До 2035 г.: рециклираните битови отпадъци да са 65%, а депонирането да падне до 10%

OFFNews 22 декември 2020 в 15:43 1225 0

Рециклирането на битови отпадъци да стане 65% през 2035 г. Депонираните битови отпадъци да се намалят до 10%. Това гласи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, одобрен днес от правителството. 

Проектът има за цел да въведе изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет "Отпадъци", и по специално Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

С изменението се транспонират основни промени в европейското законодателство, които следва да бъдат изпълнявани от всички държави членки.

Целта на завишаването на рециклирането на битови отпадъци е, да се извлекат съществени екологични, икономически и социални ползи, както и да се ускори преходът към кръгова икономика. 

Към 2020 г. трябваше да рециклираме 50%. Определени са и междинни цели от 55% за 2025 г. и 60% за 2030 г. 

Целта за депортираните битови отпадъци може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 25% към същата година.

Въвежда се определение за "схема за разширена отговорност на производителя", съгласно която производителите се задължават да поемат финансова или финансова и организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране.

Поради различната ефективност и резултатност в отделните държави-членки в работата на въведените до момента схеми за разширена отговорност на производителя, са определени са и минимални изисквания относно тяхното функциониране като те се прилагат и по отношение на схемите за разширена отговорност на производителя, въведени съгласно други законодателни актове, по-специално директиви 2000/53/ЕО, 2006/66/ЕО и 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, в допълнение към вече предвидените в тях изисквания. Поставят се изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите.

Законът за управление на отпадъците е нормативния акт, който регламентира всички основни ангажименти на общини, производители и оператори на дейности с отпадъци, както и изискванията за разделно събиране и за постигане на целите по рециклиране на отпадъци. Респективно тези изисквания налагат предложените промени с проекта на ЗИД на ЗУО.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата