Perceptica разкрива резултати от сравнителен анализ в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“

OFFNews 18 септември 2020 в 13:40 5553 0

Снимка Pixabay

Perceptica, водеща агенция за медиен мониторинг и анализ в Югоизточна Европа, публикува ключовите заключения от провеждания анализ, фокусиращ се върху приликите и разликите в отразяването на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия.

Задълбочеността на анализа и експертизата на професионалистите от Perceptica очертават границите на медийното отразяване на темата с насилието, като извеждат на преден план ключовите характеристики на публикуваните материали през изминалата година. Насилието е ключова тема в 8 660 материала, като са засегнати различни негови форми и проявления - сексуално насилие, физическо, психологическо, малтретиране, вербално насилие, кибер тормоз и др. Най-голям дял от разговора в медийното пространство представляват статиите, в които акцент е физическото насилие – 56%. Сексуалните посегателства се нареждат на второ място с 31%.

Ключов извод от проведения анализа е, че в 43% от медийните публикации в България не се адресира сериозността на проблема, а се търси по-широка читателска аудитория. Значителна част от материалите по тази тема се публикуват с гръмки заглавия, провокативен текст и целят да привлекат предимно вниманието на читателя, отколкото да допринесат за провокиране на обществен дебат по темата. Авторите на материали използват лексика, което е неподходяща за журналистическата реч, като чрез нея се цели сензационност и провокиране на емоциите и чувствата на читателя. Прилагането на такъв език и фокусът на материалите върху личността на жертвата или на извършителя водят не само до битовизиране и тривиализиране на насилието, но и биха поставили в бъдещ риск както жертвите, така и работата на правоприлагащите органи по случая.

От друга страна, медиите в Норвегия се стараят да споделят мненията на експерти, както и да се отнасят към темата с нужното уважение и сериозност. Сексуалното и физическото насилие имат най-широк отзвук. Останалите типове насилие (психологическо, икономическо и кибер) едва достигат до дял от 10% за целия разговор. Жертвите на домашно насилие или по полов признак са най-често деца (51%) и жени (46%). Статиите, в които се разглежда акт на насилие срещу представител на LGBT общността, са малобройни – 64. Причината за това може да са ниските нива на дискриминация и враждебност, или липсата на медийна активност по темата.

Прави впечатление слабото отразяване в българските медии на кибер-насилието, което може да е поради следните причини: липса на интерес от страна на медиите или непразпознаването му като социален проблем и тип насилие.

Финалната версия на доклада ще бъде представена на български и английски език в края на месец октомври тази година и ще бъде налична за свободен достъп през сайта на проект „Превенция чрез осведоменост“.

Perceptica специализира в мониторинг, измерване и анализ на традиционни, онлайн и социални медии за Югоизточна Европа. Комбинирайки експертизата на анализатори с възможностите на платформа за медиен мониторинг, Perceptica предлага пълния пакет media intelligence услуги – от бранд мониторинг в реално време, до изготвяне на специализирани доклади и консултации.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Русия търси разкол в българската църква, за да бъде избран проруски патриарх