информация и последвало решение на Административен съд София град.

"Получената по разпореждане на съда информация потвърждава съмненията изложени в сигнала ни от 2019 г. за истинността на подадените към БАБХ данни и на основанието, на което са заплатени милиони към две частни дружества. С тревога отбелязваме, че явно порочната практика продължава и през 2020 г.", отбелязва г-н Станкушев.

Малко над 20 млн. лв. е платила държавата в периода март 2018 г. – май 2019 г. за изгаряне на животински трупове и отпадъци на двете частни дружества. Според данните предоставени от БАБХ, за договорния период дружествата са декларирали общо 14 368 тона изгорени отпадъци – 5 942 тона от „Еко БГ-СЖП“ и 8 426 тона от „Син кръст 2016“.

За „Еко БГ-СЖП“ пиков е март 2019 г. когато са декларирани за изгорени 659 тона, или средно по близо 33 тона на ден. Съгласно документацията по обществената поръчка, обаче, фирмата разполага с една мобилна инсталация с капацитет от 8 тона на ден.

За „Син кръст 2016“ юни 2018 г. се оказва най-силен период. По документи са изгорени 1 337 тона, или средно по 63.7 тона на ден. Фирмата, със собственици Янка и Борислав Лазарови, разполага само с две инсталации с капацитет общо 16 тона на ден. Според медийни публикации, Борислав Лазаров е бил управител на „Волф-96“, както и на фирмата-концесионер „Новера“ по времето на кризата с боклука на София.

АКФ има сериозни съмнения дали документираните количества животински отпадъци реално са били обработени от двете фирми. Съмнения споделят и представители на единствените за България екарисажи за изгаряне на животински трупове и отпадъци във Варна и Шумен.

"За периода август 2016 г. – август 2017 г. Екарисаж – Варна ЕООД е обслужвала 13 области в България и е обработвала средно по 400 тона на месец", каза Георги Недев, главен икономист в предприятието с капацитет 60 тона дневно. По време на една от най-големите епидемии от син език в страната, през август и септември 2014 г., фирмата е обслужвала 10 области и е преработвала средно по 600 тона месечно.

Представител на „Брамас 96“ АД каза, че за 2017 г. фирмата е изгаряла средно по 309 тона месечно, обслужвайки 15 области. Капацитетът на предприятието е 122 тона за 24 часа.

Възниква въпросът как съоръжения с многократно по-малък капацитет от този на екарисажите са могли да обработят декларираните количества. Възниква и въпросът за адекватността на действията на БАБХ по овладяването на болестите чума по дребни преживни животни, Африканска чума по свинете и Инфлуенца А по птиците – именно тези епидемии агенцията е посочила като причини за сключване на анекси към договорите с двете фирми с инсинератори. В същото време, по данни и на БАБХ, на „Еко БГ – СЖП“ и „Син кръст 2006“ не е възлагано обезвреждане на животински трупове и други отпадъци от тези епидемии. БАБХ твърди, че труповете и отпадъците от епидемии са заравяни в земята, без да аргументира избора подобен метод за обезвреждане, при наличие на сключени договори за обезвреждане за десетки милиони.

АКФ напомня и за изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за околната среда и водите, според които мобилните инсталации за изгаряне на животински отпадъци се регистрират в областните дирекции по безопасност на храните и се вписват в национален регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане. Считано от февруари 2018 г. този регистър следва да е електронен и публичен, общодостъпен на сайта на БАБХ. Подобни инсталации подлежат на контрол по редица параметри с цел да се контролират вредни емисии и да се минимизира риска от замърсяване на подпочвените води, почвите и атмосферния въздух.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//razsledvane/antikoruptcionniat-fond-babh-naliva-novi-13-mln-v-mobilen-insinerato-725675.html Fri, 3 Apr 2020 11:16:19 +0300