Къде са децата в предизборните програми на политиците

Александра Маркарян 28 септември 2022 в 16:50 1579 1

Къде са децата в предизборните програми на политиците

Снимка Pixabay

Къде са децата в предизборните програми на политиците

Къде са децата в предизборните програми на политиците показва анализ на Национална мрежа за децата, публикуван в навечерието на парламентарния вот на 2 октомври.

Детските политики са най-широко застъпени в програмата на "Демократична България", ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната", а за три от партиите децата практически липсват или са функция на семейството, констатира НМД.

Двете най-популярни и широко застъпени теми във всички предизборни платформи са за помощите към родителите и за образованието. Малко повече от половината програми планират мерки в областта на детското здраве и грижата за семействата с трудности и децата, които живеят извън семействата си. В три програми има мерки за осигуряване на ясли, детски градини и други форми на грижа за децата от 0 до 7 г., целенасочена работа за преодоляване на насилието над деца, спорт и култура. Само две партии включват решаването на проблема със затварянето на деца в институции, близки до затвори.

За политическите партии децата са по-скоро обект на мерки, а не личности със собствени права – макар изборите за 48-ото НС да правят някои изключения - пишат от НМД.

Но има напредък спрямо предишни избори: за първи път темата за правата на детето е част от предизборна платформа; за първи път се планира дефиниране на понятието „благосъстояние на детето“; в една от програмите присъства ангажимент за финансиране на политиката и реформите, разписани в Националната стратегия за децата и семействата; поставен е проблемът за координацията на детските политики; има консенсус за въвеждане на програми за профилактика в детска възраст и пренатална грижа и за създаване на Национална детска болница; партиите, които засягат темата за образованието, се обединяват около осъвременяването на учебните планове и повишаването на разходите за образование до 5% от БВП; проблемът с отпадането от училище е идентифициран от по-голямата част от партиите.

Има и пропуски: нито една партия не предвижда същинска реформа в системата за закрила на детето; децата, жертви на насилие и в конфликт със закона, са неглижирани; насилието над деца не е приоритет за партиите; само две от тях предвиждат решаване на проблема със затварянето на деца в институции, близки до затвори; само една партия планира реформа в правосъдието за деца; нито една партия няма мярка, свързана с участието на децата по въпроси, които ги касаят.

Деца "на парче" или децата като хора?

Децата присъстват най-много в програмите на „Демократична България“, ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“. Две програми засягат проблема за управлението и координацията на политиките за деца. ДБ залага на инвестициите в развитието на детето и цели въвеждането на интегриран и системен подход с обособяването на функциите, свързани с децата и семейството, в три министерства – на здравеопазването, на образованието и науката и на труда и социалната политика. Предвижда се дефиниране на понятието "благосъстояние на детето", така че то да може да служи като индикатор за успешността на провежданите политики.

ГЕРБ-СДС определят липсата на координиращо звено в политиките за децата като най-сериозния проблем за постигане на напредък и предлагат определянето на орган на държавната власт в лицето на вицепремиер, който да има крос-секторен подход в политиката за децата.

В програмата на ГЕРБ-СДС присъства изричен ангажимент за финансиране на политиката и реформите в Националната стратегия за децата и семействата. "Това е напредък и диаметрално противоположна позиция от тази през 2019 г., когато проектът на стратегията беше спрян, а функциите на Държавната агенция за закрила на детето бяха постепенно намалени, оставяйки я почти без съдържание", коментира НМД.

ПП единствена говори за правата на детето и поставя за цел гарантиране правата на всички деца и повишаване качеството на грижата за тях, макар впоследствие тази цел да не е ясно свързана с конкретни политики, а останалите мерки за децата да са разпилени в секторните политики.

Правата на детето са част от поне една предизборна платформа, а координацията на детските политики е проблем, посочен черно на бяло от две от политическите формации, кандидатстващи за 48-ото НС. Макар те да не дават пълно решение, поставянето на проблема е голям напредък спрямо предходните избори.

В програмите на останалите политически коалиции и партии, които бяха парламентарно представени в 47-ото НС или има вероятност да са в новия парламент, децата се появяват „на парче“, в частично споменати политики и мерки. От тях единствено ИТН споменава децата в повече от две теми, планирайки мерки в областта на семейните помощи и социалното подпомагане, образованието, здравеопазването и алтернативната грижа за деца, както и две неясни изречения в областта на насилието и детското правосъдие.

В програмата на БСП децата практически липсват, с изключение на предложени промени на паричните помощи за раждане на дете, няколко мерки в образованието и безплатни лекарства за деца до 14 г.

За "Възраждане" децата са функция на семейството. Те изключват всички форми на семейства извън съюза между мъж и жена, включително тези с един родител, в които децата се отглеждат от баба и дядо, приемни семейства и др.

В кратката програма на ДПС думите „дете“ и „деца“ липсват.

Семейни помощи, данъчни облекчения и подкрепа за родители с деца

Всички партии без ДПС предвиждат мерки в областта на помощите, данъчните облекчения или други мерки в областта на подкрепата на родители в грижата за децата.

Данъчни облекчения за млади семейства с деца и семейства с деца с увреждания залагат ПП. ИТН се ангажира с увеличение на данъчното облекчение за дете до 18 г. на три средни месечни заплати. „Възраждане“ и ИТН предлагат семейно подоходно облагане. „Възраждане“ - и данъчни облекчения за семействата с деца и ученици и „увеличаване на семейните добавки за деца и даването им на всички деца в семейството – но давани само като право на родителите да ги приспаднат от дължимите данъци“.

Две партии предвиждат мерки по отношение на помощите и обезщетенията. ПП залагат на повишаване размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. Единствената мярка на БСП е увеличение на еднократната помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени родители и увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв.

ГЕРБ-СДС предлагат създаване на фонд за подпомагане на млади семейства при закупуване на първо жилище и осигуряване на едногодишна стартова подкрепа за завръщащи се българи от чужбина. ИТН предвижда държавно осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25 г. с взети изпити.

В областта на нефинансовите мерки ДБ предвижда създаването на предпоставки за балансиране на личния и служебния живот на работещите родители, електронни административни услуги за деца и родители и подобряване на инфраструктурата и жилищните условия. ИТН предлагат гъвкаво ползване на двугодишния отпуск по майчинство. ГЕРБ-СДС предвиждат облекчаване на процедурите по програми „Родители в заетост“ и създаване на специализирани програми за заетост на родители на деца с увреждания.

Почти всички предложени мерки са насочени към работещи и/или осигурени родители и се провалят в адресирането на детската бедност – което в държава, в която всяко трето дете живее в риск от бедност, е пропуск, отбелязват от НМД. Само ГЕРБ-СДС споменават детската бедност в контекста на Европейската гаранция за детето.

Образование

Учениците като обект на образователните политики присъстват във всички предизборни програми без тази на ДПС. Актуална тема в тях с доста висока степен на сходство в разбиранията на партиите са учебните програми. ПП и ГЕРБ-СДС планират намаляване на фактологията и акцентират върху усвояването на умения, включително дигитални. ПП и ДБ се фокусират и върху критичното мислене и медийната грамотност. Промяна в националните външни оценявания залагат ДБ и ИТН.

Изглежда се формира консенсус около финансирането на образованието. ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ залагат на финансиране до 5% от БВП, повишаване на учителските заплати и финансирането на училища в малки и отдалечени общини, модернизация на кабинети и изграждане на STEM центрове.

Темата за качеството на образованието е третата актуална за партиите. Въвеждане на система за оценка на добавената стойност във всяко училище и промяна в принципа на финансиране на училищата – от „парите следват ученика“ към „парите следват качеството“, е в програмата на ПП. ДБ залагат на въвеждането на система за оценка на качеството на средното образование, основавана на количествени и качествени индикатори. БСП предвижда механизъм за проследяване на резултата от иновациите в иновативните училища и приложението на най-ефективните практики.

Учителите

Увеличението на учителските заплати е лайтмотив за ГЕРБ-СДС, БСП и ПП. БСП иска професията да е под контрола и защитата на държавата. Допълнителна квалификация за учителите иска ПП, възможности за съвместно обучение от училища - ГЕРБ-СДС.

Проблемът с отпадането от училище е адресиран от по-голямата част от партиите и е налице относителен консенсус около решаването му. ПП и ГЕРБ-СДС предвиждат осигуряването на повече възможности за образователните медиатори. ДБ планира въвеждането на координирана подкрепа на родителите при диагностициране на дете със специални образователни потребности.

Диаметрално разминаване има между предизборните програми на ДБ и ПП, от една страна, и БСП, от друга, по отношение на автономността на преподаване.

Възпитателната работа е част от образователната политика на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН. БСП предвижда „засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности за израстването на родолюбиво, патриотично и национално отговорно младо поколение“, но без да определи какво конкретно има предвид. ИТН иска повече дисциплина и наказателно преследване на деяния против учителите.

Детско здраве

Всички са съгласни, че трябва да има Национална детска болница. ГЕРБ-СДС дори залагат на изграждането на четири детски болници - в София, Пловдив, Бургас и Варна.

Консенсус има и за въвеждането на програми за профилактика в детска възраст и пренатална грижа. Те са част от програмите на ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП. Стандарти за пренатална грижа, допълнителни процедури и ранна диагностика предвиждат ДБ и ГЕРБ-СДС. ПП добавят и осигуряването на пренатални грижи и изследвания за неосигурените бременни. Нови скринингови програми за деца предвиждат и ГЕРБ-СДС. Мерки в областта на профилактиката предвиждат ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ, които планират създаването на фонд „Обществено здраве“. ГЕРБ-СДС единствени са включили здравно образование в училищата – коренна промяна от 2019 г.

ПП искат допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни деца и деца с редки заболявания, включително и в чужбина, осигуряването на медицински храни, и улесняването на процедурите по обезпечаването на лечението в чужди клиники. За ДБ подобряването на финансирането и администрирането на лечението на деца в чужбина е обвързано с подобряване и улесняване на процедурата и надграждане на електронното здравеопазване с необходимите регистри, прозрачност и връщане на обществения контрол върху лечението на деца в чужбина, реална оценка на потребността от лечение съобразно добрите практики.

На безплатни лекарства за деца до 14 г. залагат ГЕРБ-СДС и БСП. От ДБ предвиждат родителите да доплащат 20% от цената на медикаментите.

Реформа в системата на ТЕЛК и промяна в начина на действие на клиничните пътеки предлагат ПП и ИТН.

Ранно детско развитие

ПП залагат строителство на нови детски градини до пълното решаване на проблема с недостига на места и продължаване на компенсациите за родителите на неприети деца. ГЕРБ-СДС обещават нормативна база и институционална уредба за единна политика в тази сфера, а ДБ предвижда подкрепа на алтернативните услуги за ранно детско развитие като детски центрове и кооперативи.

Семейна среда и грижа за деца извън семейства

ПП акцентират на предотвратяването на изоставянето на деца и осигуряването на семейна среда за децата, които не живеят със семействата си чрез междуинституционална координация и разкриването на нови социални услуги. ГЕРБ-СДС предвижда разширяване на дейностите на социалните услуги в общността, подкрепа за семействата и специализиран патронаж за самотни майки и многодетни семейства. Коалицията предвижда стратегия за човешките ресурси в системата.

ДБ единствени предлагат осъвременяване на преподаването и обучението по социална работа, осигуряване на подкрепа за приемната грижа като най-близка до семейната и дефинирането на ролята на държавата като възложител. ГЕРБ-СДС включват подкрепа за кандидат-осиновителите, осиновителите и децата.

Законови промени предвиждат от ГЕРБ-СДС и ИТН. ГЕРБ планират обединяването на законодателството в областта в Кодекс за социална подкрепа, а ИТН - изменения в Закона за социални услуги, Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и Закона за защита от домашно насилие. От нито една от двете програми не става ясно защо са нужни тези изменения и какво биха представлявали.

Спорт, култура и свободно време

Спортът се появява под формата на обновяване на спортни площадки в училищата (ГЕРБ-СДС) и „засилване на ролята на физическото възпитание и изграждане на всеки български гражданин“ („Възраждане“). ДБ предвиждат ваучери за извънкласни спортни занимания за ученици, законови промени за приоритизиране на ученическия спорт, обучение по плуване за всички деца в началния етап. ПП предвиждат обновяване на спортната инфраструктура. ИТН залагат на реформа в спортните училища и увеличаване на часовете по спорт до 5 седмично за 2.-12. клас.

Увеличаване бюджета на Национална програма „Културните институции като образователна среда“ предвижда ГЕРБ-СДС с цел утрояване посещенията на театри, музеи, галерии, опери, библиотеки. ДБ предлагат въвеждане на ваучери за извънкласни културни занимания.

Децата, жертви на насилие и децата в конфликт със закона почти липсват от платформите на партиите. Насилието над деца не е приоритетна тема за тях. Две предвиждат приемането на Закон за защита от домашно насилие - ДБ и ПП. ПП предлагат и изграждане на национална информационна система за случаи на домашно насилие. Програмата им включва и осигуряване устойчивост на Националния център за безопасен интернет, който посреща сигналите на над 16 000 деца, родители и професионалисти годишно, но практически е пред затваряне. ДБ предвижда разширяване обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените, жертви на насилие и акцентира върху превенцията. ГЕРБ-СДС споменават прилагането на координационния механизъм за защита на деца, пострадали от насилие.

Децата в конфликт със закона са споменати само от ГЕРБ-СДС и ДБ. Единствено платформата на ГЕРБ-СДС описва подробно стъпките на реформа в детското правосъдие, включително отмяна на близо 70-годишния Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, създаването на нов закон за превенция на криминалните прояви на деца и включване на специализирани услуги за деца с трудности в поведението, като и обучение на магистрати, полицаи и социални работници за работа с деца в конфликт със закона. Това не е новост за ГЕРБ – първият ангажимент за реформа в детското правосъдие е поет от правителството на ГЕРБ през 2012 г., без тази реформа да е доведена до край. ДБ се ангажира с реализиране на отлаганата реформа за детско правосъдие и развитието на програми за превенция и подкрепа за всички деца и младежи в контакт със съдебната система.

Нито една партия не предвижда същинска реформа в системата за закрила на детето. Това оставя помощта за над близо 30 000 деца годишно на преценката на претоварените, нископлатени и често неподготвени държавни служители от отделите за закрила на детето и около 15 000 деца годишно без подкрепа от социални услуги – а това са именно децата, които имат най-голяма нужда от помощ и подкрепа. След активната дезинформация и пропаганда от 2019 г., довели до оттеглянето на Стратегията за детето от кабинета Борисов-3 заедно с Обединени патриоти, темата за закрилата на детето остава табу за всяка от политическите партии, явяващи се на парламентарни избори’2022.

Нито една партия няма и една мярка, свързана с участието на децата по въпроси, които ги касаят. Най-близкото до това е общият ангажимент на ПП за подобряване на гражданското образование. Децата са разглеждани като обект на всички планирани мерки без идея за създаване на възможности за чуване на техния глас в семейството, образованието, здравеопазването и всички останали системи, които трябва да работят за тях.

Представители на ДБ, ПП и БСП се включиха и в предизборен дебат за средното образование, иницииран от граждански организации. Какви са вижданията на трите партии:

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

-480

1

Октим

28.09 2022 в 18:44

Много от партиите не се интересуват от децата ... Нали техните са в “гнилия Запад“ за да излагат и те допълнително България, тъй като излагацията на родителите им не е достатъчна!