Кой има право на помощта за отопление: обяснението на социалното министерство

Помощта вече е 546 лева, да се възползват от нея имат право 370 000 души

OFFNews 07 юли 2023 в 14:38 35255 0

Министерството на труда и социалната политика

Снимка БГНЕС-архив

Министерството на труда и социалната политика

Около 327 000 хора и семейства ще получат помощи за отопление за предстоящия зимен сезон. В сравнение с миналата година броят им ще се увеличи с над 25 000, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). 

Разширяването на обхвата на програмата за целево енергийно подпомагане на МТСП е в резултат на направените промени, които улесняват достъпа до подкрепа на хората от уязвимите групи.

Помощта за отопление за целия предстоящ зимен сезон (1 ноември 2023 г. – 31 март 2024 г.) ще е 546,95 лв., което е с 4,47% повече в сравнение с миналата година. Повишаването е съобразено с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергията за бита от 1 юли.

Увеличението на пенсиите от 1 юли с 12% няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление - 109,39 лв. месечно или 546,95 лв. за целия период. Размерът на пенсиите, определени след 1 юли 2008 г., се намалява с коефициент 2,858.

Заявления за помощи за отопление се подават от 1 юли до 31 октомври 2023 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) – лично от заявителя, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, с квалифициран електронен подпис или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Информация за контактите с ДСП в страната може да бъдат открити на следния адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Заявление-декларация може да бъде получено от ДСП или да бъде изтеглено от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, наличието/липсата на съжителство, възраст на децата и тяхната учебна заетост и други важни обстоятелства, характеризиращи степента на уязвимост (бременни жени, родители, отглеждащи сами децата си).

За да получат помощ за отопление, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирали в бюро по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

 • обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
 • да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
 • да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2023 г. - 504,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 628,80 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2023 г. е в размер на 151,20 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане.

При отопление с твърдо гориво:

 • В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
 • На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  X

  Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II