Финансовото министерство очаква дефицит от 253.4 млн. лв. за октомври

OFFNews Последна промяна на 30 октомври 2020 в 19:09 1899 0

Дефицит от 253.4 млн. лв. очаква финансовото министерство за октомври заради извършени по-високи разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата. Тука влизат и разходите по мярката 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки, което заедно с традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон се отразява в текущо превишение на разходите над приходите за октомври.

Това се разбира от данните и оценките по салдото по консолидираната фискална програма (КФП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 36 312,3 млн. лв. (81,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2020 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към октомври 2020 г. се свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 404,7 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври 2020 г. са в размер на 35 694.3 млн. лв., което е 74.5% от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към октомври 2019 г. бяха в размер на 35 236.0 млн. лева. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефектът в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 990,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към октомври 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на ноември.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови